Alokace finančních prostředků na IT

V organizacích s méně než tisícem zaměstnanců se podíl vázaných investic pohybuje od 58 do 60 %. Z dlouhodobé re...


V organizacích s méně než tisícem zaměstnanců se podíl vázaných investic
pohybuje od 58 do 60 %.

Z dlouhodobé realizace výzkumného šetření zaměřeného na analýzu investičního
chování institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld vyplynul
poznatek, který charakterizuje způsob čerpání a využívání IT rozpočtů v
jednotlivých organizacích. Celková výše IT rozpočtů je ukazatelem, který jasně
indikuje význam IT v konkrétní organizaci (zejména, pokud je vztahován k
celkovému obratu jednotlivých subjektů). Současně také celková výše IT rozpočtu
dobře vypovídá o rozvojových záměrech jednotlivých subjektů, a to zejména v
souvislosti s naplánovanými IT projekty, a v neposlední řadě představuje jeden
z významných podkladů pro specifikaci celkové výše investic za celou skupinu
institucionálních předplatitelů. Na druhé straně však údaj o plánovaných
investicích do IT není sám o sobě dostačujícím podkladem pro odhad objemu
finančních prostředků, o který mohou jednotliví dodavatelé IT řešení bojovat v
rámci případných tendrů. Ze získaných údajů je patrné, že ve významné části
organizací je naplánována nejen samotná výše investic a účel využití daných
finančních prostředků, ale současně také již bývá rozhodnuto o konkrétním
dodavateli.

Jasná pravidla
Aktuální výsledky vypovídají o tom, že v průměru je takovýmto způsobem předem
jasná alokace přibližně tří pětin z celkového IT rozpočtu ve zkoumaném vzorku
organizací. Pro zbývající část IT rozpočtu není v době schvalování jeho výše
vybrán (či jinak stanoven) partner pro realizaci záměrů příslušné organizace v
oblasti rozvoje informačního systému.
Z podrobnějšího vyhodnocení je patrné, že organizace z různých vertikál
vykazují značnou podobnost v poměru vázaných a disponibilních investic.
Výsledky výzkumu poukazují na vysokou míru shody mezi všemi sledovanými
vertikálami, a to nejen v průměrném podílu vázaných a disponibilních investic,
ale v celém spektru získávaných údajů. Dokonce ani vlastnická struktura není v
tomto ohledu charakteristikou, která by umožňovala rozdělit zkoumaný vzorek na
významně odlišné podskupiny. Potvrzuje se, že v organizacích se zahraniční
majetkovou účastí představuje podíl vázaných investic přibližně stejnou část
jako ve veřejných organizací (příspěvkových či rozpočtových) i v
podnikatelských subjektech v českém vlastnictví. Současně však platí, že
subjekty, které realizují výběr dodavatelů IT na centrální úrovni, tedy pro
celou organizaci včetně všech jejích poboček a provozoven, vykazují významně
vyšší podíl vázaných investic než subjekty, v nichž je konkrétní výběr
dodavatelů realizován samostatně jednotlivými pobočkami organizace.

Rozdíly ve velikosti
Z dostupných dat se dále rýsuje poměrně zřetelná hranice mezi malými a
středními organizacemi na straně jedné a velkými subjekty na straně druhé. V
organizacích s méně než tisícem zaměstnanců se totiž podíl vázaných investic
pohybuje od 58 % do 60 % podle konkrétní velikosti, zatímco v subjektech s více
než tisícem pracovníků dosahuje podíl vázaných investic průměrné úrovně 71 %.
Z dalších provedených analýz vyplývá, že problematika konkrétního určení
finančních prostředků vyčleněných na rozvoj informačních systémů ve vybraném
vzorku organizací koncového trhu velmi významně koreluje jak s plánováním IT
investic, tak také s realizací víceletých IT projektů. V této souvislosti je
patrné, že organizace, které významnou část ze svých investičních prostředků na
rozvoj informačního systému uvolňují na základě ad hoc požadavků vyskytnuvších
se v průběhu roku (a nikoliv na základě předem stanovaného plánu), vykazují
vyšší podíl disponibilních investic než subjekty s pevně stanoveným a
schváleným plánem. Častokrát totiž platí, že v připravených a schválených
plánech investic pro nadcházející rok je zapracován i výsledek tendru na
konkrétního dodavatele, což vede ke zvýšení podílu vázaných investic. Podobně
organizace realizující víceleté IT projekty se vyznačují obecně vyšším podílem
vázaných investic než subjekty, které v současnosti žádný víceletý IT projekt
nerealizují.


O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.