BI stále není samozřejmostí

Software pro business intelligence včetně BI nástrojů, balíků analytických aplikací a řešení pro data warehousing m...


Software pro business intelligence včetně BI nástrojů, balíků analytických
aplikací a řešení pro data warehousing má společnostem napomoci změřit,
analyzovat a optimalizovat jejich obchodní výkon. BI software řeší problémy
sahající od finančního reportingu a analýz přes analýzy marketingových nástrojů
a plánování poptávky až po analýzu rizik.
V západní Evropě a Severní Americe je business intelligence software používán
jak v mnoha velkých organizacích, tak také ve středních a v jistém rozsahu i v
malých. Nicméně nejnovější výzkum IDC v západní Evropě ukázal, že plány na
investice do BI softwaru nekorespondují s nutností řešit existující problémy v
oblasti využití informací. Na jedné straně chce mnoho společností učinit
informace dostupnými, zvýšit jejich konzistenci a zlepšit jejich používání pro
analytické účely, přitom ale podstatné procento těchto společností nemá plán na
implementaci BI softwaru či nevidí žádnou souvislost mezi nasazením BI a
realizací výše zmíněných cílů.
K tomu přistupuje další faktor: Rozhodnutí týkající se BI nevycházejí obvykle z
IT oddělení, ale spíše z jiných oddělení firmy, takže vyčlenění rozpočtů pro
tuto oblast může být obtížné.

Ještě větší rozpor
Rozpor mezi uznanými potřebami a pochopením nutnosti nasazení nástrojů k jejich
naplnění je ještě více patrný ve střední a východní Evropě včetně České
republiky.
ČR se považuje pokud jde o IT a jeho rozvoj v mnoha ohledech za relativně
vyspělou zemi, ale v případě BI je ještě třeba zde odvést kus práce. Mnoho IT
manažerů totiž nepovažuje business intelligence software za prostředek na
vyřešení problémů v oblasti informací, a proto je potřeba ještě vyvinout jisté
vzdělávací úsilí, které by zvýšilo informovanost o výhodách, které může
organizace z implementace business intelligence softwaru mít a to jak pro lidi
z IT tak i z obchodu.

Kolik peněz na BI
Výzkum IDC naznačuje, že celkové výdaje na business intelligence software v
České republice dosáhnou v roce 2002 objemu 13,48 milionu dolarů, což z tohoto
produktu činí nejvíce růstový segment mezi obchodními aplikacemi. O místo na
slunci na místním trhu soupeřil v minulém roce mix integrovaných a samostatných
prodejců. Ve stejném prostoru bojují o zákazníky velcí ERP hráči jako například
SAP a Microsoft Business Solutions s výhradními dodavateli BI, jako je SAS
Institute, Oracle, Cognos a Speedware.
V České republice je patrný trend, že CRM a BI, jsou ve zvýšené míře nahlíženy
jako součást širších řešení. Zákazníci jednotlivých aplikací pro CRM, analytiku
a business intelligence mají tendenci je považovat za elementy složených řešení
a nikoliv za nezávislé systémy. V důsledku toho mohou být marketingové moduly
CRM a BI aplikace od jednoho prodejce implementovány spolu s aplikacemi pro
call centra od jiných prodejců.
Naopak mnoho prodejců začalo nabízet BI a analytická řešení ne jako
komplementy, ale spíše jako alternativu k CRM řešením.
Pro potenciální zákazníky je cílem lepší přístup k datům o klientech a jejich
využití. Některé společnosti nyní považují lepší BI za adekvátní alternativu k
plné implementaci CRM. Obecně taková alternativa nabízí snadnější implementaci
a použití systémů bez většího narušení chodu podniku během zavádění. Taková
řešení, založená na business intelligence základech, jsou navíc přitažlivá v
tom, že jsou často vybudována na existujících systémech a mají je modifikovat a
zlepšit spíše než nahradit či přidat k nim něco nového.

Kdo BI kupuje
Primární koncoví uživatelé BI řešení v České republice se koncentrují převážně
do několika klíčových segmentů vertikálních trhů: bankovnictví a
pojišťovnictví, telekomunikací a utilit. Příslib pro budoucnost začalo
vykazovat také několik dalších segmentů mezi nimi například doprava a
maloobchodní i velkoobchodní prodej. V poslední době to byli zahraniční
vlastníci a management, kteří iniciovali v několika větších organizacích
zvýšení vynakládaných prostředků na BI aplikace.
Jako v případě dalších nových technologií udělá mnoho pro oživení budoucí
penetrace klíčových vertikál a nových příležitostí v dalších segmentech trhu
dostupnost případových studií demonstrující výhody BI řešení. Segment malých a
středních podniků (SME) reprezentuje malý, ale rostoucí podíl na trhu business
intelligence, kde existuje zájem o základní OLAP, MIS a reportovací nástroje.
Rostoucí implementace ERP v těchto společnostech také vyvolává poptávku po
rozšířeních a nadstavbách BI. Nicméně v porovnání se segmentem velkých podniků
je tento trh složen z mnohem méně komplexních a lukrativních projektů, což se
projevuje i v omezeném počtu licencí.

Nejenom velcí
Jak už jsme se zmínili, řešení pro knowledge management a business intelligence
může být poskytováno širokým spektrem společností, od tradičních prodejců ERP
až po lokální poskytovatele služeb, kteří se specializují na vylepšení
některých aspektů knowledge managementu (data mining či data warehousing).
Mnoho prodejců EAS (enterprise application software) rozšiřuje svoji
produktovou nabídku přesunem na trh KM (knowledge management). Nabízejí
rozšíření jako například MIS či EIS (management/executive information systems),
BI (business intelligence), DSS (decision support systems) a data mining.
Služby vyžadované pro implementaci takových rozšíření mohou být dosti skromné,
protože jsou snadno integrovány s existujícími podnikovými systémy. Na druhé
straně spektra jsou poskytovatelé služeb, kteří se specializují na modifikace
existujících systémů, aby z nich "vymačkali" více. Takové společnosti jsou
obvykle velmi dobře obeznámené s databázovými technologiemi a jejich maximálním
využitím. Tyto zásahy do aplikací mohou být dražší a časově náročnější, ale
jsou pro některé koncové uživatele přitažlivější, protože se zdá, že nevyžadují
žádné nové aplikace.

České firmy znají trh
V důsledku toho je větší množství firem aktivních v oblasti knowledge
managementu/BI a poskytují řešení od těch pokročilých a komplexních k základním
a limitovaným. Zatímco předními hráči na trhu jsou dobře známí mezinárodní
poskytovatelé řešení, mnoho lokálních firem je schopno přetransformovat svoji
zkušenost a znalost českých klientů a jejich problémů na nové nabídky pro
řešení knowledge managementu.
Business intelligence aplikace začínají přitahovat zájem českých koncových
uživatelů, jejichž cílem je zdokonalit své stávající IT systémy efektivnějšími
prostředky pro získávání a reportování dat. Mnohé společnosti zjistily, že
udržují několikeré "izolované" systémy se svými vlastními "ostrovy" dat a že se
pokoušejí integrovat tyto rozličné datové zdroje kvůli maximalizaci investic,
které už do IT systémů a infrastruktury vložily. To vede k tomu, že prodejci BI
aplikací vystupňují svoje marketingové úsilí, aby potenciální zákazníky
informovali o výhodách, které mohou být odvozeny z implementací kompletních
business intelligence/analytických řešení. Klíčovými nástroji používanými
jednotlivými konkurenty pro rozšíření povědomí o svých nabídkách business
intelligence jsou nejrůznější marketingová setkání, konference koncových
uživatelů a intenzivnější reklama.

Faktory působící na trhu
Existuje mnoho faktorů a trendů ovlivňujících a to ať pozitivně či negativně
trh business intelligence aplikací v České republice. K těm pozitivním patří:
1. Velký přísun dat: Stále větší objem dat uložených v obchodě vyžaduje
efektivnější prostředky pro správu těchto dat. I menší firmy zjišťují, že nové
zákony a regulace je nutí hledat stále lepší prostředky pro management rostoucí
množiny informací, které musejí nyní uchovávat.
2. E-business/e-komerce: Business intelligence je často svázána s e-business a
e-komerčními iniciativami, a to díky managementu skladů, analýze dat a
kolaboraci, které umožňují společnostem vytřídit data relevantních zákazníků a
učinit rychlá, informačně dobře podložená rozhodnutí.
3. Sdílení znalostí a odborností: Jedním z faktorů limitujících růst
produktivity je čas strávený školením nových zaměstnanců. Díky nasazení
efektivních a výkonných řešení pro správu znalostí, mohou společnosti rychle
zapojit nového zaměstnance do chodu firmy, což šetří náklady a zvyšuje
produktivitu.
Naopak, na druhé straně se vyskytují také překážky, které brání širšímu
rozšíření BI aplikací. Mezi nimi jsou:
1. Lidský faktor: Efektivní řešení BI je často obtížné implementovat a
udržovat, protože to vždy nutně vyžaduje lidský faktor. Vždy je možné navrhnout
perfektní kolaborativní databázi na robustním hardwaru, ale efektivita řešení
závisí na účasti lidí v tomto procesu. Mohou být příliš zaměstnáni nebo
jednoduše nechtějí sdílet informace.
2. Business intelligence přichází později: Business intelligence řešení jsou
často implementována po jiných, více kritických řešeních jako třeba ERM a CRM.
Když je investice do těchto řešení vstřebána a nějakým vyčíslitelným způsobem
se vrátí (ROI), mnoho společností teprve začne zvažovat výhody a potenciální
přínosy řešení cílených na lepší sdílení informací a reporting.
3. Konvergence business intelligence s e-businessem a CRM:
Důkladná analýza zákaznických dat by nebyla možná bez efektivního zařízení pro
uložení dat a v důsledku toho se nasazování BI zpožďuje na tak základních
věcech, jako je dostupnost homogenní a unifikované databáze. Podobně CRM řešení
shromažďuje cenné informace o klientech, a tyto informace musejí být následně
uloženy, sdíleny a analyzovány, což je doménou knowledge management řešení.
A konečně, úspěšná e-komerční iniciativa vyžaduje funkcionalitu data
warehousingu a data miningu. Proto se musí koncový uživatel inherentně zaměřit
na svůj datový sklad, jestliže se pouští do jakékoliv CRM/e-komerční či BI
iniciativy. Výsledkem je, že BI je nyní chápáno jako nezbytná komponenta
koordinovaného a synchronizovaného IT řešení, které maximalizuje investice do
IT. Tento faktor bude v České republice v následujících letech indukovat větší
poptávku po aplikacích business intelligence.
IDC věří, že tyto faktory stimulující růst trh business intelligence řešení
vyváží ty, které brání expanzi. IDC předpokládá, že BI aplikace v ČR v
následujících letech zaznamenají zdravý růst.
Thomas Vavra je analytikem IDC East Central Europe od roku 2000. Zabývá se zde
především softwarem a IT službami.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.