Chcete hodit klávesnici do koše?

Rozpoznávání ručně psaných znaků a textů (Hand Written Character Recognition HWCR) je jednou z rychle se rozvíjejíc


Rozpoznávání ručně psaných znaků a textů (Hand Written Character Recognition
HWCR) je jednou z rychle se rozvíjejících disciplín v informatice. S nárůstem
informačních systémů ve všech odvětvích lidské činnosti je stále více cítit
potřeba nahrazovat staré papírové kartotéky elektronickými systémy
využívajícími sílu moderních výkonných počítačů.
Fakt, že se nejedná o elementární problém, dokazuje množství různých stylů
písma. V úvahu musíme brát různý sklon písma (např. leváci a praváci mají
naprosto opačný sklon písma), dále uvažujeme psací a tiskací písmo, různou
velikost (nejen výšku, ale i šířku) jednotlivých znaků. Je zřejmé, že
vyhodnocovací algoritmy jsou složité a výpočetně náročné, navíc by ideální
algoritmus měl mít schopnost se neustále učit.
Ukázalo se, že velkým pomocníkem jsou neuronové sítě, nicméně potřeba
superrychlého zpracování vede ke stále komplexnějším architekturám. I zde však
platí pravidlo o správném účelu systému, jelikož jednodušší systémy se nedají,
co do výkonu, srovnávat s těmi nejnovějšími a nejmohutnějšími, na druhou stranu
jsou vhodné pro prostředí, kde rychlost nehraje roli. Rozpoznávání ručně
psaných znaků se dělí do dvou hlavních odvětví. Prvním z nich je tzv.
rozpoznávání on-line, které se v současné době nejvíce používá v bankovním
sektoru, při kontrolách podpisového vzoru. Druhým z nich je off-line způsob
rozpoznávání, který našel uplatnění např. v poštovních službách, kde je třeba
rozdělovat zásilky podle PSČ.
Získávání vstupních dat
Při rozpoznávání znaků uvažujeme dvě formy dat, a to na základě způsobu jejich
získání. Data se obecně dělí na on-line a off-line data. On--line data se
získávají přímo při psaní textu uživatelem, k tomu je určeno speciální pero a
digitalizační tablet. Na druhé straně off-line data se získávají až po jejich
napsání. Znamená to, že text je nejdříve napsán obyčejným perem na obyčejný
papír a následně je digitalizován pomocí skeneru. Tento způsob vede k
dvourozměrné matici, kde každý prvek je výsledkem intenzity odraženého světla.
On-line data
Tablet zachycuje v daném rozlišení pohyby špičky pera po povrchu. Data jsou
snímána od okamžiku, kdy se pero dotkne povrchu, do chvíle, kdy povrch opustí.
Znát pozici pera ve vzduchu může být užitečné ve chvíli, kdy pero slouží také
jako myš a umožňuje uživateli pohybovat kurzorem, aniž by zanechával stopu.
Ukládáním dat do databáze můžeme získat až několikatisícový svazek tréninkových
dat. Je dobré používat data od různých uživatelů (leváků, praváků atd.). Čím
více různých stylů získáme, tím účinnější pak bude náš rozpoznávací mechanismus.
Takto získaná data mají však své slabiny. Lidé mají tendenci psát na tablet
písmena o několik centimetrů větší než při běžném psaní, velký vliv na kvalitu
získaných dat má použitý materiál (tablet, plochý displej projevuje se jiným
stylem písma, bodový snímač a snímač zachycující celý tah).
Off-line data
Dnešní technologie již nabízejí mnoho druhů skenerů, které se dají použít na
šeky, fotografie či diapozitivy. Skenery přiřazují každému pixelu jednu binární
hodnotu (0, 1 černá, bílá), tedy černobílé provedení až po několik úrovní
(odstínů) šedi či barevné hloubky. Výsledkem je obrázek, který uchováváme ve
formě binárního kódu.
Zpracování dat
V současné době se rozpoznávání ručně psaných znaků potýká s řadou problémů,
které snižují potenciální popularitu OCR (Optical Character Recognition), resp.
HWCR. Tyto problémy se týkají zejména odstraňování pozadí, korekce sklonu a
velikosti písma, ambiguace jednotlivých znaků či slov, digitálního "způsobu
přemýšlení", který se liší od lidského. Některé z těchto problémů se podařilo
do jisté míry odstranit tzv. preprocesními a postprocesními úpravami
(preprocessing and postprocessing), které se vykonávají před nebo po samotném
OCR. Je rozumné oddělovat fáze preprocesní a postprocesní od samotných
algoritmů OCR, a to z důvodu, že většina známých algoritmů OCR umí pracovat jen
s černými znaky na bílém pozadí.
Preprocesní zpracování dat
Typickým příkladem preprocesních algoritmů (provádějí se u off-line získaných
dat) je odstraňování vzorů na pozadí, vypreparování textu, srovnání šikmo
psaného textu, korekce velikosti a sklonu znaků. Text je vlastně často psán na
vzorovaném pozadí (papíře), například při posílání dopisů lidé často používají
pěkně graficky zpracované obálky, proto by dobrý systém měl umět rozeznat text
od okrasné grafiky. Lidé toto samozřejmě zvládnou díky přirozené intuici, ale
podíváme-li se na tento problém z hlediska počítače, je to nelehký oříšek. Není
výjimkou, že se celý blok textu rozpozná jako grafika, a je tak vyloučen ze
znakové rozpoznávací procedury. Jednou z možných metod je tzv. thresholding,
jedná se o algoritmus na získání prahové úrovně šedi, kdy každému pixelu na
pozadí se přiřadí "0" a pixelu na popředí hodnota "1". Takto připravená data
mohou přistoupit k dalšímu kroku v preprocesní fázi, kterým je segmentace a
následně skeletonizace (provádí se i u on--line dat).
Algoritmus segmentace hledá na obrázku sloupcovité skrumáže bílých pixelů
(upozorňuji, že jsme dříve provedli thresholding, takže máme "černobílý"
obrázek), které znamenají oddělení jednotlivých znaků. Pokud uvažujeme PSČ, pak
jsou evidentně úspěšné ty případy, u kterých segmentace odhalila pět shluků
(tzv. blobs nepopsatelné objekty shluku informací), a tedy pětimístné číslo.
Vypreparování textu (znaků), tzv. skeletonizace, je akcí velice důležitou,
jelikož takto získaná informace o tvaru znaků je základní vstupní informací pro
algoritmus OCR. Skeletonizace může pomoci odstranit nepravidelnosti ve znacích,
a tím zjednodušit celý rozpoznávací algoritmus, který pak uvažuje jen znakové
úhozy, jež jsou pouhý pixel široké. Rapidně se taktéž sníží paměťové nároky na
uchovávané informace o vstupních znacích. Toto je jedna z hojně užívaných
metod, protože mimo jiné zkracuje čas samotného rozpoznávání. Kostry
(skeletony) se získávají tzv. ztenčovacími metodami nebo transformacemi
vzdáleností.
Zjednodušení algoritmu OCR můžeme dosáhnout také tím, že algoritmus bude
považovat všechna vstupní data za normalizovaná na standardní rozložení
(míněno, že text není "do kopce" ani "z kopce"), velikost a sklon. Existuje
řada úspěšných algoritmů, které umožňují vytvořit horizontální rozložení,
otáčet znaky a vytvářet konzistentní velikost. Algoritmy OCR pak mohou dostávat
normalizované tvary znaků. Jiným příkladem normalizace je případ, kdy může být
znak psán více způsoby. Například písmeno "a" jsme schopni napsat alespoň dvěma
způsoby. Dobrý algoritmus by si měl být schopen poradit i s takovými nesváry.
OCR algoritmy
Nejběžněji používané techniky OCR jsou založeny na Markovových modelech,
neuronových sítích, srovnávacích metodách tvarů a vzorů (stromové struktury
vzorů jsou úspěšné při rozpoznávání netradičních fontů), polygonálních odhadech
(vstupní data jsou převedena na polygonální reprezentaci), filtrech na extrakci
tahů a bodů (on-line rozpoznávání). Markovovy modely zaznamenaly velký úspěch v
rozpoznávání řeči, jsou to vlastně stavové stroje, které využívají kontextové
informace. Počítače obecně nemají problémy s rozpoznáváním dobře napsaných
znaků, které se moc neliší od daných vzorů, ale psané znaky jsou mnohdy
víceznačné a nečitelné i pro člověka. Lidé jsou schopni číst slova s
nečitelnými znaky, a tak by tomu mělo být i u počítačů. Algoritmy založené na
principu rozpoznávání znaku po znaku by na takovém slově neuspěly, ukazuje se,
že kontextová informace je nejen užitečná, ale často i nutná.
Postprocesní zpracování dat
Postprocesní zpracování je velice důležité, protože slouží k napravování chyb,
kterých se případně dopustí algoritmus OCR. Nejtypičtějším případem
postprocesního zpracování je kontrola pravopisu (spell checking), která
automaticky opraví drobné chybičky a u větších chyb se zeptá uživatele na
správný tvar. V mnoha případech se raději přímo přistupovalo k přepisování
dokumentů než k použití OCR a následné manuální opravě, protože množství chyb,
jichž se OCR systémy dopouštěly, bylo příliš velké. Cena vynaložená za opravu
výstupu procesu OCR může úplně zmařit záměr, za jakým jsme OCR prováděli.
Musíme si uvědomit, že postprocesní systémy by neměly znehodnotit původně
správně rozpoznaná data.
Mnoho vědců upozorňuje na fakt, že chyb, které algoritmy OCR dělají, by se lidé
nedopouštěli. Zaměnit "S" za "5" může i člověk, protože oba znaky jsou si svou
strukturou podobné. Ale zaměnit "S" za "M", to by se asi člověku jen tak
nepodařilo, avšak počítačový algoritmus takové chyby dělá. Je to dáno tím, že
počítačové výpočty se liší od výpočtů lidského mozku. Lidé se většinou podívají
na úhozy (tahy) daného znaku a na jejich vzájemné vztahy, zatímco algoritmus
měří cokoliv od transformace kruhové projekce znaku, po Fourierovy transformace
horizontálních a vertikálních projekcí. Někteří lidé tvrdí, že takové algoritmy
jsou příliš složité a že je lepší využívat jednodušších intuitivních algoritmů.
Jiní zase zdůrazňují, že chyby typické pro lidi mohou být lehčeji opraveny zase
lidmi. Například je jednodušší opravit "5ave" na "Save", než by tomu bylo u
"Mave". Pro správné rozpoznání je často potřeba znalost kontextu rozlišit "0" a
"O" bez kontextu nelze. Při rozpoznávání celých slov se jednoznačně neobejdeme
bez kontextuální informace.
Kde hledat uplatnění?
Až dosud se příliš nehovořilo o vlastním praktickém uplatnění rozpoznávání
ručně psaných znaků je tomu tak úmyslně, praktické použití této techniky je
totiž na straně 22 tohoto vydání.
Takže neváhejte a pokud vás HWCR zajímá tak nalistuje na tuto stranu.
0 0764 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.