Českř pohled na SOA Maturity model

Nýkolik organizacÝ systematicky rozvÝjejÝcÝch myÜlenky servisný orientovanÚ architektury přiÜlo koncem minulÚho rok...


Nýkolik organizacÝ systematicky rozvÝjejÝcÝch myÜlenky servisný orientovanÚ
architektury přiÜlo koncem minulÚho roku se svou představou SOA Maturity
modelu. Celř dokument urŔitý stojÝ za přeŔtenÝ a lze ho najÝt napřÝklad na
webovřch strßnkßch spoleŔnosti Systinet.
Maturity model obecný by mýl definovat fßze vyspýlosti organizace s ohledem na
implementaci urŔitřch princip¨. DomnÝvßme se, ×e předlo×enř model je z tohoto
pohledu postavenř pomýrný dobře a zd¨raz˛uje vřznamnÚ aspekty jednotlivřch
·rovnÝ.
Podle mÚho nßzoru lze ·rovný rozdýlit do třÝ skupin, mezi kterřmi vidÝme
vřraznÚ bariÚry. PrvnÝ dvý ·rovný představujÝ "technologickou" aplikaci SOA,
dalÜÝ dvý ·rovný poslÚze představujÝ "obchodnÝ" aplikaci. PoslednÝ ·rove˛
modelu lze oznaŔit pojmem "event-driven enterprise".
ZatÝmco prvnÝ dvý ·rovný jsou orientovanÚ tÚmýř vřhradný technologicky, třetÝ
·rove˛ potom zd¨raz˛uje vazbu mezi obchodnÝ a technickou slo×kou organizace. Na
zßkladý naÜÝ zkuÜenosti se domnÝvßme, ×e v rßmci druhÚ ·rovný výtÜina
organizacÝ ji× zavßdÝ nßstroje pro evidenci slu×eb s urŔitou vazbou na obchodnÝ
aspekty. ČÝm lepÜÝ vazba mezi technickou a obchodnÝ architekturou vznikne v
poŔßteŔnÝch dvou ·rovnÝch, tÝm menÜÝ je bariÚra při přechodu organizace do
dalÜÝ ·rovný. Čtvrtß ·rove˛ potom představuje logickÚ vy·stýnÝ aktivit
organizace v předchozÝ ·rovni. SOA představuje perfektnÝ zßkladnu pro zavedenÝ
metrik a mýřicÝch nßstroj¨ umoײujÝcÝch organizaci stanovit a udr×et
definovanou ·rove˛ obchodnÝch slu×eb.

Nereßlnß ·rove˛
Pßtß ·rove˛ v navr×enÚm modelu je zatÝm spÝÜe utopie, proto×e výtÜina
organizacÝ nenÝ připravena na stanovenÝ klÝŔovřch rozhodnutÝ (napřÝklad
cenotvorba) v reßlnÚm Ŕase. Na druhou stranu pro organizaci je podstatnýjÜÝ
mo×nost analyzovat dlouhodobß data sbÝranß v rßmci SOA a na zßkladý toho
provßdýt strategickß rozhodnutÝ. Toto je spÝÜe otßzkou business intelligence a
nßvaznost na SOA je volnýjÜÝ, ale prßvý zde bychom vidýli předýl mezi
poslednÝmi dvými ·rovnými navr×enÚho modelu.
OrganizaŔnÝ aspekty obecný v uvedenÚm modelu spÝÜe ustupujÝ do pozadÝ. Přitom
si tý×ko lze představit organizaci, kterß by se nachßzela ve třetÝ ·rovni,
přiŔem× by v nÝ souŔasný neexistovala organizaŔnÝ slo×ka odpovýdnß za
integraŔnÝ přÝstup. TakovÚ oddýlenÝ je podle naÜÝ zkuÜenosti kritickřm
předpokladem ·spýÜnÚho usÝdlenÝ se organizace ve třetÝ ·rovni i pro dalÜÝ
postup organizace do dalÜÝch ·rovnÝ.

Vyu×itÝ v praxi
Otßzkou tedy je, jak je model pou×itelnř v praxi. Vzhledem k zainteresovanosti
spoleŔnostÝ podÝlejÝcÝch se na jeho přÝpravý lze pochopit polo×enÝ d¨razu na
technologickÚ aspekty s mo×nostÝ realizace implementacÝ jejich konkrÚtnÝch
produkt¨. NicmÚný, principy servisný orientovanÚ architektury jsou velmi zdravÚ
a jejich aplikace m¨×e vřrazný zlepÜit fungovßnÝ organizace. Přistupujte proto
k modelu s urŔitřm nadhledem, ale urŔitý ho zkuste vyu×Ýt. Navr×enř Maturity
model m¨×e poslou×it jako zjednoduÜenř etalon, kterř umo×nÝ zjistit ·rove˛ v
organizaci a stanovit smýr dalÜÝho postupu.
Autor je senior mana×erem ve spoleŔnosti Trask solutions.


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.