Datové služby a komunikační síť

Společnost SPT TELECOM, resp. její odštěpný závod Služby profesionálních sítí, se ve své nabídce datových a inte...


Společnost SPT TELECOM, resp. její odštěpný závod Služby profesionálních sítí,
se ve své nabídce datových a internetových služeb orientuje na široké spektrum
zákazníků, jednotlivci počínaje a velkými firmami konče. V nabídce nechybí
připojení na Internet, možnost vystavení webové prezentace, propojení firemního
intranetu ani zřízení extranetů.
Najdete tu nabídku propojení poboček firmy nejen v rámci České republiky, ale
také do zahraničí, zřízení vzdáleného přístupu do podnikové sítě... A pokud by
pro vás bylo nehospodárné spravovat si takto vzniklé sítě vlastními silami,
můžete tuto činnost outsourcovat do SPT TELECOM. Páteřní datovou síť a vybrané
datové a internetové služby této společnosti představujeme na následujících
stranách. Kompletní seznam těchto služeb naleznete na 3. straně obálky.
Všechny dále popsané komunikační služby SPT TELECOM využívají vysokorychlostní
páteřní síť založenou na technologii ATM. Na chod této sítě, která pokrývá celé
území České republiky, nepřetržitě dohlíží specializované dohledové
centrum.
Hardware sítě
Síť je tvořena výkonnými páteřními uzly s přenosovou kapacitou i několika Gb/s,
které jsou navzájem propojeny vysokorychlostními digitálními okruhy o rychlosti
až 155 Mb/s. Ty samozřejmě tvoří optická vlákna. Použitá technologie ATM
umožňuje díky přepínání buněk o malé velikosti podporovat v síti nejen datové,
ale také hlasové a multimediální aplikace. Současně tato technologie zaručuje
kompatibilitu jak se stávajícími standardy (Frame Relay, X.25), tak i se
standardy nastupujícími (právě ATM či všeobecně rozšířeným protokolem IP).
Protože je v případě datových aplikací směrování jednotlivých rámců uvnitř
páteřní sítě založeno na principu datagramové sítě, lze velmi efektivně
rozkládat zátěž a také dynamicky přesměrovávat provoz v případě výpadku
meziuzlového propojení nebo dokonce celého uzlu.
Aby bylo možné síť využít pro kritické obchodní aplikace, musí být pochopitelně
již na hardwarové úrovni zajištěna vysoká technická kvalita přenosu a jeho
maximální spolehlivost. Té je mimo jiné dosaženo redundancí jednotlivých
síťových komponent a možností jejich monitorování a řízení z jediného
dohledového centra.
Ve vlastní páteřní síti jsou využita zařízení firmy NORTEL z řady Passport, v
přístupové síti pak řada Passport nebo DPN opět od společnosti NORTEL. Přístup
k síti Internet je zajištěn prostřednictvím routerů firmy Cisco.
Dohledové centrum
Na chod celé sítě dohlíží 24 hodin denně po 7 dní v týdnu specializované řídicí
centrum sítě DNCC (Data Network Control Centre), které sídlí v Praze. Pomocí
integrovaného systému řízení lze v reálném čase monitorovat stav celé sítě a
okamžitě reagovat na případné problémy. Řídicí systém zajišťuje dohled a
kontrolu nad:
páteřními uzly
síťovými linkami
linkami do zahraničních sítí
přístupovými uzly
modemy na straně datové sítě a přípojnými vedeními
zákaznickými modemy a ostatními komunikačními zařízeními na straně zákazníka
Dojde-li k problému, který není možné odstranit přímo z dohledového řídicího
centra, jsou k dispozici servisní vozy a poruchu tak lze odstranit přímo u
zákazníka. Servisní střediska jsou k dispozici v 7 lokalitách po celé
republice, což přináší podstatné zkrácení doby servisního zásahu.
Všem uživatelům sítě je k dispozici stálá operátorská služba Help Desk, která
je kdykoli (tedy opět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) schopna podat aktuální
informace týkající se provozu sítě, jednotlivých zákaznických konfigurací,
stavu přípojných vedení apod. Na jejím čísle je také možno se informovat o
postupu při odstraňování případných poruch.
Spojení s Internetem
Řada nabízených služeb zahrnuje také připojení do Internetu. Kvalitní propojení
do českého Internetu je zajištěno peeringem s ostatními poskytovateli
internetových služeb v České republice.
Aby bylo dosaženo kvalitního spojení i se zahraniční částí Internetu, disponuje
SPT TELECOM také spoji mířícími mimo území naší republiky. Kapacita těchto
linek je na základě sledovaného zatížení neustále posilována a v současné době
ji tvoří 4 nezávislé přímé linky o celkové kapacitě 12 Mb/s. Konkrétně jde o:
6 Mb/s do sítě Teleglobe v Kanadě (linka s technologií ATM )
2 Mb/s také do sítě Teleglobe v Kanadě
2 Mb/s do sítě KPN Telecomu v Holandsku
2 Mb/s do sítě AT&T Unisource také v Holandsku
V blízké budoucnosti se plánuje významné posílení těchto linek.
A co dál
Páteřní síť má v současnosti uzly v 89 městech České republiky, kde je tedy
možno se k ní připojit. Pokud není uzel sítě dostupný v místě zákazníka, může
se k němu připojit prostřednictvím meziměstského datového okruhu, nebo využít
služby VSAT.
Na následujících stranách vám představíme řadu datových a internetových služeb.
Pro každou z nich je důležité, že páteřní síť, která stojí v jejím pozadí,
poskytuje dostatečně dimenzovanou a spolehlivou kapacitu pro přenos dat a
dobrou konektivitu do Internetu v tuzemsku i v zahraničí.
Služba INTERNET ProSlužba INTERNET Pro zajišťuje připojení
k síti Internet prostřednictvím pevného
okruhu. Jedná se o velmi variabilní službu vhodnou pro organizace všech
velikostí. V jejím rámci lze získat komplexní
řešení včetně správy přístupových zařízení u zákazníka.
Zdůrazňovat na tomto místě důležitost připojení k Internetu se nepochybně zdá
být zbytečné. Dennodenní příklady z praxe však hovoří o opaku. Stále ještě
existuje nemálo menších i větších firem, které jsou k Internetu připojeny
nekvalitně, nebo dokonce vůbec ne. A právě na ty je zaměřena služba INTERNET
Pro, která nabízí pevné připojení k síti Internet rychlostí, kterou je možno
snadno přizpůsobovat rostoucím individuálním potřebám.
Prostřednictvím služby INTERNET Pro se k Internetu nejčastěji připojuje
podniková síť a webový server. Možnosti využití takového spojení pak mohou
spočívat např. v on-line příjmu a odesílání pošty, multimediální prezentaci
firmy na Internetu, v provozování elektronického obchodu, vzdálené správě
webových serverů a aplikací nebo v propojení centrály s pobočkami
prostřednictvím virtuální privátní sítě založené na Internetu.
Stejně jako u všech ostatních zde uvedených služeb, stojí i v pozadí INTERNETu
Pro vysokorychlostní páteřní síť využívající technologii ATM z toho
pochopitelně vyplývají i všechny výhody, které byly již dříve zmíněny, tedy mj.
vysoká spolehlivost, nepřetržitý dohled a servis, velké množství přístupových
bodů a velmi dobrá konektivita do českého i zahraničního Internetu.
Každý uživatel služby INTERNET Pro má navíc na serveru web.iol.cz k dispozici
prostor o velikosti 3 MB pro umístění statických webových stránek. Protože je
tento server připojen přímo na páteřní síť, je přístup k němu velice rychlý.
Toho lze s výhodou využít např. k umístění hlavních stránek prezentace,
případně pouze té jejich části, která je nejnáročnější na přenosové pásmo
(typicky grafika). Podle náročnosti zákazníka je možno sem umístit také celou
prezentaci a případně zvětšit i zde dostupný prostor.
Služba INTERNET Pro sice standardně nezahrnuje routery potřebné pro připojení k
Internetu, ale existuje i možnost dodání komplexního řešení. Služba INTERNET
Pro je velmi flexibilní, je schopna uspokojit požadavky nejširšího spektra
zákazníků. Její nespornou výhodou je zajištění připojení firmy k Internetu bez
nutnosti pořízení jakýchkoli dalších datových služeb.
Základní varianty
Služba INTERNET Pro zajišťuje přístup k síti Internet pevným okruhem nebo
permanentním virtuálním okruhem v rámci přípojek FRAME RELAY nebo DIRECT.
Existuje ve 4 základních variantách:
INTERNET Pro ACCESS zajišťuje plný přístup ke službám Internetu přístupovým
protokolem Frame Relay až do maximální rychlosti 2 Mb/s; zákazník si přitom
může tuto službu pořídit jako zcela samostatnou, tj. bez nutnosti využívání
dalších datových služeb. Poplatky za užívání se skládají z ceny služby INTERNET
Pro a z ceny pronájmu přípojného vedení.
INTERNET Pro WEBSITE zajišťuje pouze připojení webového serveru uživatele; na
routeru provozovatele je nastaven filtr, který umožňuje provoz pouze na
zákazníkův webový server, odchozí a příchozí poštu.
INTERNET Pro FR zajišťuje plný přístup ke službám Internetu; je určena těm
zákazníkům, kteří již využívají služby FRAME RELAY a potřebují se připojit k
síti Internet. K připojení se využije stávající datová přípojka, čímž se ušetří
na nákladech.
INTERNET Pro X.25 zajišťuje plný přístup ke službám Internetu; je určena
uživatelům, kteří zejména z aplikačních důvodů potřebují komunikovat protokolem
X.25. Využití služby umožní uživateli přistupovat k síti Internet
prostřednictvím stávající přípojky X.25.
Podmínky na straně zákazníka
Pro využívání služby INTERNET Pro je nezbytné, aby uživatel provozoval
příslušné přístupové zařízení. Pro připojení firemní sítě (vč. vlastní domény)
do Internetu je nezbytný primární DNS server, který zajišťuje překlad
písmenných adres na IP adresy. (Sekundární DNS server na straně poskytovatele
je standardní součástí služeb INTERNET Pro.)
V případě potřeby přijímání pošty pro vlastní doménu firma.cz, příp.
firma.tel.cz, je nezbytný i vlastní poštovní server, pro zajištění bezpečí
vnitřní sítě se vřele doporučuje firewall.
Přístupovým zařízením bývá v případě protokolu X.25 příslušná karta, v případě
Frame Relay směrovač nebo FRAD (Frame Relay Access Device). Jeho konfigurace
musí odpovídat požadavkům na připojení do Internetu, resp. na přenos dat přes
rozlehlou datovou síť.
Funkci primárního DNS serveru může zabezpečit některý běžně dostupný software
např. pro Linux, Windows NT, apod. Podobně snadno lze řešit i problém
poštovního serveru, který musí být dostupný na portu 25 (SMTP) z Internetu a
záznam přiřazení IP adresy k doméně musí být proveden v DNS formou MX záznamu.
V případě nedostupnosti tohoto serveru je v DNS serveru definován záložní nebo
několik záložních serverů (záložní mail server je opět standardní součástí
služeb INTERNET Pro), které podrží poštu do doby opětné dostupnosti primárního
mail serveru.
Také produktů zajišťujících funkci firewallu je celá řada. Od těch, které
fungují pouze jako jednoduché paketové filtry, až po komplexní softwarové
balíky.
V případě, že je z nějakého důvodu nevýhodné zajistit pořízení, instalaci a
správu těchto zařízení vlastními silami, lze to v rámci využití doplňkových
služeb nechat na SPT TELECOM.
Volitelné služby
Už bylo zmíněno, že potřebná zařízení může nainstalovat a spravovat také SPT
TELECOM. Tímto směrem jsou orientovány první 2 volitelné služby:
Primární DNS na prostředcích provozovatele.
Primární mail server na prostředcích provozovatele (schránky si uživatelé
vybírají standardním protokolem POP3).
Další volitelné služby souvisejí s registrací a správou domén:
Registrace a správa domény 3. úrovně (tedy typu firma.tel.cz).
Registrace a správa domény 2. úrovně (tedy typu firma.cz).
Poslední volitelnou službou je přímá podpora od firmy SAP, určená pro uživatele
jejích systémů:
SAP OSS služba zajišťuje propojení na on-line technickou podporu SAP OSS do
Walldorfu. Zákazník tak má přístup ke službám Early Watch, Remote Consulting a
GoingLive Check poskytovaným společností SAP.
Pro koho
Služba INTERNET Pro se hodí pro uživatele s nejrůznějšími nároky na rychlost
připojení. Spolehlivá páteřní síť v pozadí, možnost prezentace firmy na webovém
serveru připojeném k páteřní lince a řada volitelných služeb dělá z INTERNETu
Pro vhodného kandidáta na řešení internetových potřeb pro nejrůznější typy
organizací.
Rozsah rychlostí jednotlivých nabízených služeb
SlužbaNejnižší rychlostNejvyšší rychlost
(kb/s)(kb/s)
INTERNET Pro ACCESS19,22 048
INTERNET Pro WEBSITE642 048
INTERNET Pro FR 16 (CIR/PORT)1 024 (CIR/PORT)
INTERNET Pro X.259,6 (garantovaná1 024 (garantovaná
propustnost PVC)propustnost PVC)


Služba IP VPN
Služba IP VPN je určena pro organizace,
které mají více poboček s lokální sítí, nebo pro ty, které často datově
komunikují se svými obchodními partnery.
Nejdříve se stal zaklínadlem pojem "Internet", následovala hesla "intranet" a
"extranet". A o nich, nebo především o nich, je služba s názvem IP VPN. Už
název napovídá, že jde o službu založenou na protokolu IP, který je onou vazbou
na internetové technologie. A zkratka VPN virtuální privátní síť je principem
intranetů a extranetů ty jsou totiž privátními sítěmi.
Služba IP VPN, virtuální privátní síť založená na internetovém protokolu, má
tedy svému uživateli umožnit komunikaci mezi jeho pobočkami, s jeho obchodními
partnery, nebo se vzdálenými uživateli sítě. Aby byla zajištěna maximální
bezpečnost této komunikace, je doporučeno používat nezávislý systém ověřování
totožnosti uživatelů na straně zákazníka, např. prostřednictvím čipových
šifrovacích karet, hesel na jedno použití apod.
Jedná se o zcela novou službu, v současné době se připravuje její spuštění v
pilotních projektech ve dvou organizacích.
Co hovoří pro
Oproti klasickému řešení propojení několika poboček firmy a vzdáleného přístupu
do lokální sítě, nabízí IP VPN několik nezanedbatelných výhod. K těm největším
patří vysoká flexibilita daná rozšířením protokolu IP, na kterém je služba
založena. Z toho pak vyplývá snížení nákladů mj. na nákup zařízení pro vzdálený
přístup a možnost snadného připojení uživatelů i po komutovaných linkách.
Další výhodou je podstatné snížení provozních nákladů oproti řešení, kdy jsou
všechny jednotlivé pobočky (nebo jejich část) permanentně připojeny k
Internetu. O úsporách oproti datovým přenosům při meziměstských telefonních
spojeních ani nemluvě. Velkým plusem je i možnost využití jediné přípojky Frame
Relay pro pevné propojení poboček firmy, připojení k Internetu i vzdálenému
přístupu do sítě tak, jak to ukazuje schéma na této straně.
Oproti řešením konkurenčních firem se pak i u této služby uplatní výhody
páteřní sítě SPT TELECOM a to především její rychlost, nepřetržitý dohled
garantující maximální spolehlivost a velké množství přístupových bodů INTERNET
OnLine. Stejně jako u dalších služeb existuje i zde možnost zajištění
komplexního řešení vč. dodání šifrovacích a autentizačních zařízení, následného
dohledu apod.
Dá se předpokládat, že někdo by mohl mít obavy z nedostatečného výkonu
vyplývajícího z malé propustnosti Internetu a jeho nestability. Nesmíme ovšem
zapomenout, že pokud se k přístupu využije současně páteřní síť a přístupové
body INTERNET OnLine (což samozřejmě není nezbytné i v tom je výhoda této
služby), je šířka pásma garantována kvalitou této páteřní sítě. Bezpečnostní
rizika jsou zde minimalizována díky již poměrně značně vyspělé technice
šifrování, tunelů a firewallů.
Druhy služby
Jak už bylo zmíněno, je typickým využitím služby IP VPN provozování intranetů
firem s více pobočkami, extranetů a řešení vzdáleného přístupu do firemní sítě
obecně. Protože se požadavky zákazníků liší, existuje tato služba v několika
variantách. V současné chvíli je ovšem nabízena pouze varianta první, v blízké
budoucnosti by pak měla být dostupná i její dvě rozšíření:
IP VPN DIAL služba nabízí možnost přistupovat k vlastní privátní síti
prostřednictvím přístupových bodů páteřní sítě SPT TELECOM. Připojení je
zahájeno první autentizací uživatele, následně se sestaví tunel na adresu
internetové přípojky, která bude jedinečná pro každou virtuální privátní síť.
Uživatel služby potom provede druhé ověření totožnosti uživatele, tentokrát již
vlastními prostředky (např. prostřednictvím NT Serveru). Druhou variantou
služby bude možnost předání uživatelského jména a hesla k ověření na
autentizační server zákazníka, takže se uživatelé budou přihlašovat pouze
jednou. Aby byly zajištěny zákazníkem požadované parametry komunikace, je
přenos dat v rámci služby VPN DIAL oddělen od běžného internetového provozu.
Administrátor navíc získává on-line dokonalý přehled o účtech v rámci VPN, může
měnit hesla svých uživatelů, sledovat časy připojení jednotlivých uživatelů
nebo sumárně za celou VPN DIAL.
IP VPN Firewall pro zajištění bezpečnosti interní sítě uživatele služby IP VPN
je nutné oddělit interní síť zákazníka od Internetu firewallem v případě každé
nově zřizované přípojky. Aby byl tento proces maximálně zjednodušen, bude
dopředu definováno několik typických konfigurací firewallů, které pak budou k
dispozici zákazníkům. Jak už bylo uvedeno, nabízení této služby je nyní ve
stadiu příprav.
IP VPN FIX tato služba by měla usnadnit propojení dvou zařízení přes veřejnou
datovou síť šifrovaným tunelem a vytváření extranetů pro skupiny se společným
zájmem (COINs Communities of interest).
A co dál
S přesunem vnitrofiremní komunikace do intranetů se stává potřeba zřizování
virtuálních privátních sítí velmi aktuální. V budoucnu se dá očekávat i
poptávka po široké podpoře podnikových intranetů ze strany poskytovatelů služeb
a to vč. permanentního dohledu. Ještě větší tlak na tento druh služeb lze čekat
i v oblasti extranetů, které rozšiřují hranice intranetu za bránu jedné
organizace a jejich správa je tak ještě o poznání komplikovanější než v případě
intranetů. Všechny tyto služby budou v rámci služeb IP VPN k dispozici.
Dále jsou k dispozici i velice komplexní řešení podle konkrétních požadavků
uživatele. V nich lze kombinovat takřka vše, od připojení k Internetu,
vybudování intranetu, přes nabídky Web Plus, FRAME RELAY, až po propojení
pobočkových ústředen.
Služby Web PLUS a Web Server Station
Prostřednictvím služby Web Plus mohou
malé a střední firmy získat takřka neomezený prostor pro vlastní webovou
prezentaci na serverech připojených přímo k páteřní síti. Především velkým
firmám je pak určena služba Web Server
Station jejím prostřednictvím lze přímo
k páteřní síti připojit kompletní vlastní webový server, umístěný v prostorách
SPT TELECOM. Součástí obou nabídek
jsou i databázové služby.
V okamžiku, kdy se firma rozhodne začít s vlastní prezentací na Webu,
vyvstávají dvě základní otázky, totiž "jak?" a "kde?". Zatímco první otázkou se
bude z velké části zabývat marketingové oddělení, druhá zamíří k technikům.
Před odpovědí na ni je třeba zvážit požadavky na kvalitu přístupu k prezentaci
a také její obsah, především pokud jde o datový objem a případné propojení s
databázemi.
Pokud jde o požadavek rychlého a spolehlivého přístupu uživatelů Internetu k
vaší prezentaci, pak zřejmě není možno volit lépe, než právě zde popisované
služby Web PLUS nebo Web Server Station. To vyplývá nejen ze skutečnosti, že je
společnost SPT TELECOM největším poskytovatelem připojení k Internetu, ale také
z faktu, že je v pozadí této služby již dříve popsaná páteřní síť této
společnosti.
Pokud jste snad text o této páteřní síti přeskočili, pak zde zmiňme, že se
kromě vysoké propustnosti a spolehlivosti zajištěné 24 hodin denně a 7 dní v
týdnu dohledovým centrem, vyznačuje také velmi dobrým propojením do zahraniční
i české části Internetu. V prvním případě 4 vlastními linkami o celkové
kapacitě 12 Mb/s, ve druhém pak peeringem v rámci NIXu i mimo něj.
Co služby přinášejí
V rámci nabídky prezentace firem na Webu jsou nabízeny 2 základní služby.
Zatímco jedna dává zákazníkovi k dispozici tzv. virtuální server, ve druhé je k
páteřní internetové síti připojen jeho vlastní fyzický server.
Web PLUS (hosting) tato služba nabízí pronájem virtuálních webových serverů na
hardwarových prostředcích poskytovatele, které jsou připojeny přímo na páteřní
síť. Uživatel může volit mezi serverem běžícím pod operačním systémem Windows
NT nebo pod Linuxem. Při tvorbě prezentace má k dispozici podporu technologií
pro aktivní obsah ASP nebo PHP a knihovnu předdefinovaných dynamických prvků.
Je-li třeba prezentaci propojit s databází, může si zvolit z malých systémů MS
Access nebo MYSQL, v případě náročnějších aplikací je k dispozici databáze
Oracle. Každý uživatel má k dispozici vlastní statistiku přístupů a může se
spolehnout na pravidelný denní automatický backup všech svých dat. Tato služba
je podle zástupců SPT TELECOM určena především pro drobné živnostníky, malé a
střední společnosti, případně i fyzické osoby, ale především zpočátku svým
rozsahem může vyhovět i leckteré velké firmě.
Web Server Station (housing) v rámci této služby, která je určena především pro
střední a velké firmy, jsou v prostorách spravovaných společností SPT TELECOM
fyzicky umístěny zákaznické webové servery. Díky tomu mohou být bez dodatečných
nákladů připojeny prostřednictvím technologie ATM přímo k páteřní síti
Internetu. Podle šířky pásma jsou přitom k dispozici 2 druhy tohoto připojení:
ŇWeb Server Station základní varianta služby nabízí připojení prostřednictvím
10Mb/s linky, která je sdílena s až 47 dalšími servery
ŇWeb Server Station PLUS rozšířená varianta poskytuje připojení prostřednictvím
100Mb/s linky sdílené s maximálně 23 dalšími servery a fyzický přístup k
serveru 24 hodin denně 7 dní v týdnu
Kromě připojení k páteřní internetové síti jsou samozřejmou součástí uvedených
služeb také umístění zákaznických serverů v klimatizovaném prostředí, jejich
připojení k záložnímu zdroji napětí (UPS) a nepřetržitý dohled.
Budoucnost webové prezentace
Služby Web PLUS a Web Server Station nabízejí velmi kvalitní připojení serverů
s firemní WWW prezentací do Internetu a navíc umožňují její bezproblémovou
spolupráci s malými i velkými databázemi. Hodí se tedy pro všechny firmy, které
využití Internetu neberou na lehkou váhu. Konkurenční prostředí navíc nutí
společnost SPT TELECOM služby v této oblasti neustále zlepšovat a tak se počítá
nejen s dalším rozšířením kapacity přenosových linek, ale také se službami
doplňkovými, ještě více zaměřenými na speciální potřeby e-commerce, přenosů
videa apod.
Služba INTERNET OnLine
Služba INTERNET OnLine umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím veřejné
telefonní sítě. Zvolit je přitom možno
analogovou i digitální přípojku. Díky
možnosti on-line registrace navíc odpadá jakákoli nadbytečná administrativa...
Společnost SPT TELECOM je v současné době největším poskytovatelem připojení k
Internetu u nás. V této oblasti nelze její nabídku označit jinak, než za velmi
výhodnou. Mezi její klady přitom nepatří jen zajímavé ceny, ale také vysoký
počet přístupových bodů a velmi dobrá mezinárodní konektivita.
Orientaci této služby na široké spektrum zákazníků odpovídá i rozvrstvení
nabídky. Tomu, kdo z Internetu potřebuje využívat pouze elektronickou poštu, je
nabízen tarif již za 89 Kč měsíčně (takže se zdá být neuvěřitelné, že některé
firmy ještě nemají elektronickou poštu!), na běžné domácí uživatele je zaměřen
cenově výhodný program umožňující připojení v době slabého telefonního provozu,
dalším je nabízeno neomezené připojení běžnou telefonní linkou. Náročnější
uživatelé se mohou připojit přes euroISDN a mobilní uživatelé zase mohou využít
službu MOBILE INTERNET nabízenou ve spolupráci s EuroTelem.
Když se rozhodujete
Služba INTERNET OnLine disponuje největším počtem přístupových bodů ze všech
poskytovatelů připojení k Internetu. To je výhodné nejen pro zákazníky z
menších měst, ale také pro ty, kdo často cestují, a potřebují se k Internetu
připojit např. z hotelu. Většina přístupových bodů navíc podporuje připojení
rychlostí 56 kb/s a přes euroISDN. Aktuální počet 89 přístupových bodů pak
navíc ještě zdaleka není konečným. (Jejich seznam je možno najít na adrese
http://www.iol.cz/iol/PRISTUP/Index.htm.)
Kvalitu připojení do Internetu garantuje páteřní síť SPT TELECOM. (Což je
poznámka pro ty z vás, kteří snad přeskočili všechny předchozí strany a začali
číst právě zde tato vysokorychlostní páteřní síť založená na technologii ATM
totiž stojí v pozadí všech zde uváděných služeb a tak už se o ní v textu této
přílohy hovořilo více než dost. Přesto připomeňme, že právě díky jejímu 12Mb/s
spojení do zahraničí 4 nezávislými linkami, peeringu v rámci NIXu a nepřetržitě
fungujícímu dohledovému centru, může být služba INTERNET OnLine tak spolehlivá,
jak je.)
Noví uživatelé této služby navíc nemusí vyplňovat žádné komplikované formuláře
a chodit kamsi podepisovat smlouvu. Stačí si pouze zakoupit tzv. registrační
sadu a při prvním připojení se on-line zaregistrovat. Veškerá nastavení vč.
volby vlastní e-mailové adresy, aliasů, zasílání kopií příchozích e-mailů,
přesměrování apod. si může uživatel provést sám. Pokud by přitom (nebo kdykoli
jindy) narazil na nějaký problém, je mu k dispozici bezplatná zákaznická
podpora na lince 0800 123 456. A mimochodem registrační sada umožňuje využívání
internetových služeb po dobu 14 dní zdarma (7 dní u ISDN).
Varianty služby
Než se budeme podrobněji věnovat jednotlivým variantám služby INTERNET OnLine,
uveďme ještě, že každá z nich zahrnuje zřízení e-mailové schránky o velikosti 2
MB, pro kterou lze nastavit až 6 různých e-mailových adres. V rámci její
konfigurace lze dále zvolit automatické odesílání kopie došlé pošty až na 5
dalších adres, přesměrování veškeré příchozí pošty na jinou adresu nebo
automatickou odpověď na příchozí poštu.
Měsíční paušál zahrnuje vždy neomezenou dobu připojení (samozřejmě vyjma
telefonních poplatků) a kromě služby MAIL i prostor 1 MB na serveru pro vlastní
webovou prezentaci. K využití nabízených služeb je nutné vlastnictví
homologovaného modemu. A nyní již k jednotlivým službám podrobněji:
INTERNET OnLine MAIL nabízí dial-up připojení k e-mailové schránce
(prostřednictvím protokolů SMTP a POP3) po 24 hodin denně. Jeho cena činí 89 Kč
za měsíc.
INTERNET OnLine BASIC nabízí za 189 Kč měsíčně dial-up připojení do Internetu
(protokolem PPP) v hodinách mimo silný telefonní provoz (tedy od 19.00 do 7.00
hodin v pracovních dnech a po celý den o víkendech a svátcích).
INTERNET OnLine STANDARD poskytuje za 569 Kč měsíčně možnost dial-up připojení
do Internetu po 24 hodin denně (protokolem PPP).
INTERNET OnLine ISDN nabízí dial-up připojení do Internetu po 24 hodin denně
(opět protokolem PPP), tentokrát ovšem přes euroISDN. To uživateli poskytuje
vyšší rychlost přenosu dat a vysokou spolehlivost spojení. Nesmírnou výhodou je
také rychlost navázání spojení, ke kterému typicky dochází do 3 sekund.
Aktuální cena této služby je 1 189 Kč měsíčně.
Kromě 4 základních služeb lze vybírat i ze služeb volitelných. Mezi ty patří:
DOMAIN OnLine registrace domén druhé (domena.cz) a třetí (domena.iol.cz) úrovně;
INTERNET OnLine Roaming možnost připojení do Internetu ze zahraničí
prostřednictvím přístupových sítí členů konsorcia GRIC (viz adresu
http://www.gric.com) za cenu místního telefonního volání a poplatku za spojení,
který je účtován billingem služby INTERNET OnLine;
LAN OnLine možnost připojení lokální sítě do Internetu; v rámci této služby
zákazník získá pevnou IP adresu, registraci a údržbu domény 3. úrovně, SMTP
relay a virtuální webový server s 3 MB prostoru na prostředcích provozovatele;
MAILBOX a MAILBOX PLUS získání další e-mailové schránky, resp. její příp.
rozšíření na 4, 8, 16 nebo na 32 MB;
WEB OnLine umožňuje využívat diskový prostor na serveru služby INTERNET OnLine
pro vlastní webovou prezentaci, přičemž je možno zvolit požadovaný rozsah
prezentace.
Závěr
Díky službě INTERNET OnLine má široké spektrum zákazníků možnost využívat
služby elektronické pošty, přístup k nepřebernému informačnímu bohatství
Internetu vč. vyhledávacích služeb, telefonního seznamu i nejrůznějších dalších
databází, ke sbírkám volně šiřitelných programů nebo k elektronickým diskusním
skupinám. A v neposlední řadě se jim nabízí též jejich zviditelnění na
Internetu prostřednictvím vlastní webové prezentace.Služba FRAME RELAY
Služba FRAME RELAY je vhodná k propojení 2 a více lokalit jedné firmy. Jejími
typickými uživateli jsou dnes společnosti
s 2 až 5 lokalitami, výjimkou však nejsou
ani podstatně rozsáhlejší sítě.
V okamžiku, kdy firma svými pobočkami expanduje na další území, vyvstává otázka
vzájemného propojení jednotlivých počítačových sítí. Vhodným řešením tohoto
problému bude zpravidla právě zde popisovaná služba FRAME RELAY, která nabízí
přenosové rychlosti od 14,4 kb/s do 2 Mb/s a 85 přístupových bodů po celé České
republice.
Struktura služby je tvořena dvěma základními typy komponent přípojkami (pro
připojení k datové síti) a virtuálními kanály (propojení přes datovou síť).
Svým pojetím se hodí jak pro aplikace typu Client/Server, tak pro propojení
firemního intrane

tu, lokálních systémů elektronické pošty, ale i pro sdílení souborů. Lze ji tak
využít pro přístup do vzdálených databází, pro přenos velkých objemů dat mezi
sítěmi LAN vč. přenosu obrazových informací, pro přenos hlasu a faxů.
Propojení poboček má nejčastěji hvězdicovou topologii, u větších společností
pak dvojitou hvězdu nebo hierarchickou topologii s tříúrovňovou strukturou:
centrum regionální centra pobočky. Díky vysoké flexibilitě je služba FRAME
RELAY velmi výhodná pro dynamicky se rozvíjející nebo měnící společnosti lze
totiž snadno měnit topologii sítě vč. počtu lokalit, kapacit jejich propojení
apod. Možné je i propojení s pobočkami v zahraničí (prostřednictvím služby
Mezinárodní FRAME RELAY).
Plusem nabízené služby jsou mj. i provozní náklady nezávislé na objemu
přenášených dat, široká nabídka přístupových rychlostí a garantovaných
propustností a možnost automatického přesměrování v síti v případě výpadku
primárního centra (služba Záložní PVC).
Vlastnosti použité technologie
I služba Frame Relay využívá ke své činnosti vysokorychlostní páteřní síť SPT
TELECOM se všemi výhodami z toho plynoucími. Komunikuje se prostřednictvím
protokolu Frame Relay, který využívá pouze první dvě vrstvy síťového modelu OSI
(fyzickou a linkovou). To ve spojení s přenosem dlouhých rámců umožňuje přenos
relativně velmi malého počtu řídicích (neuživatelských) informací. Za úplnost a
správnost dat i případnou opravu chyb zodpovídá koncové zařízení, resp.
protokoly vyšších vrstev. Tak jsou zaručeny podstatně menší nároky na síťové
prostředky a dosahuje se tak minimální doby odezvy a vysoké propustnosti sítě.
V záhlaví každého rámce Frame Relay je navíc k dispozici speciální příznak (bit
DE Discard Eligibility), jehož prostřednictvím lze definovat prioritu
jednotlivých typů dat a efektivně tak řídit zatížení sítě. Frame Relay také
využívá konceptu parametru CIR (Commited Information Rate), který udává
garantovanou propustnost v síti na úrovni jednotlivých virtuálních okruhů, a
EIR (Excess Information Rate), který udává rychlost přenosu rámců v kb/s, o
kterou je možno za normálních podmínek (je-li v síti k dispozici potřebná
přenosová kapacita) překročit hodnotu CIR. Celková přenosová rychlost dosahuje
potom hodnoty CIR + EIR. Rámce, které se dostanou nad tuto hodnotu, jsou
vyřazeny.
A něco navíc
Stejně jako u většiny ostatních datových služeb o. z. Služby profesionálních
sítí SPT TELECOM, existuje i v případě služby FRAME RELAY možnost poskytnutí
řady navazujících služeb. Ty v tomto případě souvisejí jak se zajištěním větší
spolehlivosti komunikace (např. služba Záložní PVC), tak i s dosažením vyšších
rychlostí a propojením se zahraničím nebo do Internetu.
Standardně je věcí uživatele, aby si zajistil pořízení, konfiguraci, instalaci,
řízení, dohled i servis přístupového routeru, v případě potřeby je však možno
objednat všechny tyto služby u poskytovatele služeb (např. v rámci služby
INTERLAN či VOICE VPN). Prostřednictvím služby INTERNET Pro je dále možno si
zajistit přístup k Internetu, spojení se zahraničními pobočkami firmy umožňuje
služba Mezinárodní FRAME RELAY.
Pokud by se služba FRAME RELAY stala z pohledu společnosti v budoucnu kapacitně
nedostačující, je možné místo ní pro extrémně zatížené lokality použít službu
ATM (155 Mb/s), která spolu se službou FRAME RELAY vytvoří jednotné, zcela
transparentní prostředí.

Služba ATMSlužba ATM je určena především pro vysokorychlostní multimediální
komunikaci. Je vhodná zvláště pro aplikace, které
vyžadují integraci dat, hlasu a videa. Současně se hodí pro poskytovatele
telekomunikačních služeb.
Služba ATM je založena na jedné z nejvýkonnějších technologii, kterou lze dnes
pro přenos dat v rozsáhlých sítích (WAN) použít. Díky vysoké přenosové
rychlosti a garantovaným parametrům přenosové služby je nejvhodnější volbou pro
datově náročné aplikace, jakými jsou např. přenosy videa, ale také pro
zálohování datových center a diskových polí, budování výkonných páteřních sítí
a propojování všech sítí s vysokými požadavky na kvalitu a kapacitu datového
přenosu obecně.
Služba nabízí garantované zpoždění a jeho rozptyl srovnatelný s pronajatými
okruhy. Na rozdíl od nich však navíc nabízí efektivitu a flexibilitu datové
služby, tedy např. možnost pružně měnit topologii, kapacitu sítě apod. Služba
ATM také nabízí lepší poměr cena/výkon, než pronajaté okruhy. K dispozici je
široká nabídka přístupových rychlostí, stejně jako řada navazujících služeb vč.
přístupu k Internetu. Poplatky za službu jsou nezávislé na objemu přenesených
dat.
Už název služby napovídá, že i v jejím pozadí stojí vysokorychlostní páteřní
síť SPT TELECOM, založená právě na technologii ATM. Z toho vyplývají již dříve
zmíněné výhody v podobě nepřetržitého dohledu, záložních spojení, Help Desku
atd. Maximální přenosová rychlost této služby činí 155 Mb/s.
Jak už bylo zmíněno, je tato služba vhodná pro poskytovatele komunikačních
služeb, v současnosti pak zejména pro poskytovatele internetových služeb.
Nejdůležitější vlastnosti služby ATM
Služba ATM se skládá z přípojky a z permanentních logických kanálů, které
zajistí vzájemné propojení koncových zařízení. Logické kanály současně
zabezpečují úplnou ochranu a bezpečnost přenášených dat. Princip většího počtu
logických kanálů na jednom fyzickém okruhu výrazně snižuje náklady na přípojná
vedení a díky menšímu potřebnému počtu portů i na koncová zařízení.
Pevné virtuální kanály (PVC) jsou v rámci služby ATM nabízeny standardně, v
případě opodstatněného požadavku zákazníka existuje i možnost poskytovat službu
jako pevné virtuální cesty (PVP). V rámci těchto cest si pak zákazník může
sestavit jednotlivá PVC (S-PVC, nebo SVC) přesně dle používaných aplikací.
Přípojku nejčastěji tvoří optické vedení (k dispozici jsou také rozhraní E1
2048 kb/s a E3 34 Mb/s), ke kterému se zákazník připojuje pomocí zařízení
router/switch.
Služba ATM je velmi flexibilní, umožňuje dimenzovat kapacitu sítě přesně podle
okamžitých potřeb uživatele, stejně jako podle jeho požadavků přidávat přípojná
místa. Automatické přesměrování provozu v případě výpadku v páteřní síti je zde
samozřejmostí.
Pokud jde o propojení lokálních sítí (se všemi známými protokoly), je služba
ATM mj. velmi výhodná pro nárazový přenos velkých datových toků. Počítačová
data přitom mohou dát přednost datům s vyšší prioritou. Přenosové protokoly ATM
jsou v historii datových přenosů vůbec jedny z prvních, které umožňují
jednotlivým aplikacím přiřadit různé kvalitativní přenosové vlastnosti.
Síťová architektura ATM byla od svého vzniku navrhována s ohledem na podporu
různých druhů aplikací. V ATM jsou proto implementovány různé kategorie
přenosových služeb. Základními kategoriemi jsou CBR (constant bit rate), která
je vhodná pro emulaci pronajatých okruhů, VBR (variable bit rate), vhodná např.
pro přenosy komprimovaného videa během videokonferencí, a UBR (unspecified bit
rate), navržená pro běžná souborová data přenášená počítačovými sítěmi. Pro
každý typ aplikace ATM optimalizuje svoje chování. Např. pro on-line hlasové a
videopřenosy je důležité nejen dostupné pásmo, ale i garance maximálního
zpoždění při průchodu sítí, rozptyl zpoždění a míra ztráty buněk. Tyto
parametry jsou definovány při sestavení spojení a síť je udržuje po celou dobu
trvání služby.
A opět něco navíc
Služba ATM úzce navazuje na službu FRAME RELAY a tak je jen logické, že je v
jejím rámci nabízen převod mezi sítěmi ATM a FRAME RELAY takzvaný ATM/FRAME
RELAY Interworking. Vzájemná kombinace obou služeb umožňuje komplexně pokrýt
rychlosti řádově od kb/s až do stovek Mb/s a s růstem zákazníkových požadavků
přecházet směrem od FRAME RELAY k ATM. Centrální uzel zákazníka může být proto
připojen k páteřní síti pomocí ATM služby a pobočky mohou být připojeny FR
službou. Zákazník tak může efektivně chránit své investice do komunikační
technologie.
SPT TELECOM může zajistit také mezinárodní propojení ATM. Tyto případy se však
vzhledem ke své jedinečnosti v současné době řeší formou speciálního projektu.
V rámci služby ATM lze řešit i připojení k Internetu a to dvěma základními
způsoby. Buď lze využít již existující přípojky ATM, kdy se pouze vytvoří
logický kanál k internetovému přístupovému bodu, nebo je zřízen samostatný
vysokorychlostní přístup do Internetu.
Podobně jako v případě služby FRAME RELAY, je i zde možno zajistit poskytnutí
nebo prodej přístupového zařízení, jeho instalaci, konfiguraci, řízení, dohled
a servis (v rámci služby InterLAN).
Závěr
Typickými zákazníky služby ATM s rychlostí až do 155 Mb/s mohou být v
současnosti především banky, které budují záložní centra svých výpočetních
systémů a poskytovatelé internetových služeb.
Vzhledem k relativně vysokým nákladům na vybudování přenosové kapacity v rámci
služby ATM v prvních cca 2 letech, roste efektivita ATM služby s počtem
připojených lokalit zákazníka.
Služba ATM je nyní přístupná ve velkých městech (ve všech bývalých krajských
městech, tedy v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Ústí nad Labem,
Českých Budějovicích a navíc také v Olomouci). V případě zájmu strategického
zákazníka lze však v opodstatněných případech pružně vytvořit i další
přístupové body.
Služba VOICE VPNSlužba Voice VPN je určena pro zákazníky, kteří potřebují
cenově výhodně propojit pobočkové ústředny v několika různých lokalitách.
Společný přenos dat, hlasu a faxu po datové síti umožňuje docílit
výrazných úspor za telefonní poplatky.
Skutečnost, že jsou analogové telefonní sítě nahrazovány digitálními, se z
hlediska nenáročného uživatele telefonu nijak zvlášť neprojevuje. Může se ale
projevit v případě firmy, která se rozhodne zabezpečit komunikaci mezi svými
pobočkami nikoli po klasické telefonní síti, ale po síti datové. Jak? Především
finančně! Obzvláště uvážíme-li, že nabízená technologie podporuje i analogová
rozhraní (FXS, FXO, E&M), ke kterým lze připojit klasické telefonní přístroje.
Služba Voice VPN (hlasová virtuální privátní síť) je tedy vhodným řešením pro
ty uživatele, kteří potřebují zajistit cenově efektivní datové propojení svých
pobočkových ústředen. Vynikajícím řešením je pak tehdy, vyžadují-li komplexní
služby s integrovaným přenosem hlasu a dat mezi jednotlivými lokalitami.
Integrace hlasu a dat zajišťuje významné úspory za telekomunikační poplatky a
tím i rychlou návratnost celé investice.
Standardní součástí této služby je dodávka, konfigurace, instalace, dohled,
řízení a servis koncových zařízení v lokalitě uživatele. Dodávána jsou koncová
zařízení firem Nortel a Cisco. Funkčnost celého řešení je dodavatelem
garantována až po rozhraní na straně uživatele, kde jsou připojována jeho
telefonní zařízení (ať už pobočkové ústředny, nebo jednotlivé stanice) a sítě
LAN. Spolehlivost řešení lze zvýšit vícenásobným připojením koncového zařízení
nebo nezávislou záložní linkou (např. prostřednictvím služby VSAT BOD nebo
ISDN).
I tato služba má základ ve výkonné páteřní síti SPT TELECOMu, která zaručuje
dostupnost služby Voice VPN na celém území České republiky a vysokou
spolehlivost datového spojení. A stejně jako v případě již dříve zmíněných
služeb FRAME RELAY a ATM, je i zde možno díky využití logických kanálů snadno
měnit topologii celé sítě bez nutnosti fyzického zásahu. Stejně snadno lze
podle požadavků měnit její propustnost. Podobně jako u výše zmíněných služeb,
ani zde poplatky nezáleží na objemu přenášených dat a počtu hovorů.
Varianty služby
Služba Voice VPN je nabízena ve variantách Standard a PRO.
Voice Standard je základní hlasová služba určená především pro menší podnikové
sítě, přibližně do 5 poboček. Pro ty je výhodná především příznivou cenou.
Jejími základními vlastnostmi jsou: ekonomický přenos hlasu v jediném PVC
společně s daty, komprese hlasu buď podle G.729 nebo podle G.729a, hvězdicová
topologie (lze ji ovšem změnit podle požadavků) a podpora koncových zařízení
Cisco 3810, 2600, 3600 a 5300.
Voice PRO je hlasová služba určená především pro rozsáhlejší podnikové sítě a
pro zákazníky, kteří mají zvýšené požadavky na stabilní kvalitu přenášeného
hlasu. K jejím nejvýraznějším vlastnostem patří především zaručená kvalita
přenášeného hlasu přes síť WAN, technologie hlasových SVC, s logicky odděleným
přenosem hlasu a dat na jednom fyzickém vedení a podpora zákaznických zařízení
Nortel Passport 4400 a 6400.
Závěr
Nabízená služba je vhodná pro uživatele s více pobočkami a s vyšším hlasovým
provozem mezi nimi. Cenově je výhodnější pro složitější topologie a pro
meziměstská řešení. Mj. tedy zřejmě i pro řadu stávajících zákazníků služeb
FRAME RELAY a InterLAN. Pro nové zákazníky je ostatně nabízena právě společně s
těmito službami. Nejčastějšími zákazníky jsou dnes společnosti s 3 až 5
propojenými lokalitami.
Za alternativu ke službě Voice VPN lze považovat pronájem analogových a
digitálních okruhů, který však nemůže nabídnout takovou flexibilitu a využití
přenosového pásma jako služba Voice VPN. Významnou výhodou této služby je také
snadná integrace datového a hlasového provozu, takže se díky vícenásobným
logickým okruhům vedoucím přes jeden fyzický port výrazně sníží provozní
náklady.
9 0369 / pen
Technické údaje o službě Voice VPN
Hlasová rozhraní analogováFXO, FXS, E&M (typy I, II, III, IV a V)
Hlasová rozhraní digitálníISDN BRI, E1 se signalizací CAS, Q.SIG nebo EuroISDN
Kódování hlasuCS-ACELP G.729 (8 kbit/s), PCM G.711
Přenos faxufaxy 3. skupiny do rychlosti 9,6 kbit/s
Protokol sítě WANFrame Relay, UTP
Rozhraní sítě WANV.35, X.21, G.703
Rychlost portu WAN (fyzická)64 kbit/s až 2 048 kbit/s
I pro ukázku využití služby Voice VPN jsme si vybrali firmu s centrem a 3
pobočkami. V centru a ve 2 pobočkách jsou umístěny pobočkové ústředny, ve všech
lokalitách pak lokální počítačové sítě. Je třeba zajistit přenos hlasu mezi
pobočkovými ústřednami a telefonními stanicemi (konkrétní požadavek zní: 28
digitálních hlasových kanálů v centru, 12 analogových hlasových kanálů v první
a druhé pobočce a 4 analogové hlasové kanály ve třetí pobočce). Kromě toho je
třeba zajistit i přenos dat tak, aby bylo umožněno sdílení souborů, přenos
elektronické pošty a přístup k WWW serverům mezi jednotlivými lokálními sítěmi.
Řešení prostřednictvím služby Voice VPN nabízí kromě cenové výhodnosti i
vysokou flexibilitu a komplexní dodávku včetně instalace, konfigurace a dohledu
nad koncovými zařízeními.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.