Aby se spolu aplikace domluvily

Role XML v integraci aplikací XML znamená standard pro popis struktury dat. Pro rok 2002 předpovídá Gartner Group tomuto...


Role XML v integraci aplikací
XML znamená standard pro popis struktury dat. Pro rok 2002 předpovídá Gartner
Group tomuto jazyku podobný význam v oblasti integrace a komunikace, jaký má
dnes HTML pro reprezentaci informací v Internetu.
Nasazení koncepcí e-busines su jako Supply Chain Management (SCM) nebo Customer
Relationship Management (CRM) slibuje dodatečné využití XML v obchodě EE
(Extended Enterprise) se stane skutečností.
Rychle se měnící situace na trhu znamená pro zodpovědné pracovníky v IT stále
nové požadavky: Systémy od nových obchodních partnerů se musejí rychle spojit s
vlastními systémy, aby se vzniklý virtuální podnik mohl úspěšně prosadit na
trhu. Je třeba též zorganizovat workflow, sledující a řídící správné a včasné
zpracování transakcí e-businessu. Všechny zmíněné prvky jsou předpokladem pro
zdařilou systémovou integraci.
Obchodní procesy podniku jsou dnes založeny zpravidla na různých aplikacích,
které jsou rozděleny na různé úrovně a různé časové zóny. Platí zde fakt, že je
nutno produkovat bezchybnou a rychlou výměnu informací v heterogenním
prostředí, mezi různými aplikacemi i odlišnými operačními systémy. V popředí
zde stojí průchodnost daného konkrétního obchodního procesu. Čas, náklady, ale
též úvahy o stabilitě hovoří proti integraci různých dílčích aplikací. Je tedy
třeba hledat řešení, které umožní efektivním způsoben propojit tyto heterogenní
systémy a na druhé straně umožní jednoduchou aplikaci v přijatelném čase.
Zjednodušená komunikace
Právě toto je hlavní úkol pro XML. Pro integraci různých aplikací, ať již
uvnitř nebo vně podniku, je nutná společná komuni kační řeč. XML se svým
standardem stává ideální výchozí platformou a quasi univerzální "jazykovou"
gramatiku pro komunikaci.
Rozdílné nástroje od Enterprise Application Integration (EAI) až po Supply
Chain Management zavádějí XML jako interní formát. Integrace není nutná pouze
na IT straně, nýbrž také na straně obchodu. XML však dodává pouze možnost
popisovat data definice jejich významu zde není uživateli odpírána (jako u
HTML), ta je jeho volbou. Příklad dosavadní elektronické výměny dat (EDI) je v
mnohém názorný. XML slibuje ve srovnání s tradičními EDI formami sice nákladově
výhodnější a flexibilnější možnosti výměny dat, avšak nutnost definovat
společně obsah vyměňovaných dat zde i nadále trvá.
Zachování starých vymožeností
Tuto situaci již průmysl zná a zkusil si tudíž zachovat staré vymoženosti
standardů jako EDIFACT a ANSI X.12 pomocí migrace k XML. Naproti tomu v případě
výměny dat přesahující rozměr podniku narážíme při realizaci vnitropodnikové
integrace na další problematiku. Rozsah funkce existujících systémů vzrostl a
vzájemné přesahy nejsou vzácností.
Zatímco dnešní generace EAI nástrojů využívá rozšiřující se XML jako vynikající
formát pro interní výměnu dat, zůstávají formáty v aplikacích převážně ještě
proprietární.
V budoucnu bude třeba od tohoto režimu ustoupit, protože samy aplikace se "učí"
mluvit jazykem XML a odpadá zde nutnost námahy na konverzi API. XML je stejně
vhodný jak pro použití strukturovaných, tak i nestrukturovaných dat.
Standard lze využít pro různé aplikace. Vedle systému Content Management a
portálů nalezne XML v budoucnu široké uplatnění v oblasti integrace použití a
výměny dat. Firmy Microsoft, Intuit a Check Free vyvinuly například pro
komunikaci mezi bankami, podniky a soukromými osobami formát Open Financial
Exchange (OFX).
OTP (Open Trading Protocol), XMI (XML Metadata Interchange Format), WML
(Wireless Markup Language), CML (Chemical Markup Language) nebo SMIL
(Synchronized Multimedia Integration Language) jsou další iniciativy v seznamu,
který bude dále neomezeně růst. Tyto razantně se vyvíjející systémy však s
sebou přinášejí též nebezpečí, že dojde ke vzniku různých návrhů na bázi XML v
jednom oboru ovšem při vzájemné nekompatibilitě.
Většina oborů dodržuje standard XML jako výstupní formát posílaných dat. Tím se
XML prosazuje jako jednotný formát pro převod dat, nicméně bude třeba vyvinout
obecně použitelné struktury dokumentů pro obchodní procesy. Na tomto
standardizačním procesu se podílí celá řada organizací. Aby bylo možno
dosáhnout vytčených cílů, bude třeba spojit tato snažení a zabránit paralelním
vývojovým směrům. Takže zbývá vyčkat, zda podniky budou umět svých šancí využít.
0 1782 / pen
Co je XML
Zkratka XML znamená eXtensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk).
Jde o soubor několika pravidel, podle nichž lze vytvářet konkrétní jazyky
(XHTML, WML), které mohou sloužit k výměně dat.
Jazyk XML byl přijat jako standard konsorciem W3C (členy tohoto konsorcia je
velké množství firem, včetně těch největších, které společně přijímají
standardy významné pro Internet). Jedná se o promyšlený a propracovaný soubor
pravidel, zároveň však dostatečně jednoduchý na to, aby byl srozumitelný. Díky
své bohatosti autory konkrétních formátů nijak významně neomezuje.
Dnes ještě většina výrobců používá pro přenos dat vlastní formát, který se od
konkurence může velmi výrazně lišit. Pokud někdo vytváří překladač z jednoho
formátu do druhého, musí řešit mnoho problémů. Formáty se řídí různými
pravidly, používají rozdílné oddělovače a konvence a jelikož je každý formát ve
své podstatě jedinečný, neexistuje mnoho použitelných nástrojů, které by práci
ulehčily.
Jazyk XML umožňuje tento problém řešit stanovením jasných pravidel. Teď jde jen
o to, aby se jazyky, které na jeho základě vzniknou, staly standardem ve své
oblasti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.