Čtyři scénáře role oddělení IT v podniku

Málokde je tak velký rozpor mezi trendy a realitou, jako je tomu v otázce postavení a role oddělení IT ve firmách a institucích. Teorií na toto téma je hodně a dobře se poslouchají. Ve všech společnostech je však důležité mít na zřeteli možné scénáře, jak se může postavení oddělení IT vyvíjet.

Čtyři scénáře role oddělení IT v podniku


Analytici společnosti Gartner definují základní směry vývoje, jaké přicházejí v úvahu. Pro manažery IT i pro manažery na straně byznysu je důležité vztah IT v organizaci aktivně řídit. Jen tak je možné spojitost IT a byznysu optimalizovat – nebo jinými slovy, maximalizovat přínos IT pro organizaci.

Scénáře pro budoucnost IT oddělení jsou dva. Kromě nich je důležité popsat ještě základní scénář a také extrémní scénář, jehož prvky jsou více nebo méně rozpoznatelné ve všech ostatních.

Strojovna
Základním scénářem pro postavení IT oddělení v organizaci je „Strojovna“. IT v tomto případě hraje roli motoru, který organizaci udržuje v chodu. Vlastně připomíná spíš pumpu: dodává vše, co společnost potřebuje, a to přesně na správné místo, v daných dávkách a kvalitě, samozřejmě včas... a co nejefektivněji. Tomu odpovídají i metody pro hodnocení. Jsou založeny především na sledování jednotkových nákladů a na kvalitativních parametrech typu dostupnost a spolehlivost.

Je důležité zdůraznit, že scénář „Strojovna“ je pro oddělení IT plnohodnotným scénářem. Významné je to pro jeho personál. Pracovat ve „Strojovně“ není žádná hanba a manažeři IT z těchto oddělení se nemusejí na odborných konferencích plížit pod kobercem a krčit se před giganty, kteří široce rozkročeni na kapitánském můstku navigují celou organizaci v bouři změn k lepším zítřkům.

Poskytovatel služeb
Jde prakticky o rozšíření konceptu „Strojovna“, kdy oddělení IT dodává kromě produktů a služeb IT také další služby. V rámci tohoto scénáře však už nestačí dodávat služby s maximální efektivitou. Je s nimi totiž spojena konzultační složka – takže IT má přímý vliv na podobu byznys procesů, jež poskytuje jako službu.

Vývoj IT oddělení v rámci scénáře „Poskytovatel služeb“ má tři hlavní fáze. Pro první je charakteristická prostá konsolidace komoditizovaných služeb a vytváření kompetenčních center. Mimochodem, v případě opravdu komoditních služeb často následuje po interní konsolidaci a optimalizaci jejich převedení k outsourcingovému partnerovi.

Třetí, poslední fází vývoje modelu „IT oddělení jako poskytovatel služeb“ je horizontální integrace poskytovaných služeb. Typickými příklady jsou začleňování nových zaměstnanců nebo správa duševního vlastnictví organizace.

Tento scénář vývoje IT oddělení představuje výrazný posun od základního scénáře „Strojovna“, ale ponechává jedno klíčové omezení pro další rozvoj, a sice dělení organizace na „my“ a „oni“. Zbývající dva možné scénáře se vyznačují především tím, že tento rozdíl stírají.

Součást byznysu
Scénář se vyznačuje tím, že oddělení IT nemá pouze přispívat k dosažení cílů společnosti, ale přímo se podílí na definování cílů a na určování směrů jejího rozvoje. Organizačně se projevuje rozpuštěním oddělení IT a začleňováním jeho jednotlivých částí do struktury celé organizace – a například sloučením funkcí CIO a COO. To, co z IT zbývá, může být odděleno od společnosti jako samostatný subjekt poskytující služby na volném trhu nebo třeba přičleněno k firemnímu oddělení výzkumu a vývoje.

Scénář „IT jako součást byznysu“ může vypadat jako logické vyústění vývoje všude tam, kde IT nemá zůstat v roli „strojovny“. Existuje však ještě alternativní scénář: zásadní decentralizace IT. Můžeme ho nazvat „Každý své IT“.

Každý své IT
Podle této varianty se stane normou to, čemu manažeři IT říkají „stínové IT“ a čeho se tolik bojí. Lidé v byznysu dostávají pravomoc pořídit si nástroje IT a podporu, jaké zrovna potřebují. Sami, bez centrální autority IT. Absolutní hodnotou je flexibilita, zatímco efektivita IT je pojem, který ztrácí smysl – měřitelná je pouze efektivita celkového byznysu.

Autor je ředitelem KPC-Group, zastoupení Gartner pro Českou republiku, Slovensko a Rumunsko

Úvodní foto: © Andreas Haertle - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 13/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře