Corel WebMaster Suite je tu

Vizuálne nástroje pre tvorbu WWW stránok ponúka dnes veíké množstvo známych výrobcov softvéru. Medzi nich patrí aj ...


Vizuálne nástroje pre tvorbu WWW stránok ponúka dnes veíké množstvo známych
výrobcov softvéru. Medzi nich patrí aj firma Corel Corporation.
Corel WebMaster Suite sa skladá z viacerých samostatných programov, ktoré spolu
vzájomne úzko spolupracujú. Sú to Corel WEB.Designer, Corel WEB.SiteManager,
Corel WEB.PhotoPaint, Corel WEB.Draw, Corel WEB. Move, Corel WEB.Data, Corel
WEB.World a Corel WEB.Gallery. Okrem týchto Ösmich produktov nájdeme v balíku
aj niekoíko užitočných aplikácií od tretích firiem. Každému tvorcovi WWW
stránok určite urobí radosť aj viac ako 8 000 clipartov a fotografií.
Corel.WEB.Designer
Corel WEB.Designer je jednou z najdÖležitejších častí celého balíka. Ako už
jeho názov napovedá, je určený pre návrh a tvorbu webovských stránok. Stránky
sa tvoria v štandardnom používateískom prostredí, podobnom bežným textovým
editorom, ktoré pripomína aj spÖsobom práce. VÖbec sa nemusíte teda starať o
umiestnenie objektov a textu tak, aby ich neskoršie príslušný prehliadač
správne zobrazil. Jednoducho to umiestnite kde chcete, a všetko je v poriadku.
Tvorba prebieha v úplnom WYSIWYG režime a o existencii nejakého HTML nemusíte
ani vedieť. Nie je však žiadny problém, pokiaí by ste zatúžili ručne upraviť
vygenerovaný HTML kód, kde sa zmeny zo zabudovaného editoru HTML premietnu aj
do prostredia editoru. Podporované je tiež dnes už neodmysliteíné farebné
odlíšenie kódu. Pre znalých veci dá dobrý prehíad o vytváranom HTML kóde aj
zobrazenie stromovej štruktúry prvkov vytváraného dokumentu. Jednoduché
vytváranie hyperlinkov a aktívnych obrázkov umožní prepojenie s inými miestami
v štruktúre vašich webovských stránok alebo na Internete. Samozrejmosťou je
vkladanie obrázkov na pozadie a takmer íubovoíná úprava textu (veíkosti písma,
štýly, farby a podobne). Aby ste sa nemuseli namáhať návrhom vhodného štýlu
stránky, je pre vás pripravených viac ako 200 profesionálne navrhnutých
predlÖh, podía kto-rých mÖžete vytvoriť vlastné stránky.
Problém nerobí ani konverzia textových súborov do HTML. K dispozícii je tiež
podpora Java appletov a ActiveX prvkov. Práca z obrázkami je tiež veími
jednoduchá. Spomeniem len íubovoíné umiestnenie na stránke, klientské a
serverové mapovanie obrázku, automatická konverzia súboru BMP na GIF alebo JPEG
a podobne. Vytvorenie tabuíky je otázka niekoíkých sekúnd a jej formátovanie je
veími jednoduché. MÖžete do nej tiež vložiť objekty. Pre zvýšenie efektnosti
stránky je možné použiť rámce s takmer íubovoíným kombinovaním. Užitočný je
indikátor predpokladaného času načítania stránky v spodnej lište okna.
Corel.WEB.Designer je integrovaný s ďalšími aplikáciami pre úpravy bitmáp,
grafiku, publikovanie databáz, tvorbu animácií a VRML (3D). Stačí len kliknúť
na príslušnú ikonu a požadovaný program sa spustí. Po jeho ukončení sa výsledný
objekt uloží na vytváranú stránku.
Corel WEB.SiteManager
Ďalšou z najdÖležitejších častí Corel WebMaster Suite je Corel WEB.SiteManager,
ktorý sa používa pre profesionálnu správu lokálnych a vzdialených "web sites".
Prostredie Corel WEB.SiteManagera sa ponáša na prostredie typu správca súborov.
Pre lepšiu prehíadnosť je k dispozícii viacero možností zobrazenia a triedenia.
Zobrazovať sa mÖžu prepojenia jednotlivých stránok, zoznam stránok, HTML kód
(jedná sa vlastne o editor kódu), alebo skutočný pohíad na vytvorenú stránku.
Výhodou je podía mÖjho názoru, že sa takýmto spÖsobom zobrazujú aj grafické
súbory.
Pri štarte Corel WEB.SiteManagera je možnosť otvoriť lokálnu web sites na
disku, stiahnuť ju zo vzdialeného servera (mÖžete si dokonca nastaviť počet
úrovní stiahnutia a následného sledovania), prípadne vytvoriť úplne novú web
sites. Pri vytváraní novej web site vám pomÖže obsiahnutý SiteBuilder Wizard,
ktorý jednoducho vytvorí atraktívnu a profesionálne vyzerajúcu firemnú,
obchodnú, osobnú alebo inú web site. K dispozícii je množstvo preddefinovaných
šablón v rÖznych grafických štýloch. Wizard vám podía vášho výberu vygeneruje
základ web site, ktorý stačí upraviť podía vlastných požiadaviek (doplniť
vlastné dáta, odkazy, nové stránky a pod.). Na záver už len musíte vašu
prezentáciu publikovať na Internete, kde vám pomÖže PageDepot Instant
Publisher. Corel WEB.SiteManager obsahuje aj jednoduchého FTP klienta.
Správcovia web sites určite ocenia automatickú kontrolu a overovanie platnosti
interných a aj externých pripojení. Automaticky zistí a ohlási neplatné
prepojenia a dokonca aj súbory, na ktoré nie je žiadny odkaz. To platí aj pri
premenovaní alebo presunutí súboru, kedy program automaticky obnoví všetky
pre-pojenia a odkazy na tento súbor.
Program dokáže automaticky monitorovať aj viac web sites súčasne. V prípade
rÖznych problémov na toto upozorni používateía. Pokročilé filtre a možnosti
triedenia dovoíujú rýchlu analýzu a identifikáciu problémov.
Program poskytne podrobné informácie nielen o stránkach, ale aj mene autora,
veíkosti súborov a ich ďalších vlastnostiach.
Corel WEB.PhotoPaint
Úpravu bitmáp, fotografií a ich prípravu na publikovanie na webových stránkach
má na starosti Corel WEB.PhotoPaint. Je založený na známej technológii Corel
PhotoPaint 7, a z toho sa odvíjajú jeho možnosti. Je síce oproti svojmu
väčšiemu kolegovi o niektoré funkcie ukrátený, no má aj naopak o niekoíko
funkcií naviac. Jedná sa o funkcie priamo súvisiace z tvorbou webovskej grafiky.
Plne podporuje webovskú grafiku vrátane farebných paliet prehliadačov,
nástrojov pre tvorbu image maps (aktívnych obrázkov), animovaných a
priehíadných GIF a Progressive JPEG. Podporuje režim vrstiev, umožňujúci
pružnejšiu kompozíciu grafiky. Veími jednoduché je vytvorenie priehíadnosti a
postupných rastrov, na čo stačí jediné klepnutie myšou a ťahanie.
Implementovaný je aj najčastejšie používaný efekt obrázkov pri tvor-be WWW
stránok a to vytváranie tieňov, ktoré je automatické z množstvom nastavení.
Samozrejmé sú íubovoíné transformácie objektov: otáčanie, zmena veíkosti,
merítko, zošikmenie, skreslenie a perspektíva. Veíké množstvo corelovských
grafických filtrov ešte dopíňa podpora Adobe PhotoShop Plug--Ins. Ďalej
spomeniem podporu mäkkých hrán a anti-alias u všetkých štetcov, schopnosť
uloženia a úpravy nastavenia tlakovo citlivého pera.
Prácu s programom uíahčuje rozbaíovacie okno Scrapbook (kniha na výstrižky), do
ktorého je možné pomocou pretiahnutia myšou vkladať obrázky alebo ich časti,
objekty, fotografie a podobne. Tiež v ňom mÖžete prezerať obsah grafických
súborov na diskoch.
Corel WEB.PhotoPaint nie je odrezaný od okolitého grafického sveta, o čom
svedčí množstvo podporovaných formátov pre import. Medzi 15-timi bitmapovými,
6-timi vektorovými a 4-mi animovanými formátmi nájdete všetky corelovské
formáty, Adobe PhotoShop, PNG, AVI a ďalšie. Horšie je to z exportom, kde sú
podporované vlastné formáty, GIF, JPG, BMP, TIF a PNG.
Corel WEB.Draw
Firma Corel myslela nielen na bitmapovú grafiku pre Web, ale pribalila do
balíku aj program Corel WEB.Draw, ktorý umožňuje vytvárať a upravovať grafiku
pomocou technológie CorelDRAW. Jedná sa vlastne o mierne upravený CorelDraw
5.0, ktorého funkcie nemusím určite nikomu podrobne predstavovať.
Doplnené boli rozširujúce možnosti pre webovú grafiku. Jednoduché vytváranie
vektorových hyperlinkov uíahčuje aj ponuka najčastejšie používaných URL.
Tvorcov WWW stránok najviac zaujme tvorba klientského mapovania obrázkov. Keďže
sa jedná o vektorovú grafiku, takto vytvorené mapovanie sa prispÖsobuje
rozmerom obrázku a nemusíte teda vytvárať pri zmene rozmeru obrázku nové.
K dispozícii je aj podpora technológie Corel Barista, pomocou ktorej je možné
priame publikovanie vektorovej grafiky na WWW stránkach. Rozsiahle možnosti
importu a exportu grafiky umožňujú jednoduchú konverziu veíkého množstva typov
grafických súborov.
Corel WEB.Move
K oživeniu vašich stránok vám pomÖže Corel WEB.Move, ďalší z balíka programov.
Ako väčšina z programov Corel WebMaster Suite, aj tento je vlastne uprave-ný zo
štandardného corelovského programu, a to z CorelMOVE. Tento program za
vyznačuje širokými možnosťami pre tvorbu animácií. Animáciu zostavíte zo
samostatných obrázkov, definíciou pohybov objektu a podobne. Pomocou časovej
osi je možné jednoduchým ťahaním myši ovládať vstup a ukončenie akcie
jednotlivých objektov animácie. Samozrejmá je aj podpora zvuku. Program
obsahuje vyše 2 000 objektov, pozadí a zvukov, ktoré vám uíahčia tvorbu
animácií.
Široké možnosti sa ponúkajú pri ukladaní vytvorenej animácie. Okrem vlastného
formátu podporuje animovaný GIF, Video for Windows, MPEG Movie, Quick Time for
Windows a dokonca aj vo forme Java appletu, čo je veími úsporný e efektívny
formát.
Corel WEB.World
Program Corel WEB.World vám umožní premeniť web site na interaktívnu virtuálnu
realitu. Jedná sa totiž o program, ktorý dokáže vytvoriť 3D virtuálnu realitu
vo formáte VRML, ktorý je možné vložiť na WWW stránku. Základ programu tvorí
Home Space Builder od firmy Paragraph, ktorý je príslušne upravený, aby zapadal
do celého balíka aplikácií. A čo dokáže? Jednoduchým spÖsobom vytvoríte 3D
svety. Stačí vám na to nakresliť pÖdorys miestností, priradiť stenám textúry,
"vyvesiť" na steny íubovoíný obrázok alebo animáciu. Na záver už len všetko
podfarbiť vhodným zvukom. Samozrejmosťou sú odkazy na multimediálne súbory, WWW
stránky alebo ďalšie 3D svety. Toto všetko vytvoríte celkom intuitívne a
rýchlo. Priebežne sa mÖžete pohybovať vo vlastnom 3D svete a kontrolovať svoj
výtvor. Zaujímavá je možnosť preddefinovania ciest prechádzania virtuálnym
svetom. Používateí bude po takto vytvorenej ceste 3D svetom automaticky vedený.
K dispozícii je tiež vyše 100 pripravených modelov 3D svetov, z ktorých
niektoré sú skutočne efektné a veími dobre demonštrujú možnosti Corel WEB.
World.
Corel WEB.Data
Pre internetovské publikovanie dát z databázových súborov je určený program
Corel WEB.Data. Pomocou neho zvládnete veími rýchlo a navyše jednoducho. Tvorba
vlastných katalógov, súpisu ponúkaného tovaru, telefónnych zoznamov a podobne
už nebude pre vás žiadny problém (ak ovšem použijete Corel WEB.Data). Program
vás prevedie všetkými krokmi od výberu databázy, výberu požadovaných polí,
výberu a triedenia záznamov pomocou štandardných alebo užívateísky definovaných
triediacich kíúčov, až po výber spÖsobu zobrazenia dát na WWW stránke, kde sa
ponúkajú široké možnosti formátovania. Publikovanie dát mÖže byť vo forme
priameho vytvorenia stránky, alebo jej dynamického generovania.
Podporované sú databázy dBase, FoxPro, Paradox, Access, ďalej Excel, Lotus,
ASCII text a nakoniec samozrejme ODBC.
Corel WEB.Gallery
Firma Corel pribalila do tohto balíka aj vyše 8 000 clipartov, fotografií a
ďalších grafických komponent, ktoré vám uíahčia vytváranie webových stránok.
Pre íahšiu orientáciu v nich je k dispozícii Corel WEB.Gallery.
Doplnky
Okrem "veíkých" častí balíka Corel WebMaster Suite v ňom nájdete aj program
OReillys WebSite 1.1. Jedná sa o jednoduchý webový server s programami pre
vizuálnu kontrolu nad ním. Ďalším doplnkom je Netscape Navigator vo verzii 3.01.
Záver
Na záver mi zostáva celkovo zhodnotiť možnosti a vlastnosti Corel WebMaster
Suite. Obsahuje všetky potrebné nástroje, ktoré navyše spolu spolupracujú.
Osobne som však očakával od Corelu viac automatizovaných funkcií pri vytváraní
WWW stránok, hlavne čo sa týka grafiky a celkového návrhu stránky, čo ponúkajú
niektoré iné produkty. Ďalšie výhrady by som mal k podpore diakritiky, kde
napríklad pri generovaní nadpisov na stránke je nutné doplniť (dokresliť)
diakritiku.
Celkove však Corel WebMaster Suite ponúka tvorcom a správcom WWW takmer všetko,
čo pre svoju prácu potrebujú od návrhu štruktúry, cez tvorbu stránok až po
publikovanie a správu na Internete.
8 0469 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.