Certifikace v Česku

Přibližně každá druhá společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího splnění norem ISO 9000. Oblastí, ...


Přibližně každá druhá společnost je držitelem certifikátu osvědčujícího splnění
norem ISO 9000.


Oblastí, která sice není typickou IT problematikou, nicméně se jí dotýká, je
téma vnitropodnikových procesů, jejich analýzy, řízení a zejména pak
certifikace. V kontextu realizovaného výzkumu byla totiž pozornost soustředěna
zejména na formální ověření těchto procesů, kdy byli kompetentní zástupci
zkoumaného vzorku institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld
dotazováni jednak na přínosy, které proces certifikace do jednotlivých subjektů
přinesl, a jednak také na obecné postoje související s využitím takovýchto
certifikátů.
Jádrem zkoumané problematiky je certifikace z hlediska norem ISO 9000. Kromě ní
však byl věnován prostor také povinnosti zkoumaných organizací vyhovět
specifickým normám, které požaduje legislativa EU a jež vynucují příslušné
kontrolní orgány. V neposlední řadě byla věnována pozornost certifikaci
zkoumaných subjektů ze strany Národního bezpečnostního úřadu, týkající se
nakládání s informacemi s různým stupněm utajení.
Přibližně tři pětiny z dotazovaných organizací jsou držiteli některého typu z
již vyjmenovaných certifikátů. Přestože tento údaj nevypovídá nic o způsobu či
charakteru získaných certifikátů, přesto má zásadní význam spočívající v
rámcovém vymezení velikosti skupiny organizací, jimž záleží na tom, aby jejich
činnost byla vykonávána podle definovaných pravidel a aby tato skutečnost byla
formálně ověřena a potvrzena nezávislou autoritou (certifikačním subjektem).
Vzhledem k orientačnímu a přece jen značně generalizujícímu charakteru
uvedeného údaje nemá smysl zabývat se rozdíly mezi jednotlivými skupinami
organizací.
Z odpovědí dotazovaných zástupců je patrné, že nejvyššího podílu mezi
certifikovanými organizacemi dosahují subjekty, které jsou držiteli certifikátu
osvědčujícího splnění norem ISO 9000. V této souvislosti je ze získaných dat
zřejmé, že přibližně každá druhá společnost ze vzorku institucionálních
předplatitelů Computerworldu je jeho držitelem.
Z podrobnějšího vyhodnocení pak vyplývá, že držiteli certifikátů osvědčujících
splnění norem ISO jsou zejména středně velké a velké organizace - tedy subjekty
s více než 500 zaměstnanci. Naproti tomu ve skupině organizací s méně než 100
zaměstnanci je to jen 15 % subjektů. Rozdíly lze rovněž zaznamenat v závislosti
na předmětu činnosti jednotlivých organizací, kdy se lze s ISO certifikáty
nejčastěji setkat mezi průmyslovými podniky. Naopak jen výjimečně jsou držiteli
těchto certifikátů organizace veřejné správy a instituce finančního sektoru.
Bez zajímavosti není ani zjištění, že v současné době není z hlediska počtu
certifikovaných společností patrný žádný statisticky významný rozdíl mezi
subjekty v českém vlastnictví a zahraničními organizacemi.
Z odpovědí dotazovaných dále vyplynulo, že řada organizací deklaruje splnění
dalších specifických norem, které vyžadují autority EU. V této souvislosti je
zřejmé, že typickým držitelem příslušných certifikátů osvědčujících jejich
splnění jsou zejména velké organizace, tedy subjekty s více než 1 000
zaměstnanců. Podobně jako v případě splnění norem ISO 9000 také v případě
specifických norem, jejichž splnění je vyžadováno EU, nedominují mezi
zkoumanými společnostmi subjekty se zahraniční majetkovou účastí. Z hlediska
typu vlastnictví je rovněž patrný stejný podíl českých i zahraničních subjektů.

Utajené skutečnosti
Poslední oblastí, která byla sledována v rámci problematiky certifikace, je
osvědčení deklarující, že certifikovaný subjekt přijal taková bezpečnostní
opatření, že smí nakládat s dokumenty v různém stupni utajení. Certifikace
tohoto typu je významná zejména pro organizace, které spolupracují s vybranými
subjekty veřejné správy, a proto nelze v tomto ohledu očekávat významnou
penetraci ani v současnosti, ani v budoucnu. V rámci zkoumaného souboru
dotazovaných organizací činí jejich podíl přibližně 10 %. Z hlediska základní
segmentace je patrný vyšší podíl organizací, které jsou držitelů, certifikátu
NBÚ v segmentu telekomunikačních společností a mezi ostatními subjekty (což
jsou v tomto konkrétním případě zejména společnosti poskytující služby).
Obecně lze shrnout, že organizace, které jsou držiteli kteréhokoliv ze
sledovaných certifikátů, přisuzují svému informačnímu systému významnější roli
než subjekty, které proces certifikace nepodstoupily.O výzkumu

Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh - konkrétně organizace,
které jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v
minulých letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.