E-trhy ještě nevyzrály

Předpovídá se brzká konsolidace sektoru elektronických trhů, nicméně počáteční exploze obchodních míst ještě p...


Předpovídá se brzká konsolidace sektoru elektronických trhů, nicméně počáteční
exploze obchodních míst ještě pokračuje. Předpokládá se, že tento rozvoj teprve
dosáhne svého vrcholu. Aby hospodářství více akceptovalo nové obchodní médium,
musí se rozvíjet jeho funkčnost.
Zhruba dvě třetiny elektronických tržišť v Německu postrádají možnost zapojení
do stávajících plánovacích systémů ERP. K tomuto závěru došla poradenská
firma PricewaterhouseCoopers. V jedné ze svých studií zkoumala tato firma
funkčnost a konkurenceschopnost více než 400 elektronických trhů z různých
oborů. Odborníci dospěli k závěru, že pouze u 39 % zkoumaných obchodních míst
lze uzavřít smlouvu čistě on-line, aniž by bylo nutné vyvíjet ještě další
off-line aktivity. Téměř tři čtvrtiny všech elektronických trhů dnes operují
globálně.

Současný stupeň rozvoje
Elektronická tržiště jsou obchodní platformy založené na Internetu, které
shromažďují nabídku a poptávku zboží z více stran s cílem uzavírat transakce. V
oblasti B2B nabývají v poslední době tato softwarová řešení, označovaná také
jako e-markets, na významu. Do budoucna se předpovídá jejich silný růst.
Například společnost pro výzkum trhu Forrester Research uvádí, že z
odhadovaného objemu B2B on-line transakcí pro rok 2000 ve výši 406 miliard
dolarů bylo více než 14 % uzavřeno pomocí elektronických prostředků. Očekává
se, že do roku 2002 bude již 93 % firem uzavírat obchody přes Internet. Na
základě těchto údajů vznikl podrobnější průzkum "trhu s tržišti". Jaká
elektronická tržiště existují? Jaké funkce nabízejí? V čem jsou jejich silné
stránky a kde slabiny? Jaké jsou specifické rozdíly mezi různými obory? Jaké
zde panují trendy? Studie sleduje deset oborů: letecký a kosmický průmysl;
automobilový průmysl; počítačový a elektronický průmysl; potravinářský průmysl;
těžbu ropy, zemního plynu a uhlí; zdravotnictví; zpracování kovů; papír, dřevo
a tisk; výroba plastů; zásobování. Základem výzkumu byl soubor dat z více než 1
300 tržišť. Více než 550 z nich bylo možné bez problémů zařadit do jednoho ze
sledovaných oborů. Již zpočátku bylo zřetelné, že z hlediska funkčnosti a
konkurenceschopnosti jsou zde velké rozdíly. Příklad, který zde uvádíme,
představuje současný stav leteckého a kosmického průmyslu. Velké rozdíly byly
zjištěny v konkurenceschopnosti tržišť. Zastoupeny jsou všechny úrovně od
"velice malé" síly až po "trh ovládající" postavení. Totéž platí o funkčnosti
tržišť, i když v této kategorii nedokázalo plně přesvědčit žádné. Převážná část
jich byla velmi vzdálena ideálnímu stavu. V leteckém a kosmickém průmyslu se z
velké části jedná o velice přesné díly a obchod s nimi je vázán na zvláštní
kvalitativní požadavky. Použití internetových nákupních možností je tedy zcela
jiné, než například v oboru těžby plynu a ropy. Prodej letadel a výzbroje také
podléhá podstatně silnějším omezením, než například prodej potravin. Typický
elektronický obchod v oblasti letectví a kosmonautiky tedy vyžaduje větší
záruky o dostatečné kvalifikaci dodavatele. Možnost zcela anonymního obchodu
zde na druhé straně nehraje téměř žádnou roli. Díky velké rozmanitosti zboží v
daném oboru nedosáhne podíl on-line obchodu podle odhadu Forrester Research ani
50 %. Přesto je možné snížit náklady v zásobovacím řetězci tohoto velice
rozsáhlého trhu díky zvýšené účinnosti a zlepšení služeb. Forrester Research
doposud vyčíslila rozsah obchodů, které se zde uskutečňují pomocí
elektronického trhu, na 0,5 miliardy dolarů v USA a přibližně 5 milionů euro v
Evropě. Do roku 2004 by se objem měl zvýšit 28x, respektive 993x, tj. na 14,5
miliardy dolarů, případně 4,5 miliardy euro. Morgan Stanley Dean Witter
předpovídá na příkladu firmy BAE Systems průměrné snižování nákladů o 6 % ročně
až do roku 2005.
Zatím existující a zde zkoumaná tržiště externích prodejců se nacházejí ještě
ve velice raném stadiu vývoje a vykazují vesměs nedostatečnou funkčnost. Lze se
obávat, že důsledky této nedostatečné přípravy na konkurenci budou pro většinu
nezávislých prodejců fatální. Téma elektronické trhy neztratí ani v budoucnosti
na významu, naopak. Forrester Research vychází z předpokladu, že obchody
uzavřené v USA do roku 2004 v hodnotě 1,4 bilionu dolarů budou představovat 53
% celého trhu. S ohledem na počet nabídkových míst se dá naopak očekávat, že po
hromadném zřizování obchodních míst na Internetu bude v následujících letech
probíhat fáze konsolidační. Zůstanou jen ti provozovatelé, kteří pochopili, že
díky účinnému obchodnímu modelu, úspěšným aliancím a nabídce služeb tvořících
přidanou hodnotu, k sobě dlouhodobě připoutají stávající zákazníky a získají
nové. Šanci na přežití mají dlouhodobě ty elektronické trhy, které nabízejí buď
dodatkové služby tvořící přidanou hodnotu, jako je certifikace účastníků trhu
či poskytování finančních služeb, a nebo možnost integrace do firemních
systémů. Po počáteční explozi počtu obchodních míst, která zřejmě bude teprve
vrcholit, bude následovat fáze vyznačující se konvergencí funkcí, v níž celá
řada tržišť zmizí ze scény v důsledku akvizicí, fúzí a konkurzů.

Zlepšení pozice
Jakmile se etablují elektronická obchodní místa v oborech s dobře
specifikovatelným zbožím (například farmaceutický průmysl) a v oborech blízkých
technologické oblasti, jako jsou počítače a elektronika a také spotřební zboží,
lze počítat s postupným prosazováním nového obchodního média i v jiných
oborech. Pro silnější začlenění do ekonomiky je však nutnou podmínkou rozvoj
funkčnosti, čehož lze dosáhnout pomocí specifického softwaru. Zatímco dnes se
zdá být množství poskytovatelů ještě nepřehledné, musí v nejbližší době dojít v
této oblasti ke konsolidaci, která se již částečně začíná prosazovat. Co se
týče otázky, zda se dlouhodobě prosadí trhy oborově zaměřené či mezioborové,
došel výzkum Forrester Research k závěru, že dojde k vytvoření takzvaného
"metatrhu". Zde se spojí četná vertikální i horizontální tržitě do jednoho
konglomerátu. Na základě většího počtu účastníků tak lze dosáhnout podstatného
zlepšení pozice, prosadit společné standardy a integrovat procesy jako je
logistika a platby.
0 3311 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.