Březen podeváté měsícem internetu

Přestože počet uživatelů internetu stoupá, jejich komunikace s úřady stále vázne. Již tradičně každý březen...


Přestože počet uživatelů internetu stoupá, jejich komunikace s úřady stále
vázne.

Již tradičně každý březen pořádá sdružení BMI akci s názvem Březen měsíc
internetu (BMI). Stěžejním tématem letošního, v pořadí již 9. ročníku se stal
e-government, zejména komunikace úřadů s občany pomocí internetu. Přestože tato
tematika byla v centru pozornosti projektu již od jeho počátků, masivněji se
zatím stále nikterak neprosazuje. Za vše hovoří lednová zpráva statistického
úřadu Eurostat, podle které hledá potřebné informace na internetových stránkách
veřejné správy jen 12 % tuzemských uživatelů internetu, což je nejméně v zemích
Evropské unie. Naopak nejvíce informací z webů veřejné zprávy vyhledávají
internetoví uživatelé z Islandu, a to až 68 procent.

Na úřad přes internet?
Většina z nás si přeje jednoduchou, rychlou a dostupnou komunikaci s úřady.
Ideálním prostředkem se proto zdá být internet, u kterého odpadává nevyhovující
otevírací doba, fronty a neochota. Přesto však Češi informace na webových
stránkách veřejné správy příliš houfně nevyhledávají. Z aktuálního průzkumu
analytické společnosti Factum Invenio, který byl proveden v lednu na vzorku
více než tisíce Čechů straších 15 let, vyplynulo, že internet ke hledání
informací tohoto typu využila pouze zhruba jedna třetina (38 %) internetových
uživatelů v ČR. Pravidelných návštěvníků je pak pouhých 8 procent.
Překvapujícím zjištěním je, že více než 40 % uživatelů ani v budoucnu neplánuje
internet využívat k těmto účelům, a to i přesto, že v současné době existuje
již hodně úředních webů a aplikací, které mohou ušetřit čas a poskytnout mnoho
zajímavých dat.
Hlavním důvodem je údajně podle sdružení BMI nízké povědomí o internetové
nabídce veřejné správy. Polovina z dotazovaných uživatelů internetu ale
například uvedla jako důvod, že zatím nepotřebovala nic vyřizovat. "Lidé mladší
třiceti let obvykle nepotřebují vyřizovat mnoho záležitostí na úřadech,"
potvrdil jejich slova Michal Paca ze společnosti Factum Invenio. Další častou
příčinou nevyužívání internetu k uvedeným účelům je upřednostňování osobního
kontaktu, a to především v případě starších lidí, kteří navíc nemají příliš
velkou důvěru v bezpečnost internetu. Každý šestý uživatel tvrdí, že posílat
údaje prostřednictvím internetové sítě není bezpečné.

Hledání e-informací
Prostřednictvím internetu komunikují se státní správou nebo vyhledávají
informace z této oblasti zejména lidé středního věku (30-44 let) a s vyšším
vzděláním. Z jednotlivých krajů si v elektronické komunikaci s úřady nejlépe
vedou Pražané (51 %), opačná situace byla zaznamenána ve Zlínském kraji a na
Vysočině (19, respektive 20 %). Vyplývá to z výše zmíněného průzkumu. Mezi
nejvyhledávanější webová místa přitom patří stránky krajských, městských a
obecních úřadů uvedlo to 87 % z lidí, kteří internet využili pro získání
informací týkajících se státní správy. 76 % z nich vyhledává kontakty na státní
instituce, hojně navštěvovaným je také portál veřejné správy (57 %) spravovaný
ministerstvem informatiky. Poměrně častým cílem uživatelů jsou rovněž stránky
obchodního rejstříku, ve kterých vyhledává zhruba 48 % uživatelů.

E-podpis takřka neznámý
S internetem je úzce spjat tzv. elektronický podpis. A přestože zákon o
elektronickém podpisu vešel v platnost již v polovině roku 2000, stále existuje
spousta lidí, kteří vůbec netuší, oč jde a jak jej využívat. Z průzkumu
společnosti Factum Invenio vyplynulo, že celá jedna čtvrtina lidí nemá potuchy
o tom, co pojem elektronický podpis vlastně znamená. Pouze jedno procento
obyvatel České republiky ve věku nad 15 let již někdy e-podpis použilo, dalších
12 % sice dosud nikoliv, ale uvažuje o tom do budoucna. Podle 87 % občanů je
tato aplikace pro ně absolutně nepotřebná, příčinou je ale pravděpodobně malá
informovanost o možnostech využití.

Do knihovny na internet
Přibližně 3 tisíce veřejných knihoven v České republice nabízejí obyvatelům
přístup k internetu (přesto jde však stále pouze o polovinu všech tuzemských
knihoven). Výrazný vliv na rozšíření veřejného internetu má "Projekt
internetizace knihoven (PIK)", který realizuje Ministerstvo informatiky ČR.
Loni bylo díky tomuto projektu připojeno k internetu 1 125 knihoven, pro
letošní rok je plánováno připojení všech zbývajících zhruba 2 600 knihoven.
Právě knihovny jsou velmi významnými protagonisty akce Březen měsíc internetu.
V loňském roce připravilo 330 knihoven v průběhu března pro veřejnost na 1 700
akcí, kterých se zúčastnilo kolem 47 tisíc návštěvníků. Podobnou statistiku
očekávají organizátoři i u příležitosti konání letošního ročníku. V knihovnách
se návštěvníci mimo jiné budou moci seznámit s vybranými portály veřejné
správy. Například na portálu MPSV (portal.mpsv.cz) se nachází kompletní nabídka
volných míst ze všech úřadů práce v ČR, Portál veřejné správy (portal.gov.cz)
poskytuje úplný seznam obcí a úřadů, úplné, platné a aktuální znění zákonů
České republiky a Evropské unie a umožňuje vyřídit některé agendy
prostřednictvím e-podání. Na portálu ministerstva vnitra (www.mvcr.cz)
vyvolávají největší zájem veřejnosti, seznamy StB, neplatných dokumentů a
sbírka zákonů. Úplné a aktuální informace z rejstříkových evidencí resortu
spravedlnosti nabízí pak portál Justice.cz.Akce spjaté s projektem Březen měsíc internetu
2. března: E-learning fórum 2006 (ČZU, Praha)
Odborná konference o e-learningu v současném vzdělávání zaměřená na prakticky
použitelná řešení a postupy.
9. března: Český e-government v evropském kontextu (Kongresové centrum, Praha)
Kulatý stůl soustřeďující se na porovnání stavu e-governmentu a u nás a v
ostatních zemích EU a na bariéry jeho dalšího rozvoje.
11. března: INSPO 2006 (Kongresové centrum, Praha)
Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se zaměří na
možnosti, jak využít internetu k lepšímu uplatnění zdravotně postižených na
trhu práce a ke kvalitnějšímu zapojení do společenského života.
14. března: Internet a bezpečnost organizací (Univerzita T. Bati, Zlín)
Konference, dříve pořádaná pod názvem Internet a konkurenceschopnost podniku,
se zaměří na témata obecných principů a zásad ochrany bezpečnosti ICT, na
standardy a normy bezpečnosti ICT či na metody a prostředky ochrany a
bezpečnosti internetových aplikací aj.
31. března: Noc s Andersenem (zhruba 350 veřejných knihoven v ČR)
Cílem akce určené dětem je podpořit s využitím internetu zábavnou a
dobrodružnou formou dětské čtenářství.
1. dubna: Junior Internet (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
Dětská konference, kterou si vymyslely a s podporou BMI sdružení samy
organizují děti, se uskuteční díky grantu programu Evropské unie Mládež a
Mezinárodního visegradského fondu poprvé také v Maďarsku, Polsku a na
Slovensku. 3.-4. dubna: ISSS 2006 (Aldis, Hradec Králové)
Konference Internet ve státní správě a samosprávě se stala důležitým fórem pro
pravidelné hodnocení pokroku v oblasti využití ICT ve veřejné správě na místní,
regionální a celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Její 9. ročník kromě
tradičních témat věnuje více prostoru využití ICT v cestovním ruchu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.