5. rámcový program EU

Klíčové místo mezi podpůrnými programy na podporu rozvoje informační společnosti Evropské unie zaujímá 5. rámcov


Klíčové místo mezi podpůrnými programy na podporu rozvoje informační
společnosti Evropské unie zaujímá 5. rámcový program (5th Framework Programme,
zkráceně FP5), který vychází ze strategických priorit Evropské unie pro výzkum
a technologický rozvoj na léta 1998/2002.
Tento program navazuje na předchozí obdobně zaměřené programy EU a má pomoci
řešit hlavní sociální a ekonomické problémy, jako je zvýšení
konkurenceschopnosti, tvorba pracovních míst a zvyšování kvality života. Důraz
je kladen především na podporu inovací, které mají zajistit, že výsledky
evropského výzkumu se promítnou do hmatatelných přínosů pro všechny občany
Evropy.
FP5 je rozdělen do čtyř tematických (problémově, mezioborově orientovaných) a
tří horizontálních subprogramů (vztahují se k obecným potřebám a týkají se
všech tematických okruhů), na jejichž realizaci byly vyčleněny zdroje ve výši
téměř 15 mld. euro. Vzhledem k tomu, že ČR jako asociovaný stát EU také
přispívá do společného rozpočtu, je žádoucí, aby se českým subjektům podařilo
získat finanční podporu pro svoje projekty alespoň ve výši vloženého příspěvku.
Na to však není žádný formální nárok záleží tedy pouze na konkrétní aktivitě
tuzemských subjektů a na míře jejich zapojení do mezinárodní spolupráce.
Garantem účasti ČR v 5. rámcovém programu EU je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, které jmenovalo národní kontrolní organizaci (Technologické
centrum AV ČR), která poskytuje k programu informace a pomáhá zájemcům o účast
v projektech nalézt vhodné zahraniční partnery.
Tematické programy
LIFE: Kvalita života a řízení živých zdrojů (Quality of life and management of
living resources) sem patří programy týkající se oblasti zdraví,
biotechnologie, zemědělství, výživy a souvisejících oblastí
IST: Uživatelsky přátelská informační společnost (User-friendly information
society) program zaměřený na systémy a služby obyvatelstvu, nové metody práce,
elektronický obchod, multimediální systémy z hlediska jejich obsahu a nástrojů,
program silně podporuje také vývoj nových technologií, které by měly být v
budoucnosti využívány rozvíjející se informační společností
GROWTH: Konkurenceschopný a trvalý růst (Competitive and sustainable growth)
pokrývá oblast inovačních produktů, výrobních procesů, organizace práce,
udržitelné mobilty, intermodality, dopravy
EESD: Energetika, životní prostředí a trvalý rozvoj (Energy, environment and
sustainable development) program vývoje alternativních a ekonomických zdrojů,
energie, citlivého a jemného využívání vodních systémů, studia globálních změn,
rozvoje sídel a ochrany kulturního dědictví
Horizontální programy
INCO: Potvrzení mezinárodní úlohy výzkumu EU (Confirming the international role
of Community research) tento horizonální program je zaměřen na mezinárodní
spolupráci, v jeho rámci je řízena spolupráce EU s ostatními zeměmi
INOVATION: Podpora inovací a účasti malých a středních podniků (Promotion of
innovation and encouragement of SME participation) program slouží k podpoře
účasti malých a středních podniků ve vědeckých programech a využívání výsledků
vědeckého výzkumu v reálné praxi
IMPROVING: Zlepšování lidského výzkumného potenciálu a sociálně-ekonomické
znalostní základny (Improving human research potential and the socio-economic
know ledge base) program zaměřený na řešení socio-ekonomických otázek, odborný
růst zejména mladých vědců, výměnu zkušeností v mezinárodním měřítku (stáže,
konference) a zlepšení využívání unikátních evropských zařízení
Informační zdroje
Oficiální informace EU k FP5 jsou k dispozici na serveru
http://www.cordis.lu/fp5
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je národní kontaktní
organizací pro FP5 středisko, které poskytuje základní informace k celému FP5 a
metodickou podporu; adresa jeho www-serveru je http://www.femirc.cas.cz/ Ve
Virtuálním informačním parku (VIP) VUT, http://www. park.cz/fp5, je k dispozici
informační a konzultační podpora pro hledání vhodného zahraničního partnera a
pro přípravu návrhů projektů
0 0621 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.