Digitální obraz a jeho využití

Digitální záznam a zpracování obrazu přináší do zobrazování, do způsobů zpracování a využití obrazové inform...


Digitální záznam a zpracování obrazu přináší do zobrazování, do způsobů
zpracování a využití obrazové informace četné výhodné vlastnosti. Ty se v celé
řadě oborů využívají již dnes, vstup do mnoha dalších lze očekávat. Rychle jim
přijdou na chuť ti, kteří se na využití digitálního zobrazování připravují.
Námětem k zamýšlení by měly být i pro ty, kdo se zatím o aplikaci digitálního
zobrazování ve svém oboru příliš nezajímali. Všem bychom rádi poskytli návod
nebo podnět k vytvoření případně obohacení vlastní sestavy pro práci s
digitalizovanou obrazovou informací. A také popud k přemýšlení, kde a jak by se
tyto postupy daly výhodně aplikovat místo dosud "osvědčených" a po léta
neměnných postupů.

Principy digitálního zobrazení
Technické postupy zobrazování využívají nedokonalosti lidského zraku, který
rozliší podrobnosti jen od určité velikosti. Rozlišení barev závisí na
mechanismu dělení vizuálního vjemu mezi tři čidla. Proto je možno oko uspokojit
obrazem, rozloženým na diskretní plošky a barvou, vzniklou složením ze tří
základních barevných složek. To znali již tvůrci mozaik i malíří, míchající
bohaté barevné odstíny na svých paletách.
I fotografický obraz je rozdělen na zrníčka -- binární elementy -- ovšem
nepravidelného tvaru. Barvy se dělí do tří základních pásem, díky odlišné
barevné citlivostí tří dílčích vrstev. Telefotografie a později televize
zavedla dělení obrazu na řádky, digitální fotografie na jednotlivé obrazové
plošky (pixel z PIcture ELelement). Prostorové dělení obrazu zajišťuje plošný
snímací obvod, rozdělený na velký počet obrazových plošek. Barevný obraz se
získá vložením filtrové mozaiky před tyto obrazové elementy. Dělení na obrazové
body využívají i tiskové techniky. Barevný tištěný obraz je složen z
jednotlivých barevných bodů, které oko nerozlišuje a spojuje jejich dílčí
zbarvení do výsledného vjemu. K barevnému tisku se využívá modrozelené
(C-cyan), žluté (Y-yellow) a purpurové (M-magenta) barvy, doplněné o černou
(značenou K, neboť B je vyhrazeno modré)
Potřebný počet obrazových elementů závisí na tom, k jakému účelu je obraz
určen. K tisku večerníku postačí obraz s menší hustotou obrazových elementů,
než pro tisk obrazové reprodukce uměleckého díla. Televizní obraz poskytuje
ekvivalent asi 450 000 obrazových plošek, pro uspokojivý obraz menšího formátu
(do 9x13 cm) jich stačí kolem 300000, dobrý vyžaduje asi 800 000 a na větší
formát již potřebujeme alespoň 1200000 obrazových plošek. Pro kvalitní
reprodukci ve větším formátu jich musí být několik milionů až desítek milionů.
Srovnání s fotografickým obrazem ukazuje, že jeho rozlišení je zatím vyšší: na
kinofilmové políčko lze např. zaznamenat více než 107 obrazových elementů. I
zobrazení barev je dokonalejší a fotografické materiály jsou ve srovnání se
snímacími obvody digitálních fotoaparátů podstatně citlivější. Bez problémů lze
nasnímat libovolný počet snímků. Zpracování naexponovaného materiálu a
pořizování kopií a zvětšenin je však časově náročné. V některých případech se
však bez fotografického snímku neobejdeme, digitální data z něj získáme
skenováním.

Výhody digitálního snímání
Jsou v tom, že poskytuje okamžitý obraz bez čekání na výsledky chemického
zpracování: nezdařený snímek lze smazat a ihned zopakovat. Z obrazu vznikne
sled obrazových digitálních dat, vyjádřených binárními čísly a s těmi lze
pracovat jako s jinými daty v počítači, snadno je přenášet, kopírovat bez
ztráty kvality. Při vhodném zakódování a uložení se data nemění s časem,
neblednou a neztrácejí barvy jako fotografie. Je možno je zpracovat - např.
rozdělit na ty barevné složky, které potřebuje tisk (CMYK). Ale co je hlavní:
digitalizovaná obrazová data lze využít mnohostranně a velmi pružně k
nejrůznějším účelům, pro každé specifické využití je lze podle potřeby
všestranně upravit, doplnit, kombinovat s jinými. A to usnadňuje jejich
využívání v mnoha oborech, především v těch, kde by práce s fotografií byla
pomalá, obtížná či nákladná.
Z fotografické techniky přejímají digitální fotoaparáty některé konstrukční
principy. Proto se stejně využívají a obsluhují, jsou vybaveny bleskem se
základními funkcemi. Uplatňuje se vypracovaná expoziční a zaostřovací
automatika. V elektronickém snímání je možno zajistit automatickou korekci
teploty chromatičnosti osvětlení, ve fotografii jen filtrací pomocí dvou
filtrových sad. Zabudované miniaturní monitory -- ploché obrazovky LCD --
umožňují okamžitou kontrolu pořízeného snímku. Oba procesy -- fotochemický a
elektronický -- mají tedy svá specifika, budou zřejmě existovat vedle sebe a
navzájem se doplňovat i podporovat.
Zopakujme si, jaké nejvýznamnější výhody práce s digitálním obrazem přináší.
hlavní uživatelské výhody digitálního zobrazování
Rychlost, s jakou lze digitálně pořizovat snímky, získávat kopie a zvětšeniny
je jinými cestami nedosažitelná. Stisknete-li spoušť fotografického přístroje,
musíme počkat -- pokud je ovšem naexponován již celý film -- na vyvolání filmu
a na první kopie. Teprve podle nich lze posoudit jejich kvalitu a rozhodovat o
jejich výběru a dalším -- opět nikoliv okamžitém -- zpracování výsledných
obrazů. Někdy bude nutné ještě dopravit snímky k zákazníkovi, aby vyjádřil svůj
souhlas s jejich výběrem. "Digitální fotograf" nemusí nosit své filmy ke
zpracování, po kterém z dodaných kopií zjistí, které jsou dobré a nechá je
vyrobit v žádaném počtu a formátu. Při digitálním snímání vidí výsledek ihned
-- nejprve na monitorku digitálního fotoaparátu, pak na obrazovce počítače nebo
televizoru. Může vybrat zdařené záběry již prohlídkou na obrazovce, volit
jejich počet i velikost a vyrobit je bez čekání. I tisk snímku je otázkou
minut. S inkoustovou tiskárnou lze pořídit snímky různého formátu. Souhlas
zákazníka lze získat obratem, použije-li se přenosu obrazu po komunikační lince
mnebo po síti. To vše ovšem platí i pro data získaná z fotografického obrazu
skenerem, včetně zpoždění, způsobeného zpracováním fotografického obrazu.

Neměnnost dat
Druhým významným znakem digitálního záznamu obrazové informace je datová
neměnnost. Při postupném překopírovávání fotografického obrazu nebo záznamu
video se kvalita od kopie ke kopii zhoršuje. Číslo však zůstává číslem a tím je
zajištěna i hodnota dat, která je jím vyjádřena. Pokud je to nutné, je možno
číslicová data vhodným kódováním zajistit proti poškození a vlivu poruch.
Existují i samoopravné kódy, které vzniklou chybu nejen najdou, nýbrž i opraví.
Pokud by bylo třeba data chránit před někým, kdo by měl zájem je nějakým
způsobem narušit, je k dispozici řada postupů, kterými lze data zašifrovat, což
lze využít i při jejich přenosu po veřejných komunikačních sítích. Každá kopie
digitálního obrazu je tedy shodná s originálem. Archivní záznamy, které bude
čas od času třeba překopírovat na nové typy nosičů, nemohou ztratit nic na své
kvalitě. I kdyby došlo k degradaci nosiče záznamu, lze záznam snadno
restaurovat.

Kvalita obrazu a pružnost zpracování
Dosud byla v digitální fotografii trochu kyselým jablkem. Fotografické kvality
snímků středního formátu se zatím dosahuje jen skenovacími postupy. Ty jsou
použitelné jen u statických záběrů -- s dobami expozice delšími, než za
Daguerrových časů. Základní otázkou je však k jakému účelu bude snímku využito.
Jednoduchým údajem o kvalitě digitálního obrazu je údaj o počtu snímaných
obrazových elementů (pixel), který určuje únosnou velikost výsledného snímků
dané kvality. Ta může být nižší u snímků, určených pro tisk večerníku, časopis,
tištěný na křídovém papíře bude vyžadovat větší rozlišení.
Orientačně je možno považovat snímky s asi 300 000 obrazovými ploškami (pixely)
za dostatečné pro kopie do 9x13 cm, pro tisk obrazů takového formátu je mezí
(podle kvality tisku) asi 800 000 pixelů, pro obraz většího formátu je třeba
alespoň 1 200 000 pixelů. Obraz s takovým objemem digitalizovaných dat je možno
profesionálně využívat v mnoha aplikacích.
Pružnost zpracování obrazových dat je další výhodnou vlastností digitálního
zobrazování. Pomocí dnes již řady dostupných programů je možno "syrový" snímek
měnit z mnoha hledisek. Je možno upravovat kontrast, barvy, a to jak v celém
obraze tak i na jeho vybraných částech. Možnosti retuše jsou ve srovnání s
ruční retuší neomezené, zvláště u barevných snímků. Je možno měnit nebo
zdůrazňovat vybrané části, tvar zobrazených objektů, komponovat několik snímků
do jednoho, doplňovat je textem atd. A to vše doslova na "počítačovém koleně" s
relativně jednoduchými prostředky. Základní programy pro zpracování jsou
většinou dodávány na CD disku nebo disketě spolu s digitálními fotoaparáty.
K dispozici jsou i náročnější programy pro zpracování digitálního obrazu. S
nimi se výtvarníkům a grafikům otevírá velké pole působnosti. A nejen jim,
jednodušší úpravy dokáže realizovat téměř každý a připravit tak pro tisk
vlastní plakát, leták, či jiný náborový text.

Vybavení pro práci s digitálním obrazem
Nemusí být nijak složité a drahé, základem je vyhovující počítač -- ale ten je
dnes již samozřejmostí pro další práce, pro které je paralelně využíván. Do něj
se nainstaluje program pro manipulace s obrazem. Výsledek práce vytiskne
tiskárna, schopná tisknout ve fotografické kvalitě. Pružnost ve vytváření
potřebných sestav, možnost jejich postupného rozšiřování a zkvalitňování -- to
je jedna z předností, usnadňující vstup do této nové oblasti a její soustavné
rozvíjení. Digitalizovaná obrazová data se získají z digitálního fotoaparátu
nebo snímáním průhledných i neprůhledných předloh pomocí skeneru. Uvažuje se i
o formování databank, ze kterých bude možno obrazové digitální podklady získat
buď na záznamu (např. CD) nebo po síti.
Neměli bychom také zapomínat na ekologické výhody digitálního zobrazování.
Odpadá složitý chemický proces: na ten se v celém světě spotřebuje enormní
množství roztoků, o jejichž ekologickou neškodnost je třeba se starat. To platí
pochopitelně i pro výrobu jejich složek. Digitální fotografie nepotřebuje pro
své snímky stříbro. Nejde jen o to, že zásoby stříbra jsou omezené a jeho cená
stoupá, ale i o ekologické dopady, spojené s těžbou a dalším zpracováním.

Práce s digitálními přístroji a obrazy
Práce s digitálním fotoaparátem se na první pohled neliší od fotografického
snímání na film. Až na některé výjimky se fotografické a digitální fotoaparáty
od sebe neodlišují ani tvarem. Lze u nich volit rozlišení obrazu -- zpravidla
ve dvou až třech stupních. Snímky je možno hned posoudit, je-li zabudován
obrazový monitor a nezdařené vymazat. Není-li aparát vybaven výměnnou paměťovou
kartou, je třeba počítat s omezeným počtem možných záběrů. Zaplněnou paměť je
nutné uvolnit přepsáním do počítače či na disk. Objem dat (kB na snímek) je
však od snímku k snímku proměnný, protože obraz je zapisován vždy s kompresí.
Její stupeň závisí na volbě rozlišení a dále na samotném snímku, složitější
jsou zapsány pomocí více dat než jednodušší.
Některé typy digitálních fotoaparátů je možno přímo spojit s tiskárnou a snímky
vytisknout, některé jsou vybaveny video výstupem, umžmnujícím prohlížet snímky
na televizoru ve větším rozměru i rozlišení. Všechny digitální fotoaparáty jsou
vybaveny pro spojení s počítačem, na jehož pevnou paměť lze snímky uložit,
prohlížet je na monitoru a tisknout. Do počítače se přenášejí i digitální data,
získaná skenováním fotografických snímků. V počítači lze obrazová data
upravovat v široké škále zásahů. S jeho pomocí lze obraz všestranně změnit,
kombinovat s jinými. Lze je doplňovat textem, zařazovat do stránek textu.
Takto upravený obrázek se tiskne, k dispozici je jednak termosublimační tisk,
který poskytuje barevně dokonalou reprodukci. Levněji lze pořídit barevný tisk
pomocí inkoustových tiskáren, které umožňují tisknout obraz v různých
formátech, některé jsou vybaveny i elektronikou umožňující úpravu obrazu a jeho
doplnění textem z více či méně bohaté zásoby písmových fontů.
Obrazová informace je již součástí webovských stránek na Internetu, je možno ji
přenášet i pomocí elektronické pošty. Zatím jsou problémy s rychlostí přenosu
této informace, neboť propustnost sítí -- zvláště u nás -- není velká, na
přenos obsažnějšího snímku je třeba i několik minut. Mimoto zabírají obrazová
data velký objem paměti a snadno zahltí poštovní schránku příjemce. Přes tyto
některé problémy se využití přenosu obrazové informace šíří a v dalším vývoji
sítí mu bude jistě věnována zvýšená pozornost.
Třebaže se digitální vybavení jeví jako nákladné po investiční stránce, není
nijak náročné z hlediska provozu. Pořízení barevného snímku stojí vlastně jen
elektrickou energii, potřebnou k napájení přístroje. Zásoba snímků může proto
být velká a lze je snadno ukládat ve velkém počtu na levných mediích, která
nezabírají místo a každý záběr se snadno nalezne, použije-li se vhodný systém
značení. Jeho tisk nestojí tolik, jako stejně velká fotografická zvětšenina.

Pořízení digitálních obrazových dat
Primárním zdrojem obrazu je digitální fotoaparát. Jeho operační radius závisí
na rozlišení snímacího obvodu, optickém vybavení a způsobu ukládání snímků.
Samozřejmostí je plná automatika (expoziční i zaostřovací), vyvážení bílé,
blesk, výbava monitorem, datovým zobrazovačem. Napájí se zpravidla čtyřmi
články 1,5 V, doporučit je možno akumulátory.
Firma Olympus uvedla na trh dvojici kompaktních digitálních fotaparátů a
dvojici digitálních fotoaparátů ma bázi jednookých zrcadlovek řady Camedia.
Fotoaparát CAMEDIA 820L snímá až 1024x768 (810000) pixelů, je vybaven
objektivem 5 mm/1:2 (ekvivalent 36 mm pro 35-mm film), zaostřuje (včetně
makro-režimu) od 0,2 m do ?. K dispozici jsou předsádky pro snímky zblízka,
prodloužení i zkrácení ohniskové vzdálenosti. Výměnná paměťová karta má
kapacitu 2, 4 nebo 8 MB, rozhraní pro počítač je seriové (RS232C), přístroj má
výstup pro tiskárnu (P-150E a P-300E) a video. Typ CAMEDIA 420L se liší nižším
rozlišením snímacího obvodu (640x480 pixel).
Druhá dvojice jsou -- jako první konstrukce tohoto typu -- zrcadlovky typu "all
in one". Všude tam, kde je nutno přesně zaměřit obraz, je zrcadlovka
nenahraditelná. Typ CAMEDIA 1400L s rozlišením 1,4 milionů pixelů, poskytuje
obraz s 1 280 x 1 024 pixely. Je vybaven transfokátorem 9,2-28 mm 1:2,8-1:3,9
(ekvivalent: 36-110 mm), zaostřovaný od 0,3 m (makro) do ?. Teleskopickou
předsádkou lze prodloužit ohniskovou vzdálenost na ekvivalent 200 mm,
předsádkami pro snímky zblízka lze snímat až formát poštovní známky. Výměnná
paměťová karta má kapacitu 4 nebo 8 MB, ve výhledu je vyšší kapacita 16 MB.
Nastavování funkcí umožňuje zobrazovač i obrazový monitor, kde je k dispozici
ovládací menu. Výstup je seriový (RS232C), a pro tiskárnu P-300E. Typ CAMEDIA
1000L se liší rozlišením snímacího obvodu 1 024 x 768 pixelů a poněkud vyšší
citlivostí.
Digitální fotoaparáty Olympus Camedia C-420L až C-1400L mají výměnné paměťové
karty, které jsou pod značkou M-2PE s kapacitou 2 MB a M-4PE s kapacitou 4 MB
nabízeny spolu s dalšími dvěma typy pro přístroje C-420L a C-820L : CALENDAR
M-4CE dovoluje vytvořit ze snímků na ní zapsaných kalendářové listy; TEMPLATE
M-4TE umožňuje kombinaci snímku s jedním z 12 šablonových obrázků, zapsaných na
kartě.
Doplňkem pro digitální fotoaparáty řady Camedia je nabiječ akumulátorových
článků, vhodných pro napájení těchto digitálních fotoaparátů, B-20CE. S tímto
přístrojem je možno nabít akumulátorové články po jednom až po čtyřech za 100
až 190 minut. Malé rozměry přístroje usnadní jeho využití i na cestách.
Dalším zdrojem digitálních obrazových dat z negativů a diapozitivů je skener.
Typ Olympus ES-10 snímá 1770 dpi z 35 mm formátů nebo s přídavným adaptérem z
filmů APS. Náhled lze získat za 8 s, úplný snímek se do počítače přenese
paralelně za 300 s. Snímek lze korigovat (ostrost, expozice aj.), sestavit
přehledové soubory. Pro snímání obrazu z negativů a diapozitivů i fotografií do
formátů 13x18 cm je určen přístroj Hewlett-Packard PhotoSmart Photo Scanner.
Negativy a diapozitivy snímá s rozlišením 2400 dpi, fotografie 300 dpi za 40 s.
Skener Hewlett Packard HP ScanJet 5100C snímá za 3 minuty předlohy do formátu
A4 s rozlišením 300 dpi, a až na 1200 dpi s interpolací. Pracuje s 36 bitovými
barevnými daty. Díky vybavení inteligentní technologií může upravovat snímaná
data, rozlišit obrazové a textové části a zpracovat je podle jejich charakteru.
Zvýšené rozlišení - 600 dpi a 2400 dpi s interpolací, s interním 30-bitovým
barevným rozlišením a vyšší rychlost čtení nabízí zdokonalený typ HP ScanJet
6100C.

Uložení dat
Získaná data je nutno ukládat, k tomu však není třeba vždy počítač. "Obrazovým
albem" moderní doby (využitelným pochopitelně i pro záznam jakýchkoliv
digitálních dat) je magnetooptické záznamové zařízení Olympus PowerMO 640,
zapisující na magnetooptický disk 3,5" o kapacitě 640 MB. Střední přístupová
doba je 35 ms. Tyto jednotky jsou interní, typ Mo 230 II se vyrábí jako jako
externí. Propojuje se přímo s digitálním fotoaparátem a přepis snímků probíhá
bez spolupráce s počítačem. Lze zapsat až 4500 snímků. Trvalý záznam na
kompaktní disk CD pomůže vytvářet archivy záznamů digitálních dat všeho druhu
včetně obrazových. Kromě obrazových dat jsou tyto disky vhodné i pro přepis
digitalizovaných zvukových záznamů. K záznamu slouží přepisovací jednotka
Hewlett-Packard SureStore CD-Writer Plus 7200i/e.
Významnou výhodou digitalizovaných dat je možnost jejich přenosu po sítích a
telefonních linkách, včetně sítě GSM. Pro poslední variantu byla vypracována
samostatný modul OLYCOM PicTran 1, která ve spojení s přístroji řady Camedia
přenese po síti GSM obraz za použití SMS k jinému uživateli z libovolného
místa, pokrytého signálem GSM. Bateriové napájení zajišťuje nezávislost této
soustavy.
Snímek uložený v počítači je možno různým způsobem zpracovat. Program Olympus
LAB-10 spolupracuje se skenerem ES-10, formuje přehledy snímků a umožňuje na
nich realizovat celou řadu operací (výřezy, změny barev, kontrastu, filtrování
aj.), usnadňuje spolupráci s tiskárnou. Program Olympus PhotoAlbum uspořádá
snímky v počítači podle přání pomocí klíčových slov, umožňuje je snadno
vyhledávat, upravovat, připravit pro tisk nebo zaslání Internetem.
Skener ES-10 byl jedním z výrobků firmy Olympus, oceněných prestižní cenou pro
výrobek roku: EISA PHOTO AWARD 1997-1998 v kategorii nejlepší skener.

Tisk snímků
Důležitou operací je tisk snímků, který nabývá na významu s růstem kvality
obrazového záznamu. Zatímco vytištěné obrazy jednodušších typů digitálních
fotoaparátů mají dosti daleko ke kvalitě fotografického snímku, moderní typy
již tuto kvalitu alespoň na malém formátu dosahují. Digitální snímky lze
tisknout přímo z digitálního fotoaparátu nebo počítače. Pro přímý tisk z pamětí
digitálního fotoaparátu jsou určeny termosublimační tiskárny Olympus P-150E a
P-300E. Vytisknou za 1,5 až 2 minuty pohlednicový formát, první s rozlišením
148 dpi, druhá - 306 dpi a 8 bity na barvu. Termosublimační tisk zajišťuje
vysokou jakost barev. Inkoustová (trysková) tiskárna HP PhotoSmart Photo
Printer je určena pro tisk fotografií do formátu A4, je dodávána s programem
Microsoft Picture -- Lt!, prostřednictvím kterého je možno přidávat text,
upravovat obraz a odstraňovat jev červených očí.
Inkoustové (tryskové) stolní tiskárny firmy Hewlett Packard tvoří řadu, na
jejíž členy lze klást různě náročné požadavky. Využívá se v ní některých nových
konstrukčních principů. Je to především unikátní HP PhotoRet II, ve kterém se
zapisuje větším počtem -- až 16 -- malými kapkami, místo jednou velkou kapkou.
Tak se získávají tiskové body v rozsáhlejší jasové i barevné paletě, takže není
z tohoto důvodu nutné zvyšovat jejich hustotu, tj. hodnotu dpi. Ušetří se tak
na objemu dat a zrychlí se tisk. Významně se tento způsob tisku uplatní při
barevném tisku, kde se směsí kapek vytvářejí obrazové body různých barev v
bohatší barevné paletě a širší škále půltónů. Jiný obdobný postup je
PhotoSmart, ve kterém se rozšiřuje jasový i barevný rozsah zapojením přídavné
kazety se světlejšími barvivy (C,M,K). Dalším, pro mnohé aplikace výhodným
postupem, je využití programovacích prostředků pro zlepšení strukturálních a
barevných vlastností obrazu -- ColorSmart II s využitím standardu s RGB.
Dosahuje se toho rozdílným zpracováním alfanumerických, grafických a obrazových
dat. Technologie MMXTM dovoluje oddělené zpracování obrazových dat. To přispívá
k odlehčení počítače a tím i urychlené zpracování obrázku pro tisk. Technologie
Kodak Image Enhancement zajišťuje vysokou kvalitu barevného tisku na zvláštní
typ papíru. Tato řada je vybavena účinným elektronickým vybavením částečně i
obvody RISC, které umožňují řadu operací na zpracovávaných datech.
Tiskárny s technologií PhotRet II tisknou ve foto kvalitě bez nutnosti výměny
tiskových hlav, což zvyšuje pohodlí obsluhy, neboť není třeba zakládat
speciální hlavu před tiskem fotografie. Je-li součástí dokumentu rozsáhlejší
text, používá se pro tisk standardní černá kazeta. Nedochází tedy k plýtvání
černého inkoustu z fotokazety (ta obsahuje jen 1/3 černé), její rychlá spotřeba
by zvyšovala tiskové náklady.
K tisku fotografií ve fotografické kvalitě na základě technologie PhotoSmart je
určena tiskárna HP PhotoSmart Photo Printer, umožňující tisky různých formátů
obrazu i jejich úprav. Podle velikosti a volby kvality tisku vytiskne jeden
obrázek od 2:30 do 8:20 minut. Průchod media tiskárnou je rovinný, proto je
možno tisknout na různé materiály.

Vyberte si tiskárnu
Nejlevnější typ ze skupiny univerzálních stolních tiskáren, vhodných pro tisk
fotografií, HP DeskJet 690C+, dokáže tisknout na různá media (kvalitativně i
formátově) a to černobíle i barevně, s tzv. fotografickou inkoustovou kazetou i
ve fotografické kvalitě. Rychlost tisku dosahuje u černobílých tisků 3 až 5
stran za minutu, u barevných 0,3 až 1,7 stran za minutu. Tisk ve fotografické
kvalitě trvá pochopitelně déle - formát A4 za 4 minuty. Tiskárnu lze využít v
kanceláři s menším provozem, je vhodná i pro amatéry a domácí provoz.
Další typ HP DeskJet 720C je určena i pro domácí použití, třebaže je svými
parametry bližší kvalitou tisku spíše profesionálním typům. Jako předchozí typ
zvládne tisk na různé materiály v různých formátech. Odlišuje se však od ní
téměř dvojnásobnou rychlostí tisku a pracuje s rozlišením až 600 dpi pro černý
text. U barevného tisku je rozlišení dáno technologií Photo Ret II. Jednou z
jejich výhodných vlastností je mimořádně tichý chod.
Profesionální typ HP DeskJet 890C, pracuje též s různými medii a jejich různými
formáty. Tiskne rychleji, než předcházející typ, až 9 černobílých a 5 barevných
stran za minutu. Využívá všech technologií, vypracovaných firmou
Hewlett-Packard. Lze jí využít k tisku všech typů dokumentů, barevných obrazů i
kombinovaných tisků. K dispozici je 150 zabudovaných fontů písem. Dokáže
spolupracovat s různýnmi soustavami počítačů, je možné i její sdílení menší
skupinou uživatelů.
Nejnáročnějším typem ze skupiny stolních tiskáren je HP DeskJet 1120C, jeho o
něco menší rychlost je vyvážena vyšší pružností v aplikaci a kvalitou tisku až
600 dpi. Tiskne prakticky na jakékoliv formáty a běžná media do formátu
překračujícího velikost A3. Toho lze využít jak k tisku oboustranných
dokumentů, tak i brožur, skládaček, přehledů se zmenšenými stránkami i velkých
skládaných plakátů. Umí měnit rozměry předlohy, tisknout stranově převrácené
obrazy. V tiskárně je přímo 26 typů písem. Je to tedy všestranně využitelná
tiskárna pro podnik, který její kapacitu i schopnosti využije.

Rychlost, operativnost a aktuálnost
Rychlost je jedním z významných znaků digitálního zobrazování. Ocení ji
všichni, kteří musí rychle a operativně zachycovat nějakou událost nebo její
aktuální důsledky. Často je důležitý i rychlý přenos informace. K těm, kteří
toho ve své práci využijí, patří policie, hasiči, zásahové jednotky. Vhodný
model digitálního fotaparátu se volí v závislosti na požadavcích přesnosti
dokumentace dokumentace -- (CAMEDIA C-820L, C-1000L nebo C-1400L), dovolí
rychle zachytit dění v místě zásahu v celku i v podrobnostech. Důsledky šetřené
události lze dokumentovat v řadě snímků, digitální záznam umožňuje snadný výběr
a proto je vhodné snímat více záběrů. Větší počet snímků je sice možno zapsat
na několik výměnných paměťových karet (Olympus M-2PE, M-4PE, 8 MB), výhodnější
však může být zápis na magnetooptický disk v magnetooptickém záznamovém
zařízení (Olympus Mo 230 II, PowerMO 640), z kterého je možno nezávisle na
digitálním fotoaparátu -- který může být opět v akci -- posílat snímky do
ústředí. Záznam na disku uchová data pro následné zpracování a analýzu
zapsaných obrazových dokladů. Pro trvalý záznam je možno použít dodatečný
přepis na kompaktní disk (HP SureStore CD-Writer Plus 7200i/e).
K rychlému přenosu lze využít spojení přenosným telefonem (Olycom PicTran 1).
Pokud by akce nevyžadovala okamžitý přenos, lze data předat na disku. V
ústředně se záznam obrazových dat přenese do archivního záznamu nebo do
počítače. Jejich vyhodnocení je možné na obrazovce, často bude nutné vybrané
snímky vytisknout. K dispozici jsou jak tiskárny (Olympus P-150E a P-300E, HP
PhotoSmart Photo Printer), tak i jiné typy tiskáren (HP DeskJet 690C,
DeskJet720C, DeskJet 890C).

Operativní využití digitální fotografie
Rychlost a aktuálnost je též požadavkem při dokumentaci a kontrole stavu
objektů pojistných událostí v širokém rozsahu od poškození motorových vozidel
až po živelné katastrofy. Zde všude se využívá fotografie jako dokladu a
náklady na to nejsou malé. Fotografie je trvalý doklad, aniž by to bylo často
nutné, naopak po čase se takové doklady pracně likvidují. Digitální záznam je
pro tyto případy ideální, neboť dovoluje rychle zaznamenat obraz o situaci,
poškození, stavu věci atd., získané doklady dočasně uložit na vhodném paměťovém
mediu. Lze je snadno vymazat, uplyne-li doba, po kterou je bylo nutné
archivovat. Ta je různá pro různé případy, pro ty nejčastější drobné případy,
kdy je objem uložené informace největší, bývá zpravidla krátká. Pokud je třeba
poskytnout i tištěný obraz, lze k tomu využít i zařízení, pracujících na tisku
dokladů, které pojišťovna vydává. Pro různé aplikace se využije digitální
fotoaparát s různým rozlišením (CAMEDIA 420L až 1400L), tiskárna může ve větším
provozu pořizovat jen obrazové tisky (HP PhotSmart Photo Printer), nebo je
využívána univerzálně (HP DeskJet 720C, DeskJet 890C, DeskJet 1120C).
Požadavky reportéra -- rychlost při pořízení a přenosu obrazu v co možno krátké
době do redakce či tiskárny jsou v plném souladu s technickými možnostmi
digitální fotografie. Základním požadavkem je, aby zachycený obraz byl správně
komponován již v hledáčku, neboť na dodatečné úpravy záběru není zpravidla při
reportáži příliš času. Druhým je nárok na kvalitu tisku a podle toho je třeba
volit typ digitálního fotoaparátu, tj. zrcadlovku (CAMEDIA 1000L nebo 1400L).
Získaný snímek je možno přepsat na magnetooptický disk (Olympus Mo 230 II,
PowerMO 640) a ten dopravit pro další zpracování do redakce, nebo využít
možností přenosu po telefonní lince GSM (Olycom PicTran 1) a předat získaná
obrazová data prakticky okamžitě. Reportér sám se bude musit spolehnout na
posouzení získaného snímku na monitorku přístroje nebo na obrazovce přenosného
počítače (notebook).
Redakce může být vybavena obrazovou tiskárnou (HP PhotoSmart Photo Printer,
DeskJet 690C, DeskJet 720C, nebo DeskJet 890C), která pořídí buď náhledy nebo
obrazy v potřebné velikosti, aby je mohla posoudit, upravit, využít při lámání
stránek a předat tiskárně. Snímky se pak uloží na vhodné paměťové medium do
archivu, kde budou kdykoliv k dispozici pro možné pozdější využití, předání
jiným subjektům ať již jako tištěné obrazy nebo na disketě či elektronickou
cestou.

Zrychlení práce a přenos na dálku, okamžitá fotografie
Zrychlení záznamu a zpracování digitálních snímků, i když ne tak dramatické,
jako v předcházejících odstavcích, má svůj význam i jinde. Příkladem jsou např.
náhledové záběry módních, reklamních či jiných snímků, pořizované digitálně pro
posouzení kompozice a nasvětlení záběru, požadavků zákazníka apod. Snímek z
digitálního fotoaparátu se v tomto případě zobrazí pro posouzení na obrazovce
počítače, může se však např. po telefonní lince přenést k zákazníkovi a obraz
hodnotit s ním společně. Základním prostředkem je tedy digitální fotoaparát s
nejvyšším rozlišením (CAMEDIA 1400L) -- jde o posouzení kvality -- a přenosové
zařízení (Olycom PicTran 1). Kvalitní digitální snímek poslouží i k pořízení
ilustrací do reklamních materiálů.
Jinými zájemci o okamžitou digitální fotografii jsou odborní a vědečtí
pracovníci, zkušební laboratoře. Tam je často třeba okamžitě vidět a posoudit
výsledek pokusu či měření, zaznamenat jako doklad, vybrané záběry připravit k
publikaci. Zde se uplatní náročnější typy digitálních fotoaparátů (CAMEDIA
1400L), výhodný je sběrný záznam na disk na interní jednotku v počítači
(Olympus PowerMO 640). Tiskárna (Olympus P-150E a P-300E), spolupracující přímo
s digitálním fotoaparátem, tiskne snímky okamžitě. Pro jiné typy obrazových
tiskáren (HP PhotoSmart Photo Printer, DeskJet 690C), jejichž pracovní pružnost
je možno využít, je nutné zprostředkování počítačem.

Dokumentace nemovitostí
Dokumentární záznamy, snadno nasnímané a bez složitého zpracování připravené k
využití, jsou širokým polem uplatnění digitální fotografie. Významnou oblastí
je dokumentace staveb a jiných nemovitostí, kterou může využívat řada
pracovišť. Poměrně jednoduché nároky mají ti, pro které je obraz jen dokladem o
aktuálním stavu zobrazovaného objektu. Patří k nim např. realitní kanceláře,
které mohou pomocí snadno pořízeného digitálního snímku ukázat nabízený objekt
s případnými záběry interierů či detailů. Takto získané snímky lze doplnit
popisem a daty o objektu, vytisknout na standardní tiskárně, využívané i pro
další práce, např. obchodní korespondenci (HP DeskJet 690C, DeskJet 720C,
DeskJet 890C). Rychlé zpracování umožní okamžité výměny vývěsek, doplnění
katalogů atd. Zaznamenat větší soubor obrazových záznamů je v digitální
fotografii levnější. Snadněji a levněji je lze využít při tisku obrazů v
různých měřítcích a v různém tvaru (ukázkové snímky, letáky, skládačky brožurky
apod.) než cestou barevné fotografie.
Digitálně zpracované snímky se budou v budoucnu ve stále větší míře využívat k
nabídkám realit na Internetu. Stačí tedy vhodný digitální fotoaparát s
rozlišovací schopností podle požadavků na kvalitu obrazu (CAMEDIA 420L až
1400L), dále tiskárna, dovolující tisk různých formátů (HP PhotSmart Photo
Printer, DeskJet 690C). Úpravy snímků, doplnění textem a pod. lze uskutečnit
jak v počítači, tak i na některých typech tiskáren.
Architektovi může digitální fotografie poskytnout snadno dostupný soubor
obrazové dokumentace jak o vlastních pracech, tak i o pracech jiných
architektů. Z těchto záznamů lze pomocí vhodného programu vytvořit archiv pro
další práci. Digitální záznam umožní snadné a obsáhlé sledování stavebních
prací, kvality realizace celků i detailů. Barevný tisk pomůže jak při
pořizování kopií těchto snímků, tak i dokladů, zpracovaných v počítači, pohledů
na návrhy konstrukcí, staveb, stavebních detailů, vybavení atd, která se dají
vhodným programem vytvořit v počítači. Tisk digitálních snímků ať již
nasnímaných digitálním fotoaparátem, tak vytvořených při strojním návrhu v
počítači, poslouží i při přípravě odborných publikací, přednášek, doprovodných
materiálů nabídek, do inzerátů apod. Je tedy třeba využít kvalitní digitální
fotoaparát (CAMEDIA 820L, 1400L), pro snímky detailů vybavené i předsádkami,
tiskárnu je možno zvolit jak podle technických požadavků, tak i potřebné
rychlosti její práce a podle toho, zda se uplatní i pro jiné, než obrazové
tisky (HP DeskJet 720C, DeskJet 890C, DeskJet 1120C).
Velmi podobné požadavky v některých aspektech, mohou mít i ti, kdo pečují o
památky, ať již pracují na úřadech nebo v muzeích. I zde jde o zachycení stavu
většinou stavebních památek, ale nejen o to. Snímky se stanou samozřejmostí
základní dokumentace chráněných objektů, jejich obnovování při změnách je při
jejich uložení na některém záznamovém mediu poměrně snadné. Posouzení stavu
vyžaduje získání historické dokumentace, kterou je vhodné uložit obdobně, tj. v
digitalizovaném tvaru. K tomu poslouží skenery, dovolující snímat různě velké
předlohy na odraz i průhled. Digitální obrazové záznamy lze všestranně
využívat. Lze z nich vytvářet podklady k přípravě údržby a oprav, obrazy,
doprovázející návrhy a podklady mluví výmluvněji, než psaný popis stavu.
Nezastupitelná je obrazová informace při rekonstrukci památkových objektů, pro
které nemusí být vždy k dispozici původní kreslená dokumentace, zvláště u
detailů. Ty obraz popíše názorněji, než výkres, jehož údaje názorně doplní. Zde
je třeba vyzvednout význam obrazové dokumentace při sledování průběhu těchto
prací vzhledem k jejich nákladnosti a náročnosti, kdy se průběžně dokumentují
jednotlivé kroky a etapy. Digitálně uložené obrazové materiály dovolí přípravu
publikačních akcí všeho druhu, přípravy výstavních panelů. Potřebné vybavení
zahrnuje tedy digitální fotoaparáty, raději s vyšším rozlišením (CAMEDIA 820L,
1400L), skener (HP ScanJet 5100C), tiskárnu pro tisk obrazových dokladů různých
formátů (HP Deskjet 690C, DeskJet 720C).
Pojišťování nemovitostí je vázáno na zjištění a doložení stavu nemovitosti,
jejiž obrazová dokumentace přispívá k objektivnímu rozhodování i ke kontrole
stavu při případných změnách a úpravách. Tyto obrazové doklady musí být uloženy
po -- někdy i dosti dlouhou -- dobu pojištění. Obsáhlý archiv takových podkladů
vyžaduje jak prostory, tak i péči, vyhledávání v něm nemusí být vždy
jednoduché. Elektronické ukládání těchto informací je nejen málo náročné na
prostor, umožňuje i automatizovat a urychlit hledání a prezentaci podkladů. A i
zde může být výhodné přenášet takové podklady v reálném čase z centrály do
jiných míst. Proto se vyplatí i převod dosud uložených "hmotných" dokladů na
elektronická data, která mohou být navíc chráněna tím, že se bez velkých
finančních a prostorových nároků udržuje i jejich zálohovaná kopie. K takové
činnosti je třeba mít k dispozici digitální fotoaparát (CAMEDIA 820L, 1000L),
skener pro snímání dokladů různých formátů (HP PhotoSmart Photo Scanner,
ScanJet 5100C), soustavu pro dálkový přenos (Olympus PicTran 1), tiskárnu,
která bude v podniku, jakým je pojišťovna využitelná univerzálně i pro jiné
tisky, než jen obrazové (HP DeskJet 890C, DeskJet 1120C).
Podobný problém, avšak v menším operativním rozsahu stojí i před bankami, které
poskytují často úvěry zaručované nemovitým majetkem. Banka by měla být přesně
informována o jeho stavu a obrazové doklady o tom vypovídají nesrovnatelně víc
a hlavně průkazněji, než jakýkoliv popis. Získání co nejúplnějších obrazových
podkladů pro rozhodování vyžaduje značný počet záběrů, které se digitalním
fotoaparátem pořídí bez velkých provozních nákladů operativně. Snímky se uloží
do počítače k ostatní dokumentaci a mohou se při jakýchkoliv jednáních využít
jak pro prohlídku na obrazovce, tak ve tvaru tištěné obrazové informace. I zde
je tedy výchozím zařízením digitální fotoaparát (CAMEDIA 820L, 1000L, 1400L) a
tiskárna, která může pracovat jen pro získání snímků (HP PhotoSmart Photo
Printer) nebo využitelná i pro jiný tisk (HP DeskJet 890C, DeskJet 1120C).
Využití digitální dokumentace v soudnictví se bude vázat spíše na průkazní
materiál vyšetřovacích složek, soudních znalců, kteří mohou pomocí snímků
operativně a názorně doložit soudu prokazované skutečnosti. Vzhledem k tomu, že
jde o širokou oblast, je možno předpokládat využití celé šíře nabízeného
sortimentu digitálních fotoaparátů (CAMEDIA 420L až 1400L), snímky jimi
pořízené bude třeba předkládat soudu kvalitně tištěné pomocí termosublimační či
inkoustové tiskárny (Olympus P-150E a P-300E, HP PhotoSmart Photo Printer).

Uchovávání informace, dokumentace věcí
Další uplatnění nalézají dokumentační záznamy v archivech, muzeích, galeriích.
Dokumentuje se stav a podoba nejrůznějších objektů v poměrně široké škále
velikostí, s různým počtem pohledů, s odlišnými požadavky na rozlišení
podrobností. Digitalizovaný obraz se stává součástí základní dokumentace
sbírkových fondů, je využitelný pro presentaci tohoto fondu (nabídky výstavních
souborů), přípravu publikací a přednášek, pro badatele, ale i pro policii při
případném odcizení exponátu. Takto vytvořené obrazové fondy poslouží při tisku
výstavních katalogů, dokumentaci stavu depozitářů, kontrole restauračních
prací. Možnost barevného tisku je v tomto případě významným obohacením, neboť
náklady na barevný tisk znemožňovaly často využití barevných obrazů, důležitých
především v prezentaci uměleckých děl. K práci je tedy nutný digitální
fotoaparát (CAMEDIA 420L až 1400L), tiskárna, umožňující tisk obrazové
informace kombinované s alfanumerickými daty (HP DeskJet 690C, 720C). Pro
digitální databáze by bylo vhodné využívat i magnetooptických disků (Olympus
PowerMO 640).
Zdravotnictví může uplatnit digitální obrazový záznam v celé řadě aplikací.
Rozsah medicinské praxe, která často využívá vědeckých postupů a metod,
vyžaduje pořizování obrazových dokumentů ve značné šíři, od záznamu viditelných
znaků choroby, roentgenových snímků až po mikroskopická vyšetření. Někdy -- v
případě úrazové dokumentace -- může hrát svou úlohu i rychlost, jinde -- např.
u roentgenových snímků -- potřeba vyššího rozlišení a možnost zpracování, např.
zlepšení kontrastu. Dosud obtížně pořizovatelná obrazová dokumentace složitých
a třebas i unikátních zdravotnických postupů bude využitelná ve školení na
všech stupních. Snadná práce s digitálním fotoaparátem a možnost ukládání
bohatých souborů snímků do počítače či na samostatné disky či diskety může
rozsah využití obrazové dokumentace podstatně rozšířit. Mohou se stát součástí
chorobopisů a nahradit zdlouhavý slovní popis. Význam takto uložených dat
zhodnotí uvažované vybavení pacienta zdravotnickým štítkem s digitálním
záznamem jeho zdravotního stavu.
Zdravotnická zařízení jsou náročná z hlediska vybavení přístroji, potřebují
nákladné stavby se složitými sítěmi. I zde lze obrazový záznam využívat k
dokumentaci jejich stavu, kontrole závad, využitelné pro údržbu, investiční a
jiné akce. Základním zařízením tedy bude digitální fotoaparát, pro některé
aplikace vystačí nižší rozlišení, jinde bude nutno využít zrcadlovku s vysokým
rozlišením (CAMEDIA 420L až 1400L). Uplatní se i předsádky pro snímky zblízka,
chybí zatím možnost propojení s mikroskopem. Takto nashromážděná dokumentace
může na řadě pracovišť posloužit v publikační činnosti. K prezentaci snímků je
třeba vytisknout kopie. U tiskáren bude kladen důraz na kvalitu tisku (HP
PhotoSmart Photo Printer). Tištěné obrazy mohou posloužit i při publikační a
školící činnosti.

Obchod a reklama
Možnost zpracování obrazových dat zasáhne poměrně velkou skupinu uživatelů
digitálního zobrazování. To se týká např. reklamy v širokém pojetí, tj.
přípravy reklamních fotografií, doplňovaných texty či s upravenými obrazovými
daty, výroby plakátů či jiných reklamních tiskovin v různě velkém nákladu,
který lze díky uložení všech podkladů v digitální formě kdykoliv ve stejné
kvalitě dotiskovat. Výrobu reklamních podkladů si tak mohou zajišťovat i menší
firmy. Pro ty je pořizování reklamních materiálů, rovnocenných co do kvality ve
srovnání s velkými firmami, finančně nedostupné.
A není k tomu vždy třeba náročných zařízení, neboť většina katalogů a mnohé
reklamní publikace vyžadují ilustraci spíše větším počtem malých obrazů. Ty lze
pořídit i bez specializovaného a náročného vybavení -- pomocí jednodušších typů
digitálních fotoaparátů, jejichž rozlišení pro takové tisky bohatě dostačuje.
Tyto postupy mohou ostatně využívat pro malonákladové tiráže i grafická studia
a tím rozšířit svou působnost i na menší podniky a drobné zákazníky.
I s jednodušším digitálním fotoaparátem lze pořídit snímky, které se sestaví do
souborů, doplní textem a vytisknou i ve velkých formátech, ze kterých je možno
skládat i větší plakáty. Tento postup je možno s nízkými náklady uplatnit tam,
kde lze vystačit jen s menším počtem výtisků, jehož výroba by byla běžným
způsobem nerentabilní. Stejně tak jako výroba malého počtu letáků, katalogů,
skládaček či jiných akvizičních materiálů. K takové činnosti vystačíme s
digitálním fotoaparátem (CAMEDIA 820L, 1000L, 1400L) a tiskárnou, jejíž
velikost a vybavení lze přizpůsobit různým požadavkům (HP DeskJet 72OC, DeskJet
890C). Využije se i vybavení programem pro zpracování obrazu (retuš, zvýraznění
atd.) a doplnění textem. Stejný způsob výroby malonákladových tiskovin lze
využít i v mnoha jiných oborech a aplikacích. Patří sem např. tištěná informace
na pracovištích většího podniku, vnitřní instrukce, popis výrobních postupů.

Provozní dokumentace
Provozní dokumentace je další oblastí uplatnění digitální fotografie v mnoha
oborech. Může zachycovat stav zařízení, výrobní postupy ať již jako
dokumentační záznamy, tak i pro instruktáž. V opravárenských provozech (např.
automobilových) poslouží ke sledování oprav, stavu před nimi a po nich. Takové
snímky, pokud nezachycují nějaké unikátní reality, není zpravidla nutné
archivovat a po splnění jejich úlohy je možno je vymazat, aby nezatěžovaly
paměťové kapacity.
Obrazová dokumentace může obsáhnout i montážní postupy jednotlivých typů
vozidel, včetně těch, které se objevují méně častěji a kde je tedy třeba
doplnit rutinu i příslušnými informacemi. To ostatně platí i pro jiné náročné
montážní práce, zvláště ty, které se provádějí jen jednorázově. Pracovník může
mít k dispozici na záznamu obrazovou dokumentaci v poměrně bohatém výběru, aniž
by byl zatížen složkami výkresů, listováním v nich.
Strojírenské závody mohou průběžně dokumentovat výrobu složitých zařízení a
informovat o tom zákazníka, třeba i s využitím dálkového přenosu obrazů. I zde
poslouží dokumentační záznamy výrobních postupů v opakované výrobě nebo k
zapracování nových pracovníků. Stejný význam má sledování stavebních prací, ve
kterých se obrazové informace využije pro dokumentaci vestavby sítí, při
opravách i změnách, které někdy nelze tak rychle zanést do kreslené
dokumentace. I příprava stavebních prací -- tj. posouzení lokality, stavu
objektů na ní, určení demoličních postupů apod. - je snazší, je-li k dispozici
obrazový podklad k rozhodování. Je často mnohem názornější, než výkresová
dokumentace, zvláště nerozhodují-li vždy jen odborníci. Mimořádný význam má
obrazový záznam v těch výrobách, kdy záleží na vzhledu výrobku. Byla již zmínka
o módních snímcích, ale podobná hlediska platí např. i pro výrobu módních
doplňků a bižuterie, výrobu nábytku, zařízení pro domácnost. A to nejen při
posuzování výroby a její úrovně, ale i při nabídkách či jednání se zákazníkem,
kterému lze nabízet obrazové soubory třebas i na dálku obrazovým přenosem. Pro
tyto práce je možno podle požadavků volit jeden z digitálních přístrojů typu
CAMEDIA (420L až 1400L) a dále tiskárnu, využitelnou pochopitelně i pro další
tiskové potřeby závodu (HP DeskJet 890C, DeskJet 1120C).

Editorská činnost
Vydavatelská činnost, zvláště v oblasti periodik, se dnes opírá o využití
počítačů a pracuje při tisku obrazů s jejich digitálním záznamem, takže může
využít výhodně pro pořízení obrazových dat digitálních fotoaparát. To je
důležité všude tam, kde je nutno pořizovat obrazovou dokumentaci dislokovaně,
žádaný snímek lze bez větších komplikací pořídit kvalitněji, než pomocí běžných
kopírovacích procesů.
Obrazový materiál je zpravidla využitelný i později a proto je vhodná jeho
archivace na samostatných nosičích nebo v počítači s využitím programu,
dovolujícího rychlé vyhledání. Snadné snímání obrazových podkladů pomocí
digitálních fotoaparátů a využití náročnějších typů tiskáren dovoluje vydávat
malonákladové tiskoviny i bez složitého výrobního zařízení. Pro základní práce
stačí digitální fotoaparát (CAMEDIA 1000L, 1400L) a tiskárna, která není ryze
obrazová (HP DeskJet 890C). Pro náročnější případy jsou k dispozici tiskárny
pro oboustranný tisk, dovolující měnit velikost obrazu i tisk malých brožur či
skládaček (HP DeskJet 11230C)

Amatéři
Méně rozvinutou oblastí využití digitálního obrazu je zatím amatérská činnost.
Moderní digitální fotoaparáty poskytují dnes téměř stejné možnosti jako obdobné
typy fotografických přístrojů - především kompaktních. Zrcadlovka znamená v
tomto směru kvalitativní krok vpřed a její možnosti rozšíří aplikace barevného
tisku. Důvodem menšího šíření jsou zřejmě zatím vysoké investiční náklady,
spojené jak s nákupem přístroje a případně i tiskárny. Jistou brzdou je u nás
jistě i to, že počítače nepatří zatím k tak standardnímu vybavení, jako v
bohatších zemích, stejně jako přístup na Internet. Je však třeba počítat s
pozitivním vývojem v tomto směru i s tím, že mladší generace přijde digitálnímu
zobrazování a jeho širokým možnostem na chuť.
Pro vstup do oblasti digitální fotografie však nelze radit k tomu, aby se
začalo skromnějšími prostředky, jejichž výsledky snad uspokojí při prezentaci
na webovských stránkách, ne však pro zobrazení, srovnatelné s běžnou barevnou
fotografií. To poskytnou pouze digitální fotoaparáty s vyšším rozlišením
(CAMEDIA 820L, 1000L, 1400L). Jednou z výhod digitální fotografie pro amatéra
je především to že provozní náklady nejsou velké, a dále to, že s daty v
počítači lze pracovat a tak získat z fotografie víc, než by to umožnila práce v
náročné fotografické laboratoři. Není třeba zařizovat temnou komoru, vše se
odehrává na světle na obrazovce počítače -- elektronická temná komora je již
dnes realitou.
Trochu problémů bude mít začínající adept digitální fotografie s výstupem. Doma
může své snímky pozorovat na monitoru ppočítače či na obrazovce televizoru.
Pokud bude chtít předávat obrazy přítelům a nepostačí zánam na disketách či
přenosem, musí je tisknout. Nebudou mu asi hned dostupné náročnější typy
tiskáren a bude musit být -- alespoň na začátku -- skromnější (HP PhotoSmart
Photo printer, Olympus P-150E, P-300E). Přesto však je možno cestu k ryze
elektronické digitalizované fotografii považovat za otevřenou, její nákladnost
je jen otázkou dalšího vývoje.

Zvláštní oblasti aplikace
Zvláštní oblastí využití digitální fotografie je výroba osobních průkazů, do
kterých lze v počítači kromě snímku majitele průkazu vytisknout i ochranné
prvky, identifikační údaje, znaky pro automatickou kontrolu apod. Pořízení
snímku v požadované kvalitě je okamžité, stejně jako přenos do počítače, ve
kterém se připraví podklady pro tisk průkazu. Pomocí kvalitní tiskárny,
dovolující tisknout na rovinné materiály, se tyto údaje včetně snímku zobrazí
na nepapírovou podložku, která může mít určitou tlouštku, což však není pro
vhodně volený typ tiskárny problém. Taková zařízení nebude pravděpodobně možno
sestavovat z běžných přístrojů, nabízených na trhu, jen digitální fotoaparát by
mohl být z běžné výroby (CAMEDIA 820L, 1000L, 1400L).

Co nás čeká v blízké budoucnosti?
Odhadovat vývoj v delší etapě u tak progresivně se vyvíjejícího oboru, jakým je
technologie digitálního zobrazování, je velmi obtížné. Proto si všimneme jen
toho, o čem pro nejbližší budoucnost uvažují výrobci této techniky. Jde
především o to, rozšířit aplikační možnosti výrobou takového příslušenství,
které by nové aplikace umožnilo nebo usnadnilo. S tím souvisí i provázanější
využívání dosud spíše jen samostatně užívaných zařízení (digitální fotoaparát,
televizor, počítač, tiskárna). I to usnadní v budoucnu náhradu dosud užívaných
fotografických přístrojů za digitální. Některé služby (digitalizace
fotografických obrazů, přepis na disky apod.) by mohly být soustředěny v
servisních službách. Širší uplatnění by měl nalézt díky vývoji jednoduchých
možností přenosu i dálkový přenos digitálních snímků po síti GSM. Nezapomíná se
ani na rozvoj přístrojů, novým typem řady Camedia bude 840L s rozlišením 1,3
milonů pixelů. Takový výhled má do blízké budoucnosti firma Olympus.
Do oblasti digitálního snímání chce proniknout i firma Hewlett-Packard. Její
zájem o digitální fotografii je do jisté míry inspirován zájmem o šíření
tiskáren. Paletu dnešních typů tiskáren hodlá Hewlett-Packard rozšířit i směrem
k levnějším typům, připravuje digitální fotoaparát s počtem obrazových bodů nad
jeden milion, který by mohl být propojen přímo s tiskárnou bez prostřednictví
počítače. Fantazií není ani digitální fotoaparát, spojený s tiskárnou, tj.
soustava pro okamžitou fotografii. Další oblastí, které se hodlá
Hewlett-Packard věnovat, je využití obrazové informace na Internetu. K tomu
mají posloužit připravované postupy pro snazší přenos digitálních obrazů. A
nejen jich, i celých tiskových stran či časopisů, ilustrovaných barevně.
Tiskárně by tak přibyla další práce. HP si uvědomuje, že dosažení fotografické
kvality tisku zvyšováním dpi není tou nejsprávnější cestou. Počet
zpracovávaných dat roste kvadraticky s růstem rozlišení, což vede k zatížení
počítače, sítí atd. a tedy ke zpomalení práce. Mnohem perspektivnější je
zvyšování počtu barev, tištěných na jeden bod, tj. cesta, kterou se ubírá
technologie HP PhotoRet II.

8 1179 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.