Desktopové operační systémy v českých firmách

Oproti minulým letům se penetrace Linuxu meziročně nezvýšila Z výsledků realizovaného výzkumného šetření vyplý...


Oproti minulým letům se penetrace Linuxu meziročně nezvýšila

Z výsledků realizovaného výzkumného šetření vyplývá, že v celkové penetraci
zcela jednoznačně vede operační systém Windows, který dosáhl stoprocentního
pokrytí. Ze získaných dat je totiž patrné, že každá ze zkoumaných organizací
provozuje alespoň jednu klientskou stanici pod tímto operačním systémem.
Údaje prezentované v tomto článku vypovídají o penetraci operačních systémů,
pod nimiž jsou provozovány jednotlivé desktopy, pracovní stanice, popřípadě
terminály, které zkoumané organizace používají ve svých lokálních sítích.
Výzkum v tomto ohledu zahrnoval také operační systémy instalované na
noteboocích a subnoteboocích, pokud tvoří součást LAN. V textu se pak souhrnně
hovoří o operačních systémech instalovaných na klientských stanicích. Na druhé
straně do analýzy nebyla zahrnuta taková zařízení jako třeba PDA či smartphony.
V této souvislosti je třeba upozornit, že prezentovaný údaj nevypovídá o podílu
systémů na trhu, ale o jejich penetraci tedy o podílu organizací, které
provozují některou ze svých stanic pod příslušným operačním systémem bez ohledu
na absolutní počet instalací.
Z výsledků výzkumu plyne, že podíl organizací, ve kterých se lze setkat alespoň
s jednou klientskou stanicí provozovanou pod operačním systémem Linux, dosahuje
téměř jedné třetiny. Mezi statisticky zaznamenatelnými operačními systémy
figuruje ještě Mac OS provozovaný na počítačích Apple, který dosáhl přibližně
pětiprocentní penetrace.
Zabývat se analýzou penetrace Windows v jednotlivých typech organizací nemá
vzhledem k absolutnímu rozšíření tohoto operačního systému žádný smysl.
Podrobná analýza penetrace Linuxu v konkrétních typech zkoumaných organizací
naznačuje, že je tento operační systém využíván v téměř stejné míře v
jednotlivých velikostních skupinách definovaných počtem zaměstnanců.
Nepotvrzují se tedy často opakované domněnky, že operační sytém Linux nasazují
na své desktopy organizace s vysokým počtem zaměstnanců. Výrazné rozdíly jsou
však patrné při porovnávání jednotlivých vertikál: na jedné straně stojí
instituce finančního sektoru, kdy mezi dotazovanými nebyla žádná, která by
operační systém Linux na svých klientech provozovala, na straně druhé však
stojí segment organizací veřejné správy, školství a zdravotnictví, kde
penetrace Linuxu dosahuje přibližně dvoupětinového podílu.
Významným kritériem, na jehož základě lze pozorovat skutečné rozdíly mezi
jednotlivými organizacemi, je výše celkového IT rozpočtu. Výsledky výzkumu
jednoznačně ukazují, že penetrace Linuxu je významně vyšší v organizacích,
jejichž roční IT rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč (v těchto organizacích činí
podíl Linuxu téměř dvě pětiny). V organizacích s vyšším IT rozpočtem pak
penetrace postupně klesá až k přibližně jedné desetině v případě subjektů,
jejichž roční výdaje spojené s údržbou a budováním informačního sytému
přesahují 50 milionů Kč.
Detailní vyhodnocení penetrace operačního systému Mac OS neukazuje na žádné
zásadní závěry vyšší míra nasazení této platformy je patrná v konkrétních
typech organizací (zejména pak v subjektech z oblasti médií a grafického
designu) a v subjektech s méně než 100 zaměstnanci.

Jednotlivé varianty OS
Z pohledu na jednotlivé verze operačního systému Windows je patrné, že nejvyšší
penetrace dosahuje XP Professional, s níž se lze setkat v téměř devíti
organizacích z deseti. Druhé nejvyšší zastoupení patří Windows 2000
Professional, pod níž provozují některou ze svých klientských stanic přibližně
čtyři organizace z pěti. Jistým překvapením je stále velmi vysoká penetrace
Windows 98, kdy přibližně dvě třetiny organizací potvrdily její nasazení na
aktuálně používaných klientských stanicích. Z prezentovaných dat je zřejmé, že
v rámci jedné organizace jsou klientské stanice provozovány pod různými verzemi
jednotlivých operačních systémů.
Mezi jednotlivými linuxovými distribucemi jednoznačně převládá Red Hat, jehož
penetrace přesahuje dvoutřetinovou hranici v rámci skupiny subjektů, které
provozují alespoň jednu klientskou stanici pod Linuxem. Další z distribucí, jež
vystupuje do popředí, je SuSE Linux tu využívá jedna pětina organizací, přičemž
podíl ostatních distribucí nepřesahuje 10 %.

Rozporuplný Linux
Z dlouhodobého hlediska je patrné, že absolutní penetrace operačního systému
Windows není žádnou zvláštností letošní sezony, ale jde v podstatě o trvalý jev
pozorovaný od samého počátku sledovaného období.
Pro operační systém Linux však aktuální data znamenají dvě významné změny.
První z nich je to, že oproti minulým letům se penetrace Linuxu meziročně
nezvýšila. Doposud platilo, že podíl organizací, které používaly Linux alespoň
na jedné ze svých klientských stanic, se meziročně zvyšoval. Přestože dynamika
tohoto růstu se postupně snižovala, tempo nárůstu penetrace se stále pohybovalo
od 7 do 14 %. V letošním roce došlo poprvé k obrácení tohoto trendu a penetrace
nejenže nevzrostla, ale dokonce se snížila.
Druhá změna s tou první velmi úzce souvisí. Vlastní pokles v penetraci za
poslední rok je tak markantní, že se obraz trhu jakoby vrátil do roku 2001, kdy
penetrace Linuxu činila přibližně 30 %. Detailní data, která by poskytla
zdůvodnění tohoto poklesu, nejsou prozatím k dispozici, nicméně z dostupných
odpovědí a ze srovnání údajů o vývoji penetrace s daty dokumentujícími vývoj
tržních podílů jednotlivých operačních systémů se ukazuje, že pokles v
penetraci Linuxu způsobily zejména organizace, které doposud provozovaly své
klientské stanice pod Linuxem v rámci testovacího provozu či na zkoušku. V
posledním roce tyto aktivity ukončily a rozhodly buď o rozšíření Linuxu na
ostatní klientské stanice, nebo o ukončení využívání této platformy na
desktopech.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.