Bezdrátové sítě v českých společnostech

12 % organizací plánuje v průběhu letošního roku bezdrátovou síť nově instalovat. Implementace bezdrátových lok...


12 % organizací plánuje v průběhu letošního roku bezdrátovou síť nově
instalovat.

Implementace bezdrátových lokálních sítí je fenoménem relativně novým, v rámci
podnikové sféry se rozvíjí jako alternativa vůči LAN v podobě metalické či
optické kabeláže teprve několik málo let. Díky tomu máme v rámci našeho
výzkumného projektu unikátní příležitost zachytit samotný nástup této
technologie a s ohledem na výzkumnou metodiku můžeme dokumentovat rovněž rozvoj
technologie WLAN v rámci podnikové sféry v ČR až do současnosti a dovozovat
budoucí vývojové trendy.
Z aktuálních dat z počátku roku 2005vyplývá, že bezdrátovou lokální síť používá
více než jedna třetina(36 %) z dotazovaných organizací. Z odpovědí jednotlivých
zástupců dále plyne, že sedm z deseti organizací používajících WLAN (tedy
přibližně jedna čtvrtina ze všech dotazovaných subjektů) neplánuje v této
oblasti během roku 2005 žádné změny (například rozšíření bezdrátové sítě na
ostatní části firmy, výměnu jednotlivých síťových prvků apod.). Přibližně
čtvrtina (28 %) zbývajících organizací používajících WLAN pak uvažuje v průběhu
roku 2005 o rozšíření své stávající bezdrátové LAN.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že aktuální míra penetrace WLAN (dosahující již
uvedených 36 %)je s ohledem na relativně krátkou dobu přítomnosti na trhu
poměrně vysoká. Z výsledků výzkumu navíc dále vyplývá, že rok 2005 bude pro
bezdrátovou technologii znamenat další rozvoj, neboť z odpovědí kompetentních
zástupců 12 % organizací vyplynulo, že plánují v průběhu letošního roku
bezdrátovou síť nově instalovat.
Polovin organizací ze zkoumaného vzorku naopak bezdrátovou LAN v současnosti
nepoužívá a ani o tom v nejbližší budoucnosti neuvažuje. Detailnější analýza
přitom naznačuje, že organizace, které prozatím nezahrnuly bezdrátové sítě mezi
své současné či plánované investice, se rekrutují zejména z finančního sektoru.
V rámci této vertikály totiž sedm organizací z deseti bezdrátové sítě nepoužívá
a ani jejich používání neplánuje. Aktuální míra penetrace WLAN u tohoto typu
organizací činí 14 %, což je přibližně polovina oproti všem ostatním
vertikálám. Nejvyšší penetraci WLAN lze pozorovat v rámci ostatních organizací
a uvnitř této skupiny pak zejména v organizacích, které se zabývají
poskytováním služeb.
Z dalších analýz ještě vyplývá, že typickou organizací, která WLAN používá,je
subjekt s více než 100 zaměstnanci. Z podrobného rozboru investičních plánů
zkoumaných organizací vztahujících se k roku 2005 vyplývá,že v letošním roce
budou "tahouny" těchto investic zejména organizace s více než 500 zaměstnanci.
V této skupině organizací plánuje bezdrátovou síť instalovat přibližně jedna
organizace ze tří to představuje zhruba dvojnásobné množství subjektů oproti
organizacím s méně než 500 zaměstnanci. Přestože subjekty s méně než
500zaměstnanci vykazují značnou podobnost z hlediska budoucích investic do
bezdrátových sítí, existuje zásadní rozdíl mezi nejmenšími subjekty (s méně než
100 zaměstnanci) a organizacemi středně velkými (které zaměstnávají 100-500
pracovníků). Nejmenší organizace nejenže vykazují nejnižší růstovou dynamiku z
hlediska budování WLAN, ale jejich podíl na celkovém počtu subjektů
využívajících WLAN je přibližně třetinový ve srovnání s podílem organizací se
100-500 zaměstnanci.
V rámci organizací s více než 500 zaměstnanci bude při budování bezdrátových
sítí převládat nikoliv "prvovýstavba"(v kontextu bezdrátových sítí koneckonců
nejde ani tak o budování nějaké infrastruktury, ale spíše o získávání
konkrétních a praktických zkušeností s provozem takovéhoto typu sítě), nýbrž
půjde o rozšiřování stávajících bezdrátových sítí. Tento přístup k instalaci
WLAN se mimochodem opakuje v celé řadě organizací, které byly zahrnuty do
zkoumaného vzorku. Ukazuje se, že tyto organizace nejprve bezdrátovou síť
provozují po určitou dobu jakoby na zkoušku (síť je vybudována v rámci
pilotního projektu) a teprve ve druhém kroku je na základě získaných zkušeností
rozšiřována do ostatních částí organizace (na jiná pracoviště či jiné pobočky
apod.).Tuto skutečnost dokládají průměrné počty zařízení využívajících
technologii WLAN: při prvotním zavedení se typický počet těchto zařízení
pohybuje mezi dvěma až deseti, zatímco v případě rozšíření jde obvykle o
instalace dvoj až čtyřnásobného počtu takovýchto zařízení.
Z hlediska vývoje penetrace bezdrátových sítí v průběhu jednotlivých let je
patrné, že v první fázi uvedení WLAN na trh se míra celkové penetrace zvýšila
jen velmi málo. Koncoví uživatelé v korporátní sféře vyčkávali na první
"success stories", tedy zprávy o úspěšné implementaci a provozu příslušné
technologie.Jistou bariérou byly rovněž otázky spojené s bezpečností
bezdrátových sítí a s jejich spolehlivostí v různém typu prostředí. Ve druhé
fázi (mezi roky 2003 a 2004) došlo k relativně rychlému rozšíření obecná míra
penetrace se zvýšila pětinásobně. V poslední době(tj. mezi roky 2004 a 2005)
však došlo z hlediska penetrace téměř ke stagnaci. Tento údaj však nevypovídá o
celkové velikosti trhu a o její změně, zejména vzhledem k již popsanému
"dvoufázovému"průběhu tohoto typu investic. Celkový objem trhu WLAN vyjádřený
počtem prodaných zařízení či celkovým objemem investic tedy díky rozšiřování
WLAN v rámci stávajících organizací rostl i v posledním roce.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu,jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl podroben
detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které jsou
předplatiteli týdeníku Computerworld.Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu,že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných dat
možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.