Bezpečnost a síťová architektura

V minulém díle jsme se podívali na specifické hrozby bezpečnosti v sítích a také na možnosti volby vhodných bezpečn...


V minulém díle jsme se podívali na specifické hrozby bezpečnosti v sítích a
také na možnosti volby vhodných bezpečnostních mechanismů. V dnešním
pokračování se zaměříme blíže na otázku síťové architektury.
V rámci doplňku ISO 7498-2 byla také provedena dekompozice jednotlivých služeb
a mechanismů do vrstev síťové architektury viz tabulka. Takovýto přístup se
však ukázal jako dosti nepraktický a těžkopádný, nakonec jako celá architektura
OSI. Reálné problémy reálných sítí ukázaly, že pro praxi je vhodnější
dekompozice do 4 úrovní (viz obrázek), které nakonec odpovídají i dnes
dominující protokolové sadě TCP/IP:
1.aplikační,
2.koncových systémů (transportní úroveň),
3.podsítí (síťová úroveň),
4.k lince (fyzická úroveň).
Nejprve si proveďme hrubou rozvahu na téma, kam raději bezpečnostní služby
umístit: blíže k aplikaci (nahoru) anebo co nejblíže k lince (dolů)?
Na úrovni fyzického propojení je nutné zabezpečit veškerý provoz, který je na
dané lince multiplexován. Pokud je z něj utajováno například jen jedno procento
paketů, není to příliš efektivní přístup a je lépe bezpečnost zajišťovat na
některé vyšší úrovni.
Čím nižší úroveň zabezpečení bloků dat, tím je více zabezpečováno záhlaví.
Zabezpečení na aplikační úrovni vede k tomu, že záhlaví na nižších úrovních
(transportní, síťové) jsou přenášena nezabezpečená. Záleží na zvolené
bezpečnostní politice, je-li to považováno za závadu.
Na fyzické úrovni lze přihlédnout k charakteristikám linky; pokud jsou známy
trasy, po kterých se budou chráněné pakety pohybovat, stačí chránit pouze linky
(případně podsítě) na těchto trasách a ne všechny linky v síti.
Umístění bezpečnostních služeb na aplikační úrovni znamená zahrnout je do každé
aplikace na každém koncovém systému. Volba linkové úrovně zase znamená
implementovat bezpečnost na každém konci každé síťové linky. Z tohoto hlediska
se tedy ukazuje jako nejvhodnější umístit prvky doprostřed architektury
(koncových systémů nebo podsítí).
Zhodnoťme nyní jednotlivé konkrétní možnosti:
Řešení na aplikační úrovni vychází ze skutečnosti, že některé bezpečnostní
služby jsou spojeny přímo s odesílatelem nebo příjemcem (autentizace zdroje
dat, zamezení popírání atd.) a těžko je lze realizovat na nižší než aplikační
úrovni. Jako příklad umístění bezpečnostní služby na aplikační úroveň lze uvést
důvěrnost vybraného pole zprávy (např. PINu při finanční transakci), integritu
vybraného pole zprávy (např. při podpisu dokumentu) či nepopiratelnost (např.
příjmu oběžníku).
Koncové řešení vychází z předpokladu, že koncové systémy jsou zabezpečené,
zatímco komunikační prostředí, které je propojuje, není. Volba koncového řešení
vede k transparentním řešením pro aplikace (při přidání nové aplikace není
nutné se znovu zabývat její bezpečností), je efektivnější, protože jsou
zabezpečována data, která jsou už z aplikace sdružena do transportních
jednotek. Lze zde také chránit transportní záhlaví. Nakonec bezpečnostní
administrátor systému může definovat jednotnou bezpečnostní politiku pro celý
koncový systém a nemusí ji definovat zvlášť pro každou aplikaci. Na koncové
úrovni bývá řešen problém ztráty, resp. zdvojení paketů (u některých
přenosových systémů i chyb přenosu). Je zcela přirozené tyto kontroly rozšířit
o kontroly integrity. Protože se pro zajištění důvěrnosti používají stejné
mechanismy jako pro kontrolu integrity, je vhodné se vyhnout dvojí
funkcionalitě umístěním obou bezpečnostních funkcí na stejnou úroveň síťové
architektury.
Řešení na úrovni podsítí (s využitím směrovačů, paketových filtrů atd.)
přesouvá zodpovědnost za bezpečnost od správce systému na správce sítě. Je to
zároveň řešení úsporné, protože umožňuje definovat a realizovat bezpečnostní
politiku pro jeden síťový prvek místo pro desítky, stovky, resp. tisíce
koncových zařízení.
Řešení na fyzické úrovni je transparentní ke všem protokolům vyšších vrstev.
Nutně však vede k hardwarové realizaci, což se při větším počtu linek v síti
může značně prodražit. Navíc zde mohou být i vysoké operační náklady při
nastavování větších množství geograficky vzdálených zařízení. Přitom je zde
zabezpečován vztah pouze mezi dvojicí fyzicky propojených systémů a navíc
bezpečnost uvnitř těchto systémů (rozbočovačů, mostů, přepínačů, směrovačů)
není zajištěna. Tradiční bezpečnostní službou je zde zajištění důvěrnosti
přenosu šifrováním.
Na jaké úrovni a jakými mechanismy bychom řešili na počátku článku uvedené
konkrétní útoky proti protokolové sadě TCP/ /IP?
lproti odposlechu se lze bránit šifrováním na libovolné úrovni, ale také
výběrem vhodného typu sítě (např. 100VG-AnyLAN), resp. síťových komponent
(přepínačů, "bezpečných" rozbočovačů atd.) tj. řízením přístupu na úrovni linky,
lproti přehrávání paketů se lze bránit výběrem vhodného mechanismu autentizace
na aplikační úrovni,
lproti změnám paketů se lze bránit kontrolami integrity na aplikační úrovni
(např. mechanismem digitálního podpisu) anebo na síťové úrovni (autentizační
záhlaví),
lproti zásahům do směrovačů se lze bránit jejich autentizací, tj. na síťové
úrovni,
lproti záplavám paketů se lze bránit mechanismy řízení přístupu opět na síťové
úrovni,
lproti krádeži paketů se lze bránit pevně nastavenými směrovacími tabulkami,
ale také monitorováním síťového provozu,
lpoužití zdrojového směrování se lze vyhnout jeho zákazem v rámci konfigurace
směrovačů,
lproti ICMP přesměrování se lze bránit autentizačními vlastnostmi směrovačů,
lproti SYN útoku se dnes lze bránit pomocí firewallů anebo jednodušeji
vhodnějším řízením přístupu k soketům (např. s využitím časování, vyhazováním
přespočetných SYN atd.),
lproti odhadu očekávání při navazování TCP spojení se lze bránit náhodnou
volbou čísla prvního bajtu spojení, řízením přístupu do sítě atd.
Ochraně nejvýznamnějších aplikačních protokolů a dalším klíčovým problémům
bezpečnosti sítě budou věnovány následující díly seriálu.
A o čem tedy budou:
Distribuce klíčů, což je jeden z největších problémů bezpečnosti počítačové
sítě. Autentizační protokoly, kdy autentizační servery ověřují autenticitu
daného klienta a na základě tohoto ověření zvláštní server přiděluje práva na
využití služeb jednotlivých serverů. Řízení přístupu, dříve známé z oblasti
databází a nyní používané i v rámci počítačových sítí.
PGP (Pretty Good Privacy), program pro zabezpečení elektronické pošty, hojně
používaný při vzájemné komunikaci v Internetu.
X.400, pošta standardizovaná ITU (International Telecommunication Union), u
které se s komplexním zabezpečením přenosu počítalo již při jejím návrhu. EDI
(Electronic business data interchange) je software zajišťující elektronickou
výměnu obchodních transakcí (objednávky, faktury, platební příkazy atd.),
obvykle nad poštou X.400. Elektronické obchodování. Článek objasní jeho
podstatu, výhody a nevýhody, popíše problémy a hrozby. Vysvětlí fungování
komerčních a bankovních služeb na elektronické bázi, homebanking, virtuální
bankovnictví, platební systémy a služby finančního investování. Protokoly
SHTTP, SSL a PCT, sloužící pro bezpečnou komunikaci s Weby. SET (Secure
Electronic Transactions), protokol pro bezpečnou komunikaci mezi zákazníkem,
obchodníkem a jejich bankami. Firewally by měly vymezit okruh, za kterým jsou
zabezpečené vnitřní sítě uživatelů. Článek objasní výhody a nevýhody základních
typů firewallů.
8 0074 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.