E-procurement aneb Internet v boji proti korupci

Člověk pociťuje dopady korupce. Korupce snižuje jeho životní úroveň, přístup ke vzdělání a délku života. Tyto ...


Člověk pociťuje dopady korupce. Korupce snižuje jeho životní úroveň, přístup ke
vzdělání a délku života.
Tyto tři veličiny jsou zohledněny v Human Development Indexu (HDI), vydávaném
každoročně organizací OSN (177 zemí světa v roce 2004). Česká republika v roce
2004 obsadila 32. místo s hodnotou indexu 0,868. Míru korupce měří Corruption
Perception Index (CPI), který je vydáván od roku 1995 nevládní organizací
Transparency International (TI) a v současnosti zahrnuje 146 zemí světa. Termín
"míra korupce" v daném indexu rovnoměrně reflektuje dva silně korelující
aspekty: frekvenci korupce (kolik veřejných činitelů nebo politiků je třeba
uplatit a jak často) a celkovou hodnotu nákladů na korupci ze strany
korumpujících. České republice bylo v roce 2004 přisouzeno 52. místo (s indexem
4,2), které sdílí společně se Salvadorem a ostrovním státem Trinidad a Tobago.
"Výdaje vlád na veřejné zakázky se celosvětově odhadují na 4 biliony dolarů, a
ztráty na úplatcích se přibližují 400 miliardám dolarů ročně," uvedl Petr
Eigen, předseda TI.
Na základě zadávání veřejných zakázek prostřednictvím internetu, kterému se
říká e-procurement, je však možno výdaje na tyto úplatky výrazně eliminovat, a
ušetřit tak podle odhadů 5-15 % státních výdajů na veřejné zakázky. Toto lze
realizovat dvojím způsobem: prostřednictvím elektronických aukcí a zavedením
dynamických nákupních systémů. Předpokladem elektronických aukcí je, aby
specifikaci zakázky bylo možno popsat s dostatečnou přesností a součásti
určující průběh aukce byly kvantifikovatelné. Určité typy veřejných zakázek, u
nichž hraje roli též určitá duševní složka, nemohou být zadávány
prostřednictvím elektronické aukce.
Dynamickými nákupními systémy se řídí běžné nákupy, toto řízení je časově
omezeno a otevřeno všem dodavatelům, kteří splní kvalifikační kritéria a
předloží nabídku v souladu se zadávací dokumentací, již je možné kdykoliv
vylepšit.
Možností e-procurementu si je plně vědoma Evropská unie, která ve svých
směrnicích preferuje v určitých případech zavedení elektronizace zadávacího
řízení veřejných zakázek. Konkrétně se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a
Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb a Směrnici EP a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o
koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a
služby. Pro Českou republiku vyplývá povinnost transponovat tyto směrnice do
svého právního řádu s účinností k 31. lednu 2006. Dané směrnice vysloveně
nestanoví povinnost zavedení e-procurementu, ale vytvářejí rámec
prostřednictvím podrobné úpravy, aby do budoucna mohly být všechny úkony v
zadávacím řízení činěny elektronickou formou a aby se tato forma stala postupně
až na výjimky výlučnou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.