Co trápí firmy v oblasti IT?

Největším problémem útvarů informačních technologií ve firmách je zajištění flexibility. Okruh problémů, kte...


Největším problémem útvarů informačních technologií ve firmách je zajištění
flexibility.

Okruh problémů, které dnes a denně řeší útvary informačních technologií v
podnicích, je nezávisle na druhu činnosti podnikání logicky poměrně široký. S
čím se vlastně nejčastěji firmy potýkají?

Flexibilita kámen úrazu
IT útvary jsou v řadě dnešních společností již zcela klíčovou částí podniku. A
v současné době se zabývají mnohem širším okruhem problémů než dříve, přičemž
většina z nich klade zvýšené požadavky na stabilitu, výkonnost, bezpečnost a
nepřetržitý provoz IT infrastruktury i aplikací. "V praxi se nejčastěji jedná o
změny nebo o implementaci nových informačních systémů, o zavádění nových služeb
a technologií a o provázání aplikací, systémů nebo poboček firmy," uvádí Petr
Pojer, projektový manažer analytické společnosti Factum Invenio, která v
loňském roce provedla průzkum na základě výpovědí zhruba 200 respondentů a
předních představitelů firem. Podle něj se celé tři čtvrtiny dotázaných shodly
na tom, že hlavním aktuálním problémem, se kterým se jejich IT oddělení nejvíce
potýkají, je právě schopnost zavést nové služby a zajistit propojení aplikací.
Nemenší potíž pro ně představovala také nutnost reakce na nenadálé a
nepředvídatelné situace, jako jsou například rozličné výpadky a poruchy.
Podobným problémům čelí i tuzemský mobilní operátor Eurotel, a to především v
rámci interních požadavků, jež má na své telekomunikační oddělení. "Velmi
kritická je doba uvedení nových služeb nebo produktů na trh. Z toho pak vyplývá
i tlak na útvar IT z hlediska zabezpečení co nejkratších lhůt implementace
těchto služeb a produktů," potvrzuje Martin Bek, výkonný ředitel pro provoz
společnosti Eurotel.

Problémy na straně uživatele
Další problém, se kterým se firemní útvary informatiky často potýkají, spočívá
přímo v samotném uživateli informačních technologií, respektive v jeho
(ne)znalostech. "Kromě správy počítačové sítě přes podporu uživatelů při
používání softwarových aplikací až po zpracování technických návrhů nasazení
našich aplikací u zákazníka a řešení optimalizace provozu a výkonu používaných
aplikací v zásadě nejčastěji řešíme problémy samotných uživatelů," uvádí
Vladimír Nedvěd ze společnosti LCS. "Jde především o problémy při používání
aplikací a při práci v počítačové síti, jako je například elektronická pošta,
tisk či přístup k síti internet apod."
S podobnými potížemi se setkává i společnost Siemens, která také velmi často
řeší neukázněnost, respektive neznalost uživatelů při používání informačních
technologií. "V současné době řešíme především problémy pramenící z neznalosti
operačního systému a dalšího programového vybavení nebo jeho chybného použití,"
uvedl Petr Sedláček, tiskový mluvčí Siemensu.
Jejich slova pak stvrzuje i výše zmíněný výzkum, v němž byli dotazováni
vrcholoví manažeři útvarů informačních technologií ve významných firmách. A
jejich výsledky v oblasti znalostí odborných termínů, služeb a produktů byly
dosti žalostné. Například pojem ITIL (Information Technology Infrastructure
Library), který v sobě skrývá knihovnu obsahující to nejlepší z praxe řízení
informačních technologií, znalo pouze 35 % respondentů a celá polovina
vrcholových manažerů IT o něj ani nezavadila. Správnou odpověď na pojem procesy
(jde o posloupnost aktivit či činností) rovněž uvedla pouze polovina
respondentů (52 %), zbytek dotázaných odpověděl buď chybně nebo nedovedl na
otázku odpovědět vůbec. "Podle mého názoru bude v této oblasti ze strany
poskytovatelů softwaru asi nutné realizovat poměrně velkou informační kampaň,"
konstatoval Petr Pojer.

Rutina IT správy v ČR
Oddělení informatiky ve firmě je nuceno okamžitě reagovat a řešit jakékoliv,
byť i drobné výpadky. Nezbytné je pro ně proto zabezpečit nepřetržitou podporu
IT služeb jak pro externí, tak i pro interní zákazníky. Do nejčastěji řešených
interních požadavků patří tradičně správa informačních systémů, na čemž se
shodli všichni jmenovaní. Tuzemský alternativní poskytovatel telekomunikačních
služeb Volný, který pomalu, ale jistě upouští od svého původního názvu Czech On
Line, byl trochu konkrétnější. "Z 50 % řeší naše IS/IT oddělení především
otázky týkající se správy informačních systémů, jako je běžná údržba a opravy
systému či zálohování dat. Zbývajících padesát procent tvoří aktualizace
informačních systémů, například úpravy interních ERP systémů, partnerského
systému (extranet), webových rozhraní apod.," uvedla Stanislava Beyerová,
tisková mluvčí společnosti Volný. Z již zmiňovaného průzkumu se navíc můžete
dozvědět, že těmto běžným úkolům pak útvary IT věnují kolem 27 % pracovní doby,
což reprezentuje zhruba 2,2 hodiny denně nebo zhruba 49 hodin měsíčně. Z
hlediska frekvence řešení jsou pak interní provozní záležitosti řešeny
nejčastěji jednou týdně (uvedlo to 37 % firem), u 27 % jednou měsíčně a pětina
respondentů uvedla, že úkoly tohoto charakteru řeší jednou za 6 měsíců.

Nejlepší neexistuje
Stále více firem přechází na outsourcingový model, kdy nejvhodnějším
dodavatelem řešení je externí firma. Jeden ideální komplexní dodavatel však jen
stěží existuje. "Pro každou oblast IT proto doporučujeme vybírat mezi
dodavateli, kteří jsou specialisty na určitý typ systému billingové systémy,
ERP, CRM systémy apod. Výběr přitom musí proběhnout velmi pečlivě v závislosti
na požadavcích na systém a na možnostech firmy," upřesňuje Stanislava Beyerová
ze společnosti Volný. V oblasti IT aplikací spolupracuje mobilní operátor
Eurotel rovněž s celou řadou dodavatelů.
"Každý prochází výběrovým řízením, kde hlavními faktory výběru je vedle ceny
nabízeného řešení i zkušenost dodavatele a jeho reference pro danou oblast či
aplikaci. Svítězným dodavatelem se pak snažíme o dlouhodobou spolupráci," uvedl
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí operátora. Zřejmě nejznámějším softwarovým řešením
určeným pro správu a dohled nad aplikacemi a nad procesy ve firmách je pak
portfolio produktů společnosti Hewlett-Packard HP OpenView. Znají jej tři
čtvrtiny dotázaných manažerů útvarů IT, kteří se účastnili uvedeného loňského
průzkumu. 82 % z nich považuje toto řešení za nejvhodnější. "V oblasti správy
aplikací a procesů zatím nemají naši zákazníci velké požadavky, takže máme
omezené zkušenosti. Líbí se nám ale například nabídka firmy IBM, především
produkt Tivoli. Za komplexní nástroj a dobré řešení v této oblasti pak
považujeme produkt firmy HP OpenView," potvrdil Vladimír Nedvěd z LCS.


Firmy chtějí snižovat náklady, ale...
Z průzkumu společnosti Factum Invenio vyplynulo, že obvyklým problémem, kterému
nejčastěji čelí firemní IT útvary, je tak trochu paradoxně snižování nákladů,
což se týká jak snižování nákladů na IT, tak i snižování nákladů v rámci celé
firmy. Uvedla to více než polovina z cca 200 dotazovaných. I když je na jednu
stranu velmi obtížné poskytovat kvalitní služby levně, faktem zůstává, že se
řada firem nad investicemi do IT rozhoduje velmi neuváženě, ale při konfrontaci
s poměrem cena/výkon pak představa o výhodnosti tohoto rozhodnutí bere vzápětí
za své.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.