Digitální transformace zvyšuje pravděpodobnost tržního růstu podniku

Z nového výzkumu společností Bain & Company a Red Hat vyplývá, že společnosti, které využívají pokročilé digitální technologie, mají až osmkrát vyšší pravděpodobnost tržního růstu, stále však zaostávají za společnostmi, které svůj byznys na progresivních digitálních technologiích postavily. Výzkum uvádí, že mnoho tradičních společností stojí na počátku své cesty k digitalizaci; přední hráči vynikají využíváním vyspělých technologií, jako je cloud computing, pokročilá analytika a vývoj moderních aplikací.

Digitální transformace zvyšuje pravděpodobnost tržního růstu podniku


Společnosti Bain & Company a Red Hat publikovaly výsledky společného výzkumu, jehož cílem bylo určit, nakolik jsou podniky ochotné přistoupit k digitální transformaci a formulovat, jakého prospěchu tím mohou dosáhnout.

Výzkumná zpráva For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers se zakládá na odpovědích téměř 450 amerických manažerů, předních IT manažerů a členů IT oddělení v nejrůznějších průmyslových odvětvích a přináší zjištění, že podniky, které uznávají potenciál digitalizace, vyhledávají nové digitální technologie jako je cloud computing a vývoj moderních aplikací, aby zvýšily svou konkurenceschopnost a mohly přinášet zákazníkům nové služby při současném snižování nákladů. Přesto zpráva konstatuje, že strategie a investice do digitální transformace jsou stále v počátcích.

Technologické a obchodní výsledky u těch respondentů průzkumu, kteří investovali v digitální oblasti, jsou velmi přesvědčivé. Výzkum společností Bain a Red Hat zjistil, že podniky, které využily nové technologie k digitální transformaci své činnosti, zaznamenaly tyto přínosy:

 

  • Zvýšení tržního podílu. Tyto podniky vykazují osmkrát vyšší pravděpodobnost nárůstu tržního podílu v porovnání s podniky v raných fázích digitální transformace.
  • Zefektivnění procesu vývoje produktů v návaznosti na využití nejnovějších technologií – v některých případech až třikrát rychlejší než u podniků v raných fázích digitální transformace.
  • Efektivnější procesy rozvoje, flexibilnější infrastruktura, kratší čas potřebný k zavedení produktu na trh a snížené náklady díky používání kontejnerů při vývoji aplikací.

 

Navzdory těmto efektům však i ty nejvyspělejší tradiční podniky daleko zaostávají za společnostmi a podniky, které využívají nové technologie od samého začátku svého podnikání. Podle výsledků průzkumu téměř 80 % tradičních podniků získalo méně než 65 bodů na 100bodové škále, která posuzuje, jak tyto organizace podle vlastního hodnocení přijímají digitální technologie s cílem dosahování obchodních výsledků. Průzkum dále ukázal, že úroveň pokroku mezi respondenty, kteří směřují k digitální transformaci, je velmi rozdílná. Důvodem je zčásti odlišný obchodní kontext, aktuální IT potřeby a celkový přístup vůči technologiím. Výzkum odhaluje také několik zajímavých společných témat:

Bain a Red Hat například zjistili, že zatímco 63 % dotazovaných podniků si vybudovalo procesy odpovídající digitálním trendům, pouze 19 % připisuje rychlé inovaci prioritní význam. Dále přibližně pro 65 % respondentů průzkumu představují primární motivaci jejich digitálních snah pokroky na straně konkurence, z čehož vyplývá, že jejich přístup k digitální transformaci je vysoce reaktivního charakteru.

„Mnoho tradičních podniků z hlediska digitální vyzrálosti stále pokulhává, a to i mezi nejvyspělejšími firmami,“ uvádí Jeff Taylor, partner Technology Practice společnosti Bain a spoluautor zprávy. „Když jsme se na zkoumané společnosti podívali podrobněji, zjistili jsme, že ty, které postupují na adopční křivce dále a rychleji, vnímají digitální stránku jako víc než jen jednotlivou funkci či aktivitu. Chápou ji jako komplexní, multifunkční transformaci a zavádějí změny do celého vedení, organizace, do přístupů a procesů vývoje produktů, do IT strategií a investic, do datové správy a nástrojů atd. Vybudovat si přiměřenou digitální způsobilost, která povede k žádoucím výsledkům, není jednoduchá cesta. K úspěchu je zapotřebí vytrvalé několikaleté soustředěné práce.“

Jak společnosti postupují po své cestě digitální transformace, typicky investují do čím dál sofistikovanějších kapacit na podporu svých technologických a obchodních cílů. Využívání moderních aplikačních a zaváděcích platforem představuje novou vlnu digitální vyzrálosti a začíná se projevovat jako klíčové při pomoci firmám, aby se vypořádaly se zděděnými aplikacemi a infrastrukturou.

Kontejnery jsou jednou z nejpozoruhodnějších vývojových platforem a představují technologii, která pomáhá řídit digitální transformaci v rámci daného podniku. Kontejnery jsou uzavřená prostředí, která umožňují uživatelům izolovat aplikace s veškerými jejich běhovými závislostmi, tedy všemi soubory nezbytnými k chodu v clusterové, scale-out infrastruktuře. Díky těmto schopnostem jsou kontejnery přenosné mezi mnoha různými prostředími, včetně veřejných a soukromých cloudů.

V rámci výzkumu Bain a Red Hat zjistili, že podniky využívající kontejnery zaznamenávají reálné přínosy i v oblasti infrastruktury. Podle analýzy respondentů průzkumu mohou společnosti, které včas přijmou kontejnery, dosáhnout nejen 15 až 30% snížení doby vývoje, ale i dodatečného zlepšení flexibility infrastruktury, která je důsledkem přenosného charakteru kontejnerů. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že může dojít k úspoře nákladů ve výši 5 až 15 % díky efektivnějšímu využití hardwaru.

„Kontejnery začínají hrát významnou roli nejen v oblasti vývoje aplikací pro vysoce automatizované, scale-out platformy, ale také na cestě moderního podniku k jeho digitální transformaci. Zatímco většina respondentů průzkumu (přibližně 80 %) v současnosti využívá kontejnery zejména pro webové aplikace, očekáváme, že postupně dojde k využívání kontejnerů i pro zásadnější pracovní náplně,“ říká Tim Yeaton, první viceprezident Infrastructure Business Group společnosti Red Hat. „Ve stejném horizontu očekáváme také, že se začne dávat přednost kontejnerizaci u čím dál tradičnějších pracovních náplní, včetně uživatelských aplikací, databází a business intelligence.“

čekává se, že podíl respondentů, kteří budou výběrově nebo celkově přijímat kontejnerovou technologii i s jejími výhodami a doplňkovými trendy, bude růst napříč všemi fázemi životnosti aplikací, a to z dnešních asi 20 % až na 40 % v průběhu dalších tří let.

Přestože příležitosti vytvářené těmito novými technologiemi jsou lákavé, rychlost a postup přijímání kontejnerů jsou poněkud méně jasné, vyplývá ze zprávy Bain a Red Hat.

Největší překážky, které stojí v cestě rozšířenému využívání kontejnerů, jsou podle respondentů běžné a typické pro všechny technologie v počátečních fázích – nedostatečná obeznámenost, nedostatek talentů, zdráhání přejít od existující technologie a nezralé ekosystémy – a mnohdy se dají časem překonat. Prodejcům se postupně daří překonávat i specifičtější problémy spojené s kontejnery, jako jsou ovládací nástroje, použitelnost v různých pracovních náplních, zabezpečení a trvalé ukládání dat, takže překážek přijetí technologie postupně ubývá.

Úvodní foto: kbuntu - Fotolia.com


Komentáře