Dilema: PDA, nebo smartphone?

Obecně lze téma zařízení PDA, ale i mobilních telefonů včetně smartphonů používaných v podnikové sféře odvíje...


Obecně lze téma zařízení PDA, ale i mobilních telefonů včetně smartphonů
používaných v podnikové sféře odvíjet od definice uživatele a vlastníka těchto
zařízení. Tato kategorie produktů je totiž specifická tím, že pro ni častokrát
platí jednotnost či shoda vlastníka zařízení a jeho uživatele neboli řečeno
jinými slovy v jednotlivých organizacích se lze setkat s PDA i smartphony,
jejichž uživateli, ale i vlastníky jsou zaměstnanci. Pro jiné produktové
kategorie (desktopy, periferie) popsaná shoda neplatí. Údaje prezentované v
tomto článku se však týkají zařízení, která používají zaměstnanci, ale vlastní
je dotazovaná organizace zaměstnavatel. Důvod je zřejmý cílem výzkumu je kromě
zmapování současného stavu zjišťovat také nákupní/investiční záměry, a proto je
v tomto ohledu třeba zaměřit se na ovlivnitelnou a inventarizovatelnou část
vybavení. Realizovaný výzkum tedy nezohledňoval individuální nákupy příslušných
zařízení, jež uskutečňují jednotliví pracovníci, kteří svá soukromá zařízení
(ať už jde o PDA, smartphony či o mobilní telefony) využívají pro pracovní
účely.
Z aktuálních údajů plyne, že v ČR činí podíl organizací, ve kterých zaměstnanci
používají nějaká PDA zařízení, 39 %. Opět považuji za důležité zdůraznit, že
tento údaj znamená, že přibližně dvě pětiny organizací nakoupily PDA do svého
vlastnictví pro své zaměstnance, a ti tato PDA zařízení používají při plnění
svých pracovních povinností. Je téměř jisté, že i v ostatních 61 % organizací
někteří zaměstnanci PDA používají, nicméně v těchto případech jde o jejich
vlastní vybavení nikoliv o zařízení zakoupené a poskytnuté zaměstnavatelem.
V případě smartphonů činí celková míra penetrace 17 %, což je necelá polovina
ve vztahu k zastoupení firemních PDA. Důvodů uvedeného rozdílu je jistě mnoho,
pro zde uvedený interpretační rámec jsou však významné dva následující faktory:
různě dlouhá doba, po kterou jsou oba typy zařízení na trhu k dispozici, a
požadavky uživatelů na funkcionalitu takovýchto zařízení.

Komunikace prioritou
Zatímco první důvod asi není třeba zvlášť komentovat, druhý si detailnější
analýzu zaslouží. V rámci výzkumu totiž byla kategorie PDA zařízení sledována
strukturovaně, podle možnosti PDA zařízení komunikovat s okolím. V rámci PDA
tedy byla rozlišována zařízení bez komunikačních modulů, PDA s GSM komunikačním
modulem a zařízení s možností komunikovat v rámci bezdrátové sítě (WLAN).
Podíly jednotlivých typů PDA zařízení vyplývají z uvedeného grafu a ukazují na
skutečnost, že největší část v současnosti používaných PDA zařízení nedisponuje
žádným ze sledovaných komunikačních modulů. Z tohoto pohledu je zajímavé
srovnání míry penetrace smartphonů a PDA zařízení vybavených GSM modulem z
provedené komparace je patrné, že oba typy zařízení již nyní dosahují
srovnatelného zastoupení.
Jak pro smartphony, tak rovněž pro PDA platí, že si tato zařízení pořizují ve
větší míře organizace s více než 500 zaměstnanci a obecně lze vysledovat
statisticky významnou závislost na velikosti organizace (ověřované celkovým
počtem zaměstnanců). V případě subjektů s méně než 100 zaměstnanci pořídila
svým zaměstnancům PDA zařízení jedna pětina organizací, zatímco podíl v
největších subjektech (v organizacích s více než 1 000 zaměstnanci) dosahuje
téměř dvou třetin. Podobná závislost platí i pro smartphony u organizací s méně
než 100 zaměstnanci se lze s nimi setkat v jedné z deseti, zatímco v segmentu s
více než 1 000 pracovníky je to ve třetině firem.
Podíly "běžných" mobilních telefonů přitom vykazují zcela opačný trend, kdy
jsou to právě menší organizace, kdy je penetrace služebních mobilů nejvyšší a s
rostoucí velikostí organizace klesá.
Počet zaměstnanců však není jedinou charakteristikou, která diferencuje mezi
jednotlivými subjekty. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že smartphony našly své
uplatnění zejména v institucích finančního sektoru, ale pro aktuální používání
PDA s GSM komunikačním modulem nelze jednoznačně stanovit žádné oborové rozdíly.

Co bude následovat
Jaký vývoj lze očekávat v letošním roce? Z odpovědí dotazovaných zástupců
institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld lze dovodit, že vzájemný
poměr mezi PDA a smartphony zůstane víceméně zachován. Z výzkumu plyne, že
nákup nového PDA plánuje během roku 2005 uskutečnit 15 % organizací, zatímco
nový smartphone si hodlá pořídit přibližně jedna organizace z deseti. Lze však
očekávat změnu ve struktuře poptávky tohoto segmentu, v jejímž důsledku klesne
podíl PDA bez komunikačních modulů v rámci celé kategorie PDA zařízení na asi
jednu třetinu (v současnosti jejich podíl přesahuje 50 %).
Zájem o pořízení PDA je patrný zejména ve skupině velkých organizací (tedy mezi
subjekty s více než 500 zaměstnanci). Z analýzy dlouhodobých trendů se dále
ukazuje, že k této skupině velkých organizací se během roku 2005 budou
přibližovat středně velké subjekty (s 100-500 zaměstnanci). Očekávám, že na
konci roku bude bod zlomu rozdělující organizace na nadprůměrně a podprůměrně
vybavené činit nikoliv 500, ale 100 zaměstnanců.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.