Ako na bezdrÖtové siete LAN

BezdrÖtové siete LAN (ďalej WLAN Wireless Local Area Network) sú flexibilným dátovým komunikačným systémom, určený...


BezdrÖtové siete LAN (ďalej WLAN Wireless Local Area Network) sú flexibilným
dátovým komunikačným systémom, určeným buď k rozšíreniu, alebo ako náhrada
klasických vodičových sietí LAN. Využitím šírenia elektromagnetických vín prvky
WLAN vysielajú a prijímajú dáta bezdrÖtovo, bez potreby priameho fyzického
prepojenia. Je tak možné vytvárať spojenie aj k mobilným staniciam WLAN.
V uplynulých rokoch rýchly rozvoj nových technológií v súčiastkovej základni a
tiež vo vývo-ji nových sieťových protokolov umožnil preniesť prostriedky WLAN z
oblasti výskumu do praktického užívateíského prostredia. Dnešné WLAN sa stávajú
prostriedkom pre alternatívne riešenie požiadaviek na dátové prenosy v
oblastiach a aplikáciách, kde využitie klasických sietí LAN je buď úplne
nemožné, alebo finančne neefektívne.

Možné aplikácie WLAN
WLAN často iba rozširujú siete LAN, namiesto ich úplnej náhrady. Poskytujú
užívateíovi pripojenie k počítačovej sieti bez trvalého obmedzenia pohybu
pripojeným rozvodným káblom. Nasadenie WLAN je možné v širokej oblasti
pracovných činností, preto je nasledujúci zoznam iba malou ukážkou použiteíných
aplikácií:
zber údajov v rozsiahlych priestoroch (nemocnice, skladové priestory, aj.),
vybudovanie počítačovej siete v priestoroch, kde nie je možné budovať klasické
LAN (historické budovy),
zabezpečenie prístupu k údajom správcom sietí pri konfigurácii a servisných
prácach u užívateíov,
stále pripojenie mobilných užívateíov do siete pri ich pohybe alebo krátkodobej
zmene pracoviska,
zriadenie dočasných počítačových sietí pre krízové štáby a skupiny v krátkom
čase bez ohíadu na typ prostredia.

Výhody použitia WLAN
Pri vysokom stupni rozvoja sietí typu Internet a Intranet je možné zabezpečiť
užívateíom pomocou WLAN prístup k informáciám bez nutnosti rekonfigurácie
siete. WLAN ponúkajú zvýšenie produktivity, úrovne služieb a niekedy aj cenovo
výhodnejší variant oproti klasickým sieťam LAN.
Zabezpečením mobility sa zvýši produktivita a úroveň služieb. WLAN poskytujú
užívateíom prístup do počítačovej siete v reálnom čase bez ohíadu na ich
okamžitú polo-hu. Táto možnosť zvyšuje produktivitu práce a kvalitu
rozhodova-nia riadiacich článkov v kratšom čase.
Rýchlosť a jednoduchosť inštalácie. Inštalácia WLAN je rýchla a jednoduchá, nie
je potreba zdíhavé budovanie káblovej siete cez múry a stropy.
Flexibilita inštalácie. Siete WLAN je možné budovať buď ako samostatné, alebo
ako rozšírenie klasických sietí LAN aj do priestorov, kde tieto nie je možné
zriaďovať.
Zníženie dlhodobých nákladov. Pri zriadení WLAN mÖžu byť počiatoč-né náklady
vyššie oproti LAN (dodatočné hardvérové vybavenie). V priebe-hu životného cyklu
využitia WLAN ale mÖžu byť celkové náklady nižšie z dÖvodu vyššieho zisku
spÖsobeného ich vyššou užitou hodnotou (časté zmeny konfigurácie LAN, presun
pracovísk, možnosť spojenia sa pohybu, aj.).
Variabilnosť. WLAN mÖžu byť konfigurované v rÖznych stupňoch topológie podía
špecifických potrieb. Konfiguráciu sietí je možné íahko zmeniť z malej a
nezávislej počítačovej site pre malý počet užívateíov na zložitú infraštruktúru
siete zloženú z tisícok užívateíov, ktorým je umožnený pohyb cez rozíahlú
oblasť.

Porovnanie WLAN a ďalších bezdrÖtových technológií
WLAN poskytujú rovnaké funkčné vlastnosti a možnosti ako klasické LAN, ale bez
nutnosti fyzického prepojenia. BezdrÖtové prepojenie LAN LAN sú alternatívou
prepojenia viacerých sietí LAN (WLAN, WPAN). BezdrÖtové siete PAN (WPAN
Wireless Personal Area Network) pokrývajú malý priestor, určený veíkosťou
pracoviska a poskytujú užívateíovi prístup k počítačovej sieti, obojsmerný
prenos údajov a využitie lokálnych počítačových periférií.
Tiež nie je možné zamieňať WLAN s WMAN (WMAN Wireless Metropolitan Area
Network) alebo WWAN (WWAN Wireless Wide Area Network), ktoré zabezpečujú prenos
dát na väčšie vzdialenosti pomocou prenosu dát v paketových rádiových sieťach
alebo v bunkových rádiových systémoch. V sieťach WMAN a WWAN sú dosiahnuteíné
prenosové rýchlosti menšie rádovo 100 až 1 000krát. Z dÖvodu cenovej politiky
(poplatky za použité frekvencie) sú WLAN finančne výhodnejšie.

Možné konfigurácie WLAN
Najjednoduchšou konfiguráciou WLAN je nezávislá sieť, ktorá vzájomne prepojuje
dva alebo viac počítačov vybavených rádiovým adaptérom (počítačová karta WLAN).
Počítače pripojené do siete pracujú v užívateískom režime, nezabezpečujú prenos
(retransláciu) dát medzi inými počítačmi. Preto pre plné vzájomné prepojenie
musia byť všetky stanice v rádiovom dosahu ostatných staníc. Veíkosť siete
(teoreticky priemer kruhu, v ktorom sú stanice umiestnené), je určená
maximálnym dosahom rádiového vysielača WLAN kariet PC.
Fyzický dosah prvkov siete WLAN je možné zdvojnásobiť pomocou zriadenia
rádiového prístupového bodu WLAN, ktorý slúži ako retranslátor vysielania
staníc siete WLAN. Ideálna poloha umiestnenia prístupového bodu WLAN je vo
fyzickom stredu siete. Sieť je svojou konfiguráciou aj naďalej nezávislá.
Zdvojnásobenie dosahu je dosiahnuté za predpokladu, že výkon rádiového
vysielača prístupového bodu je rovnaký ako u adaptérov staníc WLAN. Pri použití
vyššieho vysielacieho výkonu sa veíkosť siete ekvivalentne zväčšuje (maximálny
použiteíný výkon rádiových vysielačov prvkov WLAN je ale stanovený normami).
Rádiový prístupový bod je konštrukčne realizovaný ako samostatné zariadenie o
relatívne malej veíkosti (približne 20 x 15 x x 5 cm a menej). Jeho súčasťou
okrem antény a signalizačných prvkov činnosti sú aj vstupy pre pripojenie
rÖznych typov rozvodov LAN. Pracovné parametre, identifikačné čísla a kontrola
sa realizujú pripojením počítača cez rozhranie RS-232. Počítač nie je pripojený
trvalo, iba v prípade zmien konfigurácie. Jednotka rádiového prístupu pracuje
autonómne.
Pri riešení infraštruktúry WLAN pripojenej k bežnej sieti LAN sú využité
rádiové prístupové body umiestnené podía potreby. Do siete je samozrejmé možné
pripojiť aj klasických užívateíov.
Prenos dát medzi užívateími mÖže byť realizovaný dvoma spÖsobmi:
ĘMedzi užívateími pripojenými cez rozdielne rádiové prístupové body je prenos
dát možný iba cez server siete LAN. To platí aj pri spojení medzi užívateíom
siete WLAN a užívateíom siete LAN.
ĘSpojenie medzi užívateími WLAN, pripojenými k jednému rádiovému prístupovému
bodu WLAN, je možné riešiť tiež cez server LAN, ale aj priamo cez rádiový
prístupový bod WLAN. Tento slúži ako jednoduchý rádiový retranslátor. Výhodou
tohoto riešenia je zníženie prevádzkového zaťaženia siete LAN.
Prepojenie dvoch káblových sietí a zabezpečenie súvislého pokrytia priestoru
sieťou WLAN sú naznačené na okolných obrázkoch. Spojenie v WLAN je limitované
úrovňou rádiového signálu v mieste užívateía. Pri pohybe užívateía (Roaming) v
priestore, pokrytom sieťou mikrobuniek, dochádza ku zmene rádiového signálu v
závislosti od vzdialenosti k rádiovému prístupovému bodu (toto platí aj v
opačnom smere prenosu dát). Systém siete WLAN v hraničných miestach, kde je
rádiový signál od dvoch alebo viacerých rádiových prístupových bodoch, plynulo
mení smer prenosu podía kvality rádiového signálu (napríklad podía bitovej
chybovosti v rádiovom kanálu). Takto aj pri pohybe má užívateí trvalý prístup
do siete WLAN.
Použité frekvenčné pásma, vysielacie výkony a základné technické parametre
Pre WLAN komisia FCC (Federal Communication Commision) v USA určila frekvenčné
pásma pre priemyselné, vedecké a zdravotnícke účely pod označením ISM (ISM
Industrial, Scientific and Medical band). Jedná sa o nasledujúce pásma:
902-928 MHz,
2 400-2 483,5 MHz,
5 150-5 350 MHz a 5 725 až 5 875 MHz (v súčasnosti sa pripravujú štandardy).
Okrem rádiového prenosu dát je možné využiť aj prenos v infračervenom pásme.
Zariadenia, využívajúce prenos dát infračerveným žiarením, umožňujú dosiahnuť
prenosovú rýchlosť 1 alebo 2 Mb/s. Používa sa 4, prípadne 16stavová pulzne
polohová modulácia (4 PPM, 16 PPM Pulse Positioning Modulation) s vlnovou
dížkou 850 až 950 nm a špičkovým výkonom 2 W.
V krajinách, ktoré tiež určili tieto pásma pre rovnaké využitie ako v USA, teda
pre účely ISM, sú stanovené nasledujúce legislatívne zásady ich využitia pre
WLAN:
1. Základným predpokladom zriadenia WLAN je použitie iba homologizovaných
zariadení.
2. V prípade použitia maximálnych vysielacích výkonov postačuje k prevádzke
WLAN iba povolenie k prevádzke, ktoré udeíuje záujemcom stanovený štátny orgán
(v ČR a SR Telekomunikačný úrad).
3. Prevádzku zariadení so ziskovými anténami, prípadne pri použití vyšších
vysielacích výkonov, je užívateí povinný podať žiadosť o pridelenie frekvencií
a o povolenie k prevádzke pre takýto spoj; za osobité povolenie a prevádzku sa
platia pravidelné poplatky za každý inštalovaný vysielač.
Frekvenčné pásmo
900 MHz
V súčasnom období sa využíva predovšetkým v USA. V Európe nie je
štandardizované. Vzhíadom k vysokému stupni zahltenia a vysokej úrovni
interferencií v tomto pásme ho využívali iba systémy 1. generácie WLAN. Z
uvedených dÖvodov 2. generácia WLAN bola navrhnutá v pásme 2,4 GHz, ktoré má
väčšiu šírku pásma a dovoíuje využiť vyššie prenosové rýchlosti so súčasným
zmenšením veíkosti a energetickej spotreby zariadení.
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz
Toto frekvenčné pásmo bolo implementované v iných regiónoch sveta ako doposiaí
jediné pod východzím označením IEEE 802.11. Pre európsky región je organizáciou
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) určené pre WLAN pásmo 2
400-2 483,5 MHz a technické podmienky normou ETS 300 328. V niektorých štátoch
Európy sú čiastočné úpravy (napr. Španielsko, Francúzsko, aj.).
Vrstvy normy ISO/OSI podía IEEE 802.11
Podía sedemvrstvového modelu ISO/OSI sa WLAN odlišujú v spojovej a fyzickej
vrstve. Tak ako ktorýkoívek protokol 802.x, aj 802.11 sa skladá z vrstvy MAC
(Medium Access Control) a z fyzickej vrstvy. Štandard definuje vrstvu MAC,
ktorá mÖže nadväzovať na jednu z troch možných typov fyzickej vrstvy (všet-ky
umožňujú prenosovú rýchlosť 1 alebo 2 Mb/s).
Použité metódy FH/SS a DSSS majú tieto hlavne výhody:
nízka pravdepodobnosť neoprávneného odpočúvania,
vysokú odolnosť proti rušeniu,
dovoíuje súčasnú prevádzku veíkého množstva rozdielnych sietí.
Utajenie vedenej komunikácie a relatívne lacná ochrana prevádzky má okrem
vojenských oblastí význam aj v komerčnej sfére.
Systémy s frekvenčnými skokmi FH/SS
Princípom systémov CDMA s frekvenčným skákaním (Frequency Hopping) je
periodická zmena frekvencie nosného signálu. Skoky sa realizujú v pridelenom
frekvenčnom pásme, pričom jednotlivé komunikačné kanály mÖžu byť "klasické"
úzkopásmové. Rozprestretie spektra je len zdanlivé, pretože vysielač vysiela
informáciu vždy v určitom úzkopásmovom kanáli.
Frekvenčné skákanie FH/SS ako súčasť fyzickej vrstvy využíva vopred určenú
pseudonáhodnú postupnosť frekvencií pre vysielač a prijímač. Celkovo je
určených 79 frekvenčných slotov s krokom 1 MHz uvedenom frekvenčnom pásme, z
ktorých podía regiónu musí byť použitý určitý minimálny počet. Pri frekvenčnom
skákaní musí byť realizovaný frekvenčný skok minimálne raz za 400 ms (2,5
skoku/sec), pri minimálnej vzdialenosti 6 kanálov od starej frekvencie. Kaž-dý
frekvenčný slot (frekvencia) z uvedených 75 musí byť využitý minimálne raz za
každých 30 sekúnd. Celá sieť je po celú dobu činnosti časovo synchronizovaná.
V norme 802.11 sú uvedené tri sady po 26 pseudonáhodných postupností. Použitie
frekvenčných slotov celého povoleného frekvenčného rozsahu znižuje úroveň
vzájomných interferencií medzi rÖznymi vzájomne nezávislými sieťami WLAN, podía
normy 802.11 takto mÖže pracovať až 26 nezávislých sietí pri dostatočnej
dátovej priepustnosti. FH/SS využíva moduláciu typu GFSK (Gaussian Frequency
Shift Mode). 802.11 definuje, že celý dátový slot musí byť vyslaný v priebehu
vysielania na jedinej frekvencii (pred skokom na ďalšiu frekvenciu). Vyššie
uvedené podmienky znižujú úroveň interferencií oproti nekoordinovaným systémom
FH/SS, ktoré používajú prenos paketov cez celé spektrum.
Štandardná maximálna prenosová rýchlosť je 1 Mb/s (možnosť aj 2 Mb/s).
Systémy DSSS
V systémoch s priamym rozprestretím spektra je nosný signál modulovaný
digitálnym kódom (pseudonáhodnou postupnosťou PNP), ktorého kódová rýchlosť je
oveía väčšia ako bitová rýchlosť informačného signálu.
Na rozlíšenie informačného signálu a PNP sa jeden bit PNP označuje v literatúre
ako "chip". Podía normy WLAN 802.11 je použitý 11prvkový Bakerov kód.
Algoritmy vysielania paketu a prístupu
na rádiový kanál
Algoritmus prístupu na rádiový kanál je následujúci: Stanica, ktorá požaduje
vyslať paket, sleduje prevádzku v rádiovom kanále. Pokiaí nie je prevádzka po
dobu T2 (128 s), vyšle paket žiadosti o vyslanie paketu adresovanej stanici
paket RTS. Pokiaí je oslovená stanica pripravená, potvrdí toto paketom CTS.
Následne vysielajúca stanica paket dát odošle. V prípade správneho prijatia
adresovaná stanica toto potvrdí paketom Ack. Medzi uvedenými paketmi sú
vkladané ochranné doby T1. Po celom procese nasleduje tzv. fáza súťaže o
prístup na kanál pre vyslanie ďalšieho paketu.
Delenie dát na bloky a ich formátovanie pre rádiové vysielanie
Pri klasických káblových sieťach sú použité pakety o dížke niekoíko stoviek
bytov (pri siete typu Ethernet mÖžu byť pakety dlhé maximálne 1 518 bytov). V
sieťach WLAN vzhíadom k použitému typu prenosového kanálu a v závislosti na
konkrétnej kvalite rádiových kanálov sú niektoré dÖvody pre použitie kratších
paketov:
Ęvzhíadom k vyššej k vyššej bitovej chybovosti rádiových kanálov (BER Bit Error
Rate), sa pravdepodobnosť vzniku chyby v paketu zvyšuje s jeho dížkou,
opakovanie vysielania kratšieho paketu v prípade jeho chybného prijatia
(spÖsobené kolíziou, alebo rušením v kanále) zaťažím kanál po kratší čas.
Vzhíadom ku skutočnosti, že žiadny závažný technický problém nebráni využiť
nový protokol pre WLAN rozdielny od typu Ethernet, bolo prijaté rozhodnutie
riešiť tento problém pridaním jednoduchého mechanizmu fragmentácie a
defragmentácie paketov vo vrstve MAC.
Štandard 802.11 dovoíuje staniciam vysielať pakety dát striedavo k rÖznym
staniciam a súčasne niektoré pakety vysielať opakovane. Toto opatrenie je
dÖležité predovšetkým v situácii, kedy rádiový prístupový bod má niekoíko
paketov nedoručených k rozdielnym staniciam WLAN a jedna z nich neodpovedá.
Užívateíské parametre sietí WLAN
Pri porovnaní s LAN poskytujú WLAN vyššiu flexibilitu pri inštalácii a
rekonfigurácii, ktorá je daná podstatou funkcie WLAN. Pri praktických úvahách
vo fáze projektovania je nutné brať do úvahy širší okruh otázok. Niektoré z
nich sú rozobrané podrobnejšie.
Dosah (pokrytie). Tieto parametre sú v podstate dané konštrukciou obvodov
rádiového vysielača a prijímača a použitým vyžarovaným výkonom. Na šírenie
rádiového signálu ma výrazný vplyv prostredie, v ktorom sa elektromagnetické
vlny šíria. Múry budov, masívne kovové predmety, dokonca aj pohyb osÖb znižujú
dosah rádiového spoja. Typický dosah rádiových systémov WLAN je podía typu
použitých antén a prostredia od desiatok metrov až do niekoíko kilometrov.
Použité frekvenčné pásmo umožňuje spojenie aj cez hmotné predmety.
Výhodou programového vybavenia systémov WLAN je, že v prípade slabého, prípadne
rušeného signálu systém prechádza na nižšie prenosové rýchlosti (je
predprogramovaných viacej možností). Prenos dát síce pokračuje nižšou
rýchlosťou, ale integrita siete ostáva.

Dátová priepustnosť.
Tak ako u káblových LAN, aj pri WLAN je skutočná dátová priepustnosť závislá od
viacerých činiteíov, ako napríklad počet užívateíov, kvalita rádiových spojov
alebo typ systému WLAN. Preto typická dátová priepustnosť sa pohybuje v
rozmedzí 1 Mb/s do 10 Mb/s. Na základe skúseností dlhodobých užívateíov
klasických LAN nie je výrazný rozdiel pri práci v systému WLAN. WLAN
zabezpečujú dátovú priepustnosť dostatočnú pre bežnú prácu s kancelárskymi
aplikáciami, vrátane elektronickej pošty, prístupu ku zdieíaným perifériám a
prístup do viacužívateíských databáz a apliká-cií.

Integrita a spoíahlivosť.
Rádiové aplikácie sú prakticky využívané cez 50 rokov v komerčných aj
vojenských aplikáciách. Aj keď vo všeobecnosti rádiové interferencie mÖžu
znížiť dátovú priepustnosť, v bežných pracovných priestoroch sa vyskytujú
zriedkavo. Technológia spracovania signálov v sieťach WLAN umožňuje zabezpečiť
na potrebné relatívne malé vzdialenosti vyššiu spoíahlivosť, ako pri mobilných
bunkových rádiotelefónnych systémoch, a približnú, prípadne rovnakú ako pri
káblových technológiách.

Interoperabilita s klasický-mi káblovými štruktúrami LAN. Väčšina systémov WLAN
zabezpečuje priame systémové a signálové prepojenie s káblovými systémami,
vrátane Ethernet (IEEE 802.3) a Token Ring (IEEE 802.5). WLAN sa chovajú ako
funkčná časť káblových počítačových sietí a sú plno transparentné pre ďalšiu
časť siete. WLAN sú podporované používanými sieťovými operačnými systémami tak
ako bežné uzly LAN pomocou driverov. Po inštalácii sa bezdrÖtové uzly siete
chovajú ako iné jej súčasti.

Interoperabilita s bezdrÖtovou infraštruktúrou. Pri spolupráci medzi rÖznymi
systémami WLAN existuje viac kritérií interoperability. Napríklad rovnaké
frekvencie, typ modulácie apod. Preto je v súčasnosti hlavným cieíom tieto
kritéria zjednotiť. Spoločné komisie výrobcov a odbornej užívateíské verejnosti
ďalej spracovávajú normu IEEE 802.11, ktorá je základným materiálom pre
všetkých prípadných výrobcov pre dosiahnutie plnej interoperability.

Jednoduchosť a íahké využitie WLAN. Hlavným cieíom je taká technická realizácia
WLAN, ktorá nebude vyžadovať žiadnu ďalšiu komplikáciu užívateíom pri ich
osvojeniu práce v počítačovej sieti. Pre nastavenie konfigurácie staníc a siete
WLAN a pre priebežnú technickú diagnostiku je súčasťou systému programové
vybavenie, s ktorým ale bežný užívateí siete neprichádza do styku. Prednosťou
WLAN je skutočnosť, že po počiatočnom nakonfigurovaní staníc je možné íubovoíne
meniť polohu všetkých staníc siete WLAN.

Utajenie prenášaných dát. Vzhíadom k vojenským počiatkom použitých technológií
je utajenie prenášaných dát hlavným kritériom pre služby WLAN. Svojou podstatou
spracovania signálu sú siete WLAN viac chránené pred neželaným únikom
informácií ako klasické siete LAN. Pre stanicu, ktorá nie je organizačnou
súčasťou siete WLAN, je extrémne náročné sledovať prenos dát v rádiovej sieti.
Navyše komplex utajovacích techník použitých pri zakódovaní dát pred ich
rádiovým vysielaním teoreticky úplne znemožňuje ich dekódovanie neautorizovanou
osobou. Vstup nového počítačového uzla do siete WLAN je vo všeobecnosti možné
až po umožneniu jeho činnosti správcom siete.

Finančná náročnosť. Do ceny systému WLAN je treba zahrnúť náklady na počítačové
adaptéry WLAN s rádiovým vybavením a rádiové prístupové body. Cena
infraštruktúry je závislá predovšetkým od použitého počtu rádiových
prístupových bodov, pretože tieto sú finančne náročné (1 000 až 2 000 USD).
Tento počet je priamo závislý od veíkosti oblasti pokrytia rádiovou sieťou
WLAN. Celková cena je tiež závislá od počtu mobilných užívateíov (jeden
počítačový adaptér pre PC kompatibilný je 300-1 000 USD). Na druhej strane nie
sú takmer žiadne finančné náklady na budovanie káblovej sieti v budovách (ceny
sú závislé od veíkosti a typu budov), ktoré vzhíadom k rastu hodnoty práce sú
veími vysoké. Navyše každá zmena konfigurácie káblového rozvodu a tiež jeho
údržba vyžaduje ďalšie finančné náklady.

Pružnosť pri rozvoji štruktúry WLAN. Siete WLAN je možné realizovať od
popísaných jednoduchých typov až po komplexné systémy. WLAN mÖžu podporovať
veíký počet užívateíských staníc, pričom ďalšie rozšírenie už existujúcich
sietí je možné jednoduchým pridaním ďalších rádiových prístupových bodov.
ĘRiešenie napájania mobilnej časti WLAN. Technická realizácia počítačových
adaptérov WLAN je riešená tak, aby užívateí bol úplne nezávislý aj od sieťového
napájania. Použité špeciálne jednoúčelové integrované obvody sú navrhované na
batériové napájanie s cieíom minimálnej energetickej spotreby.

Bezpečnosť prevádzky WLAN. Výstupný výkon rádiových vysielačov systému WLAN je
nízky, oveía menší ako napríklad pri telefónoch mobilných rádiových systémov.
Vzhíadom k použitému frekvenčnému pásmu úroveň elektromagnetickej energie
rýchlo klesá zo zvyšovaním vzdialenosti od vysielača. Siete WLAN musia splňovať
všetky národne a priemyselné normy z híadiska ochrany životného prostredia.

8 3080 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.