E-business v elektroenergetické distribuční společnosti

V druhé polovině roku 1998 odstartovala IBM masivní reklamní kampaň na podporu elektronického obchodování (e-commerce)...


V druhé polovině roku 1998 odstartovala IBM masivní reklamní kampaň na podporu
elektronického obchodování (e-commerce). Dá se bez nadsázky říci, že tato akce
jednoznačně přispěla k tomu, že pojem elektronické obchodování již není jen
tématem pro úzký okruh odborníků, ale proniká razantně i do vědomí laické
veřejnosti.
Co se pod tímto pojmem skrývá? Je nepochybné, že již před startem kampaně byly
informační a komunikační technologie využívány pro výměnu informací a zrychlení
obchodních procesů. Nyní však dochází k přesnějšímu vymezení pojmu elektronické
obchodování. Definuje se jako synergický efekt, vznikající spojením širokého
dosahu Internetu a zdrojů tradičních systémů informačních technologií.
Elektronické obchodování tedy využívá Internetu a internetových technologií k
propojení zákazníků, prodejců, dodavatelů, partnerů a zaměstnanců, s cílem
umožnit jim realizovat obchodní procesy plynule, bez nutnosti složitého
předávání dat mezi proprietárními informačními systémy. Často je používán také
pojem elektronické podnikání (e-business). Zjednodušeně lze elektronické
obchodování vymezit jako podmnožinu elektronického podnikání, zabývající se
čistě obchodními transakcemi. Pro účely tohoto článku bude dále používán pojem
elektronické obchodování.
Z hlediska subjektů, které
se elektronického obchodování účastní, je možno ho rozdělit na Business To
Business, Business To Customer a Business To Administration. Business To
Business představuje elektronické obchodování mezi relativně malým počtem
subjektů, většinou podnikatelských, kdy jsou obchodní procesy realizovány v
rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Příkladem takového vztahu je
distribuce zboží ze skladu velkoobchodníka do předem určeného okruhu
maloobchodů.
Naproti tomu Business To Customer představuje obchodování jednoho subjektu,
který poskytuje služby širokému okruhu anonymních zákazníků. Příkladem je
prodej knih z internetového knihkupectví. Třetí možnost, Business To
Administration, zahrnuje operace podporující styk občanů a organizací se
státními úřady. Příkladem může být podání daňového přiznání prostřednictvím
webové aplikace.
Tématem často diskutovaným ve spojení s elektronickým obchodováním je i
bezpečnost komunikace a transakcí, které prostřednictvím Webu probíhají.
Internet už ze své podstaty nevyhovuje bezpečnostním standardům kladeným na
informační systémy. To je také jeden z důvodů, proč legislativa zatím
neumožňuje využívat naplno výhod e-commerce a nahradit tradiční procesy a
odpovídající dokumenty elektronickými ekvivalenty. Dodavatelské firmy proto v
poslední době vyvíjejí řadu aktivit souvisejících s implementacemi technologií
s vyhovujícími bezpečnostními standardy a jednají s příslušnými státními
institucemi o legislativních úpravách. Dá se očekávat, že v dohledné době
bude dosaženo potřebné úrovně bezpečnostních standardů pro webové technologie a
s tím souvisejících úprav legislativy, což umožní razantní rozvoj
elektronického obchodování.
Současný stav
V současnosti poskytují elektroenergetické distribuční společnosti v České
republice služby svým zákazníkům téměř výhradně tradičním způsobem. Prakticky
to znamená, že velkoodběratelé jsou v běžném obchodním styku s určeným
pracovníkem obchodního oddělení, který zabezpečuje komplexní poskytování služeb
pro zákazníka. Jedná se zejména o sjednávání smluv o odběru, sjednávání
odběrových diagramů, poskytování informací o provozu energetické sítě, měření
odběru elektrické energie, platby záloh, fakturaci a řešení pohledávek.
Maloodběratalé komunikují s distribuční společností prostřednictvím středisek
služeb. Předmětem poskytování služeb ze strany distribuční společnosti je
sjednání smlouvy o odběru elektrické energie, stanovení výše zálohové platby,
provedení odečtu spotřeby, fakturace, řešení reklamací a poskytování
poradenství. Forma styku se zákazníky je v převážné většině případů osobní
jednání, výměna písemných dokumentů poštou, telefonní hovor, příp. faxová nebo
e-mailová zpráva. Zkušenosti potvrzují, že míra a úroveň využívání
elektronického obchodování v elektroenergetických společnostech je v
současnosti poměrně nízká.
V blízké budoucnosti se však v tomto segmentu dají očekávat významné změny,
které budou spojeny také s přibližováním legislativy v České republice
legislativě zemí Evropského společenství. Jedná se zejména o liberalizaci trhu
s energiemi, v případě elektroenergetických společností o liberalizaci trhu s
elektrickou energii. Distribuční společnosti budou postupně ztrácet své
postavení přirozeného monopolu a budou vystaveny konkurenci. To bude klást
zvýšené nároky na kvalitu služeb, které budou v tržním prostředí poskytovat.
Zvyšování kvality služeb zákazníkům se stane klíčovým požadavkem kladeným na
distribuční společnosti na přelomu
tisíciletí. Pro splnění tohoto požadavku nastane ve styku s obchodními
partnery, zejména zákazníky, významný rozvoj využití netradičních nástrojů,
které mohou přinést konkurenční výhodu. Důležitým nástrojem v tomto procesu
bude intenzivní využívání moderních technologií, zejména call center, Internetu
a elektronického obchodování.
Využití e-commerce bylo doposud v distribučních společnostech považováno za
prvek, který vzhledem k existujícím omezením nenajde brzkého uplatnění ani
významného rozšíření. Jako hlavní omezení jsou uváděny opět zejména
legislativní předpisy, nízké procento zákazníků s přístupem k Internetu a
nedostatečná bezpečnost komunikace a transakcí probíhajících na Webu.
Progresivní distribuční společnosti si však uvědomují, že tyto problémy mohou
brzy pominout. Obchod bude stále ve vyšší míře obchodem s "mladým" zákazníkem,
který je ve svém každodenním životě pevně spjat s moderními technologiemi.
Elektronické obchodování bude významnou měrou přispívat ke zkvalitnění
komunikace se zákazníky a stane se důležitým nástrojem zvyšování kvality služeb
také v distribučních společnostech.
Pilotní projekt v SME
V říjnu 1998 byla ve společnosti severomoravská energetika (SME) provedena
analýza stavu využití internetových technologií s cílem definovat možnosti
jejich dalšího rozvoje a možnosti podpory elektronického obchodování. Z analýzy
vyplývají zajímavé závěry. SME, stejně jako jiné firmy, zveřejňuje informace o
společnosti na Internetu. Internetových technologií je také využíváno ve
firemním intranetu. Údaje dostupné na webovské stránce jsou téměř výlučně
statického charakteru, přičemž všichni uživatelé Internetu k nim mají plný
přístup. Zatím tedy neexistují stránky, které by vyžadovaly zadání
uživatelského jména a hesla.
Naproti tomu na firemním intranetu existují aplikace, poskytující kromě
statických dat také přístup do databází, ze kterých jsou čerpána dynamicky se
měnící data. Příkladem takových aplikací je telefonní seznam nebo ekonomický
výsledek organizační jednotky. Na intranetu existují také aplikace se
selektivním přístupem na základě přístupových práv. Příkladem takových aplikací
jsou osobní účty zaměstnanců, ekonomický výsledek organizační jednotky nebo
přehled o majetku organizační jednotky.
Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto, že pilotní projekt e-commerce bude
realizován do března 1999. S využitím získaných zkušeností byl formulován plán
rozvoje elektronického obchodování v SME pro období následujících 18 měsíců.
Obsahem pilotního projektu bylo pokrytí potřeb zákazníků SME, nikoliv jejích
dodavatelů, a řešila se pouze oblast Business To Business, to znamená obchodní
styk s velkoodběrateli elektrické energie. Od pilotního projektu se neočekávaly
vyčíslitelné přínosy. Jeho cílem bylo ověření technických možností pro
poskytování a získávání informací o obchodním vztahu velkoodběratelů a SME
elektronickou cestou, při zachování dostatečné úrovně bezpečnosti dat a
transakcí.
Řešením tohoto projektu byl pověřen projektový tým vlastních pracovníků, který
spolupracoval s externími dodavateli. Do datové sítě SME byl přes firewall
připojen webový server, poskytující informace uživatelům Internetu. Přístup k
serveru
je realizován standardně z prostředí webového browseru, po zadání jména a
hesla, kryptovanou komunikací přes protokol https. Z funkčního hlediska byly
nasazeny aplikace, umožňující poskytování údajů o spotřebě elektrické energie a
o platbách za spotřebu, a aplikace podporující zadávání požadavků na odběrové
diagramy ze strany zákazníků. Jako technologická platforma byl pro pilotní
projekt použit MS SQL Server, MS Internet Information Server a MS Explorer.
Jako příklad webové stránky z tohoto projektu je na obrázku znázorněna stránka
s informacemi pro zákazníka SME z řad velkoodběratelů.
Další rozvoj
Během pilotního projektu bylo získáno množství cenných zkušeností, které budou
v nejbližší budoucnosti využity při realizaci elektronického obchodování v SME.
Tyto zkušenosti umožnily formulovat základní rysy plánu rozvoje pro období
následujících asi 18 měsíců. Velký důraz je zde kladen na oblast bezpečnosti,
kde je cílem implementace vhodných bezpečnostních standardů a technologií.
Je plánováno, že autorizace uživatelů bude probíhat na základě certifikátu
vydaného certifikační autoritou. Naproti tomu oblast plateb po Internetu, který
je důležitým tématem pro aplikace typu Business To Customer, nebude
pravděpodobně pro distribuční společnosti klíčovým problémem. Distribuční
společnost totiž, na rozdíl od anonymního vztahu zákazníka s prodejcem knih na
Internetu, pracuje s definovanými zákazníky s platnou smlouvou o odběru
elektrické energie.
Proto není zapotřebí ověřovat důvěryhodnost čísla platební karty a řešit
problémy s přenosem čísla karty po Internetu. Fakturace bude pravděpodobně
probíhat podobným způsobem jako dnes, s tím, že se dá očekávat doručování
faktury kryptovaně po Internetu k zákazníkovi a přenos údajů o platbě po
Internetu z banky k distributorovi. Vývoj legislativy v této oblasti však
nedoznal v roce 1998 příliš významných změn. Úkolem v roce 1999 je proto
vlastní aktivita a podpora IT firem v jejich snaze působit na státní orgány ve
smyslu zjednodušení obchodních postupů a zvýšení významu elektronických
dokumentů s elektronickými podpisy na úkor dokumentů klasických.
Věcná část plánu rozvoje elektronického obchodování vychází z konkrétních
zkušeností získaných během pilotního projektu. Oblasti, ve kterých budou v
nejbližší budoucnosti realizovány projekty elektronického obchodování, se
shodují se segmenty zákazníků SME. Jedná se o zákaznické segmenty
velkoodběratelů, maloodběratelů podnikatelů a maloodběratelů domácností.
Vzhledem k odlišnostem těchto segmentů jsou také možnosti nasazování nástrojů
elektronického obchodování pro každou oblast rozdílné.
Velkoodběratelé
Oblast velkoodběratelů elektrické energie je charakterizována v naprosté
většině případů bezproblémovým přístupem k internetovým službám. Tím jsou
vytvořeny dobré technické předpoklady pro rozvoj elektronického obchodování
mezi SME a velkoodběrateli. Poskytování údajů o spotřebách a platbách
velkoodběratelů bylo zahájeno v rámci pilotního projektu a bude dále rozvíjeno
dle potřeb zákazníků.
Jako zajímavá služba, při které neexistují technologická, legislativní ani
bezpečnostní omezení, se pro nejbližší budoucnost jeví možnost sjednávání
odběrových diagramů prostřednictvím Internetu. Zákazník může, bez nutnosti
konzultace s pracovníky SME, modelovat různé možnosti svého odběru elektrické
energie, okamžitě získat informaci o finančních podmínkách odběru a
kvalifikovaně formulovat své požadavky.
Spotřeba elektrické energie je u velkoodběratelů většinou odečítána dálkově,
zpětné poskytování údajů je již také realizováno a provádí se jeho plošné
rozšíření. Jednou z aplikací, které by měly brzy doplnit nabídku služeb pro
velkoodběratele, je poskytování informací o provozu elektroenergetické sítě.
Významnou oblastí, kde by elektronické obchodování mohlo přinést skutečný zlom,
je vystavování faktur v elektronické podobě. Bohužel toto není možné realizovat
bez změny legislativy, protože stále je jako platná faktura uznáván pouze
doklad v papírové formě. Jakmile to však legilativa umožní, bude elektronická
fakturace zařazena jako jeden z hlavních cílů elektronického obchodování v SME.
Uzavření obchodního cyklu je představováno přijetím dokladu o platbě z banky.
Bankovní sektor se také v posledním období, pod tlakem konkurence, intenzivně
zabývá zvyšováním kvality služeb zákazníkům. Jedním z nástrojů je právě
elektronické obchodování. V současnosti jsou ze strany SME zahájena jednání s
bankami o možnostech výměny informací v elektronické podobě při dodržení
podmínky zajištění bezpečnosti dat.
Maloodběratelé
Oblast maloodběratelů elektrické energie z řad podnikatelů je charakterizována
ve srovnání s velkoodběrateli horším přístupem k Internetu, což vytváří
obtížnější počáteční podmínky. Na druhé straně se ovšem v naprosté většině
případů jedná o firmy dynamicky se rozvíjející, bez byrokratických zábran.
Existuje vysoká pravděpodobnost, že tato kategorie zákazníků bude ochotna
transformovat své obchodní postupy ve vztahu k SME ve prospěch elektronického
obchodování. Samozřejmě pouze za předpokladu existence přínosů pro jejich
obchodování.
Cíle pro budování aplikací pro tuto kategorii zákazníků jsou stanoveny podobně
jako u velkoodběratelů, s výjimkou sjednávání odběrových diagramů. Navíc zde
existuje možnost sjednávání smluv o odběru elektrické energie elektronickou
cestou a zadávání odečtů spotřeby samotnými zákazníky. Zde je samozřejmé, že
pro realizaci této funkce musí existovat splněná podmínka korektního obchodního
vztahu.
Kategorie maloodběratelů elektrické energie z řad domácností má celkem
pochopitelně nejhorší technické předpoklady pro elektronické obchodování.
Zřejmě ani v nejbližší budoucnosti nelze očekávat, že by významné procento
domácností bylo připojeno na Internet. Proto je možnost elektronického
obchodování ve vztahu k této kategorii zákazníků velmi pravděpodobně podmíněna
existencí samoobslužných zón. Toto téma není v SME zatím v rámci plánu rozvoje
elektronického obchodování na nejbližších 18 měsíců rozpracováno. Dá se pouze
předpokládat, že by nemělo smysl budovat samoobslužné zóny pouze pro vlastní
potřeby, nýbrž bude nutné hledat vhodné partnery. Bankovní instituce podnikají
v tomto směru silné aktivity a dá se počítat s tím, že bude pro obě strany
výhodné využívat společné samoobslužné zóny, a tím snížit náklady na jejich
provoz. Reálná je rovněž možnost spolupráce s ostatními distribučními
společnostmi. Cíle v oblasti aplikací pro tuto kategorii zákazníků jsou do
značné míry totožné s cíli pro kategorii maloodběratelů z řad podnikatelů,
pouze jsou podmíněny vyřešením přístupu zákazníků k těmto službám.
Závěr
Obecně je dnes elektronické obchodování rozšířeno zejména v sektoru distribuce
a prodeje zboží. V sektoru distribuce energií se tato oblast dle dostupných
informací prozatím příliš neuplatňuje. Lze očekávat, že po příslušných změnách
legislativy a po prosazení vhodných bezpečnostních standardů se elektronické
obchodování začne významně prosazovat také v elektrorozvodných distribučních
společnostech.
Elektronické obchodování se v blízké budoucnosti bude přesouvat z pozice
jakéhosi nadstandardního prvku v podnikovém informačním systému do oblasti
kritických aplikací. Pro společnost, která chce získat konkurenční výhodu, je
důležité, aby byla připravena tyto technologie využívat. Zavedení
elektronického obchodování sice vyžaduje nezanedbatelné počáteční náklady, ale
přináší zvýšení kvality služeb zákazníkům, což je pro distribuční společnosti v
období před liberalizací trhu s energiemi velmi důležité. Po plném uplatnění
elektronického obchodování lze předpokládat také přínosy v podobě snížení
nákladů v obchodních procesech.

9 1528 / ramn
Klíčové pojmy
Elektronické obchodování (e-commerce) možnost využívání Internetu a
internetových technologií k propojení zákazníků, prodejců, dodavatelů, partnerů
a zaměstnanců, s cílem umožnit jim realizovat obchodní procesy plynule, bez
nutnosti složitého předávání dat mezi proprietárními informačními systémy.
Elektronické podnikání (e-business) stojí hierarchicky nad
e-commerce, přičemž zjednodušeně lze elektronické obchodování vymezit jako
podmnožinu elektronického podnikání, zabývající se čistě obchodními transakcemi.
Business To Business představuje elektronické obchodování mezi relativně malým
počtem subjektů, většinou podnikatelských, kdy jsou obchodní procesy
realizovány v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Příkladem může být
distribuce zboží ze skladu velkoobchodníka do předem určeného okruhu
maloobchodů.
Business To Customer představuje obchodování jednoho subjektu, který poskytuje
služby širokému okruhu anonymních zákazníků. Příkladem je prodej knih z
internetového knihkupectví.
Business To Administration zahrnuje operace podporující styk občanů a
organizací se státními úřady. Příkladem může být podání daňového přiznání
prostřednictvím Webu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.