Dokonale vyvß×enß zßtý×

Longhorn Beta 2 na dobrÚ cestý Windows Longhorn Server se ve firmßch orientovanřch na Windows patrný stane ×ßdanřm z...


Longhorn Beta 2 na dobrÚ cestý
Windows Longhorn Server se ve firmßch orientovanřch na Windows patrný stane
×ßdanřm zbo×Ým. NynÝ, ve fßzi druhÚ betaverze, představuje Longhorn bezpoŔet
novřch funkcÝ, je× by leckdo oŔekßval a× ve finßlnÝ verzi. Jako velmi slibnř se
jevÝ jeho celkovř d¨raz na konsolidaci a zjednoduÜenÝ nasazenÝ i administrace.
Strana 24
JBoss a Liferay: OtevřenÚ portßly pro SOA
PodnikovÚ portßly budou podle spoleŔnosti Gartner do roku 2007 pro 50 % podnik¨
prvnÝmi velkřmi aplikacemi koncept¨ SOA. S tÝmto odhadem lze snadno souhlasit,
jeliko× podstata kompozitnÝch, rozÜiřitelnřch portßl¨ - a navÝc zavedenÚ
standardy pro nßvrh portlet¨ a vnitřnÝ komunikaci - do definice SOA perfektný
zapadajÝ. K dispozici je Üirokß Ükßla komerŔnÝch řeÜenÝ, ale Üirokß podpora
standard¨ a Ükßla mo×nostÝ zvyÜuje zßjem takÚ o open source portßly.
Na trhu p¨sobÝ spousta dodavatel¨ portßl¨, vedle toho ale vzniklo i mno×stvÝ
×ivotaschopnřch open source projekt¨. Otestovali jsme dva představitele prßvý z
nabÝdky open source produkt¨, a to JBoss Portal 2.2.1 a Liferay Portal 4.0. Ty
se toti× z hlediska shody se standardy, snadnÚ instalace a funkcionality mohou
smýle postavit komerŔnÝm produkt¨m. Spolu s aktivnÝ podporou komunity a
dostupnostÝ profesionßlnÝch slu×eb představujÝ JBoss a Liferay plnohodnotnß
portßlovß řeÜenÝ, o nich× stojÝ za to uva×ovat.
JBoss Portal 2.2.1
JBoss Portal vyu×Ývß nýkolika komponent JBoss Enterprise Middleware Suite
(JEMS) vŔetný systÚm¨ JBoss Cache, Clustering a Application Server. Tato
architektura umoײuje velkou Ükßlovatelnost a poskytuje vysokou ·rove˛
spolehlivosti - a vaÜi IT pracovnÝci se nemusejÝ trßpit s konfiguracÝ jinřch
srovnatelnřch open source produkt¨. Je zcela na vßs, jakou z databßzÝ
podporovanřch slu×bou Hibernate pou×ijete, nebo zda budete provozovat
distribuci JBoss Portal, kterß obsahuje databßzi Hypersonic.
JBoss Portal 2.2.1 rozÜiřuje mno×inu podporovanřch standard¨ o CMS (Content
Management System, systÚm sprßvy obsahu) zalo×enř na ·lo×iÜti obsahu podle
specifikace JSR 170 a na autentizaci vyu×ÝvajÝcÝ JAAS (Java Authentication and
Authorization Service). K dispozici je tÚ× podpora clusteringu portlet¨, kterß
umoײuje vysokou dostupnost pro kritickÚ aplikace. A byla vylepÜena takÚ
administrace: VýtÜinu ·loh sprßvy portßlu je ji× mo×nÚ provßdýt přes grafickÚ
rozhranÝ namÝsto editovßnÝ XML soubor¨.
NasazenÝ portßlu JBoss je jednoduchř proces sestßvajÝcÝ ze třÝ krok¨, jimi×
jsou: editace konfiguraŔnÝho souboru, vytvořenÝ databßze a spuÜtýnÝ portßlu.
AŔkoliv mß Management Portlet grafickÚ rozhranÝ, zjistili jsme, ×e pochopit
vÜechny jeho prvky a dostat se rychle do potřebnÚ oblasti zabere nýjakř Ŕas. V
porovnßnÝ s řeÜenÝm Liferay takÚ vykonßvßnÝ bý×nřch ·kol¨ vy×aduje výtÜÝ ·silÝ.
NapřÝklad uspořßdßnÝ portlet¨ a jejich konfigurace na strßnce pomocÝ nßstroj¨
JBossu znamenß nutnost znßt r¨znÚ podivnÚ přÝkazy a ovlßdacÝ prvky, aŔkoliv by
to Ülo udýlat pohodlnýji metodou "tßhni a pusŁ".
JBoss nabÝzÝ nýkolik autentizaŔnÝch metod. My jsme pou×ili stßvajÝcÝ LDAP
server. Nßsledný jsme vyu×ili portlety Role a User pro vytvořenÝ rolÝ a jejich
přiřazenÝ u×ivatel¨m. PotÚ jsme na zßkladý rolÝ ka×dÚmu portletu přiřadili akce
(jako "prohlÝ×et" Ŕi "vytvořit").
VýtÜÝ podniky mohou vytvořit vÝce instancÝ portßlu, kterÚ pobý×Ý uvnitř jednoho
kontejneru portßlu JBoss. Zjistili jsme ale, ×e organizaŔnÝ struktura u Liferay
nßm poskytla snazÜÝ kontrolu nad ·kony, kterÚ u×ivatelÚ provßdýjÝ. To ilustruje
zßsadnÝ rozdÝl mezi produkty: JBoss je velmi dobrß publikaŔnÝ platforma, ale
neumoײuje vytvßřet a u×ivatelsky přizp¨sobovat soukromÚ oblasti, jak to jde v
Liferay.
AvÜak JBoss je silnř ve sprßvý webovÚho obsahu a v podpoře standard¨. CMS
vyu×Ývß Apache Jackrabbit (open source implementaci Content Repository for Java
Technology API). PomocÝ administraŔnÝho portletu jsme vytvořili r¨znÚ
adresßřovÚ struktury, uploadovali dokumenty a upravovali HTML strßnky
vestavýnřm editorem typu WYSIWYG. FormßtovßnÝ textu je snadnÚ, neboŁ editor
zobrazuje aktußlnÝ tabulku styl¨ portßlu.
Kromý portletu CMS pro sprßvu obsahu nabÝzÝ JBoss i diskusnÝ fˇrum. V komunitý
JBossu oznaŔovanÚ PortletSwap je k dispozici celß řada portlet¨ pro poskytovßnÝ
novinek Ŕi akciovřch kurz¨ a pro IFrame, a dalÜÝ u×iteŔnÚ výci jako motivy a
layouty.
Nßvrhßři vytvßřejÝ pomocÝ CSS motivy a layouty strßnek, kterÚ mohou břt
přiřazeny instanci portßlu, strßnkßm nebo jednotlivřm okn¨m. Tyto kombinace
motiv¨ a design¨ jsou zabaleny jako .war soubory a automaticky vlo×eny do
systÚmu. Dßle JBoss pou×Ývß tzv. koncept dynamiŔnosti, kterř administrßtor¨m v
podstatý dovoluje vytvßřet, editovat nebo ruÜit objekty portlet¨ bez nutnosti
restartu serveru.
JBoss umoײuje vřvojßř¨m docela snadno prochßzet stromem objekt¨ portßlu a
specifikovat, ×e portlet komunikuje s jinřm oknem nebo vede na jinÚ strßnky.
Při vytvßřenÝ portlet¨ dovoluje JBoss vřvojßř¨m pou×Ývat framework, kterř
preferujÝ - zejmÚna Struts, Spring MVC, Sun JSF-RE, Ajax nebo MyFaces. Proto
abychom vidýli, jak lze JBoss pou×Ýt pro SOA, zkusili jsme pomocÝ JavaScriptu a
XML vytvořit jednoduchř portlet, kterř komunikoval s SQL databßzÝ od
Microsoftu. Na zßkladý tohoto bezproblÚmovÚho pokusu oŔekßvßme, ×e vřvojßři
budou JBoss Portal moci pou×Ývat pro propojovßnÝ produkŔnÝch aplikacÝ.
Kdy× jsme skonŔili s testovßnÝm, JBoss připravoval verzi 2.4, kterß
implementuje WSRP (Web Services for Remote Portals) a zßkladnÝ CMS workflow
(vyu×ÝvajÝcÝ JBoss jBPM). Tato verze takÚ přinese robustnÝ prostředÝ pro
kontrolu kvality (QA), tak×e podniky budou moci testovat novÚ designy nebo
zmýny dřÝve, ne× budou nasazeny v produkŔnÝm prostředÝ.
JBoss je nynÝ schopen pracovat v rozsßhlÚm podnikovÚm nasazenÝ, a to dÝky
podpoře JEMS. PředstavitelÚ dodavatele naznaŔili, ×e aby systÚm uŔinili jeÜtý
silnýjÜÝm, plßnujÝ v blÝzkÚ dobý přidat slu×by pro indexovßnÝ a vyhledßvßnÝ a
podporu specifikace Portlet 2.0. Dßle bude JBoss Portal zahrnovat plug-in
vřvojovÚho prostředÝ (IDE) Eclipse pro usnadnýnÝ vřvoje portlet¨ a stane se
nezßvislřm na aplikaŔnÝm serveru. Tak×e i kdy× se JBoss 2.2.1 nepou×Ývß ·plný
nejsnadnýji, nelze mu upřÝt jeho klady v podobý podpory standard¨, slibnÚ
roadmapy a profesionßlnÝch slu×eb.
Liferay Portal 4.0
Liferay Portal, jeho× prvnÝ verze byla uvolnýna před 6 lety, je vlajkovou lodÝ
svÚ firmy. M¨×e fungovat na Ŕemkoliv od "odlehŔenÚho" kontejneru servlet¨ typu
Jetty nebo Tomcat a× po J2EE server, jako je WebLogic Ŕi WebSphere. To znamenß,
×e Liferay Portal Enterprise navr×enř pro tvorbu komponent EJB (Enterprise
JavaBeans) a distribuci transakcÝ na vÝce server¨ vy×aduje J2EE server.
Mo×nost volby je rozÜÝřena i na to, jak konstruujete portßl - od nasazenÝ
portlet¨ vyhovujÝcÝch specifikaci JSR 168 a× po publikovßnÝ portlet¨ s vyu×itÝm
webovřch slu×eb.
Verze 4.0 přinßÜÝ řadu vřznamnřch vřhod pro administrßtory, vřvojßře portßl¨ a
koncovÚ u×ivatele. Administrßtoři nynÝ mohou omezit přÝstup k portlet¨m a
vytvßřet samostatnÚ portßly nebo sub-portßly pro r¨znÚ Ŕßsti organizace. Pro
nßvrh strßnek portßlu mohou nynÝ vřvojßři pou×Ývat Velocity (systÚm Üablon
zalo×enř na Javý). U×ivatelÚ mohou nahrßvat strßnky s veřejnřmi nebo privßtnÝmi
oprßvnýnÝmi a na r¨znÚ strßnky takÚ aplikovat motivy.
Existuje vÝce ne× 700 zp¨sob¨, jak Liferay provozovat, poŔÝtßme-li r¨znÚ
kombinace middlewarovřch a databßzovřch platformem. Testovali jsme verzi
Professional s Tomcatem na serveru Windows 2003, přiŔem× jsme portßl rozbýhli
býhem nýkolika minut. V tÚto verzi je k dispozici takÚ lepÜÝ dokumentace, a to
i přes to, ×e jsme v nÝ narazili na nýkolik chyb. Ale přesný v duchu princip¨
open source komunity jsme poopravenř postup konfigurace nalezli na diskusnÝm
fˇru Liferay.
Liferay portßly majÝ inteligentnÝ vzhled vychßzejÝcÝ ze specifikace Web 2.0 a
dodanÚ portlety jsou z hlediska ovlßdßnÝ konzistentnÝ a intuitivnÝ. NapřÝklad
GUI Administration portlet nßm umo×nil rychle přidat organizace a lokality,
kterÚ reprezentovaly typickou strukturu korporace. V tÚto hierarchii jsme pak
rychle a snadno vytvořili u×ivatelskÚ ·Ŕty s nßle×itřmi rolemi. Pro rozsßhlejÜÝ
implementace m¨×ete Liferay spojit s externÝm LDAP archivem (defaultný je
zahrnut konektor pro Exchange), a vytvořit tak prostředÝ s jedinřm přihlßÜenÝm
(SSO, Single Sign-On).
V oblasti sprßvy dokument¨ přidßvß Liferay 4.0 podporu JSR 170 prostřednictvÝm
Apache Jackrabbit. PomocÝ portletu Document Library jsme vytvořili slo×ky,
uploadovali dokumenty a obrßzky a přiřadili přÝstupovß prßva. Alternativný ale
m¨×ete Liferay integrovat takÚ s jinřm open source ·lo×iÜtým obsahu jako
Alfresco Ŕi Magnolia - nebo dokonce s produkty s uzavřenřm kˇdem od vřrobc¨,
jako je třeba Vignette.
Portlet Journal nßm dovolil přidßvat na nßÜ testovacÝ portßl novinky a Ŕlßnky s
informacemi o produktech a překlopil je jak na veřejnř web, tak do intranetu.
Editory obsahu tyto informace formßtujÝ pomocÝ textovÚho editoru, tak×e bude
mo×nß potřeba i trocha ÜkolenÝ. Funkce CMS jsou rozÜÝřeny takÚ o sprßvu verzÝ a
expiraci dokument¨. Stejný tak by designÚři nemýli potřebovat ×ßdnÚ zvlßÜtnÝ
schopnosti pro přizp¨sobovßnÝ vzhledu portßl¨, neboŁ Üablony jsou zalo×eny na
formßtu XML nebo Velocity (.vm).
Liferay je takÚ snadno pou×itelnř z pohledu koncovÚho u×ivatele. Jakmile jsme
se napřÝklad přihlßsili, vytvořili jsme jednÝm kliknutÝm veřejnÚ a soukromÚ
prostory a pak jsme metodou tßhni a pusŁ přidali kamkoliv na strßnku portlety.
DodßvanÚ portlety pokrřvajÝ Üirokř rozsah oblastÝ - od RSS ŔteŔek a× po
komunitnÝ diskusnÝ fˇra. Vzhled jednotlivřch strßnek m¨×ete zmýnit vřbýrem
jinÚho motivu. SnadnÚ je takÚ přidßnÝ jazykovÚho portletu a vřvojßři nebo
tv¨rci obsahu tak mohou lokalizovat portlety, CMS obsah i layouty strßnek pro
ka×dř jazyk (zahrnuto je třinßct jazykovřch zdroj¨).
Podniky, kterÚ potřebujÝ platformu pro ·lohy zamýřenÚ na zßkaznickÚ
přizp¨sobenÝ a SOA, zjistÝ, ×e je podporovßna výtÜina nezbytnřch technologiÝ.
Programßtoři mohou vytvßřet JavaServer Faces portlety pomocÝ oblÝbenÚho
vizußlnÝho vřvojovÚho prostředÝ nebo frameworku Struts. Liferay rovný×
podporuje WSRP, aŔkoliv jde o verzi 1.0. V rßmci testu jsme WSRP ·spýÜný
pou×ili pro zÝskßvßnÝ dat z veřejnřch webovřch slu×eb, jako jsou kurzy akciÝ Ŕi
kvˇty dodßvek, a zobrazili jsme je v okný portletu.
Podnikovß verze vyu×Ývß OSCache (Üiroce pou×Ývanř, vysoce vřkonnř open source
J2EE framework) pro clustering a cachovßnÝ portlet¨. Ve vřsledku se tedy zdß,
×e portßl Liferay je Ükßlovatelnř i pro výtÜÝ organizace.
Liferay Portal 4.0 bylo radost pou×Ývat. Dojem na nßs udýlala solidnÝ
administrace a flexibilnÝ mo×nosti nasazenÝ, stejný jako kolik r¨znřch funkcÝ
je k dispozici. Podpora standard¨ je sice na dobrÚ ·rovni, avÜak JBoss je na
tom, jestli×e posuzujete aktußlnÝ verze, o nýco lÚpe.
Kdo a pro koho
Pokud bychom mýli pomocÝ open source nßstroj¨ rychle vytvořit portßl v koneŔnÚ
(pou×itelnÚ) podobý, pak by byl naÜÝ prvnÝ volbou Liferay, a to dÝky svÚ
pou×itelnosti, "nablřskanÚmu" vzhledu i dodßvanřm portlet¨m.
JBoss nicmÚný nabÝzÝ velmi dobrÚ a ucelenÚ middlewarovÚ řeÜenÝ vŔetný vysokÚ
technickÚ hodnoty a kvalitnÝ podpory. Pokud mßte dostatek vřvojßř¨ nebo
finanŔnÝch prostředk¨ na profesionßlnÝ slu×by, pak bude JBoss dobrou volbou.
NavÝc nadchßzejÝcÝ verze JBossu budou zahrnovat podporu nejnovýjÜÝch
technologiÝ a standard¨ vy×adovanřch při realizaci SOA projekt¨. (wep) 6 1021

HodnocenÝ
Jednoduchost Integrace Implementace Sprßva Hodnota
Produkt pou×itÝ (25 %) (25 %) (20 %) (20 %) (10 %) Celkem Vřrobce
JBoss Portal 2.2.1 7 9 9 8 9 8,3 JBoss, jboss.com
Liferay Portal 4.0 9 8 8 9 9 8,6 Liferay, liferay.com

Zdroj: Infoworld 2006, IDG USA

JBoss Portal 2.2.1
podpora standard¨, d¨raz na vysokou dostupnost a bezpeŔnost, sprßvnÝ rozhranÝ
snadnost pou×itÝ při designu

Cena: licencovanř pod LGPL, r¨znÚ mo×nosti firemnÝ podpory
PodporovanÚ platformy: vÜechny OS s podporou JVM, vÜechny databßze s podporou
JDBC

Liferay Portal 4.0
nßstroje a mo×nosti designu, flexibilnÝ mo×nosti nasazenÝ, sprßva
ne tak Üirokß podpora standard¨

Cena: poskytovanř pod licencÝ MIT, placenÚ profesionßlnÝ slu×by zahrnujÝ
podnikovou podporu, ÜkolenÝ a zßkaznickř vřvoj
PodporovanÚ platformy: Bý×Ý na ka×dÚm rozÜÝřenÚm aplikaŔnÝm serveru, databßzi a
OS

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.