Analyzujte svá data

Microsoft Data Analyzer je nástroj určený k analýze obchodních dat s využitím metod tzv. business inteligence. Jedná...


Microsoft Data Analyzer je nástroj určený k analýze obchodních dat s využitím
metod tzv. business inteligence. Jedná se o nový přírůstek do rodiny programů
Microsoft Office, i když Data Analyzer není standardně k dispozici v
základním balíku programů MS Office (např. XP), ale je třeba jej zakoupit
samostatně. Přesto, že lze tento program využívat nezávisle na ostatních
aplikacích MS Office, je jednou z jeho silných stránek právě spolupráce s nimi.
Možnosti programu jsou rozsáhlé od vizualizace dat a jejich analýzy, zkoumání
závislostí mezi různými veličinami přes scénáře What-if, identifikaci trendů
a anomálií v datech až po bohaté prezentační možnosti.

Architektura programu
Data Analyzer je navržen pro práci s daty OLAP kostek, na které je možné se
připojit přímo lze tedy přímo využívat data vytvořená a uložená na OLAP
serveru Microsoft SQL Server 2000 Analysis Service, nebo se na ně připojit
prostřednictvím sítě internet. Další možností je připojení na lokální krychle
(soubory typu cub), které také vytvoříte pomocí služeb Microsoft Pivot
Services, tedy například z programu Microsoft Excel. Tuto možnost lze
například použít při off-line práci některých uživatelů. "Vlastní vstupní"
údaje do programu Analysis Services mohou pochopitelně být i z heterogenních
datových zdrojů (např. prostřednictvím rozhraní OLE DB). Jako standardní model
použití tohoto programu si můžete představit společnost, jejíž pracovníci
používající Data Analyzer k analýzám na svých pracovních počítačích a jako
data využívají zdroje MS SQL Server 2000 Analysis Services umístěné na serveru
prostřednictvím lokální sítě, a tedy protokolu TCP/IP.

Možnosti analýz
V centru práce s programem je pohled (View), který představuje dynamické
zobrazení dat v grafické nebo tabulkové podobě. Uživatel může pracovat s již
vytvořenými pohledy a data zkoumat a analyzovat, popřípadě pochopitelně
pohledy upravovat nebo je vytvářet. Konkrétní pohledy lze samozřejmě ukládat,
Microsoft Data Analyzer pro ně používá soubory typu max. Pro vytvoření nového
pohledu je třeba nejdříve nadefinovat připojení na datový zdroj (Connection)
nebo využít již existující připojení. Vlastní připojení může být nadefinováno
buď přímo na OLAP Server prostřednictvím lokální sítě nebo internetu či na
lokální multidimenzionální krychli (viz výše). V následném kroku uživatel
zvolí dimenze (např. region, časové období či prodejce) a ukazatele (measures,
např. prodej v Kč, prodej ks), se kterými chce v pohledu pracovat, a poté
konkrétní způsob zobrazení. Pohled umožňuje data zobrazit jako sloupcový nebo
koláčový graf a také v tabulkové podobě. Jednotlivé formy zobrazení lze
kdykoli změnit jedním klepnutím myši; tažením posuvníku pak lze podle potřeby
volit měřítko závislé proměnné (tedy například prodeje v Kč). Zajímavým rysem
je možnost použití barevné škály jako indikátoru hodnoty dalšího zkoumaného
ukazatele; např. sloupcový graf může zobrazovat hodnoty prodeje v Kč v
jednotlivých okresech a barva sloupců může indikovat profitabilitu. Data
Analyzer standardně používá odstíny barev od červené (nejnižší, tedy nejhorší
hodnoty) po zelenou (nejvyšší, tedy nejlepší hodnoty); uživatel však může
barvy zvolit podle vlastní potřeby a pochopitelně také význam konkrétních
hodnot (někdy nejvyšší hodnoty nemusejí být nejlepší). Velmi jednoduše lze
měnit definice pohledů, tedy přidávat nebo odstraňovat dimenze a ukazatele.
Pro analýzu údajů se většinou používá ikon tlačítek umístěných na ovládacím
panelu nebo tzv. pop-up menu, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši
nad vybraným objektem; pouhým klepnutím lze provádět další analýzy za pomoci
techniky hierarchického rozpadu a sloučení (drill down a drill up), různé
druhy filtrace (standardní či reverzní filtrace nebo rozšířená filtrace podle
zadaných kritérií) nebo několik způsobů řazení zobrazených dat. Je třeba
podotknout, že tyto operace platí i pro zobrazení dat v tabulce. Pokud
uživatel není spokojen s ukazateli poskytnutými OLAP Serverem, může využít
přednastavené šablony ukazatelů (nazývané "template measures") k vytvoření
nového ukazatele v aktuálním pohledu. Program jich nabízí šest (např.
procentuální změna ukazatele oproti minulému roku apod.), další lze vytvořit i
s využitím výrazů jazyka MDX. Ty pak může uživatel uložit jako šablony pro
následné použití v jiných analýzách a také je používat jako základ pro
vytváření dalších šablon. Další předdefinované možnosti analýzy dat nabízí
nástroj nazvaný Business Center. Pro běžného uživatele je výhodou, že
jednotlivé dotazy jsou popsány "srozumitelným jazykem", např. "Které prodejny
tvoří 80 % obratu v minulém kvartálu?", a není tedy nucen rozumět speciálním
odborným výrazům či funkcím, a že konkrétní parametry dotazu může volit.

Prezentace výsledků
Velkou snahou tvůrců programu bylo poskytnout uživatelům co nejširší možnosti
prezentace výsledků. Pohled lze jak je to ostatně v aplikacích Microsoft
Office běžné poslat e-mailem jako přílohu. V tomto případě se posílá pohled
přímo ve formátu max, což znamená, že uživatel, který si jej chce prohlížet,
musí mít nainstalovaný Data Analyzer a spojení na příslušný datový zdroj.
Další možností je uložit pohled jako html stránku s využitím tabulky stylů
xls a následným publikováním na internetu nebo intranetu, popřípadě předchozí
grafickou úpravou. A nyní následují možnosti spolupráce s dalšími aplikacemi
MS Office: export do PowerPointu a hlavně do Excelu. Do PowerPointu se
exportuje aktuální pohled ve formě obrázku vloženého do jednoho snímku i s
nadpisem. Export do Excelu nabízí dvě možnosti: tou první je export vlastních
dat aktuálního pohledu s tím, že údaje každého grafu jsou obsahem jednoho
listu s příslušným popisem. Druhou možností je využití služeb Microsoft
PivotTable, určených pro práci s kontingenčními tabulkami. Program spustí
průvodce Export to Excel PivotTable Report, kde uživatel ve třech krocích
specifikuje příslušné parametry a vzhled kontingenční tabulky.

Možnosti pro vývojáře
Aplikaci Data Analyzer je možné použít jako prvek ActiveX (jedná se o
komponentu Max3ActiveX.dll), a integrovat ji tak do podnikových řešení, která
jsou vytvořena prostřednictvím vývojových nástrojů podporujících technologii
COM (např. Visual Basicu či Delphi) nebo do internetových aplikacích (zde je
možné použít např. VBScript nebo JScript). Nastavit lze další vlastnosti, jako
např. zda se má zobrazit řádek nabídek, stavový řádek, panel s nástroji apod.
Pro vývojové pracovníky je dále k dispozici objektový model celého programu
Data Analyzer (knihovna Max3API.dll), programově lze měnit všechna nastavení
programu, plně pracovat s pohledy (a daty), měnit způsoby vizualizace dat
apod. Programátor tedy má možnost podle požadovaného zadání vytvořit aplikaci,
která uživatelům umožní přesně to, co je potřeba (např. možnost provádět pouze
určité změny, ukládat speciálně upravené pohledy uživatelem lokálně,
exportovat data do MS Excelu apod.). Programově lze také používat metadata
OLAP, např. k prohlížení či vytváření nových pohledů. Pro tuto práci je třeba
mít zaregistrovanou knihovnu MdhInterfaces.tlb. Programátoři mají také k
dispozici možnost lokalizace jednotlivých modulů programu.

Další možnosti
Z dalších možností, které program nabízí, se lze zmínit o podpoře formátu
xml. Soubory tohoto typu např. obsahují definice uživatelského nastavení,
šablon, otázky tzv. business center nebo vlastní definice jednotlivých
pohledů. Zajímavým rysem je také možnost vložení pohledů do dokumentů MS
Office pomocí volby Vložit/Objekt.

Závěr
Data Analyzer představuje vyspělý produkt určený k analýze dat pro uživatele
všech kategorií. Jeho výhodou je snadné a intuitivní ovládání, silná
spolupráce s aplikacemi Microsoft Office a otevřenost ve směru možností
integrace do podnikových řešení.

Microsoft Data Analyzer
Software pro analýzu a vizualizaci dat
+ silné prezentační schopnosti, integrace do podnikových řešení, intuitivní
ovládání
- pracuje pouze pod Office XP/2000
Zapůjčil: Microsoft ČR
Cena (vč. 5% DPH): 6 700 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.