Čipy Spansionu ochrßnÝ mobily před viry

Princip novinky spoŔÝvß v tom, ×e do zapouzdřenÚ sestavy pamýŁovřch Ŕip¨ přidß dalÜÝ polovodiŔovř prvek, jen


Princip novinky spoŔÝvß v tom, ×e do zapouzdřenÚ sestavy pamýŁovřch Ŕip¨ přidß
dalÜÝ polovodiŔovř prvek, jen× bude zabezpeŔovat uvedenou ochranu u×ivatel¨.
BalÝŔek nese oznaŔenÝ Spansion Multi Chip Package a vřrobc¨m mobilnÝch
přÝstroj¨ by mýl břt k dispozici v prvnÝ poloviný přÝÜtÝho roku.
Novř Ŕip mimo jinÚ podporuje Üirokou řadu ÜifrovacÝch technik a takÚ
technologie pro generovßnÝ nßhodnřch ŔÝsel nebo pro autentizaci. Celß sestava
by mýla podle slov představitel¨ firmy Spansion zabrßnit nßkaze mobilnÝch
zařÝzenÝ malwarem nebo kompromitaci napřÝklad finanŔnÝch transakcÝ provßdýnřch
přÝsluÜnřm přÝstrojem.
NavÝc prř umoײuje i zßlohovat d¨le×itß data pro bezprostřednÝ obnovu v přÝpadý
nýjakÚ nenadßlÚ situace. ZajÝmavostÝ je rovný× mo×nost zamknout SIM kartu,
tak×e v přÝpadý krßde×e nebude mo×nÚ do přÝstroje vlo×it jinou.
VedenÝ firmy poukazuje na to, ×e zabezpeŔenÝ dat je v tomto přÝpadý mnohem
·ŔinnýjÜÝ, neboŁ ochrannÚ prvky jsou implementovßny přÝmo do oblasti, kde jsou
data fyzicky ulo×ena. DÝky tomu, ×e jde o hardwarovÚ řeÜenÝ, je pro přÝpadnÚ
hackery oproti softwarový orientovanřm technologiÝm mnohem obtÝ×nýjÜÝ takovř
systÚm nalomit. Ulo×enß data prř p¨jde rovný× rozdýlit do nýkolika zˇn -
napřÝklad zabezpeŔenÚ oblasti pro u×ivatele, operßtora Ŕi vřrobce zařÝzenÝ.
Vyu×itÝ bezpeŔnostnÝho Ŕipu nenÝ nijak omezeno pou×itřm operaŔnÝm systÚmem Ŕi
Ŕipsetem mobilnÝho zařÝzenÝ.
(pal) 6 1027

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.