Důležité základní kameny pro úspěšnou IP telefonii

Už jste se seznámili s lákavými informacemi o návratnosti investic do IP telefonie a prozkoumali různá řešení prodej...


Už jste se seznámili s lákavými informacemi o návratnosti investic do IP
telefonie a prozkoumali různá řešení prodejců, která vypadají, že budou
vyhovovat potřebám vaší společnosti? Pokud jste s touto domácí úlohou hotovi,
víte také, že spojovat hlasové a datové sítě do jediné integrované sítě je
složitý počin, vyžadující pečlivou analýzu stávající infrastruktury. Jen na
jejím základě lze zodpovědně posoudit stav existující sítě a rozhodnout o
změnách potřebných pro úspěšný provoz VoIP.

Objektivní vyhodnocení schopností sítě je klíčové pro každou implementaci IP
telefonie. Existuje pro to několik důvodů:
lBudete-li znát současné požadavky na provoz vašich hlasových a datových sítí,
budete moci lépe stanovit požadavky na kvalitu služeb (QoS, Quality-of-Service)
a případné rozšíření přenosového pásma své nové sítě pro IP telefonii. lDetekce
a rozkrytí základních rysů sítě, jako jsou její úzká místa nebo časté a
opakované přenosy datových paketů, vyjasní způsob bezproblémové implementace
VoIP. lBudete-li mít přesný obrázek o topologii současné sítě, uvidíte oblasti,
které před implementací vyžadují vylepšení, jako například rekonfiguraci pro
zajištění efektivnějšího směrování. lStanovení startovní čáry v podobě výkonu
současné sítě vám poskytne pevnou základnu k poměřování s budoucím stavem. Tak
budete vědět, jak se vám daří plnit stanovené technologické cíle.

Co je třeba posoudit
Úspěšnost implementace IP telefonie bude záviset na schopnostech komponent
současné sítě. Pokud jde o datovou síť, mělo by být každé zařízení v sítích WAN
i LAN, které se bude účastnit aplikací, testováno a ohodnoceno. Jde o routery,
přepínače, servery, brány i o specializovaná zařízení pro VPN.
Uvedené prvky sítě většinou nebývají na IP telefonii připraveny a budou
potřebovat modernizovat nebo nahradit. Testování tuto potřebu potvrdí nebo
vyvrátí a upřesní nezbytné změny. Prvním klíčovým krokem, který je třeba
udělat, je stanovení, jaký druh provozu se během dne vyskytuje. Kvůli provozním
špičkám bude totiž při podpoře IP telefonie patrně třeba rozšířit přenosové
pásmo. Další faktory, které je nutné prostudovat, jsou druhy uživatelů a
provozu, jejich priority, typy paketů, druhy použitých aplikací a potíže při
přenosu. IP telefonie je citlivá na zpoždění, proto musí být mimo jiné určeno,
jaké směrování bude nejefektivnější.
Klíčovým bodem IP telefonie je zajištění dobré hlasové kvality, takže je
důležité vědět, zda váš současný komunikační systém a hlasové brány dokáží
adekvátně zvládnout provoz spojené sítě. Posouzení se provádí tak, že se
hlasová kvalita současné sítě změří testovacím zařízením. Poté se zavede provoz
VoIP (Voice-over-IP) a měření se zopakuje, aby bylo vidět, která zlepšení bude
nutné provést k zajištění dostatečné kvality přenášeného hlasu v novém
integrovaném prostředí.

Kvalita hlasu
Většina uživatelů očekává vynikající kvalitu přenášeného hlasu, a to dokonce i
v paketové síti, která nemá garantovanou kvalitu přenosu. Za standard, se
kterým bude IP telefonie poměřována, lze považovat běžnou přepínanou síť. V
nově vzniklé síti tak musejí být na prvním místě parametry důležité pro
zachování dobré kvality hlasu, tedy jeho srozumitelnost, přijatelné zpoždění a
ozvěna. Srozumitelností je myšlena zřetelnost hlasového signálu a to, jak
srozumitelně zní pro lidské ucho. Řada testerů kvality hlasového signálu
používá pro měření srozumitelnosti hlasového signálu po jeho přenosu z telefonu
dva algoritmy: měření kvality vnímání řeči (Perceptual Speech Quality
Measurement) a měření kvality analýzy vnímání (Perceptual Analysis Quality
Measurement).
Zpoždění je doba, kterou potřebuje hlasový signál k tomu, aby urazil vzdálenost
od volajícího k volanému. Problematika časových prodlev je pro IP telefonii
specifická, protože paketové sítě zavádějí do volání další transakce včetně
paketizace hlasového signálu. Routery nebo přepínače mohou rovněž přidat nějaké
zpoždění.
Avšak správně kalibrovaná síť by měla mít jen nepatrné zpoždění.
Jako ozvěna je označován zvuk, který produkuje mluvčí a který se vrací do jeho
ucha ze stejného telefonu. V řadě případů je echo způsobeno nevhodným
elektrickým zapojením mezi trunkovou a telefonní linkou. Tester hlasové kvality
umí změřit echo, které vytvářejí přirozené nebo simulované hlasové signály.
Další testování a analýza pomohou izolovat jeho příčinu.
Posuzování IP telefonie by mělo rovněž zahrnout prozkoumání kvality služeb
(QoS), které síť poskytuje, zejména pak fázové kolísání (jitter) a vynechávání
paketů. Fázové kolísání, které bývá příčinou pulzující konverzace vlivem
nestejných zpoždění, se může v síti s IP telefonií stát skutečně nepříjemným
problémem, pokud ho nedetekujete a neregulujete ještě před implementací.
Podobně i další provoz, který IP telefonie přináší, může vést k tomu, že
routery a přepínače vypouštějí pakety a hovory, pokud tento potenciální problém
není řešen s předstihem.

Postup při posuzování
Některé metody hodnocení IP telefonie se soustřeďují výhradně na zodpovězení
otázky: Jak bude IP telefonie fungovat ve stávající síti? Podle tohoto scénáře
se zavede do síťových toků provoz VoIP a analyzuje se kvalita hlasu tak lze
zjistit, co se musí zlepšit, aby síť úspěšně fungovala.
Ještě před implementací je jistě užitečné vědět, jaké problémy mohou být
spojeny s kvalitním přenosem hlasu po IP, ale stejně důležité je i zanalyzovat
kvalitu datové sítě protože to je ta platforma, na které bude VoIP běžet a na
níž bude nakonec záviset. Provedení testů hlasové kvality vám zodpoví otázku,
jaké máte zpoždění, ale nedozvíte se, kde se objevuje zahlcení sítě (hlavní
viník ztrát paketů). Vědět, jaké problémy se objevují na datové straně sítě, je
stejně důležité jako rozumět témuž na hlasové straně, protože každá platforma
ovlivňuje tu druhou.
Proces posuzování datové sítě začíná sběrem podrobných informací o její
infrastruktuře, o používaných protokolech LAN/WAN, o strategiích a procedurách
IT, o konkrétních službách a nesmí chybět inventář souvisejícího síťového
vybavení. Nelze opominout ani očekávání týkající se budoucích služeb a zahrnout
je do vytvářených doporučení.
Po shromáždění informací je třeba vyhotovit přehled a zdokumentovat platformy,
aby bylo možné konstatovat, zda jejich fyzické součásti kabeláž, aktivní prvky
apod. budou při přechodu stávající sítě k IP telefonii pomáhat nebo spíše
překážet.
Další podrobnosti o síti budou zjištěny z analýz protokolů a testování různých
síťových segmentů na proměnné, jako jsou provozní špičky, vypuštěné pakety a
opakované přenosy. Poté se vyhotoví statistické přehledy a provede se analýza
příčin takových situací v síti, jako je například zahlcení nebo opakované
přenosy paketů.
V tomto okamžiku se provede testování kvality hlasových služeb na stávající
infrastruktuře hlasové sítě, aby bylo možno stanovit základnu pro měření
výkonnosti IP telefonie. Poté se do síťových toků zavede provoz VoIP, provede
se měření a vyhotoví se podrobné statistické přehledy pro účely analýzy.
Konečný posudek vzniká jako souborná zpráva, pro niž se využívá informací z
rozhovorů s uživateli, přehledů o jednotlivých platformách a z protokolů o
testech. Zpráva obsahuje analýzu, zjištění a doporučení, v nichž jsou uvedeny
požadavky týkající se potřebných zlepšení infrastruktury sítě, která je třeba
před implementací provést.

Outsourcing
Jednou z variant zajištění IP telefonie je její provozování prostřednictvím
outsourcingu. Při zvažování tohoto řešení je třeba zvážit řadu faktorů,
například: Mají vaši pracovníci nástroje a zkušenosti, které jsou zapotřebí pro
provedení posouzení? Vyznají se v hlasových technologiích? Pokud chci provést
expertizu z vlastních zdrojů, mám rozpočet na výlohy, které s tím budou spojeny?
Než učiníte konečné rozhodnutí, zvažte své obchodní zájmy, časový rámec pro
nasazení technologie a interní zdroje a kompetence. Úspěšné zavedení IP
telefonie bude ve vaší organizaci záviset jak na konkrétních VoIP produktech,
které vyberete, tak i na časování a na službách, které zvolíte před
implementací. IP telefonie poskytuje mnoho výhod, protože dokáže spojit
samostatné hlasové a datové sítě. Než ale firma koupí jakýkoliv nový hardware,
měla by mít k dispozici objektivní posudek stávající infrastruktury své sítě a
její výkonnosti. Posouzení možnosti nasazení IP telefonie je účinnou metodou k
prozkoumání výkonnosti sítě nebo záležitostí topologie, které mohou
implementaci IP telefonie bránit.


Skryté náklady a úspory VoIP
Mnozí stále považují přenos hlasu prostřednictvím protokolu IP (VoIP) za
novinku. Jiní se domnívají, že implementace VoIP je ekonomicky výhodná jen v
nových nebo modernizovaných budovách, kdy je konvenční vedení nahrazeno novým.
Realita je ale jiná.
S tím, jak se technologie VoIP rozvíjí, ukrajuje si stále větší koláč trhu.
Její implementace přitom nyní převažuje v budovách s původní infrastrukturou.
Společnosti jsou při rozhodování konfrontovány s rostoucím množstvím
technologií a nabídkou služeb, které je třeba posoudit ze všech stran, a to
včetně strategických perspektiv a operačních i celkových nákladů na vlastnictví.
Zde nabízíme stručné vodítko pro organizace, které zkoušejí posoudit přínos
implementace VoIP a uvažují i skryté náklady a úspory, které by mohly ovlivnit
TCO:
1Šířka pásma: Na rozdíl od tradičních telefonních systémů, které fungují ve
vlastních sítích, spoléhá technologie VoIP na infrastrukturu sítí LAN a WAN.
Proto musí systém VoIP sdílet přenosové pásmo se stávající komunikací v rámci
organizace. Zatímco u sítí LAN bývá kapacity pro interní účely k dispozici
dostatek, v sítích WAN se stává kritickým bodem představuje potenciální úzké
místo a příčinu zpoždění informací. Má-li organizace provést úplný přechod na
technologii VoIP, musí počítat se zvětšením dostupné šířky pásma. Požadované
pásmo, které bude organizace potřebovat, se bude lišit podle plánovaného
množství uživatelů, podle modelů růstu podniku a podle dalších činností, které
souvisejí s provozem na síti WAN. Chcete-li vyčíslit celkové nároky na pásmo,
je nutné započítat i řídicí komunikaci a komunikaci mezi pracovními stanicemi.
2Síť: Provoz lokální sítě (LAN) obvykle představují datové pakety, u kterých
nejsou příliš vysoké nároky na čas přenosu, na které skoro nemá vliv zahlcení
sítě, ztráty nebo opakované přenosy. Naproti tomu datové pakety technologie
VoIP jsou na zpoždění ve srovnání s jinými aplikacemi extrémně citlivé. Takže
pokud chcete do sítě zavést systém VoIP, je třeba pečlivě a objektivně posoudit
stávající infrastrukturu, abyste se ujistili, že dokáže unést datové pakety
technologie VoIP bez poklesu kvality služeb. Schopnosti operačních systémů,
interoperabilita a hardware jsou klíčové prvky, které je nutno zahrnout do
analýzy sítě, abyste získali reálný odhad pro implementaci. Cena takového
posouzení a souvisejících úprav sítě se bude lišit v závislosti na rozsáhlosti
organizace.
3Bezpečnost: Není tajemstvím, že všechno, co je napojeno na internet, je
napadnutelné hackery, útoky typu DoS a různými slídiči. VoIP není výjimkou.
Takže i systémy VoIP musejí být monitorovány a chráněny stejně jako každý
tradiční podnikový systém nebo síť. Správci často přidělí VoIP samostatnou
virtuální lokální síť, aby ji oddělili od hlavní sítě a zlepšili šanci
vysledovat neoprávněné uživatele nebo potíže na úrovni obsluhy. Tato metoda
zabezpečení je sice účinná, ale zvyšuje náklady. Stejně jako v případě
posuzování sítě, závisí i posuzování zabezpečení VoIP na velikosti systému. To
nutně zvyšuje skryté náklady.
4Hardware: Základní předností technologie VoIP je možnost vyměnit tradiční
telefon za aplikaci na počítači, takzvaný softphone. Zatímco ke konverzaci
potřebují softphony ještě komunikační zařízení náhlavní soupravy (headsets), k
aktualizaci nebo k rozšíření softphonů stačí jen stažení softwaru. Tento
zjednodušený postup znatelně snižuje náklady spojené s modernizací služeb
tradičních telefonních systémů a umožňuje organizacím, aby rychle využily výhod
moderních technologií. Podle výsledků posouzení celkové sítě může technologie
VoIP vyžadovat další kapacity serverů, které mohou zásadně zvýšit cenu hardwaru
a náklady na správu.
5Školení a produktivita: Stejně jako každý nový systém nebo metoda vyžaduje i
implementace technologie VoIP školení uživatelů. Je to důležité zejména proto,
že přechod na VoIP může nejprve vyvolat určitou nelibost. Technologie VoIP
umožňuje uživateli ovládat hlasovou poštu, text, elektronickou poštu,
telekonference i informace o hovorech z jediného počítače. Školení je důležité
pro to, aby si uživatelé na nový systém zvykli, usnadňuje celkový přechod a
ukazuje jeho výhody pro jednotlivce i pro organizaci.
6Mobilita: Často cestujícím zaměstnancům poskytuje technologie VoIP díky
softphonu možnost vzít si svou kancelář s sebou volat a přijímat hovory
kdekoliv po internetu. To znatelně snižuje administrativní náklady tím, že je
třeba méně samostatných telefonních linek na satelitních pracovištích. Mobilní
pracovníci jsou navíc lépe dostupní a není přitom rozhodující, zda jsou za
oceánem nebo jen o několik bloků dál.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.