Desktop Publishing-proměny desetiletí

Způsob, jakým se připravovaly tisky ještě poměrně nedávno, nám dnes připadá až neuvěřitelně archaický. Je to p...


Způsob, jakým se připravovaly tisky ještě poměrně nedávno, nám dnes připadá až
neuvěřitelně archaický. Je to podobné, jako kdybychom srovnávali výkony a
možnosti dvojplošníků z počátků aviatiky s moderními proudovými stíhačkami.
Od historie k současnosti
Publikování včera mnoho omezení
Dřívější postupy byly značně omezující. S určitou nadsázkou lze říci, že od
vynálezu knihtisku Johannesem Gensfleischem zu Gutenbergem se za několik
století nic nezměnilo. Autorská část tvorby byla železnou oponou oddělena od
výroby s technologickým řetězcem. Autor, technická redakce, výroba.
Tato tovární technologie určovala desítky specializovaných výrobních profesí,
stovky norem pro hodnocení meziproduktů. To v praxi znamenalo, že autor
odevzdal texty či obrázky technické redakci časopisu či nakladatelství a dále
do věci příliš nemohl mluvit. To už byla starost redakčních grafiků,
technických redaktorů, technických možností výroby a kvality práce desítek
anonymních lidí. Nakladatelské domy tak byly skutečnou továrnou na publikování
s desítkami a stovkami zaměstnanců, s vrátnicí s píchačkami.
V takovém výrobním postupu se dobře dařilo i určujícím činitelům. Ať to byly
lidé, kteří rozhodovali co a kdy se bude publikovat (od osvíceného panovníka až
po ústřední výbory), či technika a její možnosti (nebylo výjimkou, že např.
výroba disponovala pěti druhy písem v osmi velikostech a hotovo, že byl problém
udělat pravoúhlou čáru, natož tabulku). Nemalé slovo měl čas a nasazení. Práce
nejen na složitějších publikacích se měřila na člověkoroky. Bylo-li potřeba
udělat barevnou publikaci o 100 stranách za 14 dní muselo se na takovou práci
vyčlenit několik desítek lidí.
Publikování dnes technologie pro každého
S výše uvedenými postupy ostře kontrastuje demokratická současnost publikování
pomocí osobních počítačů. Nejen že celý proces publikování výrazně
zjednodušuje, ale zavádí nové možnosti. Jedním z lákadel je bezesporu autorské
publikování. Snaha autora o přímé publikování je snad stará jako lidstvo samo.
Možnost sám sobě se stát skutečným nakladatelem však skýtá nebezpečná úskalí.
Rozřešení obsahu a formy publikace, základních technických znalostí a
dovedností v DTP jsou věci, které na rozdíl od počítače a programů, nelze nabýt
přes noc.
Zajímá-li vás oblast publikování, prosím, čtěte dál. Udělejte si alespoň
základní představu, o čem DTP vlastně je. V podstatě se nejedná o nic jiného
než o přípravu k tisku.
Příprava k tisku
Co si pod takovým pojmem představíme? Především nevstupujte do etapy přípravy k
tisku dříve, než budete vědět, co vlastně chcete! Je to jasné, avšak díky
demokratickým principům DTP často porušované pravidlo. Soustřeďte se na úplnost
dat (autorský text, fotografie, obrázky, kresby) a jejich efektivní převody do
digitální podoby. Promyslete grafický návrh a jeho základní realizaci v
počítači (layout, špígl, zrcadlo).
Zpracování dat
Máte-li data a grafický návrh pohromadě, čeká vás první výrobní etapa
zpracování dat pod heslem Vše do digitální podoby! V případě textu jsou dnes k
dispozici v podstatě 3 možnosti:
lod autora dostanete text přímo na disketě (nejpohodlnější),
lmanuální přepis (nejklasičtější a stále velmi výkonný),
lpřevod zpravidla již tištěného textu pomocí speciálního programu (OCR) na
rozpoznávání znaků (moderní a překvapivě efektivní).
I v případě obrázků se zpravidla potkáte s několika variantami:
lObrázky jsou přímo v digitální podobě (generované různými aplikačními
programy, např. CAD, grafy, virtuální realita). To je nesporně výhodné.
lDruhý, zatím v praxi převažující způsob je převod klasických podkladů (foto,
dia, kresba) skenováním.
To, co byla před několika lety vysoká škola a hájené know-how litografů a
skeneristů, je dnes běžně dostupná činnost i pro "obývákové" podnikatele.
Babylon formátů
V etapě zpracování dat na vás čeká jedno velké nebezpečí skutečný Babylon druhů
formátů. Pokud nevíte co děláte, nedělejte to! Nebezpečí, že neuváženým
převzetím dat v neznámém formátu zničíte sami sebe, je skutečně velké. Vzájemná
nekompatibilita, závislost na systémových prostředcích či špatné parametry
zavlečených souborů jsou strašáky i pro ostřílená profesionální studia. Mohl
bych vyprávět.
Jistou možností jsou konverze souborů. I ty však mají své stinné stránky. Před
započetím finální práce v této etapě montáže stránek neopomeňte na korektury
zadavatelem. Montáž stránek z připravených komponent je vrcholem etapy
zpracování dat. Možná, že termín zpracování dat je poněkud tvrdý pro tuto někdy
i velmi kreativní činnost, nicméně je jasné, že montáž stránek sem skutečně
patří. Zde je lákadlo kreativní montáže na obrazovce bez předchozí představy
svůdnější více než kde jinde. Pracujete-li systémem "Jak to na obrazovce vyjde"
a to dokonce bez základních grafických znalostí, vězte, že nemůže ani se
sebelepším programem na nejlepším počítači vzniknout nic, co by vás mohlo
reprezentovat. Spíše naopak. Prosím nedělejte si ostudu a svěřte to odborníkům.
Ušetříte si posměch z neprofesionální práce.
Technologická příprava podkladů
Druhá výrobní etapa technologická příprava podkladů je skutečným prověřením
předchozí práce. V případě výroby podkladů pro tiskárnu se totiž nevyhnete
nutnosti pracovat s polygrafickými termíny a parametry, které musíte v
programech nastavovat a připravená data je musí respektovat.
Jedním z prvních úskalí je bezesporu příprava osvitu na film. Je to jedna z
posledních věcí, pokud jste neinvestovali miliony korun do osvitových jednotek
a digitálních nátisků, kterou musíte zpravidla udělat. Sami totiž nejlépe víte,
co s výstupem zamýšlíte. Na jaký papír a kolika barvami budete tisknout.
To však není zdaleka vše, co je třeba vědět. Je potřebné mít nastaveny potřebné
přesahy pro tisk, zvolené vhodné technologické pozadí. Je pravdou, že některá
specializovaná studia tuto práci dovedou po splnění určitých podmínek udělat za
vás. Tato vysoce specializovaná práce však není zadarmo. Takto připravený
soubor se potom převede osvítí na film. Již z termínu osvit je vidět, že se
pracuje velmi přesnou optickou technologií s přesností tisícin milimetru. Tato
přesnost je podmiňující pro každý kvalitní tisk a určující pro barvotisk.
Přes všechny snahy neexistuje zatím nic lepšího, než drahé osvitové jednotky.
Přístup k takové jednotce zajišťuje řada servisních studií. Jejich vybavení a
profesionalita jsou témata na samostatný článek. Nicméně, profesionální výrobci
programů pro DTP po splnění řady přesně definova-ných předpokladů autorizují
lokální servisní pracoviště pro jejich programy v řadě zemí po celém světě.
Barevný náhled
Pokud je váš dokument určen pro barvotisk, doporučuje se provést barevný nátisk.
O co se jedná? Problém spočívá ve 3 různých barevných prostředích, v nichž
pracujete. První z nich je lidské oko a jeho vnímání barvy (závislost na
osvětlení, barevná citlivost či částečná barvoslepost), druhé prostředí vytváří
podání barev na monitoru (RGB model). Kalibrace monitoru je základním, nikoliv
však dostačujícím předpokladem pro úspěšnou práci v barevném DTP. Aby toho
nebylo málo, nejčastěji používaná tisková technologie čtyřbarvotisku pracuje ve
třetím prostředí (CMYK model). Jedině barevný nátisk pracující tiskovou metodou
CMYK nám může přiblížit skutečný tisk. Investice pár stokorun předejde
mnohonásobným ztrátám za finální tisk, se kterým pak třeba nebudete spokojeni.
V současné době existují 2 druhy barevného nátisku. Prvním z nich je klasický
chemický nátisk, který se vyrábí z již existujících filmů pro tisk. V případě
chyb v barevnosti to pak znamená znovu investovat do výroby nových filmů. V
profesionálních servisních studiích se stále častěji prosazuje digitální
nátisk. Ten umožňuje zpracovat soubor určený pro osvit, a tak můžete obdržet
barevný nátisk ještě před investicí do filmů.
Profesionální digitální nátisková zařízení jsou barevně kompatibilní s
analogickými klasickými chemickými nátisky (např. 3M Rainbow s 3M MatchPrint).
Pro menší náklady existuje velmi progresivní metoda přímého tisku z počítače,
pro nakladatelské domy je zajímavý i moderní způsob osvitu bez filmu přímo na
kovolistovou desku tiskového stroje. Obě metody jsou v rané etapě aplikací,
proto u nich lze předpokládat mnoho převratných změn. Zejména u přímého tisku z
počítače lze předpokládat dramatický pád cen jak zařízení, tak i ceny tisku.
Tato technologická etapa je náročná na nutné kontrolní mechanismy. Jedná se o
kalibraci výrobního řetězce (skener, monitor, tiskárna), důsledné použití
ochranných zpětných vazeb po rizikových částech výrobního procesu (konverze
barevných modelů, separace barev, chemický či digitální nátisk).
Nevzdávejte se
Pokud jste úspěšně zvládli předchozí 2 etapy, můžete o sobě hovořit jako o
úspěšném uživateli DTP. Budete-li potřebovat poradit, doporučujeme vám
prostudovat manuály dodávané výrobci programů, odbornou literaturu na trhu a
věnovat pozornost i odborným konferencím a stránkám na Internetu. Nevzdávejte
se při prvních překážkách. Energie, kterou vydáte na jejich překonání, stojí za
to.
Další možnosti publikování
Stať o Desktop Publishingu by na konci 90. let nebyla úplná, kdybych se alespoň
krátce nezmínil o dalších možnostech publikování. DTP totiž neříká nic o
výstupním médiu nositele informací. Představu o tom, že se jedná vždy o papír,
budeme stále častěji nuceni korigovat.
Je zřejmé, že DTP se rozděluje na 3 podobory:
lPaper Publishing (se všemi výhodami a úskalími počítačové předtiskové přípravy
a tisku)
lInternet Publishing (s mnoha výhodami globální publikovatelnosti při
minimálních nákladech)
lCD-ROM Publishing (se silou neuvěřitelné kapacity dat a multimediálními
možnostmi).
Publikování na CD-ROM
V případě, že se budete zajímat o publikování na CD-ROM, je třeba rozdělit tuto
práci do 3 etap (velmi podobných předtiskové přípravě u klasického DTP):
lpřípravy
lkusové výroby
lhromadné výroby
V první etapě, přípravy, se nabízí použití stejných programových prostředků
jako v rámci předtiskové přípravy. Nicméně díky daleko menší náročnosti na
zpracování, absence rizika převodu barevných modelů atd., je příprava
technologicky o mnoho jednodušší. Úskalí však spočívají v nesystémové práci. To
v praxi způsobuje, vzhledem k velkým kapacitním možnostem média, časté problémy
s úspěšným zvládnutím úkolů v požadované kvalitě a čase. Nemáte-li doposud
zkušenosti s tímto druhem publikování, obraťte se raději na některou
specializovanou firmu vydávající edici CD-ROM, nebo zvolte pro začátek
jednodušší úkol. Záro-veň doporučuji, abyste se naučili zvládnout práci i ve
specializovaných programech vhodných pro publikování na CD-ROM v univerzálních
formátech (PDF, HTML).
Další etapa vyžaduje vypálení jednoho kusu CD-R tak, abyste mohli testovat
prototyp a předat schválený vzor do hromadné výroby. V této etapě jsou, kromě
vlastního CD-R, aktuální i podklady pro potisk CD, případně podklady pro celou
obalovou techniku (krabička, booklet).
Publikování na Internetu
To se dá nazvat publikováním snů. K této variantě neexistuje lepší ekvivalent.
Důkazem je i fascinující dynamika rozvoje této sítě sítí a síla, kterou do ní
firmy i jednotlivci dávají. Přes všechny klady minimálních nákladů, okamžitého
zveřejnění, globální publikovatelnosti prakticky čehokoliv, žádných dopravních,
celních a daňových bariér, je třeba se zmínit alespoň slůvkem o současných
omezeních.
Prvním z nich jsou úzké komunikační kanály. Převážná většina uživatelů
Internetu disponuje zatím pouze nedokonalým vytáčeným spojením po telefonní
síti. Respektujte tuto skutečnost již při návrhu dokumentu. Jednoduchým
zpřístupněním vašich dokumentů jsou např. menší informativní obrázky s většími
detailními obrázky na vyžádání, nenuťte dychtivého návštěvníka vašich
internetových stránek, aby čekal desítky minut po dobu přenosu nepodstatných
obrázků, zvuků, videí atd.
Publikování na Internetu určitě čeká skvělá budoucnost. Jsou, a čím dále
častěji budou, publikace, které najdete jen na Internetu. Je to rozhodně obor,
se kterým má cenu se zabývat!
Technika a DTP
Základní podmínky pro vznik DTP byly učiněny v počítačovém pravěku 70. let ve
výzkumném středisku firmy Xerox. Díky rozšíření osobních počítačů se postupně
dostávaly do praktického světa. Osobní počítače, laserové tiskárny, programy
pracující metodou přímého náhledu na obrazovce či princip myši jako našeho
prodlouženého ukazovátka v počítači dnes bereme jako samozřejmost.
Pionýři na začátku
Osobní počítače počátku 80. let disponovaly pouze omezeným výkonem a
nedostatečným periferním vybavením. Přesto tato éra 8bitových strojů prakticky
vymazala z trhu elektrické psací stroje a stroje jako Apple II, TRS 80,
Commodore, a Atari se staly pro mnohé uživatele prvními počítači, na kterých v
praxi publikovali. V Evropě pak navíc přibyl další fenomén jménem Sinclair. Ten
se díky úžasné ceně prosadil všude tam, kde bylo sice málo peněz, ale o to více
energie.
Vyhodnocení skvělých možností osobních počítačů a tím i skvělého byznysu pro
budoucnost přineslo značné kapitálové investice do vývoje. To předurčilo další
generaci, tentokrát již 16bitových počítačů. Gigant IBM vsadil na otevřenou
architekturu, na kompatibilitu Intelu a operačního systému neznámého
Microsoftu. Apple přes určité kroky vedle (LISA, III, GS) udělal díky skvělé
práci zkušených vývojářů a za podpory výpočetního výkonu Motoroly díru do světa
(pardon do Ameriky) s počítačem Macintosh. Cesty Atari s modely ST a TT a
Commodoru s Amigou, přes nadějné počátky skončily v herním průmyslu. K
16bitovým strojům přibyly i kvalitní periferie (laserové tiskárny, myši),
operační systémy podporující prvky DTP na úrovni systému (OS MAC, Windows PC) a
kvalitní aplikační programy (PC Xerox Ventura, MAC Aldus PageMaker). Od této
doby, tj. od poloviny 80. let, už osobním počítačům nic nestálo v cestě dobýt
oblast publikování úspěšně a totálně.
Apple kontra PC válka v DTP
Dodnes je svět DTP rozdělen na 2 skupiny. Zapřisáhlé zástupce Apple a zastánce
platformy PC. Položme si ošidnou otázku: co je lepší? Odpověď není jednoduchá,
nicméně je jasné, že první body v DTP získával Apple s jeho možnostmi.
Skvělá práce vývojářského týmu Apple, výhoda vhodnějších součástkových
komponent a uzavřená architektura v jednotné režii znamenaly nad PC podstatnou
převahu. Nic netrvá věčně. V hardwaru se díky otevřené architektuře PC podařilo
agilním dodavatelům jednotlivých PC komponent nejen Apple dohnat, ale v mnoha
parametrech i překonat (a to za podstatně nižší cenu). 32bitový operační systém
Windows, přes všechny výhrady, je pro vývojáře jednotlivých aplikací
dostupnější, a řádově vyšší počet instalací vůči OS MAC znamená i větší trh, a
tím i více nových uživatelů DTP. Je pravdou, že uživatelé Applu zpravidla, i
přes řadu problémů, zůstávají u této platformy a zdá se, že v budoucnu budou
uzavřenou společností. Jestli je to výhoda či ne, nechť posoudí sami.
Samotná válka mezi PC a Mac je svým způsobem válkou mediální. Profesionální
studia většinou vlastní obě platformy, dokonce tu a tam se najdou i firmy s
exoty typu Atari či Commodore. Válka o zákazníka nezná slitování. Nemožnost
zakázku zpracovat na potřebné platformě znamená přechod zákazníka ke
konkurenci. Proto i v DTP má kompatibilní svět PC skvělou budoucnost.
Periferie pro DTP
Samotné osobní počítače bez periferií by byly k ničemu. Podívejme se, jaké
existují pro DTP dominantní periferie.
Tiskárny
Především je to tiskárna. Na počátku (v náhražkové kvalitě) to byla tiskárna
jehličková. O pravém DTP hovoříme až v souvislosti s laserovou tiskárnou. Právě
tato periferie znamenala boom DTP. Současná generace povyšuje tuto periferii na
úroveň "digitální tiskové kopírky". Její pořizovací cena a cena spotřebních
materiálů umožňuje skutečné masové použití, bezproblémový tisk
mnohasetstránkových publikací či standardní tisk více kopií jednoho dokumentu.
Tiskové parametry jsou dnes u mnoha strojů již víceméně na hranici možností
používaných technologií: tepelného přenosu toneru a rozlišovacích možností
kancelářského papíru. Orientační barevný tisk bravurně ovládají inkoustové
tiskárny. Za neuvěřitelně výhodnou pořizovací cenu se dají koupit desítky
přístrojů. Zde je třeba se při nákupu toho kterého stroje zamyslet nad cenou
spotřebního materiálu, vztaženého např. k jedné tiskové straně a jeho
dlouhodobou snadnou získatelností.
Další periferie
Z dalších periferií bychom si DTP neuměli rozhodně představit bez naší kouzelné
prodloužené ruky myši. Další periferie tablet a elektronické pero je
neuvěřitelně efektivním nástrojem v kreativní práci především u výtvarníků.
Skener představuje periferii, která prodělala za posled-ní 3 roky neuvěřitelné
proměny k lepšímu za dramatického pádu cen. Dalším, mnohdy opomíjeným prvkem je
monitor zde rozhoduje nejen jeho velikost, rozlišení, cena, ale i požadavky na
barevnou kalibraci, stálost parametrů. Ke kouzlu multimédií patří zvukové a VGA
karty s akcelerátory.
Přenosová média
Specifickou oblastí periferií v DTP jsou velkokapacitní přenosová média. Značný
objem přenášených dat si již od počátku vynutil jiná přenosová média než
diskety. V magnetických médiích dominovaly Syquesty a Bernoulli, překvapivě
málo se rozšířily optické disky. Nová éra začala s rekordéry CD, Jazy a Zipy.
Ve speciálních případech se používají i kazetopáskové jednotky (DAT).
Co používat a co ne? Dnes je vhodné se orientovat na ZIP a JAZ. Z hlediska
kompatibility je nejlepším řešením CD-ROM. U profesionálů v servisních studiích
najdete zpravidla všechno. Doporučení zavolat či nahlédnout na Web vybraného
studia v každém případě platí. Jedna věc je totiž fyzická kompatibilita média,
druhou věcí jsou kapacity médií, kompatibility formátů, souborů.
Programy a DTP
Z hlediska programového vybavení se dá práce, v úrovni předtiskové přípravy,
rozdělit do již diskutovaných etap. Ukázalo se, že pro každou z nich je lepší
mít speciální program než nějaký jeden univerzální. I když programy pro práci s
textem, obrázky a pro montáž stránek se dnes v mnoha funkcích překrývají,
přesto lze najít mnoho dobrých důvodů, proč je používat specializovaně.
Práce s textem
Práce s textem je dominantní činností textových editorů. Dříve nejpoužívanější
WordStar je dnes historií. V současné době jsou na trhu 2 dominantní programy
WordPerfect a Microsoft Word. Na světovém trhu je poměr nasazení těchto 2
rivalů vyrovnaný. WordPerfectu např. vděčíme za první profesionální
implementaci češtiny a jeho oblíbenost v ČR neklesá. Navíc známá agresivní
cenová politika Corelu (pod jehož křídla WordPerfect patří) nedává jiným
prakticky žádnou šanci. Word od firmy Microsoft je komplexně lokalizovaným
produktem s mnoha výhodami při lokálním používání.
Na toto místo určitě patří i zmínka o T602. Před nástupem Wordu a WordPerfectu
to byl na platformě DOS u nás jeden z dominantních textových editorů. Díky
konkurenci WordPerfectu a Wordu však nepřežil vstup na platformu Windows, dnes
dožívá a je prakticky uzavřenou minulostí.
Práce s obrázky
Pro práci s obrázky se používají grafické editory. Z hlediska typů obrázků tuto
kategorii dělíme na vektorové editory (pro kresbu všeho, co se dá nakreslit
čarami) a bitmapové editory (zpravidla pro práci s fotografií). V podkategorii
vektorových editorů je dominantním zástupcem program CorelDraw. Ten v české
aktuální verzi 8 navíc nabízí v nezměněné ceně i precizní program PhotoPaint
pro bitmapovou grafiku. Za jedny peníze tedy vyřešíme vše. To je odpověď firmy
Corel na problém práce s obrázky.
Konkurenty a aktuálními programy zejména pro platformu MAC jsou produkty firmy
Adobe. Vektorový editor Illustrátor a bitmapový editor PhotoShop však svou
cenou významně převyšují konkurenci. I přesto je pro oblast bitmapové grafiky
PhotoShop zatím prakticky světovým standardem. Z ostatních programů zaslouží
pozornost velmi zajímavý sharewarový PaintShop Pro a český editor Zebra.
Montáž stránek
Je to královská disciplína v DTP. Stejně tak jsou královské i programy (a
ceny), které ji umožňují. Již od počátků DTP obsadila prakticky všech-ny pozice
trojice programů Ventura Publisher,
PageMaker
a QuarkXpress. Z jejich neotřesitelného postavení je nedokázal vypudit ani
Microsoft (produkt Publisher), ani otálení způsobené přechodem na jiné
prostředí (Ventura pro Windows). Jestliže Pagemaker získával body tím, že byl k
dispozici na obou platformách (PC, MAC) a konkurence pouze na jedné (Ventura
PC, QXP MAC), pak to už dávno není pravda. Každý z těchto programů má své
výhody a nevýhody a mezi nejhlavnější výhody patří jednoduchost obsluhy. I
přesto se dá říci, že Ventura je nedostižná v sazbě tabulek a dlouhých
dokumentů (knihy, skripta). Quark pak vévodí platformě MAC a PageMaker je
vyzrálý produkt se skvělou tradicí a dobrým zázemím.
Co koupit? Záleží na vás. Profesionální studia zpravidla mají všechny 3
programy a pro tu kterou zakázku volí optimální nástroj. Pro toho, kdo si
podobný luxus nemůže dovolit, bude záležet na hardwaru (ti s Macem asi zvolí PM
nebo QXP). Pro "pécéčkáře" je vzhledem k dominantnímu CorelDraw nejpřirozenější
Corel Ventura.
Doplňky
K softwaru pro DTP patří i nezbytné doplňky.
Písma
Jedná se především o písma. Pro současné pracoviště DTP je představa pěti,
šesti rodin písem v předem definovaných 10 velikostech tak, jak tomu bylo u
tradiční sazby, úděsná. Dnešní programové balíčky v sobě nesou i stovky řezů
písem v uživatelsky definovaných velikostech. Současný stav střetu dvou formátů
(Adobe Type 1 a TrueType) a druhů kódování (CodePage a UniCode) znamená pro
uživatele všech Windows trochu trápení. Díky strategii Microsoftu ve Windows 98
s unikódem se prakticky vyřazují ze hry písma ve velmi oblíbeném profesionálním
formátu Adobe Type 1. Uživatelé Windows se tak budou muset zaměřit
pravděpodobně jen na formát TrueType. Pro hochy od Maců zatím takové jobovky
nejsou na obzoru.
K DTP patří i "národná špecifiká". Jedná se o nestandardní potřeby, odlišné
podle země, kde program užíváme. Tyto nestandardní potřeby jsou zpravidla
obsaženy v lokalizovaných verzích. Lokalizace se netýká jen přeložených menu a
nápovědy (u mnoha uživatelů velmi neoblíbené), ale zejména dominantních
záležitostí umožňujících publikování v mateřské řeči. Jedná se zejména o písma
se speciálními znaky a jejich správné kódování, algoritmy pro rozdělování slov,
slovníky pro kontrolu textu, synonymický slovník atd.
Jak je to u nás?
Alfou a omegou jsou česká písma. I když řada balíčků v sobě nějaká česká písma
obsahuje, díky problému střetů unikódových a neunikódových aplikaci na jedné
platformě (např. Windows 95, CorelDraw a MS Word) to bude často znamenat
poptávku po nových písmech. Cenově výhodné řešení tohoto problému je např.
produkt Písma, loga, symboly II z edice CD Labyrint. Dalším prvkem je modul pro
dělení českých slov. Ten by měl být již součástí nabídky a dodávky programů.
Podobně je to s pravopisnými a synonymickými slovníky. Je pravdou, že slovníky
zpravidla stačí mít v systému jen jednou (např. u textového editoru).
Závěrem
Dočetli-li jste tento článek až do konce, nezbývá, než vám poděkovat za
pozornost a vyslovit přesvědčení, že jsem vám ales-poň trochu poodhalil
problematiku kolem Desktop Publishingu, v němž pracuji už přes deset let.
Vzhledem k rozsahu článku nebyla diskutována problematika lidí kolem DTP,
jednotlivých druhů DTP pracovišť a mnoho dalšího. Snad někdy příště.
8 1129 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.