Co je to stres?

"Přesto, že se o stresu hodně mluví, většina lidí si není jistá, co slovo stres vlastně znamená," říká MUDr. Já...


"Přesto, že se o stresu hodně mluví, většina lidí si není jistá, co slovo stres
vlastně znamená," říká MUDr. Ján Praško, autor ojedinělého projektu,
zabývajícího se emocionální a sociální inteligencí, jehož součástí je právě
teoretické seznámení se se stresem i výcvik směřující k jeho zvládnutí.
V psychologii se používá pro vnější stresující události pojem stresor (např.
dopravní zácpa, špatně fungující telefonní síť, propuštění z práce, prasklá
stoupačka v bytě apod.) a pro duševní a tělesnou reakci organismu na stresor
pojem stres (negativní myšlenky, bušení srdce, napětí, sevření žaludku, pocení
apod.).
Ke stresové reakci organismu dochází při jeho setkání se stresorem. Stresová
reakce přivádí organismus do stadia pohotovos-ti a připravenosti k "boji" nebo
k "útěku". Stresová reakce je tedy vlastně přípravou na zápas, je to poplachová
reakce, ve které organismus mobilizuje energii potřebnou pro rychlou
soustředěnou akci. Stresem není jen reakce na přímé ohrožení, ale i očekávání
takového ohrožení a s tím spojená úzkost, napětí, strach a obavy.
Mechanismus stresové reakce jsme zdědili po dávných předcích, je součástí naší
vrozené obrany proti nebezpečí. Je velmi funkční, když jde o ochranu života v
nebezpečí. Dnešní stresory však mají spíše charakter psychologické hrozby.
Organismus na ně přesto reaguje stejným mechanismem, při častém prožívání
takového mechanismu dochází k dlouhodobému přetěžování organismu a posléze ke
vzniku civilizačních chorob.
Dnešní způsob života přináší člověku příliš mnoho událostí, které jej duševně
zatěžují. Dojde--li po tělesné práci k únavě, není regenerace organismu
složitá. Stačí si odpočinout, přijmout energii z potravy, vyspat se. Pokud však
dojde k vyčerpání z psychických důvodů, zejména pokud zátěž trvá dlouhou dobu,
je obnova sil podstatně složitější.
Pocity nepohody jakožto reakcí na zátěžové vnější okolnosti trpí téměř 40 %
lidí. Příznaky se objevují i u těch osob, které ostatní vnímají jako "silné,
odolné, statečné". Většina lidí v této situaci však odmítne navštívit
psychologa, natož pak psychiatra. Úzkostně se bojí, aby nebyli označeni za
"blázny". Tíživé prožívání stresu však ještě neznamená duševní nemoc. Většinou
to ani neznamená, že by člověk měl užívat psychofarmaka nebo se měl
psychiatricky léčit. Často to však vyžaduje přehodnocení životního stylu a
racionální plánování, jak svůj život změnit.
Zavírání očí před nepříjemnou skutečností vede k přehlédnutí varovných příznaků
vážnějšího stresu, který může vyústit do psychického selhání nebo tělesného
onemocnění. (Řada, ne-li většina tělesných onemocnění souvisí přímo nebo
nepřímo s duševní disharmonií. To platí i pro onemocnění tak zjevně ovlivněná
zevními faktory, jako jsou infekční onemocnění. Obranyschopnost organismu proti
působení virů a bakterií stoupá v případě psychické vyrovnanosti a klesá úměrně
s prožívaným psychickým napětím.) Navíc pokud přehlížíme situaci, ve které se
nacházíme, nehledáme ani žádná řešení.
Dobrý sluha, zlý pán
V lidském životě je spousta okolností a situací, které nemůžeme ovlivnit vůbec
nebo jen velmi málo. Stres je tedy bytostně spjatý se samotnou lidskou
existencí. To však neznamená, že se musíme stát jeho oběťmi. Můžeme se s ním
naučit zacházet, rozumět vnitřním i vnějším okolnostem a řídit je způsobem,
který vede k plnohodnotnému životu. Určitou úroveň stresu k životu potřebujeme.
Člověk se překonáváním překážek a řešením nových situací učí být odolnějším a
silnějším, osvojuje si nové dovednosti. Jde jen o to, aby tato úroveň stresu
nedosáhla příliš vysoké hodnoty. A to nejdůležitější: Záleží jen na nás, jak
budeme reagovat na stresory. Stres je naše reakce na vnější události.
Prevence stresu
Ptáte-li se teď po nějaké zázračné a vždy účinné protistresové metodě, budete
zklamáni takováto metoda neexistuje. Nicméně osvojíte-li si základní přístupy
prevence stresového prožívání, podaří se vám udržet prožitky stresu v únosné
míře a snížíte pravděpodobnost budoucích vážnějších následků. Dlouhodo-bě jde o
to, vytvořit si styl života, který přináší maximální redukci stresového
prožívání, a vybudovat osobnost odolnou i vážnějším stresorům.
Do prevence stresu, která je vždy lepší než jeho následná léčba, patří
vyrovnaný životní styl s dostatkem aktivního odpočin-ku, tělesné aktivity,
konstruktivní myšlení, umění se uvolnit, zažívání dostatku příjemných aktivit
neboli umění radovat se ze života, umění komunikovat s druhými a v případě
potřeby se prosadit (asertivně, tj. bez ponižování sebe či urážení druhých). Na
překonání stresu je třeba si vytvořit vlastní přiměřený a uskutečnitelný plán,
a to realisticky, s vírou, že jsme schopni své návyky změnit, a pak už zbývá
"pouze" udržet program v chodu vydržet a nepřestat. A pozor důležité je
stanovit si odměnu za dosažení cílů: každý úspěch je třeba náležitě a přiměřeně
odměnit.
Ochrana proti následkům stresu
Dobrou ochranou proti následkům stresu je sebevědomí a sociální podpora od
přátel, partnera, dětí, rodičů. Na druhé straně však právě vztahy s nejbližšími
bývají často hlavním stresorem. Další podporou při zvládání stresu může být
smysluplná práce a dobré vztahy na pracovišti. Podobně jako do jiných vztahů,
je třeba i do nich investovat: vstřícnost, pochopení, lidskost, toleranci,
spolehlivost i čas ke společnému potěšení. Jednou z nejúčinnějších strategií
pro vlastní zvládání stresu je také pomoc ostatním. Pomoc druhým lidem v
úzkosti, bolesti a strachu podporuje schopnost odstupu od vlastních problémů a
hledání adaptivnějších řešení situace.
Dalším významným protistresovým opěrným bodem jsou zájmy. Vedou k uvolnění
napětí a k prožitkům spokojenosti a radosti, což uvolňuje stresové prožívání.
Velmi důležitý je aktivní pohyb, protože umožňuje přirozené odbourávání
stresových hormonů. Kulturní zájmy, jako je literatura, hudba či výtvarné
umění, to vše vytváří v našem životě pocity krásy a porozumění druhým lidem.
Navíc nám kulturní prožitky pomáhají diferencovat své myšlení a emoce a získat
odstup a nadhled nad sebou.
8 0458 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.