Business Computing Utility aneb pronajměte si software i s obsluhou

Business Computing Utility (BCU), neboli poskytování a provozování obchodních aplikací prostřednictvím sítě, je sí


Business Computing Utility (BCU), neboli poskytování a provozování obchodních
aplikací prostřednictvím sítě, je síťová aplikační služba společnosti IBM,
nabízející zákazníkům přístup k portfoliu obchodních aplikací, podporovaných
procesory IBM, operačními systémy a odborným personálem datového střediska
prostřednictvím pevné linky, či jiného datového napojení. Při zavádění služby
zákazník zaplatí jednorázový poplatek, a potom již platí měsíční částku
odpovídající poskytovaným službám. Zákazník tedy přenechává starosti o vlastní
podnikový informační systém odborníkům a sám se může soustředit na vlastní
podnikání. BCU je určena pro středně velké firmy, které již mají poměrně vysoké
nároky na podnikový informační systém, ale ještě se jim nevyplatí zřizovat
vlastní odborný IT tým. O možnostech, které tato služba nabízí, hovoří Ing.
Tomáš Horka z IBM, vedoucí projektu BCU v České republice.
Jak byste charakterizoval princip BCU?
BCU umožňuje vzdálený přístup k základním řídicím informačním systémům i jiným
aplikacím umožňujícím práci s daty, tvorbu dotazů či sestav a převody dat.
Zákazník služby BCU získá zároveň odborné konzultace ohledně transformace své
firmy k optimálnímu využití BCU, podporu při migraci dat, zaškolení, instalaci
komunikačního softwaru a službu Help desk.
Co má společného nabídka služby BCU a outsourcing?
Služba BCU je v jistém smyslu outsourcingu podobná. Zákazníci si najímají
služby IBM, které jim nabízejí nutnou funkcionalitu a podporu k zajištění
firemního růstu. Jedinečnost služby BCU spočívá v tom, že zákazník při
využívání standardních řídicích systémů technologické zdroje sdílí. Sdílení
těchto zdrojů mu pak přináší značné snížení vlastních nákladů. Mezi další
výhody služby BCU podobně jako u outsourcingu patří možnost využívat ověřené
řídicí aplikace a jejich funkce bez rizika nevhodné volby hardwaru, ale bez
nutnosti velkých počátečních investic. Zákazník navíc nemusí jednat s několika
dodavateli systému. Ve srovnání se službou outsourcing pak smlouva služby BCU
umožňuje neporovnatelnou flexibilitu zákazníka při rozhodování, zda bude dále
využívat službu, či si zřídí vlastní datové centrum. Smlouva na outsourcing se
obvykle uzavírá na 5 let a neposkytuje mnoho prostoru pro dodatečné změny. V
rámci BCU platí oboustranná 90denní výpovědní lhůta a smlouva je uzavírána na
dobu neurčitou.
Jak a kdy vznikl koncept BCU?
Koncept BCU vznikl během tvorby návrhu plánu IBM Worldwide Application
Strategy, v roce 1995. Původně byla tato služba nazvána BMS (Business
Management Systems). Záměrem bylo poskytnout malým firmám síťový přístup k
řídicím informačním aplikacím. Firma IBM si je vědoma, že k udržení výkonnosti,
růstu a konkurenceschopnosti potřebují tyto firmy silné řídicí informační
systémy. Vědoma si je však i toho, že ne vždy mají tyto firmy k dispozici
potřebné kapitálové zdroje k investici do nového systému a ani zdroje, ze
kterých by byly hrazeny náklady na administraci komplexního řídicího systému.
BCU je odpovědí firmy IBM na potřeby menších a středně velkých firem.
V kterých zemích je služba BCU nabízena?
První zemí, která byla pro projekt BCU ve východní Evropě vybrána, bylo
Maďarsko, jelikož zde byla koncem roku 1995 k dispozici nejlepší
telekomunikační infrastruktura. Projekt sám byl zahájen v lednu 1997. V ČR byla
BCU ohlášena na Invexu, tedy v říjnu téhož roku, a její reálné uvedení na trh
proběhlo v únoru roku 1998. Koncem února byl též zahájen provoz v Mexiku. Ve
fázi přípravy je projekt v dalších zemích východní Evropy, v Číně a Jižní
Americe.
Máte na tomto poli nějakou konkurenci?
Podle mého názoru konkurence přesně v pojetí, jak ji nabízí BCU, na tomto trhu
dosud není. Existují sice firmy, které nabízejí řešení typu outsourcing, ale
tato řešení jsou však určena pouze pro velké zákazníky, na trhu malých a
středních firem zatím konkurenci nemáme.
Finanční data zákazníka jsou důvěrná. Jak bude zajištěna bezpečnost dat během
přeno-su? Jestliže bude službu BCU využívat větší počet zákazníků, jak bude
zajištěno, aby měla každá firma přístup pouze ke svým datům?
Bezpečnost dat byla při návr-hu koncepce služby BCU jedním ze základních
požadavků. Otáz-ka bezpečnosti se týká i fyzického prostředí, aplikace,
databáze, systémových a provozních hledisek. BCU bude využívat nejlepší
bezpečnostní procesy, jaké soudobá technologie umožňuje. Přístupová práva
každého zákazní-ka i koncového uživatele budou přesně definována.
Protizákonnému či chybnému přístupu k datům budou účinně bránit kontrolní
přístupové mechanismy na systémové, aplikační i databázové úrovni.
Je uchování dat v datovém centru IBM BCU bezpečné?
Ano. V datovém centru IBM zavedli speciálně vyškolení pracovníci přesně
definované postupy zálohování dat zákazníků. Záložní data jsou pak uchovávána v
oddělených prostorách. Datové centrum BCU je navíc podrobeno speciálnímu
auditu, zaměřenému na bezpečnost dat. Až po splnění všech jeho podmínek získává
oprávnění k zahájení svého provozu.
Proč vybrala firma IBM pro pražské BCU právě aplikaci SunSystems?
SunSystems byl vybrán jako řídicí informační software pro BCU po důkladném
vyhodnocení jak ostatních mezinárodních, tak místních aplikací. SunSystems je
vhodným řešením pro různé typy organizací, lišících se jak velikostí, tak svojí
činností na trhu. Systém obsahuje finanční účetnictví včetně možnosti účtování
v cizích měnách, evidenci majetku a modulů, nákup, prodej a sklad.
Splňuje SunSystems všechny české legislativní i účetní požadavky a jaká je jeho
místní podpora?
SunSystems odpovídá všem místním legislativním i procedurálním požadavkům. Jak
aplika-ce, tak školicí materiál jsou navíc v českém jazyce. V ČR je SunSystems
podporován místním distributorem London Logic Partner.
Jaké podmínky musí splnit zákazník, který chce službu BCU využít?
Jediné, co IBM požaduje od zákazníka, je fungující síť personálních počítačů.
Poté je u něho nainstalován emulační program pro přístup do našeho střediska,
software na zajištění kódování přenášených informací a IBM router. Toto a vše
ostatní, neboli vlastní výpočetní systém, aplikační vybavení a zajištění
komunikačního spojení do lokality IBM v Praze, je součástí nabízené služby. BCU
bychom mohli přirovnat například k telefonnímu nebo elektrickému rozvodu, kde
zákazníka zajímá pouze jeho vlastní spotřebič a nikoliv to, co je za zásuvkou.
Ovšem tento těsný vztah mezi vámi a vaším zákazníkem, a jeho závislost na vás,
vyvolává otázku, zda se klient nemůže stát vaším rukojmím. Jak zaručíte
zákazníkům rovnoprávnost v tomto vztahu?
Prvním předpokladem je kvalita námi poskytovaných služeb, které garantujeme
přímo ve smlouvě. Sem patří podpora při implementaci systému a zajištění jeho
provozu, stejně jako záruka nedotknutelnosti dat každého zákazníka. Druhou
pojistkou je ona deklarovaná 90denní výpovědní lhůta. Nicméně se budeme snažit,
aby nám zákazníci zůstávali věrní.
Děkuji za rozhovor.
8 0609 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.