Ohlédnutí za konferencí zaměřenou na inovační procesy ve zdravotnictví

Ředitelé největších českých a moravských nemocnic a zdravotních pojišťoven se sešli v Olomouci, aby společně s akademiky a podnikateli diskutovali na téma „Inovační procesy ve zdravotnictví a faktory stability nemocnic“.


Již 7. ročník konference Ekonomika a management zaměřené na zdravotnictví uspořádala 1.6.2010 v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc a společnost Tesco SW ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

Konferenci zahájil svým příspěvkem MUDr. Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, který představil politiku VZP na rok 2010, včetně srovnání příjmů a výdajů na zdravotní péči s předchozími obdobími a několika statistik OECD týkajících se například výdajů jednotlivých států na zdravotnictví, kde je ČR se svými 6,8 % HDP za rok 2009 na konci žebříčku hodnocených zemí.

S doporučením Svazu zdravotních pojišťoven ČR k úpravám systému veřejného zdravotního pojištění v ČR vystoupil Ing. Tomáš Jung, MBA za SZP ČR. Otázkou „Mají být fakultní nemocnice nositeli inovačních procesů, výzkumu a mohou se stát vědecko-výzkumnými organizacemi?“ zahájil svou prezentaci na téma „Inovace, jako součást strategického řízení FN“ Ing. Petr Koška, ředitel Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

Na konferenci zazněly také prezentace „Efektivní řízení nemocnice s podporou ICT“ Ing. Zbyňka Chotěborského, ekonomického náměstka ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo prezentace „ICT v urgentní medicíně a krizovém řízení“ MUDr. Romana Krause, ředitele FN Brno. Spolupráce FN s vědecko-výzkumnou základnou bylo téma příspěvku MUDr. Radomíra Maráčka, ředitele FN Olomouc a ředitel Pardubické krajské nemocnice Ing. Josef Šimurda prezentoval téma „Technologická podpora řízení procesů“ v PKN, která dle jeho slov aktuálně řeší generační skok ve vybavenosti informačními technologiemi.

Na projekty aplikovaného výzkumu se ve svém příspěvku zaměřila prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prorektorka pro záležitosti vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, projekt Modernizace výuky praktických dovedností představila doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotních věd UP a budoucnost biomedicínského výzkumu v regionu Střední Morava byla obsahem prezentace doc. MUDr. Mariána Hajdúcha, Ph.D., projektového manažera UP, který představil projekt BioMedReg v jehož rámci vznikne Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM), který bude sloužit jako národní platforma pro translační medicínu a národní uzel pro Evropskou Pokročilou Translační Výzkumnou Infrastrukturu v Medicíně (EATRIS). Vizí projektu EATRIS-CZ je vytvořit dynamické a kolaborativní prostředí, které podpoří chemický, biomedicínský a klinický výzkum napříč institucemi a urychlí jeho přenos do klinické praxe pro zlepšení péče
o pacienty.

Za MVŠO vystoupil prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc., odborný garant Ústavu managementu a marketingu MVŠO s prezentací na téma „ Inovace zdravotnictví do r. 2025“ a doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, odborný garant Ústavu managementu a marketingu MVŠO s příspěvkem na téma „Vztah a cesta mezi akademickou obcí a tržním prostředím“.Komentáře