E-zóny napomáhají procesu formování jednotného trhu (2)

Tak, jak se elektronické obchodování přelévá přes národní hranice, před Evropou se otevírá éra harmonizovaného t...


Tak, jak se elektronické obchodování přelévá přes národní hranice, před Evropou
se otevírá éra harmonizovaného trhu. E--zóny budou posilovat postupné pokroky v
efektivnosti trhu v dané oblasti, které se postupně rozšíří na celý kontinent.
Tento článek navazuje jako druhý díl na článek "Evropské e--zóny jsou lokálními
ohnisky prosperity" uveřejněný v předchozím čísle Computerworldu, zpracovaný na
základě studie společnosti Forrester Research "Evropské e--zóny" a
pojednávající o integračním vlivu Internetu na evropský ekonomický prostor. V
článku byly definovány e-zóny jako oblasti s vysokou mírou elektronického
obchodování mezi obyvatelstvem, geograficky spadající do různých států. Interní
principy fungování e-zóny představují jakýsi mikrokosmos, který může sloužit za
příklad pro sjednocování trhů. Účastníci se podílejí na výhodách rychlejšího
ekonomického růstu, liberalizace trhu, efektivnosti podnikání a ducha zdravé
soutěživosti.
Jak to chodí v e-zónách
Tempo ekonomického růstu v e-zónách se zvyšuje. Rostoucí počet kupujících a
prodejců bývá v kontrastu se situací na místním trhu a pomáhá firmám
specializovat se a docilovat vyšší diferenciální renty z titulu většího měřítka
operací, což je nakonec základním kamenem ekonomické prosperity.
Liberalizace trhu pokračuje explozivním tempem. Počáteční iniciativy v oblasti
elektronického obchodování pomohou odhalit ty oblasti, kde je nezbytné provést
reformy. Růst trhu v určité e-zóně by měl povzbudit vlády, aby pokračovaly na
cestě k tržní liberalizaci. Celá akce bude mít charakter systému s pozitivní
zpětnou vazbou liberalizace vede ke zvyšování příjmů, které budou tlačit na
další liberalizaci, která posléze přinese další urychlení tempa růstu.
Podnikání bude stále efektivnější. Ačkoli fyzická vzdálenost mezi kupujícími a
prodávajícími může být v rámci e-zóny větší, hodnotový řetězec se zkracuje díky
tomu, že se postupně eliminují různé neefektivnosti v zatím tolik komplikovaném
evropském způsobu řešení problémů distribuce. Silnější vazba mezi nabídkou
prodávajících a poptávkou kupujících přispívá ke snižování nákladů a
komplikovanosti pro všechny zúčastněné.
Subjekty na trhu zvyšují svou bystrost a pozornost. Lepší míra informovanosti
ve firmách získaná díky bezprostřednějším vztahům se zákazníky a zároveň
vycházející z intenzivnějšího využívání moderních technologií umožní
jednotlivým firmám lépe předvídat změny situace na trhu. Zvýšená míra
schopnosti konkurovat je postaví do dobré pozice, která jim napomůže vyhrávat
jak na evropském, tak i na globálním trhu.
E-zóny zaplní Evropu
Vyvinou se četné e-zóny a ty posléze pokryjí celou Evropu obchodováním přes
národní hranice. E-zóny totiž stimulují vznik dalších e-zón. Jak se severské
kraje stávají e-zónou, zúčastněné firmy se začnou v nejbližších dvou letech
porozhlížet po dalších externích příležitostech. Budou patrně směřovat do
velkých měst ve Španělsku a v severní Itálii, kde by mohly jakožto první
příchozí získat mnoho výhod. Tato teritoriální volba plyne z toho, že v
cílových oblastech, které se zdají být logičtější jako například Německo nebo
Velká Británie je konkurence mnohem tvrdší.
Velké ekonomiky se postupně slévají. Tak, jak se podnikání v Německu a ve Velké
Británii postupně blíží k prahové hustotě obchodu na svých národních trzích (je
zřejmé, že obě země dosáhnou této prahové hodnoty zhruba ve stejnou dobu, někdy
kolem roku 2001), začnou firmy věnovat pozornost možnosti expanze z Německa do
Británie a naopak, protože v obou zemích se postupuje zhruba stejně pokud se
týče přijímání a rozvoje nezbytné technologie pro elektronické obchodování. Na
obou stranách budou zřejmě jak vítězové, tak i poražení. Německé finanční firmy
jako Deutsche Bank a maloobchodní podnikatelé jako například firma Karstadt
budou postupovat velmi rychle proti svým poněkud pomalejším protějškům z
Británie, jakými jsou například NatWest a Marks & Spencer. Ale revoluční
britští ISP učiní průlom namířený proti T-Online tím, že se dohodnou o sdílení
zisku s konkurenty firmy Deutsche Telecom, mezi které patří například firma
o.tel.o.
Týká se to i malých zemí
I malé země dostanou povzbuzující injekci. Irsko a Holandsko se stanou
spolutvůrci e-zón koncem roku 2001. Tyto malé národy budou budovat svou
technologickou infrastrukturu rychleji než větší země jako například Španělsko.
Tím získají výhodu a budou se moci angažovat v rozvíjení obchodování přes
národní hranice. Práce na tomto projektu jsou již nyní v plném proudu; Irsko
investuje 112 milionů dolarů za účelem modernizace svého telekomunikačního
systému, aby byl schopen absorbovat elektronické obchodování. V Holandsku firma
KPN Qwest vytváří Euro Rings, které spojují dohromady velká evropská průmyslová
města širokopásmovým komunikačním kanálem.
Opozdilci budou do této sféry zataženi ať už chtějí, nebo ne. Rozvoj e-zón bude
prospěšný i pro země, které se v této sféře poněkud opožďují, jako je například
Itálie. Itálie nabírá tempo pomalu, ale bude vtažena do e-zón například v
oblasti telekomunikací, což povzbudí a urychlí rozvoj telekomunikační
infrastruktury v této zemi. Vlivné a známé značky jako Gucci, Versace a Prada v
důsledku toho nakonec získají své místo na globálním on-line trhu.
E-zóny připravují Evropu na globální konkurenční boj
Tyto oblasti obchodu přes národní hranice jsou přechodným stadiem ve vývoji
elektronického obchodu počínajícím ve stadiu národního trhu, pokračujícím
expanzí do míst za národními hranicemi a vrcholící stadiem, kdy se rozšíří do
globálního měřítka. Měnící se způsoby on-line činností budou mít svůj dopad na
obchodní prostředí, ve kterém se jednotlivé firmy budou v budoucnu pohybovat.
Například, obchodní marže, které jsou na národních trzích pod institucionální
ochranou, budou v e-zóně podrobeny tlaku a budou neustále stlačovány v procesu
postupné globalizace. Tento přechod poskytne evropským firmám nástroje a
zkušenosti, které budou potřebovat k tomu, aby mohly úspěšně konkurovat ve
světovém měřítku.
Co dělat? Připravte se na bouřlivé tempo rozvoje
Maloobchodní distribuce zboží pomocí elektronických médií zvýší konkurenční
horečku v Evropě. Firmy se budou muset připravit na to, jak ochránit svůj
místní trh a jejich podíl na něm před firmami, které použijí Internetu k
proniknutí na jejich trhy. Napadené firmy budou nuceny hledat způsoby, jak
oplácet stejným, to jest jak také elektronicky proniknout na zahraniční
maloobchodní trhy.
Evropské podniky, které jsou po celá desetiletí zvyklé na meziroční tempa růstu
řadově v jednotkách procent, musejí nyní zajistit, aby jejich podnikání zvládlo
činnosti, které elektronické obchodování s sebou přináší. Je nutno
identifikovat slabá místa, která snižují pružnost, a při tomto konání není tak
špatný nápad poradit se s někým, kdo tomu rozumí někteří ISP nabízejí na Webu
služby, které vedou k cíli rychleji než obvyklé cesty, kterými se v rámci
vlastních zdrojů může vydat většina firem.
Identifikujte hlavní zahraniční vztahy
Společnosti si budou muset opatřit vhodné zahraniční partnery, které jim
pomohou k úspěchu při obchodování za hranicemi jejich domovského státu. Výhodná
může být spolupráce s poradenskými firmami zaměřenými na oblast Internetu,
které mohou pomoci při lokalizaci obsahu internetových stránek tak, aby na
místní obyvatelstvo udělaly dobrý dojem. Dále pomohou při zabydlování on-line
prodejních značek na novém trhu, nabídnou typy při hledání lokálních
dodavatelů, kteří následně mohou být užiteční při identifikaci klíčových
kontaktů k uzavření distributorských smluv.
Využijte vše, co máte
Tak, jak se e-zóny budou postupně šířit po celém kontinentě, firmy si budou
muset přivyknout na nové strategie pro své přežití v situaci, kdy bude velká
nouze o zkušené odborníky v oblasti práce na Internetu a s Internetem. Úspěšné
budou takové firmy, které vytvoří flexibilní pracovní prostředí, které bude
lákat a dokáže trvale udržet pracovníky, aniž by je bylo nutno fyzicky
přemisťovat. Takovým způsobem může například opožďující se Itálie vytvořit svůj
vlastní "síťový tým" třeba v Oslu.
Pokud budou firmy sázet na silné stránky evropské technologie, dosáhnou
pravděpodobně nejlepší pozice při boji o výhru v oblasti elektronického
obchodování. Je třeba nezapomenout, že výrobky a služby je nutné nabízet nejen
přes osobní počítače připojené na Web, ale také přes telefony GSM a
interaktivní televizní přijímače.
Lokalizace a personalizace, které budou hnacím motorem úspěchu při obchodování
za hranicemi vlastního státu, vyžadují, aby firmy aktivně sledovaly vývoj
zákaznických preferencí. Je třeba zajistit si vhodného dodavatele, který může
spolupracovat při vytváření databází, s jejichž pomocí lze snadno sledovat
aktivitu zákazníků a identifikovat jak mikro, tak i makroekonomické trendy.
Závěrem
Rozvoj elektronického obchodování v Evropě bude mít svůj dopad na vše, počínaje
metodami, jakými firmy organizují své podnikání, a konče způsoby, jakými
evropské vlády vládnou.
Kulturní různorodost se zachová
Vývoj, který se ubírá směrem k "nadnárodním" e-zónám a k jednotnému evropskému
trhu nebude mít za následek kulturní pustinu, danou nejmenším společným
jmenovatelem všech zúčastněných kultur, ale právě naopak explozivní rozšiřování
možnosti konzumentů vybrat si z ohromné varianty produktů a služeb,
personalizovaných pro uspokojení nejrůznějších osobních tužeb a vkusu
zákazníků, neboť prodejci budou neustále pátrat ve svých informačních
databázích po co možná nejdetailnějších poznatcích o potřebách a přáních jejich
zákazníků.
Evropa dovede personalizaci k dokonalosti prostřednictvím lokalizace
Kulturní různorodost evropské oblasti donutila vedoucí firmy ve sféře on-line
obchodu k tomu, že lokalizovaly jimi nabízené zboží dříve, než tak učinily
jejich americké protějšky 100 webovských stránek Financial Times v průměru
podporuje 4-5 jazyků, což je dvakrát více než 1 000 Webovských stránek časopisu
Fortune. Odměna za toto úsilí na sebe zřejmě nenechá čekat spolu s lokalizací
dojde i k personalizaci nabídky, a tím k významné podpoře elektronického
obchodování.
Nervózní vlády poškodí některé vyvíjející se e-zóny
Úsilí panující v některých e-zónách dostat se do nových obchodních teritorií
bude tlumeno národními vládami. Protože národní vlády již nyní nemají zcela
volnou ruku v legislativní iniciativě (něco bylo delegováno do Bruselu), budou
místo toho vytvářet byrokratické překážky, aby zabránily zahraničním subjektům
v účasti na lokálním trhu. Deutsche Bank si nedávno stěžovala, že její pokusy
rozšířit své služby do Francie jsou znemožňovány nesouhlasem vlády v Paříži.
Užitek a pozitivní přínosy z elektronického obchodování nebudou rozděleny
rovnoměrně
E-zóny v Evropě nedokáží vymazat sociální nerovnosti mezi jednotlivými
členskými státy. Země, které si pospíšily v zavádění nových metod, budou mít v
důsledku toho rychlejší ekonomický růst a následně také nižší nezaměstnanost.
Vznikající napětí povede k tomu, že evropské společenství bude realizovat
značné investice do zaostávajících oblastí, ale celkový trend je již nyní v
podstatě narýsován opozdilci budou mít z účasti také nějaký užitek, ale zdaleka
to nebude tak slavné, jako v případě zemí, které začaly nejdříve.
Spojené státy evropské nevzniknou
Elektronické on-line obchodování vede k harmonizaci evropských trhů, nikoli
však ke zhroucení národních suverenit. Ačkoli konkurenční prostředí způsobí, že
se jednotlivé národy navzájem lépe přizpůsobí v oblasti daňové a spotřební,
individuální daňové zatížení a financování jednotlivých sociálních programů
zůstane i nadále pod kontrolou na národní úrovni.
9 2473 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.