Počet souborů roste rychleji než objem uchovávaných informací, přinese to problémy

Objem informací na světě se každé dva roky více než zdvojnásobí a roste tak rychleji, než udává Moorův zákon – v roce 2011 má být vytvořeno a replikováno 1,8 zetabajtů dat. Uvádní to nejnovější studie Digital Universe, kterou vytvořila IDC a jež byla sponzorována firmou EMC.


1,8 zetabajtů je například množství informací, které by naplnilo 57,5 miliardy tabletů Apple iPad s kapacitou 32 GB - z nich by pak šla postavit Velká čínská iPadová zeď s dvojnásobnou průměrnou výškou oproti té původní, nebo postavit 6 metrů vysokou zeď lemující Jižní Ameriku

Technologie umožňující „zkrotit informace“ snižují náklady na vytváření, zaznamenávání, správu a ukládání dat na jednu šestinu v porovnání s rokem 2005. Od roku 2005 navíc každoroční investice podniků do oblasti cloudových řešení, hardwaru, softwaru, služeb a personálu potřebného k vytváření, správě a ukládání těchto informací a ke generování příjmů na jejich základě, vzrostly o polovinu na 4 biliony dolarů.

Mezi klíčová zjištění studie IDC patří mimo jiné fakt, že masivní růst v oblasti serverů, správy dat a souborů nedovoluje zaměstnancům udržet krok ve svých dovednostech, zkušenostech a zdrojích potřebných ke správě této záplavy dat a prostředků.

V tomto desetiletí (do roku 2020) budou IT oddělení po celém světě čelit výzvám, jakým bude zdesetinásobení počtu serverů (virtuálních a fyzických) a padesátinásobný růst objemu informací.

Počet souborů a dalších kontejnerů, v nichž jsou informace v digitálním světě uloženy, vzroste 75násobně, tedy ještě více než objem samotných dat. Je tomu tak proto, že vzniká stále více vestavěných systémů, jako jsou čidla v oblečení nebo lékařských přístrojích. Ke správě všech těchto dat bude třeba 1,5násobek současného počtu IT specialistů.

Organizace IDC také odhaduje, že i když dnes tvoří technologie cloud computingu necelá 2 % výdajů na IT, do roku 2015 bude téměř 20 % digitálních informací procházet „rukama“ poskytovatelů služeb cloud computingu, tedy že daný bajt bude v určitém bodě své cesty od původce k likvidaci uložen nebo zpracováván v cloudu. Až 10 % dat přitom zřejmě bude v cloudu udržováno.

Studie si dále všímá skutečnosti, že objem dat, která aktivně vytvářejí samotní jednotlivci při psaní dokumentů, pořizování fotografií, stahování hudby apod. je výrazně menší než objem informací, jež o těchto datech vznikají v digitálním světě a že celých 75 % informací v digitálním světě sice generují jednotlivci, podniky však nějakým způsobem zodpovídají za 80 % informací v digitálním světě alespoň v některém bodě jejich digitálního života.

 

Další důležitá zjištění studie IDC

  • Nové nástroje pro záznam a vyhledávání dat, e-discovery a analýzu mohou organizacím pomoci získat cenné informace z nestrukturovaných dat, která tvoří přes 90 % digitálního světa. Tyto nástroje mohou automaticky vytvářet data o datech, podobně jako programy pro rozpoznávání tváře, které usnadňují označování fotografií na Facebooku jmenovkami. Data o datech, takzvaná metadata, rostou dvojnásobnou rychlostí než digitální svět jako celek.
  • Nástroje pro business intelligence stále častěji pracují s daty v reálném čase, ať už se jedná o účtování pojistného u aut podle oblasti, kde se řidič pohybuje, směrování elektrické energie pomocí inteligentní sítě, nebo okamžitou změnu marketingových sdělení podle reakce uživatelů sociálních sítí.
  • K dispozici jsou nové nástroje pro správu úložišť umožňující snížit náklady spojené s tou částí digitálních informací, jež uchováváme, jako jsou náklady na deduplikaci, automatické vrstvy (auto-tiering) a virtualizaci. Pomáhají nám také v rozhodování, co přesně uložit, například prostřednictvím řešení pro správu obsahu.
  • Nové bezpečnostní postupy a nástroje mohou podnikům pomoci rozpoznat informace, které vyžadují zabezpečení, a určit potřebnou úroveň zabezpečení. Poté zabezpečení zajistí pomocí odpovídajících prostředků, od zařízení a softwaru na ochranu před konkrétními hrozbami až po systémy na ochranu před podvody a služby na ochranu dobré pověsti.
  • Řešení typu cloud computing – ať už veřejná, soukromá, nebo kombinovaná, označovaná také jako hybridní – podnikům přinášejí v porovnání s tradičním IT prostředím novou úroveň úspor z rozsahu, pohotovosti a flexibility. V dlouhodobém měřítku se stanou klíčovým nástrojem pro práci v komplexním digitálním světě.
  • Cloud computing umožňuje využívat model IT jako služby. V kombinaci s fenoménem Big Data tak budou organizace stále více motivovány využívat IT v podobě externě poskytované služby a vyhnout se investicím do interní infrastruktury.
  • Rozvoj digitálního světa je neustále rychlejší než nárůst úložné kapacity. Nezapomeňte přitom, že gigabajt uloženého obsahu může vygenerovat petabajt i více dočasných dat, jež obvykle neukládáme (například signál digitální televize, kterou sledujeme, ale nevytváříme záznam, nebo hlasová volání, která se po dobu trvání hovoru digitalizují v páteři sítě).
  • U méně než třetiny informací v digitálním světě lze říci, že mají zajištěno alespoň minimální zabezpečení. Chráněna je pouze přibližně polovina informací, které ochranu vyžadují.


Komentáře