Dynamika vývoje českého trhu IT v roce 1998

Přes současné ekonomické a politické problémy zůstává Česká republika jedním z nejdynamičtějších trhů s infor...


Přes současné ekonomické a politické problémy zůstává Česká republika jedním z
nejdynamičtějších trhů s informačními technologiemi mezi zeměmi střední a
východní Evropy.
Je to patrné především při pohledu na nejnovější ukazatele, popisující výdaje
na IT v České republice. Investice do IT začínají více zohledňovat posun k
výdajové struktuře běžné na západoevropských trzích, kde se investice
přesouvají více do oblasti implementačních služeb, síťového hardwaru a
softwaru, aplikačních řešení a podpory. Kromě toho si český trh udržuje v celém
regionu nejvyšší podíl IT výdajů na hrubém domácím produktu. Úroveň výdajů na
informační a komunikační technologie (ICT), procentuálně vztažená k HDP, je
rovněž srovnatelná s většinou zemí západní Evropy.
Na druhou stranu však platí, že růst trhu s IT se v letech 1997-1998 zřetelně
zpomalil v důsledku znehodnocení české měny a ekonomických a politických
těžkostí. Celková hodnota trhu s informačními technologiemi v roce 1997
poklesla o 1 % na 1,438 miliardy dolarů. Předběžná čísla za rok 1998
signalizují hodnotu trhu na úrovni 1,51 miliardy dolarů.
Vývoj podle sektorů
Růstu trhu bylo v roce 1998 docíleno většími výdaji na software a služby,
přičemž příjmy z hardwaru poklesly ve všech jeho segmentech s výjimkou datových
komunikací. Ve skutečnosti tak nyní sektory softwaru a služeb zaujímají 53 %
ročních výdajů na IT v České republice. Velice ostrý propad byl zaznamenán
zejména v oblasti prodeje osobních počítačů, který byl zapříčiněn stagnující
poptávkou a klesajícími průměrnými cenami PC.
V roce 1998 se český trh s osobními počítači poněkud vzpamatoval z poklesu
zaznamenaného v předchozím roce, alespoň co do počtu prodaných jednotek. IDC
odhaduje, že v ČR bylo vloni prodáno celkově 243 165 jednotek PC v hodnotě
350,81
milionů dolarů. Zatímco se vloni prodalo o 4,3 % počítačů více oproti
předchozímu roku, kdy bylo prodáno 233 200 osobních počítačů, celková hodnota
tohoto prodeje poklesla o 9,5 %. Negativní vliv ekonomického poklesu, který
započal v roce 1997, podkopává (přes nárůst počtu prodaných jednotek) poptávku
i v těch segmentech trhu, které pro výrobce vždy představovaly oblasti s
vysokým růstovým potenciálem. Vedoucím dodavatelem, jak co do počtu prodaných
PC, tak co do jejich hodnoty, se stala již druhý rok za sebou společnost
Compaq, následovaná společnostmi AutoCont, Dell, ProCa a Comfor.
Předpověď trhu
Očekává se, že velikost trhu s informačními technologiemi v České republice
poroste průměrně o 10 % do roku 2000. V tomto roce dosáhne hodnota trhu úrovně
1,8 miliardy dolarů. I když nejvíce se stále bude investovat do hardwarového
vybavení, oblast softwaru a služeb bude získávat větší a větší podíl na
celkovém trhu. Kromě tradiční oblasti osobních počítačů lze růst očekávat v
segmentu síťového hardwaru a softwaru, LAN serverů, síťových služeb
(implementace a management), aplikačního softwaru, profesionálních služeb a
služeb podpory zákazníka. Velké investice budou směřovat rovněž do datových
komunikací a internetových technologií.
9 1390 / darn

Důležité faktory, podporující v současnosti růst trhu IT v ČR:
vliv problému roku 2000
stoupající úroveň využívání Internetu
nové vládní iniciativy pro rozvoj IT ve veřejném sektoru
Accession Program Evropské unie
pokračující rozvoj telekomunikační infrastruktury
rostoucí popularita klient/server ERP softwarových aplikací
snaha českých podniků zefektivnit své aktivity a redukovat náklady
rostoucí poptávka po komplexních profesionálních službách
trendy směřující ke sdíleným a síťovým řešením

Hlavní faktory, brzdící růst českého trhu IT v ČR:
politická nestabilita
ekonomická stagnace
nárůst nezaměstnanosti
absence konkrétních programů komputerizace veřejného sektoru
omezení veřejných výdajů
zpomalení privatizace velkých bank
stagnace reálných příjmů obyvatel

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.