Data Analyzer pomocník v reklamě i marketingu

Program Data Analyzer je určen především pro zpracování výsledků výzkumů trhu a veřejného mínění. Tento softwar...


Program Data Analyzer je určen především pro zpracování výsledků výzkumů trhu a
veřejného mínění. Tento softwarový produkt je vyvíjen od roku 1994 pracovníky
agentury Median. V původní podobě byl Data Analyzer vytvořen jako nástroj pro
zpracování dat výzkumu sledovanosti sdělovacích prostředků Media Projekt. Svou
koncepcí ale tuto oblast přesáhl a v současné době jej lze použít jako
univerzální prostředek pro zpracování dat.
Výhodou tohoto produktu jsou některé speciální metody zpracování, zaměřené na
analýzy průběhu sledovanosti rozhlasu a televize v závislosti na čase.
Nejvýznamnějším výzkumem zpracovávaným téměř výhradně pomocí programu Data
Analyzer, je kromě Media Projektu výzkum Market & Media & Lifestyle. Data z něj
získaná obsahují detailní informace o spotřebním chování populace, jejím
životním stylu, postojích a oblíbených médiích.
Data Analyzer 2.00 umožňuje celkem 7 typů analýz, které slouží k různým
pohledům na získaná data. Program rovněž umožňuje dávkové zpracování
předpřipravených analýz. Tato funkce je velmi výhodná především v případě, že
daný výzkum je opakován ve vlnách, struktura otázek se neliší a pro každou vlnu
se zpracovávají tytéž analýzy.
Obecná analýza slouží především pro vyhodnocování struktury různých cílových
skupin a jejich srovnávání dle různých ukazatelů. Je často používána i pro
výběr vhodných médií pro oslovení jakékoliv skupiny osob. Za cílovou skupinu je
považována skupina osob s jedním či více společnými znaky, která uživatele z
nějakého důvodu zajímá. Jednoduchým příkladem může být cílová skupina "muži".
Na základě otázek položených ve výzkumu je možné zjišťovat např. strukturu této
cílové skupiny podle vzdělání, názorů, postavení, příjmu apod. Je možné
vyhledat deníky, které čtou, rádia, která poslouchají. Cílová skupina může být
samozřejmě i složitěji definovaná, např. "muž, který kupuje pivo, rád sleduje
fotbal v televizi a nesnáší domácí práce. Strukturu lze získat v různých typech
procent, v projekci na celou populaci či v počtech respondentů. Obecná analýza
rovněž umožňuje křížit 2 různé otázky, přičemž je v případě zájmu možné se
zaměřit pouze na konkrétní cílovou skupinu.
Frekvenční analýza slouží k vyhodnocování počtu odpovědí na danou otázku (pro
jakoukoliv cílovou skupinu). Její použití je podobné jako u obecné analýzy,
neumožňuje však křížení dvou otázek. Opět umožňuje získat různé typy procent.
Analýza "Optimální cílová skupina" slouží k vyhledávání cílových skupin, které
mají nějaký společný znak. Například osob, které čtou určitý deník kupují
kartáčky na zuby, či rádi chodí do kina. Program vytvoří různé cílové skupiny a
spočítá, kolik osob v nich obsažených splňuje zadanou podmínku. Po setřídění
získáme hledanou cílovou skupinu.
Analýza "Mapa" slouží ke grafickému zobrazení vzájemné pozice vybraných
cílových skupin v prostoru rozděleném pomocí otázek na 4 čtvrtiny sektory.
Uživatel může například vybrat otázky na věk respondenta a jeho pohlaví. Jako
vybrané cílové skupiny může vybrat např. jednotlivé časopisy. V mapě se poté
vykreslí osový kříž, který např. říká, že nalevo v grafu se nacházejí lidé
mladí, napravo staří, nahoře muži a dole ženy. Do tohoto osového kříže se
vykreslí poloha průměrného člověka populace a jako jednotlivé body poloha
průměrných čtenářů daných titulů. Čím se bod reprezentující nějaký časopis bude
nacházet více nahoře, tvoří jeho čtenáře větší procento mužů, čím se bude
nacházet více nalevo, bude mít mladší čtenáře apod.
Časová analýza je specialitou programu Data Analyzer. Slouží pro analýzu
závislosti sledovanosti elektronických médií (rozhlas, televize) na čase. S
její pomocí je možné vytvořit např. křivku průběhu sledovanosti televizní
stanice pro cílovou skupinu "obyvatelé Prahy". Pomocí filtru je možné výpočet
omezit např. jen na pondělí, nebo jen na všední dny. Mohu současně analyzovat
libovolný počet stanic či jejich seskupení (tzv. sítí), a porovnávat jejich
průběhy sledovanosti. Je možné získat nejen informaci o počtu či procentu lidí
sledujících v daný čas příslušnou stanici, ale i podíly stanic na trhu, počty
odsledovaných (odposlouchaných) minut atd.
Tříděná časová analýza je používána podobným způsobem. Umožňuje porovnávat
časový průběh sledovanosti pro více cílových skupin současně. Analýzu je možné
provést pro jednu stanici či skupinu stanic (síť).
Analýza pro export ratingů slouží pro export dat do někte-rých jiných programů
zabývajících se mediální problematikou. Program Data Analyzer spolupracuje i s
programy pro mediální plánování reklamních kampaní Medplan a Preplan. Program
Data Analyzer je dodáván i ve zjednodušené podobě pouze s obecnou a frekvenční
analýzou.
8 1673 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.