Bezpečnostní technologie v Česku

Aktuální výsledky realizovaného výzkumného šetření vypovídají o tom, že organizace koncového trhu se zabývají p...


Aktuální výsledky realizovaného výzkumného šetření vypovídají o tom, že
organizace koncového trhu se zabývají problematikou bezpečnosti skutečně velmi
pečlivě a důkladně. Svědčí o tom to, že více než dvě třetiny z organizací,
které jsou institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld, mají již
zpracovanou svou bezpečnostní strategii. Současně další zhruba pětina
organizací sice bezpečnostní strategii doposud nemá připravenou, nicméně počítá
s jejím dokončením v blízké budoucnosti. Jedna organizace z pěti žádnou
bezpečnostní strategii nemá zpracovanou a ani s její přípravou nepočítá.
Důležité finance
Z podrobnějšího vyhodnocení je patrné, že bezpečnostní strategii připravují
organizace s vyššími IT rozpočty. Ukazuje se, že mezi subjekty, které
vynakládají na rozvoj svého informačního systému méně než 1 milion korun ročně,
připravují bezpečnostní strategii přibližně tři organizace z pěti, zatímco mezi
největšími subjekty, které investují více než 50 milionů Kč, mají v současnosti
bezpečnostní strategii téměř všechny organizace (97 %).
Hranicí viditelnou na první pohled je IT rozpočet ve výši 10 milionů Kč téměř
každá z organizací, jejíž objem investic tuto hranici přesahuje, má
bezpečnostní strategii již připravenou nebo s její přípravou počítá v blízké
budoucnosti. Naproti tomu ve skupině subjektů, které věnují na rozvoj svého
informačního systému nižší částky, se vyskytuje deseti-, či dokonce
patnáctiprocentní skupina organizací, která o přípravě bezpečností strategie
vůbec neuvažuje.
Z dalšího rozboru je patrné, že v rámci institucí finančního sektoru
představuje aktuálně zpracovaná bezpečnostní strategie naprostou samozřejmost,
jíž disponují všechny sledované subjekty. Podobně vysoký podíl organizací,
které již zpracovaly svou bezpečnostní strategii, lze identifikovat mezi
rozvodnými a telekomunikačními společnostmi. Naproti tomu nejnižší podíl
subjektů se zpracovanou bezpečností strategií byl vysledován mezi organizacemi
veřejného sektoru.
Pokud jde o konkrétní technologie používané v rámci zabezpečení vlastního
informačního systému, všechny ze sledovaných subjektů jsou v současnosti
vybaveny antivirovými programy a téměř každá z organizací (97 %) používá
firewall. Výjimky, které firewall nepoužívají, se rekrutují z řad průmyslových
podniků současně jde o subjekty, které zaměstnávají méně než 100 zaměstnanců a
které investují do svého informačního systému částku nepřesahující 1 mil. Kč
ročně.
Mnohem vyšší variabilitu lze pozorovat ve využívání antispamových nástrojů a
antispywaru. Ze získaných údajů plyne, že antispam nyní používají více než
čtyři pětiny organizací, antispyware pak přibližně sedm organizací z deseti.
Využití IDS
Specifickou technologií, kterou používá přibližně třetina dotázaných
organizací, je IDS. Platí, že IDS využívají zejména organizace s vysokým počtem
zaměstnanců v rámci největších organizací zaměstnávajících více než tisíc
zaměstnanců používá IDS více než polovina organizací, zatímco mezi subjekty s
menším počtem zaměstnanců nepřesahuje jejich podíl dvoupětinovou hranici.
Z výsledků provedeného výzkumu v neposlední řadě vyplývá, že organizace, které
používají IDS, byly v posledním období poškozeny bezpečnostními incidenty v
podstatně menší míře než ostatní subjekty, které technologii IDS nepoužívají.
(pal) 6 1487

O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.