Dodavatel IS zodpovídá za komplexní řešení

V pražském Paláci Žofín se ve dnech 15.-16. června uskutečnil už 6. ročník mezinárodní konference Systémová inte...


V pražském Paláci Žofín se ve dnech 15.-16. června uskutečnil už 6. ročník
mezinárodní konference Systémová integrace 98, informační strategie 90. let.
Akce byla určena hlavně pro manažery podniků, informatiky a všechny, kteří
plánují změnu informačních systémů. Předsedu programového výboru konference
prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc., vedoucího katedry informačních technologií na
Fakultě informatiky a statistiky VŠE, který je současně prezidentem České
společnosti pro systémovou integraci, jsme požádali o rozhovor.
Kdy vlastně vznikla Česká společnost pro systémovou integraci?
V roce 1993. V té době tady neexistovaly žádné ekonomické akce, které by se
orientovaly na informatiku. Řekli jsme si, že by nebylo špatné něco takového
zorganizovat a tak vznikl první ročník této konference. A spolu s ním i Česká
společnost pro systémovou integraci.
V současné době společnost sdružuje 4 typy subjektů. Jednak jsou to dodavatelé
informačních technologií dnes jsou to v podstatě všechny velké firmy z dané
oblasti. Za druhé jsou to uživatelské firmy, kterých společnost sdružuje
několik set. Třetí skupinu představují univerzity a čtvrtou pak konzultační
firmy. Cílem naší společnosti a také této konference je konfrontace názorů
všech těchto 4 stran, tak aby se problém osvětlil z nejrůznějších úhlů.
Konferenci vždycky koncipujeme tak, že se vytypují 3-4 hlavní témata, letos je
to elektronický obchod, nové trendy v oblasti informačních systémů, dále otázky
podnikatelské hodnoty informačních systémů a technologií a konečně místo
systémové integrace v podnikovém řízení.
Daly by se ve stručnosti charakterizovat základní trendy či problémy systémové
integrace v současné chvíli?
Systémová integrace se potýká s několika problémy. V první řadě se hrozně liší
samotný náhled na to, co vůbec systémová integrace je, co zahrnuje, jaké
služby, dodávky... My se v rámci naší společnosti snažíme razit názor, že
dodavatel informačního systému je zodpovědný za komplexní řešení IS, tzn. za
technologii, software, za všechny služby tak, aby bylo dosaženo plné podpory
podnikových cílů. Zatím ovšem poněkud selhává vazba technologie podnikové cíle.
Vina ovšem není zdaleka jen na straně dodavatelů. V řadě podniků dnes totiž
ještě dobře nezvládají strategické řízení informačního systému, tak aby systém
plnil účel, pro který byl koncipován.
Jakou vidíte cestu k řešení tohoto stavu?
Jednou z cest jsou právě takovéto konference. Možnost, aby se na nějakém fóru
sešly všechny zainteresované strany a o problémech diskutovaly. Prozatím se
ovšem ještě nedaří ve větší míře získávat pro tyto akce top management podniků,
který o koupi informačních systémů rozhoduje. Druhou cestou jsou média,
popularizace problému prostřednictvím sdělovacích prostředků. A třetí způsob
vidím ve zvýšení úrovně dodávek. Tak, aby dodávka informačního systému
představovala kombinovanou službu, tedy nejen zajištění technologie, ale i
odborníků na daný IS. Zdá se, že v posledních letech v řadě firem takovíto lidé
vyrostli.
Z jakých řad se rekrutují účastníci konference a jaká je jejich profesní
struktura?
My jsme si dělali poměrně přesnou statistiku. Na konferenci se zaregistrovalo
592 účastníků. Z pohledu firem přestavují 48 % zákaznické firmy, 46 % firem je
dodavatelských a 6 % jsou univerzity. Pokud jde o účastníky, pochopitelně IT
firmy sem vyslaly více lidí než uživatelské firmy, tam se ta čísla tedy poněkud
mění. Nicméně struktura účastníků je uspokojivá.
Co se týče profesní struktury v případě zákaznických firem jsou zde zpravidla
ředitelé informatiky a lidé zodpovědní za řešení informačního systému. Je tu
však i několik ředitelů podniků, např. ředitel Severomoravské energetiky, což
je fakt, který nás velice těší.
Když porovnáte letošní ročník s předchozími dochází k nárůstu počtu účastníků a
ke zvýšení odborné úrovně?
Počet účastníků oproti minulému ročníku vzrostl asi o 200 lidí. Loni jich bylo
zhruba 400, letos téměř 600. Jsme rádi, že začíná převažovat složka
uživatelská, protože nemá smysl pořádat akce, kde se setkávají jenom
dodavatelé. A možná ještě jednu poznámku. Zatímco naše Česká společnost pro
systémovou integraci působí už od roku 1993, tedy od rozdělení republiky, na
Sloven-sku adekvátní partner neexistoval. V Čechách je co kraj, to sekce a na
Slovensku jsme dosud měli jen několik běžných členů naší společnosti. Od
letošního května však i na Slovensku existuje samostatná Slovenská společnost
pro systémovou integraci, se kterou hodláme řadu věcí dělat společně.
Na jaké úrovni je dnes u nás vedení projektů a implementací ze strany
systémových integrátorů?
Je to velmi různé. Téměř všechny firmy zabývající se systémovou integrací mají
úspěšné projekty, ale také neúspěšné projekty. Částečně je to dáno tím, že
dodavatelský, implementační tým není zcela dokonalý. Když totiž tým dobře
implementuje informační systém v průmyslovém podniku, ještě to vůbec neznamená,
že stejně dobře provede implementaci systému třeba v bance. Tyto týmy musí být
specializované a tato specializace stojí peníze.
Na druhé straně řada neúspěchů má příčinu na straně odběratele. Zákazník nemůže
čekat, až mu někdo přinese produkt a řekne: Tady máš na klíč informační systém.
Vždycky to musí být kooperace obou stran a jestliže si to zákazník neuvědomí a
nevyčlení pro spolupráci s dodavatelem kvalitní lidi a neposkytne jim čas a
prostředky, tak to nemůže fungovat.
Dnes se dodavatelské firmy snaží zahrnout co nejvíc branží. Myslíte si, že v
budoucnu tady naopak vzniknou úzce specializované firmy, které budou dodávat
třeba výhradně do potravinářského průmyslu, bankovnictví atd?
Neřekl bych, že firmy, ale týmy určitě. Protože pokud se má systémový
integrátor zajímat o to, jak co nejlépe podporovat podnikové cíle, nemůže se
jeho znalost omezovat pouze na technologickou sféru, ale musí mít i znalost
"best practise" v dané oblasti. A nemůže existovat expert, který ovládá best
practise v bankovnictví, ve stavebnictví i v průmyslu. To není v lidských
silách.
Děkuji vám za rozhovor.
8 1410 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.