Adobe Acrobat 7.0: Za budoucnost jménem PDF

Představovat zevrubně tento software jako takový je asi zbytečné: zasvěcení uživatelé pracují s Acrobatem při rutin...


Představovat zevrubně tento software jako takový je asi zbytečné: zasvěcení
uživatelé pracují s Acrobatem při rutinní produkci a editaci souborů PDF, a ti
běžní znají prohlížeč shodného jména, který používají třeba ke čtení manuálů či
elektronických publikací. Asi bychom tedy mohli vnímat Acrobat ve verzi 7.0
zkrátka jen jako další evoluční krok; avšak tvůrci sáhli prakticky na všechny
funkce a součásti, přičemž některé z nich výrazně přepracovali. Rovněž přidali
několik funkčností, jež jsou pro tento software přelomové, a právě na ty
upozorníme hned v úvodu recenze.

Nejzásadnější a veskrze pozitivní změnou v Acrobatu 7.0 je možnost provádění
korektur a poznámek do navržené verze dokumentu. Tedy přesněji řečeno, tyto
operace mohou nyní provádět i uživatelé bezplatného prohlížeče (Readeru) verze
7.0, a to právě tehdy, pokud takovouto fázi povolí a zařadí do "workflow"
tvůrce původního dokumentu. Tento posun může konečně otevřít cestu skutečně
plošnému využití při zpracování dokumentů více uživateli.
Druhým významným posunem, jejž jsme se rozhodli zdůraznit, je zavedení zcela
nové služby pro kontrolu a zajištění uživatelských práv při práci s určitými
třídami dokumentů. Obzvláště velké společnosti, jež staví na PDF kompletní tok
a správu psaných materiálů, mohou implementovat serverovou službu Adobe Policy
Server, jež centrálně, prostřednictvím specifických politik, zajistí požadované
úrovně přístupu a sledování.
Třetí, poměrně nenápadnou, avšak možná o to více pozoruhodnou vlastnost
hledejte v oblasti PKI, respektive elektronického podepisování dokumentů PDF. S
řadou jiných vylepšení se totiž objevuje podpora pro vkládání a ověřování tzv.
časových razítek, což dovoluje jednoznačnou časovou identifikaci a klasifikaci
dokumentů. Tato "maličkost", dnes považovaná většinou uživatelů za podružnou,
však může znamenat opravdu důležitý krok k přijetí dokumentů PDF za
kontrolovatelné a věrohodné listiny, a to se všemi právními náležitostmi.
Jelikož změn je samozřejmě celá řada, v následujících odstavcích se podíváme na
mnohé z nich, ovšem již méně podrobně.

Práce s dokumentem
V oblasti běžné editace potěší zřejmě všechny uživatele nová součást s
výmluvným názvem Organizer. Konečně je při procházení adresářových struktur k
dispozici dialogové rozhraní s velmi propracovanými náhledy na dokumenty PDF.
Jejich hledání přitom lze ulehčit průběžným sestavováním tematických kolekcí; k
dispozici je rovněž jejich třídění dle doby vzniku. Vylepšením prošel i
prohledávací stroj jako takový, jenž pracuje se všemi možnými aspekty souborů.
Přidány byly také náhledy do různých průvodců, například běžné zobrazení téhož
dokumentu lze různě proměňovat a kombinovat (včetně násobného rozdělení okna).
Velmi výrazným vývojem prošla kolekce funkcí pro tvorbu formulářů. Ačkoliv tato
vymoženost v Acrobatu v zásadě funguje již dlouho, srovnáme-li současné
možnosti s dřívějšími, máme pocit, že to je "konečně ono". Vedle grafických
prvků a jejich vylepšování totiž přistoupili tvůrci k důkladnému začlenění
prováděcí logiky, ve které nechybí třeba připojení na datové zdroje. Rovněž
důkladná nabídka polí s generovanými čárovými kódy naznačuje, že cílem je
podpořit jakoukoliv cestu dokumentu mezi elektronickou a papírovou verzí. Nový
nástroj LiveCycle Designer, zastřešující tyto operace, dovoluje použít třeba
jazyk JavaScript a podporuje tvorbu knihoven formulářových prvků i kompletních
šablon. Samozřejmostí je zde pokročilý průvodce, s jehož pomocí zvolíte mimo
jiné typ následného sběru dat z rozeslaných formulářů, a blíže obeznámeným
uživatelům jistě neujde význam možnosti napojení na datové struktury pomocí OLE
DB a webových služeb WSDL, či přímo do XML struktur.

Distribuce a zabezpečení
Jak už jsme naznačili výše, tvůrci výrazně zapracovali na povýšení Acrobatu z
publikační aplikace na středobod a řídící prvek v procesu putování dokumentů.
Jelikož význam Policy Serveru jsme již zmínili, zastavme se u dalších
zajímavostí. Poměrně důkladně byl rozpracován aparát pro vytváření komentářů i
z pohledu prosté editace: k dispozici je široká škála nástrojů jako poznámky,
popisky či "malůvky", a to včetně zvukových. Jinak dobře navržená klasifikační
"grafická" razítka je možno rozšířit i o další původní varianty, přičemž
ovládání takto umístěných textových a grafických prvků je dostatečně přímočaré.
Skvěle fungující funkcí je zpětné sledování všech zavedených změn čili tracker.
Ten byl rovněž vylepšen do podoby přehledného a dobře využitelného nástroje.
I vývoj v oblasti definování práv k dokumentu a použití certifikátů k
digitálním podpisům jsme již naznačili. Tvůrce dokumentů má nyní k dispozici
názorné rozhraní pro nastavení oprávnění i pro jednotlivé části dokumentu lze
přiřadit i jednoznačně chráněné přílohy což posiluje potenciál pro nasazení v
hromadné distribuci či zpracování. V oblasti PKI se objevují kromě časových
razítek takové zajímavosti, jakými jsou protokol pro on-line ověřování
platnosti digitálních podpisů OCSP, podpora hardwarových nosičů certifikátů a
klíčů připojovaná pomocí protokolu PKCS #11 či začlenění podpisu do struktur
XML.

Služby pro tisk
Kromě platformy pro přípravu a distribuci dokumentů je Acrobat dnes již často
preferovaným nástrojem pro předtiskovou přípravu a samotné zasílání tiskových
zakázek. Pro tyto účely byl příslušný aparát opět vylepšen a přepracován. K
dispozici je rovněž nová verze Distilleru, podporující vkládání novějších fontů
písem Open Type; řadu horkých chvilek si můžete ušetřit okamžitým převodem
barev do prostoru CMYK. Implementaci novější verze PDF/X ocení zřejmě také jen
pracovníci v předtiskové přípravě. Na druhou stranu, ruku v ruce s inovovaným
Distillerem jde vpřed i vylepšování poněkud skromnějšího a přímočařejšího
transformačního rozhraní, PDFMakeru, které potěší především uživatele MS
Office. Profesionály pak rovněž bude zajímat vývoj v oblasti kontrolních
náhledů a revizí (běžně označovaných jako preflight), díky němuž lze opravdu
důsledně prověřit připravovaná PDF před odesláním k samotnému tisku. (Poměrně
obsáhlá je také oblast práce s barvami, jejich konverzemi a kontrolou.)

Závěrem
Jak je z výše popsaných postřehů patrné, vývojáři to v případě sedmé verze
Acrobatu vzali od podlahy. Nedotčena nezůstala prakticky žádná významnější
oblast práce s PDF dokumenty a pokrok oceníte, ať jste grafici, či "pouze"
tvůrci formulářů nebo prospektů. Adobe udělalo opět výrazný krok na cestě k
pojištění jednoznačné dominance standardu PDF a dalších odvozených formátů,
přičemž Acrobat 7.0 to výmluvně potvrzuje hned na několika frontách.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.