České dráhy zavedly nový systém tvorby jízdních řádů

I když jsou dnes České dráhy v tisku prezentovány spíše negativně, probíhají v nich některé zajímavé organizačn...


I když jsou dnes České dráhy v tisku prezentovány spíše negativně, probíhají v
nich některé zajímavé organizační a technologické projekty. V oblasti
informačních technologií se jedná o přechod podnikové ekonomiky na systém SAP,
nebo projekt systému SENA, který umožňuje vytvářet jízní řády rychle a kvalitně
s využitím počítačů a komunikačních sítí.
Projekt SENA pokrývá celý proces sestavy jízdního řádu, počínaje sběrem
podkladů, přes vlastní konstrukci až po vydání pomůcek. Tvorba jízdního řádu
umožňuje nejenom jeho konstrukci, ale i optimalizaci vedení tras a řešení
konfliktů, a to automatizovaně i manuálně.
Realizace projektu je prováděna ve třech ObS-SENA (Oblastní středisko) v
Olomouci, Praze a Plzni a v CS-SENA (Centrální středisko) v budově Generálního
ředitelství ČD. Řešení projektu bylo zahájeno v roce 1992 a postupně je
prověřováno v provozních podmínkách od roku 1994. Od září 1996 bylo přistoupeno
k vytváření Grafikonu vlakové dopravy (GVD) na oblastním středisku Olomouc pro
všechny tratě Českých drah na Moravě, na ObS Praha pro 23 tratí z celkových 45,
a na ObS Plzeň je konstruován od období 1997/98.
Základní moduly tvorby nákresného jízdního řádu jsou rozšířeny o programy
umožňující:
lvýpočet jízdních dob všech druhů vlaků,
lhodnocení dynamických vlastností trasy vlaku (pomocí dráhového tachogramu),
lvýpočet staničních a traťových provozních intervalů,
lvýpočet následného mezidobí,
lhledání a řešení konfliktů pomocí optimalizačního algoritmu nebo manuálně,
lstatistické hodnocení sestaveného jízdního řádu.
Samozřejmostí jsou vazby na systémy základního řízení (tvorba vlaků, centrální
editor vlaků, oběhy lokomotiv a vlakových souprav) a na systémy operativního
řízení (CEVIS, ISOŘ, MIS).
Vstupními daty pro zpracování GVD v systému SENA jsou údaje o jednotlivých
stanicích a dopravcích, traťových úsecích, lokomotivách a jejich parametrech,
vlakových soupravách, výlukách a další. Z těchto údajů jsou určeny jízdní doby,
intervaly, tvorba vlakových souprav, optimalizace jejich běhu, oběh lokomotiv a
vlakových čet. Jsou vypočítány a optimalizovány trasy vlaků a na základě všech
těchto podkladů vzniká jízdní řád.
Hardware
Jako základní hardwarové prvky byly vybrány 4 vysoce výkonné servery Compaq
ProLiant 5000, každý se čtyřmi procesory Pentium Pro 200 MHz, které nahradily
původní servery IBM. Výměna těchto systémů byla prováděna za plného provozu
tvorby GVD. V současné době se realizuje výměna všech pracovních stanic na
třech oblastních střediscích a centrálním pracovišti za pracovní stanice Compaq
Deskpro 4000 nebo 6000. Jedná se o 36 počítačů vybavených procesorem Pentium
Pro 200 MHz, pevným diskem 2,5 GB, pamětí RAM 32 až 64 MB a 21palcovými
monitory. Tyto počítače jsou určeny pro konstruktéry nákresného jízdního řádu.
Software
Na základě požadavků pro provozování aplikací projektu SENA byl zvolen operační
systémem UNIX a jako grafická nádstavba systém X-Windows a k tomu odpovídající
pracovní stanice. Namísto standardních X-terminálů byly zvoleny speciálně
nakonfigurovaná PC (se softwarem emulujícím X-terminál), která mohou být
využívána i k jiným účelům. Další softwarové prostředky jsou voleny na bázi
UnixWare, Windows NT a DTP prostředí Interleaf. Počítá se rovněž s využitím
kancelářského balíku Microsoft Office 97.
Počítačový systém je připraven pro celosíťovou realizaci od září 1997, na
tvorbu grafikonu GVD pro sezónu 1998/99.
Komunikace
Komunikace mezi hlavním počítačem a pracovními stanicemi probíhá pomocí dvou
protokolů:
X-protokol na přenos grafických objektů mezi počítači při práci s programem
SENA,
NFS (Network File Systém) na přenos kmenových dat (informace o tratích,
stanicích apod.) z pracovní stanice na hlavní počítač a na zpětný přenos
vyexportovaných dokumentů (GVD, pomůcky GVD, knižní jízdní řád) pro finální
zpracování v DTP na pracovní stanici.
Pro komunikaci mezi hlavními počítači je využita počítačová síť Internet ČD,
což je veřejná datová síť založená na protokolu X.25. Počítače v této síti
komunikují pomocí protokolu TCP/IP.
Mezi hlavní přínosy systému SENA patří:
lzkrácení a zkvalitnění tvorby GVD směřující k vytváření sezonních nebo
variantních jízdních řádů, rychlá tvorba výlukových jízdních řádů,
lúspora pracovníků a snížení celkových nákladů na tvorbu pomůcek GVD,
lvýpočet jízdních dob všech druhů vlaků a hledání a řešení konfliktů,
lsystém je připraven pro zabezpečení obchodních vazeb na jiné železniční
dopravce, umožní jak respektování jejich požadavků, tak vlastní prodej nebo
pronájem tras vlaků apod.,
lpo dokončení modulu KJŘ (knižní jízdní řád) se vytvoří rychlý systém tvorby
jízdních řádů pro cestující.
Zavedení informačních technologií do tak organizačně náročné činnosti, jakou je
sestavování grafikonu vlakové dopravy, znamená velký krok kupředu a přináší
zkvalitnění celého procesu (minimalizace chyb), ale i nezanedbatelnou úsporu
nákladů. V případě Českých drah, tedy doufejme, přinese zlepšení služeb všem
cestujícím a vlaky budou snad jezdit včas.
8 0136 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.