Budoucnost je v informační integraci

Podíváme-li se na dnešní informační systémy v podnikové sféře, zjistíme dvě zajímavé skutečnosti. Budování no...


Podíváme-li se na dnešní informační systémy v podnikové sféře, zjistíme dvě
zajímavé skutečnosti. Budování nových aplikací je sice důležitou činností IT
útvarů, ale stejně tak je důležité i udržení stávajícího aplikačního vybavení v
konzistentním stavu, pokud možno s realizací vzájemných vnitřních propojení.
Přestože nové technologie, jako např. webové služby, jsou potenciálně pro tyto
podniky zajímavé, nikdo se nechystá házet existující aplikační infrastrukturu
do starého železa, pokud to není bezpodmínečně nutné. Důvodem je bezpochyby
zajištění kontinuity provozu všech stávajících systémů. Kdokoli, kdo má
zkušenosti s nasazováním a zprovozněním jakéhokoliv IT systému, ví, že i při
přísném průběhu testování a využití robustních technologií se právě při
napojování na existující aplikační infrastrukturu setká s celou řadou problémů.
Tyto problémy tedy jak propojit existující aplikace mezi sebou nebo jak je
napojit na nové, přicházejí na pořad dne při vytváření každé nové aplikace, při
realizaci iniciativ v oblasti elektronického obchodu a dokonce i při snaze
maximalizovat efekty využívání současných aplikací. Ze zkušenosti plyne, že
právě vytváření aplikací pro e-commerce je často více o hledání způsobů
napojení na stávající aplikace než o vymýšlení úžasných programů, které samy o
sobě nejsou rozhodně autonomní a samospasitelné.

Nejen můstky
Klasickým přístupem, užívaným bez ohledu na velikost organizace, je vytváření
datových můstků, které zajišťují proprietárně tok dat mezi dvěmi aplikacemi.
Přestože se na první pohled jedná o nejjednodušší řešení, ve skutečnosti je
nejméně efektivní již při propojení čtyř aplikací navzájem potřebujete dvanáct
(!) takových můstků, a pokud byť v jediné aplikaci dojde k drobným změnám,
např. struktury dat, můžete začít znova téměř od nuly. A to pomíjím problémy s
rychlostí, flexibilitou a robustností.
Proto se na IT scéně objevila aplikační integrace tedy propojení aplikací
pomocí mezivrstvy s využitím proprietárního aplikačního serveru, na bázi
technologií CORBA, DCOM apod. Aplikační integrace odstranila nutnost budovat
proprietární spojení mezi dvěmi aplikacemi. Jejím problémem však nadále zůstává
finanční i realizační náročnost, čímž je zároveň předurčena její potenciální
klientela. Aplikační integrace navíc vyžaduje značné uzpůsobení aplikací, které
mají být takto propojeny.

Informační integrace
Poněkud odlišným, ale vhodným přístupem, zejména pro nejrozšířenější potřebu
sdílení informací mezi aplikacemi, je využít tzv. informační integraci.
Informační integrace je vlastně osvobozením informací od aplikací (se kterými
jsou technologicky a logicky svázány) a jejich dalším využitím napříč celým
informačním systémem. Informační integrace zajišťuje dynamickou transformaci
uložených dat na informace tedy na data s kontextem (s informací o významu,
způsobu zobrazení a pravidel pro manipulaci), a to tak, že do samostatné
integrační vrstvy uloží (zakóduje) právě tento kontext, přičemž vlastní data
zůstávají uložena na původním místě. Takto koncipovaná vrstva poskytuje všem
aplikacím služby pro přístup k datům, pro vyhledávání a další související
služby. Pokud navíc zapouzdříte data s kontextem do dokumentu (nejlépe ve
formátu XML), máte k dispozici nezávislé dokumenty, které mohou volně (při
silných bezpečnostních pravidlech) proudit v rámci vlastního, ale i okolních
informačních systémů.
Co je zajímavější tohoto efektu, tedy možnosti transparentního využívání
informací mezi staršími aplikacemi a novými e-commerce systémy, dosáhnete bez
nutnosti dělat jakékoli změny v již existujících aplikacích. Podmínkou pro
tvorbu "nových aplikací" je dodržení určitých zásad a postupů při jejich
vytváření. Proč se tedy informační integrace zatím zásadním způsobem
neprosadila? Důvod je jednoduchý vyžaduje odlišný koncept myšlení při tvorbě
aplikací. Uzavírání kontextu společně s daty v podobě proprietárních aplikací
je totiž využíváno od samotného počátku informačních systémů.
Jsem přesvědčen, že v nejbližší budoucnosti budeme svědky velkého rozmachu
využívání informační integrace. Vždyť tolik omílané webové služby nejsou ničím
jiným než komunikačním kanálem pro spojování aplikací založených na tomto
principu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.