Deduktivní databáze nespí

Problematika deduktivních databází představuje oblast, ve které se prolínají databáze s logikou, logickým programová...


Problematika deduktivních databází představuje oblast, ve které se prolínají
databáze s logikou, logickým programováním, umělou inteligencí a znalostními
bázemi. Protože významným teoretickým základem deduktivních databází je
matematická logika, používá se pro ně i označení logické databáze.
Deduktivní databáze jsou zájmovou oblastí databázové komunity od osmdesátých
let. Systémy tohoto druhu dovolují definovat a zpracovávat pravidla, na základě
kterých je možné z faktů uložených v databázi (tzv. extenzionální informace)
odvozovat další fakta (intenzionální informace). Jejich blízkými příbuznými,
vzniklými v oblasti umělé inteligence, jsou expertní databázové systémy a
systémy pro zpracování znalostí. Oproti deduktivním databázovým systémům však
tyto systémy upřednostňují uložení dat v operační paměti a místo extrakce
informací, které jsou implicitně obsaženy v datech, získávají informace od
doménově orientovaného experta.

Datový model
Model používaný pro deduktivní databáze je blízký relačnímu datovému modelu.
Databáze je specifikována pomocí faktů a pravidel. Fakta jsou popisována
podobným způsobem jako relace, nemusejí však zahrnovat jména atributů. Význam
atributu je pak určen jeho pozicí v n-tici. Pravidla jsou obdobou relačních
pohledů. Určují virtuální relace, které jsou získány usuzovacím mechanismem při
aplikaci pravidel na fakta. Pravidla mohou být i rekurzivní, mohou tedy
představovat relace, které standardní relační pohledy definovat nemohou. Jazyk
SQL ve své nové normě SQL99 (SQL3) již konstrukci pro omezené rekurzivní dotazy
zavádí, v dostupných systémech však implementace rekurze zahrnuta není.

Současné trendy
V posledních letech se výzkum a vývoj soustřeďuje jednak na propojení s
objektovými principy, buď přidáním deduktivních schopností do objektově
orientovaného databázového systému, nebo zahrnutím objektově orientovaného
jazyka do deduktivního systému. Druhý směr bádání lze charakterizovat jako
snahu o zakomponování neurčitosti do procesu dedukce a vyvinutí dokonalejších,
realitě světa adekvátnějších prostředků vyhledávání informací.
V současné době bychom jen těžko hledali plně komerčně využívaný deduktivní
databázový systém. Důvodem je, že techniky vyvinuté při výzkumu deduktivních
databází jsou přebírány a zakomponovány do relačních (objektově relačních)
technologií. Nelze ani očekávat, že v dohledné době dojde k výrazné změně.
Situace je obdobná jako v případě objektově orientovaných databází. I zde je
nové paradigma vyjadřování (na rozdíl od logického se v tomto případě jedná o
objektové) vstřebáváno relační technologií. Deduktivní databáze jsou předmětem
zájmu především výzkumných a univerzitních pracovišť. Jejich rozvoj má podobu
zkoumání možností vyhodnotitelnosti dotazů pracujících s intenzionální
informací. Z množství stále publikovaných odborných prací na toto téma plyne,
že problematika dedukce v databázích není uzavřená a nabízí užitečné a zároveň
i zajímavé úlohy k řešení.
Vztah deduktivních databází k relačním, možnosti jejich implementace v relačním
prostředí a úskalí, která komplikují vyhledávání intenzionální informace, budou
jedním z témat letošní národní databázové konference Datakon, která se bude
konat od 19. do 22. října v brněnském hotelu Santon. Computerworld je mediálním
partnerem konference.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.