Bezpečnost Windows NT

Od roku 1993, kdy byla na trh uvedena verze Windows NT 3.1, se model bezpečnosti tohoto operačního systému příliš nemě...


Od roku 1993, kdy byla na trh uvedena verze Windows NT 3.1, se model
bezpečnosti tohoto operačního systému příliš neměnil. Rozsáhlejších změn se
dočkáme teprve v roce 1999, kdy mají být k prodeji uvolněna Windows NT 5.0.
O různé aspekty bezpečnosti dbá ve Windows NT bezpečnostní podsystém, který se
skládá z přihlašovacích procesů a 3 modulů: místní bezpečnostní autority (Local
Security Authority LSA), správce bezpečnosti účtů (Security Account Manager
SAM) a monitoru bezpečnosti referencí (Security Reference Monitor SRM).
Jádrem bezpečnostního podsystému je modul LSA, který zajišťuje, že uživatelé
mají přístup k objektům operačního systému. LSA generuje tzv. přístupové známky
(Access Token), což jsou zvláštní datové struktury, o kterých ještě bude zmínka
v dalším textu, dále se tento modul stará o správu místní bezpečnostní politiky
a poskytuje autentizační služby přihlašujícím se uživatelům. LSA také řídí
politiku auditu a zaznamenává zprávy auditu, generované modulem SRM. Modul SAM
odpovídá za údržbu databáze uživatelských účtů, která obsahuje informace o
všech uživatelských a skupinových účtech.
Monitor bezpečnosti referencí kontroluje, zda má uživatel právo přistupovat k
požadovanému objektu operačního systému (jedná se o soubor, adresář, tiskárnu
apod.) a zda s ním může provést požadovanou činnost (čtení, zápis, změna).
Tento modul generuje zprávy auditu na základě politiky auditu, definované
prostřednictvím LSA.
Přihlášení do systému
Předtím, než začne uživatel v prostředí Windows NT cokoli dělat, musí se do
systému přihlásit. Přihlásit se může zadáním jména účtu a hesla, případně i
názvu domény, což je název organizační struktury počítačů v síti. Přihlašovací
procesy mohou být buď interaktivní nebo vzdálené. Při interaktivním
přihlašování se jméno a heslo zapíše přímo z klávesnice; vzdálené přihlašování
probíhá v okamžiku, kdy se uživatel pokusí využít některý z prostředků sítě, a
to na základě informace zadané při interaktivním přihlášení.
Uživatelský účet může být uložen buď lokálně, na počítači s instalovanými
Windows NT Workstation či Windows NT Server v roli samostatného serveru, nebo
centrálně na tzv. řadiči domény, což je zvláštním způsobem instalovaný NT
Server. Při interaktivním přihlašování spolu bezpečnostní moduly navzájem
spolupracují následujícím způsobem: Uživatel zadá jméno a heslo svého účtu,
případně i název počítače u kterého se právě nachází. Tato informace je předána
LSA, s pomocí SAM je porovnána s informací uloženou v lokální databázi
uživatelských účtů, a je-li výsledek porovnání pozitivní, LSA vygeneruje
přístupovou známku a spustí Explorera Windows NT, kterému známku předá.
Pokud uživatel zadal nikoliv jméno svého počítače, ale jméno domény, proběhne
přihlašování na základě uživatelského účtu, centrálně uloženého na některém z
řadičů domény. Když modul LSA zjistí, že účet není z lokální databáze účtů,
požádá o spolupráci systémovou službu NETLOGON, která zprostředkuje síťové
spojení se stejnou službou běžící na řadiči domény. Tato vzdálená služba
NETLOGON provede potřebné porovnání údajů, výsledek porovnání vrátí službě
NETLOGON běžící na
klientovi a ta ho poskytne modulu LSA, který opět vygeneruje přístupovou známku
a spustí Explorera.
Objekty Windows NT podporují tzv. delegované řízení přístupu (Discretionary
Access Control), kdy vlastník objektu má možnost určit, kdo bude mít přístup k
tomuto objektu a jakého typu tento přístup bude. Pomocí nástrojů, jako je
Explorer, Print Manager, User Manager for Domains a Server Manager, lze
modifikovat seznam řízení přístupu (Access Control List ACL) spjatý s každým
objektem. Tento seznam představuje pouze část jiné bezpečnostní datové
struktury deskriptoru bezpečnosti (Security Descriptor). Kromě delegovaného ACL
obsahuje deskriptor ještě systémový ACL, pomocí něhož se generují zprávy
auditu, a bezpečnostní identifikátor vlastníka objektu (Security Identifier
SID). Seznam řízení přístupu obsahuje položky ACE (Access Control Entry), které
popisují přístupová práva všech uživatelů a skupin majících k objektu přístup.
Nyní se vraťme k přístupové známce, která je vytvořena po úspěšném přihlášení
do systému Windows NT. Přístupová známka obsahuje bezpečnostní identifikátor
uživatele i všech skupin, do kterých patří, a provází uživatele po celou dobu
jeho práce se systémem. Zároveň se kopie této známky přikládá ke každému
procesu, který uživatel spustí. Při požadavku na přístup k objektu se porovná
obsah přístupové známky s obsahem ACL a výsledkem této operace je buď odmítnutí
přístupu, nebo přidělení požadovaného přístupového práva.
Novinky ve Windows NT 5.0
Další verze Windows NT bude nabízet některé dodatečné bezpečnostní prvky. Jedná
se zejména o distribuované bezpečnostní služby (Distributed Security Services)
a šifrovaný souborový systém (Encrypted File System). Až dosud byla
distribuovaná bezpečnost založena na protokolu NTLM (Windows NT/LAN Manager),
který představoval vhodné řešení zejména v jedné doméně, pro kterou zajišťoval
autentizaci, integritu a důvěrnost dat. V prostředí s více doménami však tento
protokol není ideální.
Místo vylepšování a podpory svých existujících protokolů se Microsoft rozhodl
dodávat NT 5.0 s implementovaným protokolem Kerberos (CW 7/98), který zajišťuje
autentizaci, integritu a důvěrnost dat, ale má oproti NTLM některé vlastnosti
navíc. V NTLM mohl klient prokázat svou identitu serveru, ale naopak to nešlo.
Kerberos tuto obousměrnou autentizaci poskytuje.
Z důvodů kompatibility a interoperability však NT 5.0 podporuje více
bezpečnostních protokolů prostřednictvím obecného rozhraní SSPI (Security
Support Provider Interface).
Jak vypadá implementace Kerbera verze 5 v prostředí nových Windows? Každá
doména má svůj Kerberos server, který sdílí databázi s tzv. aktivním adresářem.
Kerberos server tedy musí běžet na řadiči domény, kde je v rámci domény
replikován stejně jako zmíněný řadič. Uživatel požadující bezpečný přístup k
nějaké vzdálené službě se musí nejprve přihlásit na Kerberos server. Po
úspěšném přihlášení obdrží TGT (ticket-granting ticket), který pak používá jako
průkaz, když se na Kerberos server obrací s požadavkem na další TGT ke
konkrétním aplikačním serverům. Uživatel pak TGT, odpovídající určitému
aplikačnímu serveru, použije ke své vlastní autentizaci na tomto serveru.
I když Microsoft implementuje standardní Kerberos verze 5, tento protokol zatím
bohužel přesně neurčuje, jaká informace má být použita k identifikaci klienta.
Existují tedy různé firemní implementace, ke kterým Microsoft přidává tu svou a
k identifikaci klienta používá pro NT specifické bezpečnostní identifikátory.
To by mohlo vést k problémům s interoperabilitou mezi různými implementacemi.
Šifrovaný souborový systém (Encrypted File System EFS) umožňuje provádět
šifrování a dešifrování souborů a adresářů na NTFS disku. Vlastní data jsou
šifrována symetrickým algoritmem (v NT 5.0 beta 1 se jedná o DES) za použití
klíče FEK (File Encryption Key). Tento klíč je poté zašifrován veřejným klíčem
uživatele a vložen do speciálního atributu EFS. Před dešifrováním souboru nebo
adresáře je nejprve privátním klíčem uživatele dešifrován FEK klíč a vzápětí i
vlastní data. Celá tato operace je pro uživatele transparentní, přičemž
šifrování i dešifrování lze vyvolat prostřednictvím Exploreru nebo z příkazové
řádky příkazem CIPHER.
Záplaty
Žádný operační systém není zcela bez chyb, proto musí být nějakým způsobem
vyřešen problém distribuce jeho oprav uživatelům. V případě Windows NT jsou
zjištěné chyby odstraňovány prostřednictvím tzv. "service packs" (SP).
Instalace SP představuje způsob aktualizace operačního systému, přičemž se
odstraní dosud zjištěné chyby, ale často se i doplní některé nové funkce,
nástroje nebo ovladače. Nový SP se nevydává okamžitě, jakmile dojde ke zjištění
chyby a k její následné opravě, ale po určitou dobu se čeká, až se takových
oprav shromáždí více, aby je vydání nového SP odstranilo najednou. Podle potřeb
takových aktualizací se vydávají další a další SP, které jsou naštěstí
kumulativní. To znamená, že stačí nainstalovat poslední známý Service Pack,
který bude obsahovat také všechny změny obsažené v předchozích SP. V
současnosti je u Windows NT 4.0 aktuální verzí SP3, u Windows NT 3.51 je
poslední SP5.
Dojde-li ke zjištění závažné chyby, obvykle se nečeká na nový Service Pack, ale
vydá se tzv. "postfix" nebo též "hotfix". Podrobný popis všech změn obsažených
v SP nebo hotfixu je jednak přiložen k jejich distribuci, obvykle pomocí
Internetu nebo CD--ROMu, ale lze je vyhledat i v databázi veřejně přístupných
informací, tzv. "Knowledge Base". Také změny obsažené v hotfixech jsou obvykle
kumulativní, takže se některé starší hotfixy stávají zbytečnými. Microsoft
doporučuje buď si počkat na nový Service Pack, s jehož instalací zpravidla
nejsou problémy, nebo v případě, že jste se setkali právě s tou chybou, kterou
hotfix opravuje, seznámit se se správnou posloupností instalace hotfixů a
přečíst si veškerou doprovodnou informaci. (Doporučuji zejména adresu
<http://emwac.faf.cuni.cz/download/default.htm>)
Windows NT je operační systém, jehož architektura obsahuje mnoho bezpečnostních
prvků a funkcí. Tyto bezpečnostní prvky mohou být implementovány v různých
kombinacích, v závislosti na bezpečnostních potřebách organizace. Každá další
verze Windows přináší i nové bezpečnostní rysy, které se týkají různých aspektů
bezpečnosti, od autentizace uživatelů po přístup k objektům operačního systému.
K dispozici jsou i metody sledování bezpečnosti: záznamy o událostech, zprávy
auditu a monitor výkonnosti.
8 1546 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.