E-learning v praxi

DEFINICE E-learning představuje efektivní využívání informačních technologií v procesu vzdělávání. Je složen z ...


DEFINICE
E-learning představuje efektivní využívání informačních technologií v procesu
vzdělávání. Je složen z tzv. off-line studia (multimediální kurzy, vzdělávání
e-mailem, diskusní skupiny, informace na internetu) a studia on-line (virtuální
třídy, kolaborační moduly, chat apod.).
Nejen ve filmové produkci se ukazuje, že vedle našeho reálného světa existuje
také svět virtuální "e-svět". Od devadesátých let minulého století, kdy začali
téměř všichni používat e-mail, se ono kouzelné "e" využívá stále častěji. Slova
jako e-business, e-commerce, e-books nebo e-recruitment se v naší komunikaci
objevují běžně. Aby nebylo vzdělávání ochuzeno, byl zaveden výraz e-learning.
Poprvé se objevil zhruba před třemi lety, konkrétně ve Velké Británii.
Dnes je e-learning dobře zavedeným obchodním názvem pro prodej, šíření a
použití myšlenek, metod a technologií určených k rozvoji možností vzdělávání.
Klasické vzdělávání a e-learning jsou dnes na sobě přímo závislé. Existuje celá
řada argumentů, které hovoří o výhodách e-learningu, a lehce se zmiňují i jeho
nevýhody (říká se jim "bariéry"). Je to mocný nástroj musí se však pochopit a
správně používat. Aby měl smysl, je nutné dívat se na něj z různých úhlů a je
nutné si představit všechny jeho účastníky a potřeby. A také možnosti, které
máme.

Příprava pro e-learning
Podívejme se na e-learning z pohledu jeho budoucích klientů, kteří zatím nemají
dostatek informací a mají zájem tuto novou metodu zavést do firemního nebo
školského vzdělávání.
Rozvoj e-learningu je logickou reakcí vzdělávání na zvyšující se náklady,
požadavky na pracovníky, kteří by měli být schopni fungovat v podmínkách
informační společnosti, větší rozmanitost a různorodost absolventů vysokých
škol a rostoucí tlak nových informací v jednotlivých oborech.
Aplikování metod e-learningu vyžaduje doplnění znalostí o vzdělávacích
technikách budoucnosti, trendech v distančním vzdělávání dospělých,
internetových technologiích a možnostech pracovníků personálních útvarů. Nesmí
chybět ani organizační a přesvědčovací úsilí. Výsledek je závislý na mnoha
faktorech. Například na dalších účastnících vzdělávací akce autorech,
studujících, instruktorech nebo administrátorech.
Organizace, která se dnes rozhodne pro nasazení e-leaningu, nemusí vytvářet
výukové systémy a materiály sama, ale může využít služeb některých vzdělávacích
a konzultačních institucí, které se uvedenou problematikou zabývají. Prostředky
e-learningu lze koupit jako hotové produkty nebo služby. Existující mezinárodní
standardy (AICC, IMS, ADL, SCORM definice lze nalézt například na adrese
www.edoceo.cz) určují pravidla pro organizaci učební jednotky, její realizační
prvky (HTML stránky, video, audio, animace, prezentace a simulace), možnost
sdílení hotových kurzů mezi mnoha systémy, případně i testovací systémy.

Služby
Jakmile je v organizaci stanovena strategie pro e-learning, začne se řešit,
jaké služby budou pro její realizaci nutné. V dnešní době je již na trhu
nabízena řada potřebných služeb:
Správní vzdělávací systém (LMS learning management system): Většinou se tak
označuje základna pro e-learning. LMS je podnikově/školsky orientovaný
software, který je integrován do systému řízení lidských zdrojů. Umožňuje
nabízet kurzy, organizovat virtuální třídy i na webu založené vzdělávání,
sledovat studijní aktivity studentů, organizovat instruktorskou pomoc, ověřovat
znalosti studentů před i po studiu, evidovat výsledky studia a testů. Studenti
se mohou prostřednictvím rozhraní ke studiu registrovat, prohlížet studijní
materiály, postupně ověřovat své znalosti a skládat závěrečné testy,
komunikovat s instruktory a dalšími studenty.
Hotové on-line kurzy: Kurzy jsou dostupné na internetu nebo intranetu a
prohlížejí se pomocí prohlížečů. Nabízené kurzy mohou zahrnovat podporu pro
tvorbu studentských poznámek, tisk obrazovek, testy před a po studiu, slovníky,
simulace, cvičení, kredity pro další studium apod.
Uživatelské kurzy: Získání této služby je dosti obtížné, protože organizace
sama se musí aktivně účastnit na přípravě a tvorbě obsahu učební jednotky. Je
zde však předpoklad, že časem bude tato služba nejžádanější, protože umožňuje
tvorbu učebních jednotek přesně podle požadavku organizace.
Virtuální třídy: Synchronní vzdělávání používá jednoduché nástroje, jako je
chat a telekonference. Nová generace využívá on-line chat, video a audio
konference, sdílení aplikací a další.
Poradní a informační služby: Jde o informační služby specifické nebo takové,
které se pohybují v rámci obecných obchodních informací. Zahrnují novinové
služby, e-noviny, diskusní fóra a další.
Řídící a instruktážní služby: Tyto služby často vyžadují spolupráci IT
pracovníků, pomáhají studujícím při přípravě na certifikační zkoušky.
Nástroje pro správu znalostí (knowledge management tools): Vnitřní podnikové
nástroje umožňují sběr, ukládání a distribuci informací z a do spolupracujících
organizací a uvnitř organizace.
Nástroje pro ověřování: Používají se pro ověření dovedností a znalostí,
potřebných pro práci v organizaci, a mohou existovat samostatně nebo jako
součást LMS, či systému správy lidských zdrojů.
Systém pro správu dokumentů (CMS content management system): Zajišťuje přesný
popis každého dokumentu a jeho evidenci v rámci logicky navrženého systému pro
správu dokumentů. Lze ho velmi vhodně použít pro ukládání "vzdělávacích
objektů" a pro následnou práci s nimi např. pro jejich distribuci, přidělování,
tvorbu a změny pod všedohlížejícím systémem. Systém zároveň řídí i přístupová
práva k těmto dokumentům.

LMS
Výběr vzdělávacího systému LMS představuje nejdůležitější rozhodnutí při
budování vzdělávací infrastruktury organizace. Implementace zabere nějaký čas
(řádově měsíce) a podle typu představuje náklady v řádu stovek tisíců korun. Je
nutné přesně specifikovat vnitřní požadavky organizace a odpovědně přistupovat
k nabídkám na trhu. Kromě základních funkcí systému je třeba sledovat také
otázky technické infrastruktury, škálovatelnosti a výkonu.
Na začátku výběrového procesu je vhodné absolvovat setkání s dodavateli různých
LMS, kvůli přehledu v nabídce systémů na trhu. Pokud jste se již pro některý
typ rozhodli, je vhodné navštívit podobnou organizaci, jako je ta vaše, která
má již LMS nainstalovaný. A podiskutovat zde s administrátory vzdělávání, IT
oddělením a manažery, kteří se systémem pracují, a snažit se určit rozsah
znalostí a dovedností, které správa systému vyžaduje. Tyto závěry pomohou při
závěrečné specifikaci vlastních požadavků při dojednání služby s dodavatelem.

Tvorba vlastních kurzů
Na trhu v České republice existuje mnoho aplikací, které jsou připraveny pro
tvorbu různých kurzů nebo aplikací pro e-learning. Nejlepší cestou je začít
tvorbu kurzů s využitím standardní technologie, která je dostupná a použitelná
v rámci firemní sítě, nebo přes internet za využití pouze internetového
prohlížeče.
Pro vývoj výukových programů lze doporučit především technologie, které jsou
používané a distribuované na území ČR, a to z důvodů lokální podpory.
Technologie musejí splňovat základní parametry e-learningu a musejí podporovat
export do formátu, který odpovídá standardům pro šíření elektronických kurzů.
Při volbě je vhodné postupovat od snáze uchopitelných a osvědčených aplikací
Context, Autor eDoceo, LRN, Flash MX až po opravdu profesionální
(programátorsky náročné) aplikace řada Toolbook, Macromedia Authorware nebo
Director.

Výběr
Existuje celá řada prodejců hotových učebních jednotek kurzů. Se vzrůstající
oblibou e-learningu jich bude dále přibývat. Šíření e-learningu je různé od
CD-ROMů, samotných aplikací až po nabídku kurzů na internetu nebo prodej
licencí na hotové kurzy pro podnikové potřeby. Služby v oblasti hotových kurzů
jsou poskytovány podle modelu poplatku za kurz (pay-per-course), poplatku za
užití (pay-per-use) nebo za knihovny kurzů.
Při výběru kurzů doporučujeme postupovat následujícím způsobem. Vyberte si z
nabídky jednotlivých dodavatelů takové kurzy, které jsou podstatné pro přípravu
e-learningu ve vaší organizaci. Při výběru hledejte odpovědi na tyto otázky:
Je vybraná obsahová struktura logická a úplná?
Je prostředí kurzů uživatelsky vstřícné a má dobrou navigaci?
Jsou kurzy motivující a interaktivní?
Vytvářejí kurzy efektivní výkladové a učící prostředí (vhodný poměr textu,
grafiky, prezentací a multimédií)?
Odpovídá učební materiál kurzů vašim požadavkům?
Je možné kurzy v případě potřeby upravit? Jak vysoké jsou náklady na provedení
úprav?
Jak často se předpokládá, že bude obsah kurzu aktualizován?
Jak probíhá příprava a vývoj kurzu?
Můžete využít kurzy získané návyky a nahradit některé obchodní zvyklosti?
Jaké speciální funkce kurzy nabízejí? Např. papírové kopie obsahu nebo on-line
poznámky?
Kvalitní příprava a výběr vhodných e-learningových služeb jsou dobrým
předpokladem pro aplikaci metod e-learningu při dalším vzdělávání v organizaci.
Autor článku je zaměstnancem společnosti Trask solutions.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.