Čas na změnu stavby IS

Slyšeli jste již o štíhlé (lean) výrobě? Jde o koncept, jenž spadá do oblasti zvyšování výkonnosti firem a reinž...


Slyšeli jste již o štíhlé (lean) výrobě? Jde o koncept, jenž spadá do oblasti
zvyšování výkonnosti firem a reinženýringů, stejně jako metody, Total Quality
Management, Just In Time apod. Na mysl se dere myšlenka, zdali by se tyto
principy vyzkoušené v podnikové sféře daly využít i pro stavbu efektivnějších,
spolehlivějších a snad i levnějších (alespoň z pohledu TCO, nákladů na
vlastnictví) informačních systémů.
Pojďme si pro přiblížení zkusit převést principy štíhlé výroby do oblasti IS.
Tajiči Ono, otec výrobního systému Toyoty, definoval základní princip štíhlé
výroby takto: "Vyrobit správný výrobek ve správném čase a množství přesně podle
potřeb zákazníka; nic víc, nic míň." Tuto ideu lze převést do tvorby IT
architektury ta pak nabízí "jediný a jednoznačný, spolehlivý a pravdivý zdroj
dat, který poskytuje správné informace ve správném čase pomocí správné
komunikace a úrovně detailu, bez potřeby získávat další dodatečné informace a
data". Takto postavená architektura IS dokáže v maximální míře eliminovat 7
způsobů plýtvání, známých z principu štíhlé výroby nadvýrobu, čekání, dopravu,
zpracování, zásoby, přesun, kvalitu. Zkusme si je tedy rozebrat z pohledu
informačních technologií.
Nadvýrobu můžeme přirovnat ke tvorbě reportů nebo generování dat a informací,
které uživatel neumí použít, nepoužije je, anebo je dokonce vůbec nepotřebuje.
Čekání vnímáme jako ztrátu, pokud je uživatel nucen čekat na přístup k
informacím potřebným pro podporu rozhodování, nebo když tyto informace
nedostane vůbec.
Dopravu lze chápat jako přenos dat z jednoho systému do druhého jen proto, že
různé aplikace používají rozdílné datové modely. Zpracování znamená vkládání
dat do více systémů kvůli zajištění konsolidovaného pohledu na podnikový
proces, společnost nebo zákazníka. V tomto případě se jedná o pořizování změn
zákaznických dat, jednou v aplikaci CRM, poté v ERP, a dále v servisních
modulech. Zásoby generují požadavky vyžadování vkládání dat, která nejsou dále
využívána například ve statutárních výkazech, pro podporu rozhodování apod.
Přesunem rozumíme prezentaci dat ve formátu, který není pro uživatele
srozumitelný, a v čase, který není vhodný. Jde o generování upozornění, která
ale neumožňují provést opatření buď vůbec, nebo je uživatel nucen přejít do
jiného informačního systému a znovu se přihlašovat.
Kvalita je nutnost konsolidace a čištění dat kvůli datovým odchylkám v různých
systémech. Konsolidace a čištění dat zasahuje do celého IS, pro příklad uveďme
adresy zákazníků a materiálové položky.
Jen letmý pohled na informační systémy nedávné minulosti nám vysvětlí, proč se
na ně pohlíželo jako na bariéru při zavádění výše zmiňovaných metod zvyšování
výkonnosti firem. Velké množství obrazovek, žádné workflow a špatná nebo žádná
podpora podnikových procesů byly některými z argumentů pro kritiku. A řešení?
Přece jednoduché! Maximálně tyto nešvary omezit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.