E-tržiště mění výrazně tvář byznysu

Internetové stránky s nabídkami, vertikální tržiště, katalogový prodej, virtuální burzy to jsou jen některé z nov...


Internetové stránky s nabídkami, vertikální tržiště, katalogový prodej,
virtuální burzy to jsou jen některé z nových cest, které se otevírají před
firemními odděleními nákupu. Ta dnes mají mnoho možností, jak optimalizovat
nákup po Internetu. Do praxe tak vstupuje nový pojem e-procurement. Spolu s
jeho příchodem se těžiště iniciativy v oblasti elektronického obchodu začíná
pomalu přesouvat z prodejců na kupující, jejichž prvořadým zájmem je
prostřednictvím vhodné volby portfolia nových obchodních kanálů snižovat své
náklady.
Počet elektronických tržišť v posledních měsících pozoruhodně roste. I firmy
spjaté se starou ekonomikou, jako je Siemens nebo Daimler-Chrysler, zřizují
společně se svými partnery nákupní platformy, jako například megatrh Covisint
pro oblast automobilového průmyslu. Jen v sousedním Německu stoupl počet
elektronických tržišť z 34 v podzimním období roku 1999 na 133 v červenci 2000
a analytici odhadují, že v roce 2004 se v této zemi přes Internet uskuteční
transakce B2B ve výši od 500 miliard do 1,5 bilionu marek ve srovnání s rokem
1999 je to nárůst o 2 500 až 7 800 %. Mnoho firem již dnes považuje Internet za
mocný prostředek komunikace, cenově efektivní způsob prodeje, či zdroj
informací. Pro hospodářské výsledky těchto firem především z krátkodobého
hlediska je přínosem použití internetových nástrojů při realizaci nákupních
operací. Pomocí správných kombinací nástrojů elektronického nákupu lze ušetřit
mezi 10 a 30 % nákladů na obstarání materiálu, služeb a investic. To je
rozhodující výhoda oproti konkurenci, protože v mnoha podnicích se na nákup
zboží a služeb vydává 50 až 80 % celkových nákladů. E-procurement se proto čím
dál více stává strategickým tématem, které zaměstnává vrcholový management.
Hlavními zdroji potenciálních úspor nákladů jsou neefektivnost a neprůhlednost,
kterými se stále ještě vyznačují tradiční B2B trhy. Zároveň je také možné přes
Internet vylepšit interní i externí procesy nakupování stejně jako celou
logistiku zásobovacího řetězce. Nákupy opírající se o Internet snižují ceny za
interní transakce od objednávky až po zaplacení a náklady na interakce s
dodavateli. Nákupčí má na Internetu k dispozici množství nástrojů, s jejichž
pomocí si může udržet přehled o výdajích. Protože jediný nástroj nemůže
dlouhodobě vyhovovat požadavkům firmy a pokrýt všechny druhy materiálů, je z
dlouhodobého hlediska užitečné používat kombinaci několika nástrojů. Tato
internetová nákupní řešení můžeme rozdělit do dvou kategorií:
Nástroje pro utváření trhu se soustředí hlavně na úspory cen pomocí změn
tržních mechanismů. Sem patří nástroje pro realizaci aukcí v reálném čase,
platformy pro budování virtuálních konsorcií a vertikálních tržišť. Druhá
kategorie procesně orientovaných nástrojů má za cíl snížit náklady díky
zvyšování efektivnosti. Jsou to například internetové stránky s nabídkou,
horizontální tržiště (katalogového typu), on-line katalogy či řešení pro
zefektivnění celého zásobovacího řetězce. Konsorcia slučují poptávku. Virtuální
konsorcia umožňují slučovat podobné materiálové požadavky většího počtu
obchodních subjektů nebo firem. Internetová řešení zjednodušují způsoby
komunikace takových nákupních společenství. Ti, kdo potřebují to samé, nakupují
společně a spojenými silami tlačí cenu dolů. Nákupčí se zpravidla přihlásí do
e-konsorcia u příslušného provozovatele nabídky, jako je např. EDS CoNext, a
pozve další firmy, aby se podílely na nákupním společenství. Všichni pak
společně zveřejní svůj požadavek. U platformy jako je např. Mercateo.com
iniciují vznik konsorcií sami provozovatelé platformy. Ceny zde klesají v
předem stanovených skocích závislých na tom, jaké množství zboží je poptáváno.
Podmínkou pro fungování tohoto nástroje je vysoký stupeň standardizace zboží,
kde existuje předpoklad podobného využití v různých podnicích. Nákup
spotřebního zboží, jako jsou například stínítka, toaletní papír či motorová
nafta, se může tímto způsobem vyvíjet cenově příznivě. Účinnost tohoto nástroje
velice závisí na vlastním postavení na trhu: silné firmy, které beztak mohou
vyvíjet silný tlak na výši ceny, už při sdílení poptávky o moc víc neušetří.
Další podobou nákupu přes Internet jsou on-line aukční platformy. Dražby v
reálném čase na internetových platformách jako je Trade2B.com a Ebreviate.com
nahrazují jednání o cenách s dodavateli a pomáhají zkrátit zdlouhavý proces
zadávání zakázky. Požadavky firmy se zveřejní a mezi dodavateli se v rámci
jakési obrácené aukce stanoví cena. Ve stanoveném termínu se uskuteční jednání,
v jehož průběhu dodavatelé odevzdají své nabídky a každý se snaží jít s cenou
co nejníže. Díky zveřejnění v reálném čase lze ceny a tím i nákupní ceny snížit
až o 30 % podle druhu materiálu a struktury trhu. Druhá rozhodující výhoda
spočívá v tom, že nákupčí může jednat s několika dodavateli současně. Tím se
ušetří čas. Předpokladem pro úspěšné vypsání poptávky je především velký objem
transakce, zhruba nad 100 000 marek, protože samo vypsání je relativně drahé.
Kromě toho by na dodavatelském trhu mělo panovat konkurenční prostředí, aby
bylo zajištěno dynamické nabídkové jednání. Skupiny materiálů a produktů, na
které se vypisuje poptávka, musí být přesně specifikované, aby dodavatel mohl
být přesně informován o požadavcích prostřednictvím elektronické pošty. Je
samozřejmé, že konkrétní požadavek je možno naplánovat během výroby.
Přímá integrace katalogů Tržiště a burzy nahradily klasická obchodní fóra, na
kterých se setkávala nabídka s poptávkou. Plynule probíhá přechod na jiné
nástroje. Tržitě často nabízejí i funkce k vypsání poptávky, nebo katalogy.
Vertikální tržiště, tak jako makléř, regulují nabíd-ku a poptávku v určitém
oboru a nabízejí podrobné informace a odkazy. Příkladem jsou třeba
Metalsite.com nebo VerticalNet.com s uživatelskými skupinami ve více než 50
oborech. Kupující a dodavatelé se tedy sejdou, ale ceny a podmínky zde bývají
často uváděny jako pevné. Na horizontálních tržištích, které překračují hranice
jednotlivých oborů, se naproti tomu často objevují zbytkové zásoby nebo použité
stroje, které jsou nabízeny za příznivější ceny. U příležitostných nákupů tak
můžete ušetřit až 50 % nákladů. Je však téměř nemožné si tyto nabídky
naplánovat a také kvalita nemusí být vždycky zaručená. Za on-line nabídky zde
můžeme jmenovat například Surplex.com. Jako nabídkové internetové stránky se
označují takové platformy elektronického obchodu, které obsahují pouze nabídku
jednoho výrobce a nebo jedné služby a tudíž jsou jím provozovány jako odbytový
kanál. Nejlepší nabídky v této kategorii má třeba společnost Dell či
Hewlett-Packard. V nabídce jsou vedle možnosti nákupu také informace o
produktech, inovacích a zákaznických službách. Tyto stránky jsou vhodné
především pro nákup speciálních a náhradních dílů, nebo k rychlému získání
informací o výrobku. Nabídkové stránky obsahují většinou velice speciální a
aktuální informace. Neumožňují však získat přehled o trhu a ceny bývají
většinou jen o 10 % pod cenami prodejců. Proto z hlediska úspor nákladů nejsou
pro zákazníky s větším objemem nákupů nijak zvlášť zajímavé. U katalogových
řešení se jedná o internetové programové nástroje, s jejichž pomocí mají
pracovníci obchodních oddělení přímý přístup k produktům různých dodavatelů.
Kromě třídění a klasifikování nabízených produktů mají nabídky jako Ariba.com
či Commerceone.com také možnost zadávat přímé objednávky. Katalogy snižují
procesní výdaje o 50 až 70 %, ale k jednání jsou použitelné jen omezeně.
Největšího procenta úspor dosáhneme, budou-li pracovníci v rámci rozpočtu
samostatně zadávat objednávky a budou-li nabídkové katalogy přímo integrovány
do firemního ERP systému. Katalogová řešení jsou v první řadě vhodná pro nákup
kancelářských potřeb, protože zde režijní náklady dosahují asi 40 % celkových
nákladů. Integrační software dodavatelského řetězce spojuje všechny firmy
jednoho výrobního řetězce pomocí jedné společné internetové platformy. Síť
umožňuje komplexní interakce mezi firmami, což vede k rychlejším reakcím na
dění na trhu, ke snižování stavu zásob a ke snižování nákladů na transakce.
Individuální propojení mezi dodavateli a poptávající firmou jsou nahrazeny
platformou pro všechny účastníky výrobního řetězce. Typickými představiteli
jsou platformy I2 Technologies a Manugistics. Vedle internetových nabídek,
které se soustřeďují na transakce, existují portály, které nabízejí především
informace. Stejně jako v případě trhu zde odlišujeme vertikální a horizontální
nabídku: na oborově specifikovaných stránkách najdete informace a odkazy, jako
např. na Baunetz.de, kde mohou architekti a stavitelé nalézt informace o
soutěžích, aktuálních projektech a vývojových trendech. Mezioborové portály
slouží hlavně k vyhledávání a identifikaci dodavatelů. Mezinárodní informační
portály jako Asiansources.com podporují celosvětové vyhledávání dodavatelů a
umožňují získat jednoduše a rychle přehled o zahraničních zprostředkovatelských
trzích. Protože tyto portály většinou neumožňují žádné transakce, musíme je
bohužel považovat pouze za doplňkový nástroj. Internetové stránky tohoto typu
budou v budoucnosti spolupracovat s tržními či nabídkovými platformami, aby
svou nabídku mohly ekonomicky udržet. Při všech možnostech a výhodách, které
nabízí nákup přes Internet, nesmí však chybět ani různorodá a kompetentní
off-line podpora pro nákupčí a jiné klíčové osoby v oblasti obchodování. Teprve
pak může být využití internetových nástrojů úspěšné. V mnoha případech musejí
firmy přizpůsobit své interní postupy a pravidla rozhodování novým možnostem a
všechny své pracovníky na školeních seznámit s novými nástroji. Na straně
nakupujících panu-jí stále ještě závažné výhrady proti nasazení internetových
zprostředkovatelských nástrojů. Jsou zde pochybnosti především o bezpečnosti,
spolehlivosti, uživatelské přístupnosti a o absolutních nákladech na
elektronické zprostředkování. Řada platforem sloužících k vypisování a
sdružování poptávek však hlásí úspěšné pilotní projekty. Horizontální katalogy,
jako je Mondus.de, zaznamenaly za první polovinu roku 2000 již sedmimístné sumy
obratu. Internet mění formu a způsob, jakým spolu firmy jednají. Ale jako u
všech velkých převratů se změny struktur a procesů neodehrají naráz: firmy
musejí nové příležitosti zjišťovat krok za krokem, než se dostanou k čistě
elektronickému nákupu.
0 3312 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.