BTO harmonizuje technologie a byznys

JakÚ sledujete souŔasnÚ trendy na trhu BTO? Podle nedßvnÚho pr¨zkumu Economist Intelligence Unit majÝ podniky velkÚ oba...


JakÚ sledujete souŔasnÚ trendy na trhu BTO?
Podle nedßvnÚho pr¨zkumu Economist Intelligence Unit majÝ podniky velkÚ obavy z
neschopnosti řÝdit rizika provozu IT a efektivný spravovat zmýny. Proto se
dodavatelÚ nßstroj¨ pro BTO (Business Technology Optimization) soustře´ujÝ na
monitoring, řÝzenÝ a předpovÝdßnÝ rizik plynoucÝch ze zmýn v IT. DÝky BTO se
dnes proces zmýnovÚho řÝzenÝ třkß jak technologickÚ, tak procesnÝ Ŕßsti byznysu.
Tento trend podporujÝ napřÝklad naÜe novÚ produkty Mercury Application Mapping
- nßstroj, kterř automaticky vyhledß a popÝÜe vÜechny objekty podnikovÚho IT
(nejen servery, aplikace, databßze, porty, firewally aj., ale takÚ u×ivatele) a
zejmÚna vazby mezi nimi. ZÝskanÚ informace slou×Ý pro diagnostiku problÚm¨ a
předpový´ dopad¨ vÜech mo×nřch zmýn IT infrastruktury.
DalÜÝm trendem je sledovßnÝ ×ivotnÝho cyklu vřkonnosti aplikacÝ jak z
technologickÚho, tak podnikatelskÚho hlediska. Nßstroje, jako je Mercury
Application Performance Lifecycle, varujÝ u×ivatele nejen v přÝpadý selhßnÝ
nebo ·plnÚ nedostupnosti aplikace, ale i při jejÝ zhorÜenÚ dostupnosti nebo
ÜpatnÚ kvalitý.
Jakř je tedy podle vßs ideßlnÝ stav vyu×ÝvßnÝ IT?
IT oddýlenÝ musÝ mÝt k dispozici takovÚ nßstroje, aby nejen udr×elo aplikace v
chodu, ale aby se ostatnÝch podnikovřch ·sek¨ mohlo zeptat, o kolik mß
vřkonnost aplikacÝ zlepÜit a zßrove˛ umýlo řÝci, co k tomu bude potřebovat a
kolik to bude stßt. TakovÚ nßstroje musejÝ umýt zpracovat kapacitnÝ a zßtý×ovř
plßn aplikace s konkrÚtnÝ kvantifikacÝ nßklad¨ a zdroj¨ potřebnřch napřÝklad
pro zrychlenÝ odezvy ze 20 na 10 vteřin.
NaÜe nßstroje pro BTO umoײujÝ ovýřit, jakř dopad bude mÝt konkrÚtnÝ model
vyu×ÝvßnÝ IT (nebo jeho zmýna) nejen na samotnÚ IT, ale zejmÚna na kvalitu
slu×eb, kterÚ poskytuje ostatnÝm podnikovřm ·sek¨m. Vřsledkem jsou konkrÚtnÝ
ŔÝsla - kdy× to budete dýlat takhle, bude to stßt o tolik a tolik vÝc a vřstupy
budou o tolik a tolik lepÜÝ. CÝlem je umo×nit kvalifikovanÚ rozhodovßnÝ a
nßsledný mÝt mo×nost prokßzat, ×e zmýny mýly oŔekßvanÚ dopady, kterÚ lze
fixovat napřÝklad formou SLA.
Do novřch technologiÝ se v porovnßnÝ s ·dr×bou ji× existujÝcÝch systÚm¨
investuje stßle mßlo penýz. Kde se bere neochota investovat do lepÜÝho řÝzenÝ
IT?
NejvýtÜÝ problÚm je neustßle v nedostateŔnÚ provßzanosti IT s dalÜÝmi slo×kami
podniku. Často se stßvß, ×e vřbýrovß řÝzenÝ nebo projekty se konajÝ jen v rßmci
podnikovÚho IT oddýlenÝ. Pak majÝ malou nadýji na ·spých, proto×e jim chybÝ
liniovř sponzor.
ÚspýÜnÚ nasazenÝ novřch systÚm¨ vy×aduje strategickÚ plßnovßnÝ a projektovßnÝ,
na kterřch se musejÝ podÝlet i ostatnÝ podnikovÚ ·seky jako sponzoři - a to
nejen finanŔnÝ. LiniovÝ a vrcholovÝ mana×eři se musejÝ zasadit o to, aby celř
podnik vyÜel projektu vstřÝc. NesmýjÝ se bßt investovat do lidskřch zdroj¨ a do
ochoty zmýnit nejen procesy, ale takÚ chovßnÝ lidÝ na r¨znřch stupnÝch řÝzenÝ.
Vina je i na straný dodavatel¨ IT, kteřÝ stßle neumýjÝ tuto myÜlenku sprßvný
prodat.
Jak si vedou ŔeskÚ podniky v zavßdýnÝ BTO a na co by si mýly dßt přÝpadný pozor?
ČeÜtÝ zßkaznÝci dozrßli do velikosti, při kterÚ jsou přÝnosy BTO podstatnÚ.
DochßzÝ k f·zÝm a reorganizacÝm, kterÚ přinßÜejÝ obrovskÚ mno×stvÝ zmýn. Firmy
potřebujÝ monitorovat jejich dopady, zjiÜŁovat, jakÚ přÝnosy mohou mÝt r¨znÚ
scÚnßře provozu IT a umo×nit jednotlivřm podnikovřm ·sek¨m zadßvat IT oddýlenÝ
po×adavky odpovÝdajÝcÝ potřebßm jejich zßkaznÝk¨.
V mnoha firmßch konsolidujÝ jejich zahraniŔnÝ vlastnÝci operace na globßlnÝ
·rovni, rozhodujÝ se, kterß Ŕßst IT bude v kterÚ zemi, jestli bude samostatnß
nebo konsolidovanß do centra a zda p¨jde o vÝce lokßlnÝch instalacÝ nebo o
jednu globßlnÝ. Z padesßti nejvýtÜÝch Ŕeskřch firem mß naprostß výtÜina
zahraniŔnÝho vlastnÝka a ty, co ho nemajÝ (např. ČEZ Ŕi skupina PPF),
prochßzejÝ podobnřm procesem v lokßlnÝm mýřÝtku. PřemřÜlejÝ o konsolidaci best
practices do r¨znřch středisek a jejich outsourcovßnÝ.
V takovřch situacÝch je d¨le×itÚ umýt vyu×Ýt mo×nosti a nßstroje BTO tak, aby
zmýny stßly co nejmÚný a aby byly vŔas odhaleny ty zmýny, kterÚ nevedly ke
zlepÜenÝ.
Na zßvýr se vßs zeptßm na odkup spoleŔnosti Systinet, dÝky kterÚ vstupuje firma
Mercury na trh softwaru pro tvorbu SOA. Jakř je souŔasnř stav?
Z finanŔnÝho hlediska je akvizice ukonŔena a spojovßnÝ obou firem probÝhß
postupný tak, jak to přÝsluÜnÚ procedury a předpisy umoײujÝ. Mercury se nynÝ
připravuje na konsolidaci svÚho portfolia - na trhu u× jsou nýkterÚ novÚ
produkty, do nich× se nßkup Systinetu promÝtl a kterÚ pracujÝ s technologiemi
pro tvorbu SOA. Konsolidace zßkaznickÚ bßze, prodeje, podpory atd. bude
nßsledovat ihned po dokonŔenÝ povinnřch schvalovacÝch řÝzenÝ. (lev) 6 1010

Mercury je pr¨kopnÝkem
optimalizace vyu×itÝ podnikovřch informaŔnÝch systÚm¨. Americkß spoleŔnost byla
zalo×ena v roce 1989 a v souŔasnosti je jednÝm z nejrychleji rostoucÝch
dodavatel¨ podnikovÚho softwaru.
Martin Ambler nastoupil do funkce ředitele Mercury v roce 2004 z mana×erskÚho
postu v Computer Associates. Do CA přiÜel v roce 1998 jako senior konzultant
pro podnikovř software, pozdýji přeÜel do funkce technickÚho mana×era pro
střednÝ Evropu.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.