Budoucnost kanceláří dle MS Office 12

Další verze populární sady přináší markantní změnu vizuální podoby a koncepce ovládání. Dvanácté vydání ...


Další verze populární sady přináší markantní změnu vizuální podoby a koncepce
ovládání.

Dvanácté vydání kancelářského balíku Microsoftu má podle typu distribuce tvořit
až 12 aplikací. Dle jejich počtu a zkombinování se bude počet verzí sady
pohybovat mezi šesti až osmi. Konkrétní počty se pravděpodobně odliší i v rámci
geografického místa distribuce.
Microsoft uvádí, že oproti verzi Office 2003 zdvojnásobil počet využitelných
nástrojů a funkcí. Mezi hlavní vylepšení systému patří přepracované uživatelské
rozhraní, nové grafické a vykreslovací jádro a funkčně rozšířené a přepracované
klientské aplikace.
První betaverzi Office 12 Enterprise, ze které pocházejí naše obrázky,
Microsoft uvolnil v listopadu loňského roku.

Nové MS UI
Nové uživatelské rozhraní bylo implementováno do aplikací Access, Excel,
PowerPoint, Word (dále jádrové apliace) a do některých kreativních komponent
Outlooku. Cílem přepracovaného ovládacího přístupu je dle Microsoftu snazší
použitelnost aplikací, zvýšení efektivity práce, snazší vyhledávání nástrojů a
podpora vytváření graficky co nejdokonalejšího vzhledu dokumentů.
Při jeho návrhu tvůrci vycházeli z průzkumu, dle kterého většina uživatelů
běžně pracuje přibližně s 15 % funkcí celého systému. Ty nejužívanější byly
zviditelněny.
UI jádrových aplikací Office 12 se skládá z komponent:
Ribbon: Nový ovládací a nabídkový prvek nahrazující tradiční menu a panely
nástrojů. Je tvořen záložkami, v nichž jsou seskupeny skupiny nástrojů a funkcí.
Kontextové nástroje: Zobrazují se ve vztahu ke vložení či k úpravě nějakého
objektu. Nabízejí veškeré nejčastěji využívané možnosti pro jeho formátování.
Galerie: Zobrazují výsledek provedení nabízených funkcí. Existují galerie v
Ribbonu a rozbalovací.
Živý náhled: Technologie zobrazující náhled účinku vybrané položky z galerie na
danou část dokumentu. Jde tedy o možnost náhledu výsledku aplikace funkce nebo
formátu.
Plovoucí panel nástrojů: Zprostředkovává rychlý přístup k funkcím. Uživatel jej
může osadit funkcemi a nástroji, jež pro práci nejčastěji používá.
Přizpůsobení uživatelského rozhraní specifickým potřebám lze provést pomocí
jazyka XML, a to buď schématem formátu Office XML, nebo prostřednictvím doplňku
COM obsahujícího schéma.

Vykreslovací jádro
Grafické a vykreslovací jádro mezi sebou sdílejí jádrové aplikace Word, Excel a
PowerPoint. Microsoft v sadě výrazně posílil nabídku předpřipravených
grafických prvků.
Diagramy, grafy a další grafické objekty lze vybírat z vizuálních galerií s
možností dalšího přizpůsobení. Případně je lze navrhnout pomocí parametrů typ
grafu, rozvržení a formát.

Aspekt spolupráce
Podnikové nasazení Office 12 vyžaduje, aby produkt nabízel několik funkčních
oblastí, jež současná moderní práce s informacemi v organizacích vyžaduje. Jde
v prvé řadě o možnosti spolupráce, které reprezentují prvky integrované
komunikace (instant messaging, telefonování, konference apod.), pracovní
prostory spolupráce (například extranetové týmové weby), komplex vyhledávání
(dostupnost všech podnikových informačních zdrojů) či o tok dokumentů
(distribuce e-mailů, revize dokumentů). Všechny tyto oblasti Office ve svých
aplikacích zohledňuje.

Správa obsahu a procesů
Pro správu obsahu a dokumentů vytvořil Microsoft integrovanou architekturu, s
jejíž pomocí lze oboje vytvářet na jednom místě pomocí tzv. depozitáře.
Centrálně spravovaný depozitář dokumentů pro podnikový obsah obsahuje příslušné
zásady práce s dokumenty, s definovanými toky dokumentů a s metadaty. Správu
webového obsahu upravili vývojáři tak, aby se maximálně využily technologie
SharePoint.
Toky dokumentů mohou uživatelé spravovat s pomocí připravených postupů pro
revizi a schvalování dokumentů, jež budou součástí Windows Worflow Foundation.
Jde o soubor programovacího modelu, jádra a nástrojů pro tvorbu toků dokumentů.
Toky lze vytvářet s pomocí nástrojů Office FrontPage a MS Office Visual Studio.
Centrální řízení přístupových práv k dokumentům a zásady pro uchovávání
dokumentů obslouží v Office 12 depozitář postavený na SharePoint Services, jenž
obsahuje šablonu Records Repository, která je pro podobnou správu záznamů
navržena.

Přístup k informacím
Nástroje Office 12 mohou provázat a prezentovat data z nejrůznějších zdrojů,
včetně business intelligence či serverových databází. Příslušné aplikace
obsahují analytické nástroje, s jejichž pomocí lze provádět rozbory dat, a ty
následně prezentovat ve strukturované podobě.
Kromě funkčně propracovaného vyhledávání z nejrůznějších zdrojů umožní Office
profilovat uživatelům jejich schopnosti a zkušenosti v rámci organizace, kde
působí. Stane se tak díky možnostem přehledného znázornění vztahů a vazeb mezi
dohledanými uživateli, dokumenty či pracovními prostory.

Řešení pro IT
Myšlenka nové sady Office vychází z představy, že by veškeré informační výstupy
měly být aplikace schopny zpracovat. K tomu má dopomoci několik oblastí, jež
produkt funkčně dotvářejí. Jde o následující prvky:
l Sjednocená architektura založená na službách systému Windows Server.
Uplatnění zde naleznou firemní produkty jako .Net Framework či BizTalk.
l Integrace s podnikovými systémy především na základě MS Open XML formátu.
l Vývojářské aplikace pro rychlou přípravu specifických komponent (šablon,
formulářů) a nástrojů.
l Formát Office XML, jenž bude výchozím pro aplikace Word, Excel a PowerPoint.

Co nového v aplikacích?
Jednotlivé programy sady Microsoft funkčně koncipoval k poměrně úzké
spolupráci. Především programy Word, Excel a PowerPoint využívají řady shodných
technologií a rozhraní. Všechny jádrové aplikace rovněž disponují přepracovaným
ovládacím rozhraním, což je faktickým základem odlišnosti dvanácté verze
Office.
Word: Aplikace výrazně zjednodušila, respektive učinila intuitivnějším způsob a
přístup k formátování textu i všech grafických prvků. Uživatelé mohou nově
sestavovat dokumenty s pomocí tzv. stavebních bloků, které zastupují často
používaný předdefinovaný obsah, například prohlášení, citace, poznámky, titulní
strany apod. Word nabízí možnost exportovat vytvořený obsah do formátu XPS (XML
Paper Specification ) nebo PDF, což usnadňuje jeho sdílení na různých
platformách. Nástroj Document Inspector dokáže identifikovat a odstranit
nežádoucí komentáře, skrytý text a další údaje umožňující nežádoucí osobní
identifikaci autora.
Excel: Microsoft u další verze tabulkového procesoru kladl velký důraz na jeho
analytické funkce, propojení na různé informační zdroje, schopnost zpracovat je
do přehledných výsledků a následně publikovat. Rozšířena byla velikost tabulky,
která v Excelu 12 podporuje až 1 milion řádků a 16 tisíc sloupců. Vizuální
schopnosti aplikace byly díky novému vykreslovacímu jádru rozšířeny a obohaceny
například o měkké stínování, 3D rozměr či nastavení průhlednosti. Inovovací
prošla i práce s tabulkami, u nichž lze v rámci určitých vzorců nastavovat
vzájemné vztahy.
Outlook: Tento komplexní manažer času a informací, jak je označují
představitelé firmy, přináší nové možnosti publikování kalendářů a jejich
sdílení, inovovanou práci s elektronickými vizitkami a zpřístupňuje data
uložená v síťových zdrojích SharePointu. Do aplikace bylo integrováno rozhraní
okamžitého vyhledávání podle klíčových slov. Lišta s názvem K vyřízení (To Do)
automaticky importuje specificky označené e-mailové zprávy, úkoly z kalendáře a
také požadavky z aplikací Office Project, Access, OneNote a SharePoint.
Přepracované uživatelské rozhraní lze využít i pro formátování elektronické
pošty. Kalendáře může uživatel s kýmkoli sdílet (v rámci platformy Office),
publikovat na stránkách Office Online nebo posílat e-mailem. Dokumenty
propojené se SharePoint Services budou automaticky updatovány již při zásahu,
respektive úpravě v Outlooku.
PowerPoint: Důraz na graficky vysokou úroveň výstupů nalezl odezvu především v
PowerPointu. S pomocí sdílené grafické funkce označované IGX lze do prezentací
konvertovat seznamy s odrážkami na přehledné diagramy. Funkce tedy umožňuje
vizualizovat například pracovní toky, vztahy nebo hierarchie. Pro opakované
použití částí prezentací slouží knihovny snímků, kam lze prezentace po
obrazovkách uložit.
InfoPath: Vytváření a distribuce elektronických formulářů rovněž doznala změn
vedoucích k usnadnění jejich tvorby a šíření. Formuláře Wordu a Excelu lze
konvertovat na šablony InfoPath v návrhovém režimu WYSIWYG. Formuláře bude
možno vyplňovat na webu Office Forms Services (služba InfoPath Forms Services),
a to bez ohledu na místo, čas a dostupnost aplikace InfoPath. Formuláře
elektronické pošty lze vyplňovat přímo v prostředí Outlooku. Opět lze pro návrh
formulářů využívat již jednou definovaných částí, neboť jejich šablony
využívají XML. Logický inspektor pomáhá při návrhu formuláře a prozkoumává
vlastnosti a vztahy přiřazené jednotlivým polím.
Access: Přináší především možnosti interaktivního navrhování databází, které
nevyžadují znalosti této problematiky. Práci lze rovněž urychlit s pomocí
předdefinovaných aplikací, jež lze přizpůsobit specifickým požadavkům. Access
může automatizovaně přijímat i data přicházející ve formě formulářů,
elektronické pošty nebo z rozhraní externích aplikací. Aplikace dokáže přímo
spolupracovat s Excelem a publikovat informace o svých možnostech a stavu na
SharePoint Services. Access rovněž podporuje tvorbu formulářů InfoPath nebo
HTML a prostřednictvím Outlooku automaticky aktualizovat databázi.
OneNote: Aplikace slouží pro sbírání, ukládání, organizaci a vyhledávání
informací. Na jediném místě lze uložit data jakéhokoli typu dokumenty, rukou
psané poznámky, fotografie, diagramy, e-maily atd. včetně video a zvukových
záznamů, v nichž OneNote rovněž umí vyhledávat (OCR, analýza zvuku). Veškerý
obsah aplikace průběžně indexuje. Vytvořené zápisníky mohou všichni pracovníci
organizace sdílet, a to v on-line i off-line režimu. Program aktuální obsah po
jejich připojení vždy sloučí. Informace obsažené ve OneNote lze opět sdílet
pomocí vyhledávací služby SharePoint, například jako podnikovou bázi znalostí.
Rozšířena byla i podpora práce s mobilními zařízeními.

Kdy dorazí
Na podzim letošního roku chce společnost uvést nový Office na trh. Nejprve se
objeví na americkém trhu a zhruba koncem listopadu by měl dorazit i do České a
o půl roku později do Slovenské republiky. Podle pořadí se sice jedná o 12.
verzi, ale objevily se domněnky, že novinka ponese nejspíše typické označení
Office 2007.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.