Cesta k petabajtům

ČR se podílí na budování evropského gridu Virtuální výpočetní prostředí, doprovázené v poslední době i rozvoje...


ČR se podílí na budování evropského gridu
Virtuální výpočetní prostředí, doprovázené v poslední době i rozvojem
distribuovaných datových skladů obé souhrnně označované jako grid má v České
republice základnu budovanou již od roku 1996. Převážná většina aktivit
souvisejících s gridy se tehdy soustředila kolem projektu MetaCentrum, který se
z původně samostatného projektu několika vysokých škol stal součástí výzkumného
záměru sdružení Cesnet.
MetaCentrum se současně účastní i mezinárodních projektů EU, především na jaře
úspěšně dokončeného projektu DataGrid či stále běžícího projektu GridLab. V
současnosti se tým MetaCentra soustřeďuje na řešení projektu EGEE (Enabling
Grids for E-sciencE), který je realizován jako součást Šestého rámcového
programu EU. Cílem projektu EGEE bude funkční celoevropská gridová
infrastruktura, která umožní evropským vědcům přístup a využití výpočetních a
datových zdrojů nemajících prozatím v evropském měřítku obdoby.

Počátky a plány
EGEE byl oficiálně zahájen 1. dubna 2004 jako dvouletý projekt s předpokládaným
dalším pokračováním. S rozpočtem přes 35 milionů eur si klade za cíl propojit
evropské národní, regionální i tematicky orientované gridy do jednotné evropské
gridové infrastruktury. Ta bude již v průběhu řešení projektu k dispozici
akademickým zájemcům o výpočetní nebo datové kapacity. Na řešení projektu se
podílí 70 institucí ze všech zemí Evropy, z Ruska i USA, o spolupráci mají
zájem i asijské země (např. Japonsko a Jižní Korea). Česká republika se
projektu účastní opět prostřednictvím sdružení Cesnet.
Celá infrastruktura bude z velké části postavena na clusterových řešeních,
čemuž bude odpovídat i portfolio aplikací cílených na tento typ gridu. Koncem
roku 2004 má být vlastní gridová infrastruktura postavena na 25 uzlech
(centrech) s celkovou kapacitou cca pět tisíc procesorů a 50 TB disků. Na konci
dvouletého projektu by mělo být do EGEE gridu zapojeno na 100 center s 50
tisíci procesory a 1 PB (petabajtem, 1015) diskové kapacity.
Celý dvouletý projekt je rozčleněn do tří vzájemně souvisejících oblastí
týkajících se vlastních servisních gridových služeb a provozu, dále vzdělávání
a šíření informací formou podpůrných aktivit včetně identifikace vhodných
kandidátských aplikací a také dalšího vývoje middlewaru, tj. programového
vybavení, které odpovídá za propojení jednotlivých uzlů a pomáhá vytvořit
uživatelskou iluzi jednotného výpočetního prostředí. Česká republika se podílí
na všech těchto základních oblastech, přitom v oblasti vývoje middlewaru
dokonce jako jediná ze zemí střední, ale i jižní či jihozápadní Evropy.

Výpočetní problémy
Jaký typ výpočetních problémů je vlastně řešitelný použitím nově vznikající
gridové infrastruktury? Nejjednodušší situace nastává tam, kde uživatelé mají
velké množství malých, navzájem nezávislých úloh typickým příkladem jsou třeba
parametrické studie, kdy se mnohokrát opakuje stejný výpočet, vždy ale s lehce
změněnými parametry. Výsledky všech výpočtů se kombinují a použijí pro určení
vlivu změny parametru na vlastnosti celého systému.
Pro tyto typy výpočtů je grid optimálním prostředím. Uživatel připraví
rozsáhlou dávku ta může být tvořena i milionem nezávislých úloh a gridové
prostředí se postará o jejich naplánování, spuštění, sběr výsledků a případně i
finální zpracování. Grid se rovněž postará o zhavarované úlohy, které lze v
tomto případě automaticky znovu zadat.
Obdobný typ úloh představuje zpracování rozsáhlých datových souborů "po
částech". Jednoduchým příkladem může být např. digitální vyhlazení satelitních
snímků. Každý snímek může být zpracován samostatně, velké snímky je dokonce
možno rozdělit na menší, jednotlivé části rovněž zpracovávat odděleně a
výsledek opět spojit do jednoho snímku. Tímto paralelním zpracováním se
dostáváme k nejzajímavější oblasti úloh, pro jejichž řešení byly gridy vyvinuty.
Touto oblastí jsou obecně rozsáhlé úlohy, jejichž zpracování na jediném
procesoru by trvalo neúnosně dlouho, případně jejich celkové paměťové nároky
jsou příliš velké. Klasický přístup je řešit tyto úlohy na speciálních a velmi
drahých paralelních počítačích. Úlohu v tomto případě současně zpracovává velký
počet procesorů, které společně mají přístup k velmi rozsáhlé paměti (je-li k
dispozici 1 000 procesorů, každý s 1 GB paměti, dohromady získáme úctyhodný 1
TB vnitřní paměti využitelný jedinou úlohou).
Paralelní počítače však v podstatě nejsou ničím jiným než množinou procesorů a
jejich pamětí, propojenou vzájemně velmi rychlou sítí (často navíc se
speciálními vlastnostmi). Na určité úrovni abstrakce je ovšem možné totéž
realizovat počítačovým clusterem (skupina počítačů propojena "běžnou", byť
stále velmi rychlou sítí a umístěná v malém prostoru) a na ještě vyšší úrovni
právě gridem (vzdálenost mezi počítači je v tomto případě řádově vyšší než v
clusteru)

Problém algoritmů
Mezi výše popsanými možnosti realizace výpočtu však existují významné rozdíly.
Programování pro paralelní počítače je poměrně obtížné, protože úlohu je třeba
rozdělit tak, aby každý z procesorů byl zaměstnán a procesory na sebe příliš
nečekaly. Rychlost přenosu dat uvnitř paralelního počítače je však na druhé
straně velmi vysoká, což umožňuje předávat poměrně často i velké objemy dat
mezi procesory bez výrazné ztráty celkového výkonu.
Situace v gridovém prostředí je mnohem složitější. Vzdálenost mezi procesory a
použitá síť vysokorychlostní internet vede k mnohem vyšší době přenosu dat.
Algoritmy a postupy, které fungují na paralelních počítačích, nejsou v gridovém
prostředí dostatečně efektivní a musejí být nahrazeny jinými, případně některé
typy úloh nelze (alespoň zatím) efektivně na gridu řešit vůbec.

Otázky závislosti
Základním pojmem při paralelizaci úlohy je tzv. granularita problému. Pokud je
každý podproblém vysoce závislý na výsledku dalších podproblémů, jedná se o
systém s malou granularitou. Jako příklad může posloužit třeba výpočet počasí,
který může být rozdělen do mnoha malých výpočtů počasí v malých objemech
atmosféry. Každý z těchto výpočtů je ale silně ovlivněn tím, co se děje v
sousedních "sektorech". Ve skutečnosti i změny ve velmi vzdáleném objemu mohou
mít velký vliv. Přenos tohoto typu úloh do gridového prostředí je velmi
složitý; je přitom nutno vymyslet důmyslné algoritmy minimalizující množství a
četnost dat, které si mezi sebou procesory vyměňují.
Na druhé straně spektra granularity stojí výpočty s velkou granularitou, u
nichž je každý podproblém nezávislý na ostatních. Jako příklad mohou posloužit
simulace označované jako Monte Carlo, při nichž se obměňují parametry
komplexního modelu reálného systému a výsledky se studují statistickými
technikami jedná se o druh výpočetního experimentu, který je často používán
např. ve výpočetní chemii. V takovémto případě může být každý výpočet proveden
nezávisle na ostatních.
Gridové prostředí přirozeně preferuje úlohy s vysokou granularitou. Většina
zajímavých vědeckých problémů však zpravidla pro řešení potřebuje kombinaci
úloh obou typů, jen výjimečně jsou k dispozici homogenní algoritmy s vysokou
granularitou. Právě pro tento typ úloh však může být gridové prostředí
nejvhodnější, protože poskytuje vhodné výpočetní prostředky pro podúlohy s
nízkou granularitou a jejich výsledky lze zpravidla kombinovat formou podúloh s
vysokou granularitou.

Aplikace
Předpokládá se, že velký podíl na využití formující se infrastruktury budou mít
v první fázi zejména aplikace z oblasti fyziky elementárních částic (HEP, High
Energy Physics), kterou v ČR reprezentuje především Fyzikální ústav Akademie
věd. Pro tuto uživatelskou komunitu je grid nezbytným a v podstatě také jediným
řešením, jak ukládat a zpracovávat data v řádech PB, které jsou produkovány při
experimentech částicové fyziky. Současně grid umožňuje spolupracovat ve
skutečně celosvětovém měřítku ostatně světový web má rovněž svůj počátek ve
švýcarském CERNu.
Jedním z klíčových cílů projektu EGEE je současně rozšíření uživatelské
základny na co největší počet potenciálně vhodných aplikací. Portfolio problémů
řešitelných pomocí výkonných gridových systémů je poměrně široké, nasazení v
gridovém prostředí však většinou brání nedostatečná připravenost na obou
stranách jak odborníků na gridy, tak i vlastních uživatelů. Vezmeme-li v úvahu
výše popsané typy výpočetních problémů, charakteristické nasazení zahrnuje
náročné výpočetně-chemické simulace biologicky důležitých systémů, zpracování
bioinfomatických či lékařských dat a materiálově orientované výpočty a testy.
Rostoucí zájem přichází také z oblasti monitorování a zpracování dat z
dálkového průzkumu země, zpracování a distribuce dat z astronomických měření a
experimentů částicové fyziky; v poslední době se přidává real-time zpracování
videa a obrazu.
Podrobnější informace o projektu lze získat např. na adrese egee.cesnet.cz.

Rozdělení projektu EGEE
Veškeré aplikace využívající infrastrukturu EGEE by měly spadat do jedné ze 3
následujících kategorií.
Pilotní aplikace, sloužící pro prvotní testování implementace programového
vybavení EGEE a ověření funkčnosti a výkonu gridového prostředí. V první fázi
řešení projektu byl první pilotní aplikací výpočetní grid pro velký hadronový
urychlovač částic (LCG, Large Hadron Collider Computational Grid) sloužící jako
model pro prostředí umožňující zpracování dat v řádech PB z experimentů
částicové fyziky v CERNu. Druhou pilotní aplikací tvoří biomedicínské gridy;
řada lékařských komunit je vystavena rostoucím výpočetním výzvám, jako je
dolování dat z genomických databází nebo indexování lékařských databází v
nemocnicích, jejichž datový obsah dosahuje mnoha TB dat pro jednu nemocnici
ročně.
Interní aplikace, obsahující projekty, jejichž řešitelé se podílejí na projektu
EGEE a současně spolupracují s institucemi mimo EGEE. V praxi se většinou jedná
o národní projekty s nemalou zkušeností v oblasti gridových výpočtů.
Externí aplikace, vyžadující explicitní podporu vybraných uživatelských skupin
tak, aby jejich aplikace byly přeneseny do gridového prostředí, které EGEE
buduje, a současně aby uživatelé získali dostatečné znalosti pro jejich
efektivní využití. Součástí projektu je proto i rozsáhlá školicí aktivita.

Inženýrský přístup a zemské klima
Jako reálný příklad výpočtů realizovaných v gridů může posloužit komplexní
modelování podnebí Země, při němž je snahou vědců zjistit, jak výpočty závisejí
na jednotlivých parametrech použitých v jejich modelech. V podstatě tedy
potřebují spustit mnoho podobných výpočtů. Každý z nich odpovídá paralelnímu
výpočtu s malou granularitou, neboť předpověď podnebí je podobná způsobu
předpovědi počasí ovšem na mnohem delší časové škále, což nakonec ústí do
potřeby spustit každý výpočet na superpočítači nebo jednom klastru. Avšak mnoho
v podstatě nezávislých výpočtů může být současně distribuováno na mnoho různých
clusterů na gridu. Celá simulace tak proběhne v mnohem kratším celkovém čase.
Vhodná dekompozice úlohy a následné přiřazení podúloh nejlépe odpovídajícím
součástem gridu je oblastí, která se dnes pomalu posunuje od umění zvládaného
jen malou skupinou zasvěcených přes "řemeslo" (které ovšem stále ještě vyžaduje
příliš mnoho lidské práce) k inženýrské disciplíně, jejíž nástroje jsou
dostupné pro stále rostoucí skupinu uživatelů.

Granularita a typ výpočtů
Míra vzájemné nezávislosti jednotlivých podproblémů určité úlohy se označuje
jako granularita. Výpočty s malou granularitou je zpravidla vhodné řešit na
velkých paralelních superpočítačích nebo alespoň velmi "pevně
vázaných" (tightly coupled) clusterech s procesory propojenými extrémně rychlou
sítí. Tento typ výpočtů se často popisuje jako "high-performance computing".
Na druhé straně výpočty s vysokou granularitou je ideální řešit pomocí sítě
"volně vázaných" (loosely coupled) počítačů, jelikož prodlevy při získání
výsledků z jednotlivých procesorů neovlivní práci ostatních procesorů. Tento
typ výpočtů se často popisuje jako "high-throughput computing".

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.