3DArch stavařská nadstavba nad MicroStationem

Pražská firma axis nabízí a na loňském Invexu také představila architektonicko-stavařskou nadstavbu 3DArch nad systé...


Pražská firma axis nabízí a na loňském Invexu také představila
architektonicko-stavařskou nadstavbu 3DArch nad systémy MicroStation 95 a
MicroStation PowerDraft americké firmy Bentley Systems. Možná, že vás zaujmou
podrobnější informace o této nadstavbě, která je společným dílem firem axis a
Protea.
MicroStation 95 a MicroStation PowerDraft jsou, jak známo, obecné CAD systémy,
které umožňují pracovat v rovině i v prostoru. MicroStation PowerDraft je
poněkud jednodušší verzí systému MicroStation 95, nenabízí však některé
speciální vlastnosti a nástroje. 3DArch je architektonicko-stavařská nadstavba
nad těmito systémy.
Podívejme se tedy, k čemu tato nadstavba slouží. 3DArch je určen především pro
projektování objektů pozemních staveb menšího a středního rozsahu, zejména pro
objekty občanské vybavenosti. Je vhodný i pro rekonstrukce starších objektů,
neboť dovoluje vytvářet atypické stavební prvky.
3DArch je aplikace plně integrovatelná do MicroStationu a PowerDraftu, objekty
vytváře-né 3DArchem je možné upravovat a dotvářet funkcemi a nástro-ji
MicroStationu a PowerDraftu. Také ovládání 3DArchu vychází ze standardu výše
uvedených programů a užívá všech výhod, které jejich prostředí nabízí.
Práce s programem
3DArch komunikuje s uživatelem pomocí panelů nástrojů a dialogových oken, velké
množství informací znázorňuje graficky. Všechny zadávané údaje lze ukládat a
později opakovaně používat. 3DArch zajistí, že uživatel pracuje s obvyklými
stavařskými objekty. Důsledkem objektového přístupu je kupříkladu to, že
osazení dveří do stěny se provede jedinou akcí, 3DArch sám zajistí přerušení
stěny a vyřeší konstrukci zárubně.
Princip práce v 3DArchu spočívá v tom, že uživatel kreslí postupně v rámci
projektu jednotlivé půdorysy jako 2D výkresy. Již v této fázi tvorby stavební
dokumentace lze však připravovat data pro následné generování stavařských řezů,
třírozměrného modelu a pro následnou rozpočto-vou a kalkulační práci. 3DArch má
k dispozici prostředky, které umožňují se jednoduše orientovat v datových
strukturách jednotlivých půdorysech.
Během práce v půdorysu je možné si kdykoliv prohlédnout situaci v prostoru.
Generování 3D situace se děje plně automaticky, právě na základě doplňujících
3D informací. Jednotlivé výkresy půdorysů lze pomocí Manažeru budovy skládat
nad sebe a vytvářet tak předpis, jak se bude ve 3D sestavovat celý vícepodlažní
objekt. Podlaží (půdorysy) lze do tohoto předpisu zařazovat opakovaně. Je možno
vytvářet i různé varianty předpisů, a tak postupně vytvořit několik možností,
jak bude budova ve 3D strukturována. Uživatel během práce dostává tři typy
výkresů sadu výkresů jednotlivých půdorysů, varianty 3D situací, sadu výkresů s
řezy a dále soubory pro následný export do tabulkových kalkulátorů,
databázových systémů a rozpočtových programů.
3DArch v půdorysu
3DArch umožňuje v půdorysu kreslit stěny, řešit jejich křížení a napojování.
Stěny lze konstruovat podle již zakresleného stavu. Je možno do nich vkládat
otvory různých typů za různých doplňujících podmínek. S takto umístěnými otvory
lze dále manipulovat.
3DArch zajišťuje i tvorbu přímých, kruhových a smíšených schodišť, včetně
automatizování návrhu jednotlivých ramen a rozmístění stupňů. Lze generovat i
samostatná schodišťová ramena a vkládat mezi ně mezipodestu. Schodiště jsou
převáděna do 3D modelu.
V půdorysech lze zadat obry-sy stropů, prostupů ve stropě, prohlubní a výstupků
v podlaze. Komfortním způsobem je možno do půdorysu umisťovat zařizovací
předměty (nábytek, stafážní prvky atd.). Součástí 3DArchu je přibližně 120 kusů
zařizovacích předmětů v knihovnách Byt, Kancelář, Kuchyně, Stafáž, Koupelna,
Zahrada apod. Knihovny může uživatel doplňovat svými vlastními zařizovacími
předměty.
3DArch vytváří legendu s popisem jednotlivých místností a umožňuje také
umisťovat ke stavebním prvkům různé typy popisů. 3DArch ve spolupráci s
MicroStationem a PowerDraftem zajistí šrafování a kótování.
Při vytváření 2D objektů v půdorysu je možné určovat vlastnosti pro následné
generování 3D modelu. Všechny objekty v půdorysu lze vybavit rozpočtovým kódem
a dalšími popisnými informacemi, které se projeví v následném tabulkovém a
rozpočtovém zpracování.
Prostorové modely
Generování 3D modelu se děje automaticky podle definice modelu budovy, tedy
předpisu, jak jsou v budově nad sebou, popřípadě vedle sebe poskládány
jednotlivé půdorysy. Modelů stavby lze vytvořit více, a tak je možno získat z
jedné sady půdorysů různé varianty stavby.
V prostorovém modelu 3D-Arch dovoluje umisťovat zařizovací předměty jako
trojrozměrné objekty a vytvářet různé typy střech. Na střechu lze umisťovat
komíny a do střešního pláště lze vsazovat střešní okna. Pomocí Microstationu či
PowerDraftu lze ve 3D modelu nastavit perspektivní pohled, či provést různé
typy stínování, včetně zakrytých hran.
Generování 3D modelu je provedeno tak, aby MicroStation mohl velmi účinně
pracovat s materiály ve 3DArchu je k dispozici typová tabulka materiálů.
Negrafické informace a požadavky na provoz
Negrafické informace, které byly v průběhu práce přidávány k jednotlivým
objektům, lze zpracovávat, prohlížet a tisknout ve formě tabulek. Pokud byly ke
stavebním prvkům připojovány rozpočtové kódy, je možné takto vybavená data
přenést do rozpočtového programu Callida. Tabulky lze exportovat do různých
obvyklých formátů, jako jsou XBase, Paradox, Excel, Lotus 1-2-3 a další.
Architektonicko-stavařskou nadstavbu 3DArch firmy axis můžete provozovat, máte-
li na svém počítači nainstalován provozuschopný CAD systém Microstation 95 nebo
MicroStation PowerDraft a 10 MB volného místa na pevném disku.
(jam)
8 0245 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.