Aktivní databáze

Relační databáze se obvykle používají v tradičních aplikacích, jako jsou podnikové informační systémy. Tzv. netra...


Relační databáze se obvykle používají v tradičních aplikacích, jako jsou
podnikové informační systémy. Tzv. netradiční aplikace, mezi něž patří databáze
pro CAD/CAM, pro podporu návrhu software (CASE systémy) apod., se výhodně řeší
v objektovém prostředí. Jak relační, tak objektové databáze však postrádají
podporu aktivní sémantiky, tj. umožnit složitější interakci chování
databázových objektů, případně nestandardní transakční zpracování. Mezi
aplikace s aktivní sémantikou se dnes řadí systémy pro řízení pracovních toků
(workflow), replikace, ale i systémy podnikové s bohatou škálou obchodních
pravidel.
O co jde? Představme si prostředí půjčoven filmových kopií, kde se aktualizuje
ceník výpůjček speciálním způsobem. Nasadí-li se cena výpůjčky kopie nového
filmu na nějakou hodnotu, SŘBD sleduje, zdali průměrná cena výpůjček
nepřesahuje jistou částku (např. 100 Kč). V případě, že ano, snižuje se
automaticky cena každé výpůjčky na 90. Tuto úlohu lze zajisté řešit na úrovni
aplikace, nikoliv však na úrovni definice databáze. Databáze, které umožňují
automatickou propagaci akcí k udržení platnosti jistých typů integritních
omezení, se nazývají aktivní databáze. Jisté omezené možnosti v současném SQL
nabízí zatím IO referenční integrita, nestandardně se v řadě relačních SŘBD
objevují triggery (viz Databázová abeceda CW 12/97), které představují jednu z
možností, jak realizovat aktivní databáze. Triggery jsou dnes součástí návrhu
standardu SQL3 a v její implementaci blížící se co nejvíce standardu, jsou
nejdále SŘBD ORACLE a zejména DB/2, podle níž byl návrh v r. 1996 upraven.
Obecnější přístup představují ECA-pravidla (nebo též aktivní pravidla). Tato
pravidla jsou založena na událostech (Event), podmínkách (Condition) a akcích
(Action). Součástí popisu pravidla může být informace o tom, kdy má být
pravidlo vyvoláno v kontextu transakčního systému (např. bezprostředně, nebo až
na konci transakce). SŘBD Starburst nabízí syntaxi ECA-pravidel založenou na
SQL:
ludálosti jsou SQL příkazy INSERT, DELETE, UPDATE,
lpodmínka je logický výraz vyjádřený v SQL, který je definován na stavu
databáze,
lakce jsou dány příkazem SQL.
Sémantika ECA pravidla je přirozená, tj. odpovídá intuici. Nastane-li událost,
pak jestliže je splněna podmínka, provede se akce. Říká se, že pravidlo je
spuštěno, vyskytne-li se odpovídající událost, je uvažováno, jestliže je
vyhodnocena jeho podmínka a je vyvoláno, jestliže se provede akce. V
jednotlivých SŘBD podporujících pravidla ECA se přístup k ECA-pravidlům může
jemně lišit, zvláště v řešení jistých detailů jejich spouštění, uvažování a
vyvolání.
Vezměme tabulku CENÍK (Č_KOPIE, JMÉNO_F, CENA_V). Pak bychom aktivní pravidlo
vyvažující ceny výpůjček zapsali v SŘBD Starburst následovně:
CREATE RULE Vyvažování ON Ceník
WHEN INSERTED, DELETED, UPDATED (Cena_v)
IF (SELECT AVG (Cena_v) FROM Ceník) > 325
THEN UPDATE Ceník
<T>SET Cena_v = .9 * Cena_v
Protože jedna událost může aktivovat více pravidel, je třeba regulovat
uspořádání pravidel. Toto uspořádání je dáno např. pořadím jejich vzniku v
systému, nebo je možné je specifikovat explicitně v definici pravidla (např.
klauzulemi PRECEDES a FOLLOWS). Netřeba zdůrazňovat, že graf odpovídající
relaci uspořádání musí být acyklický.
Zpracování aktivních pravidel má svoji přesně definovanou sémantiku danou
algoritmem. Vyskytne-li se událost, je aktivní pravidlo ve stavu spuštěno,
přičemž je-li v daném čase spuštěno více takových pravidel, tvoří tyto množinu
konfliktů C. Algoritmus v SŘBD Starburst má 3 kroky:
1. vyber jedno pravidlo R z C, které má největší prioritu; změň stav pravidla R
na nespuštěno;
2. vyhodnoť podmínku v R;
3. je-li podmínka TRUE, pak proveď akci pravidla R.
Protože může existovat více pravidel s nejvyšší prioritou, SŘBD vnitřně udržuje
úplné uspořádání pravidel, aby bylo zpracování deterministické. Je patrné, že
vyvolané akce mohou vést ke spouštění dalších pravidel, což znamená, že se musí
řešit problém ukončení. Tento problém se řeší již na úrovni návrhu aktivních
pravidel. Spouštění pravidel uvedeným algoritmem končí, stane-li se množina C
prázdná.
V našem příkladě uvažujme tabulku 1. Stav databáze po vložení dvou řádků
(AS-004, Instinkt, 135) a (SE-001, Valmont, 108) je v tabulce 2.
Protože však došlo na provedení operace UPDATE, pravidlo Vyvažování muselo být
spuštěno znova. Podmínka byla shledána TRUE, operace UPDATE se provedla ještě
jednou a databáze byla uvedena do stavu v tabulce 3. Opětovné spuštění
aktivního pravidla již vede k hodnotě podmínky FALSE.
V SŘBD Starburst se aktivní pravidla provádějí odloženě, tj. v době provádění
COMMIT transakce, lze je však i spouštět explicitně zadáním PROCESS RULES. Pro
výhodnější manipulaci lze též používat sdružování pravidel do skupin pomocí
CREATE RULESET.
Triggery v SŘBD ORACLE a DB/2 mohou být aktivovány před (BEFORE) nebo po
(AFTER) události, mohou se týkat každého řádku, který je ovlivňován danou
operací (FOR EACH ROW) nebo se týkají celého příkazu (mají množinovou sémantiku
jako v SŘBD Starburst). Syntaxe příkazu CREATE TRIGGER však není v obou
systémech stejná.
Obecná koncepce aktivních pravidel vede k řadě nových prvků v databázové
technologii. Tak např. je možné vybudovat jazyk událostí, ve kterém se
jednodušší události kombinují do složitějších událostí. Samostatným a také
klíčovým problémem je navrhování aktivních pravidel. Dovedeme si pro danou
množinu aktivních pravidel A představit graf spuštění pravidel, kde každý uzel
U koresponduje nějakému pravidlu z RU z A, hrana z U do V se interpretuje tak,
že akční část pravidla RU generuje událost, která spouští pravidlo Rv. Je-li
graf spouštění pravidel acyklický, zřejmě počet tranzitivně spouštěných
pravidel je shora omezený, u cyklických grafů to ale nemusí být pravda.
Cyklický graf spuštění pravidel se objevuje i v našem příkladu s vyvažováním
výpůjčních cen. Protože průměrná cena se aplikací akce UPDATE ve Vyvažování
stále snižuje, je ukončení garantováno. Návrhář aktivních pravidel se tedy může
omezit na zkoumání ukončení v případě pouze některých "nebezpečných" cyklů.
Obecně je problém ovšem nerozhodnutelný, protože vede k důkazu implikace mezi
dvěma formulemi logiky 1. řádu.
Používání aktivních pravidel přináší do databází novou dimenzi. Hovořilo-li se
dříve o datové nezávislosti aplikačních programů, přinášejí aktivní pravidla
tzv. nezávislost na znalostech. Část sémantiky naprogramovaná v aplikacích se
posunula do definice databáze. Tato část sémantiky se často nezývá reaktivní.
Ano, databáze reaguje na jisté podněty, na rozdíl od pasivního chování
klasických databází. Aktivní databáze vyžadují nové metodologie návrhu, a tedy
i nové podpůrné prostředky, zvláště pak pro analýzu cyklů.
7 3405 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.