ELEKTRONICKÝ PODPIS POMALU, ALE JISTĚ

Promotorem zavádění standardizovaného elektronického podpisu jsou všude na světě především orgány státní a veře...


Promotorem zavádění standardizovaného elektronického podpisu jsou všude na
světě především orgány státní a veřejné správy. Komerční sféra se ke společným
normám přidává průběžně. Jaký je stav u nás? Před rokem vláda nařídila zřizovat
elektronické podatelny, uběhlo půl roku od akreditace První certifikační
autority, v létě bylo zahájeno přijímání elektronicky podepsaných formulářů na
ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), většinou však v současnosti
probíhá práce na projektech v pozadí.
Elektronický podpis provázejí smíšené komentáře. Jeho funkce i účel jsou dobře
chápány v abstraktní rovině, v konkrétním provedení však jeho bezpečná
implementace naráží na houšť právních předpisů a mezinárodních technických
norem, jejichž zvládnutí leckoho odrazuje či přinejmenším způsobuje značné
zdržení při osvojování. Bez elektronického podpisu ale jednoduše další pokrok
automatizace informačních systémů není možný.
Snahou vlády ČR je zřídit základní infrastrukturu elektronických podatelen na
úřadech, z níž by se mohly odvíjet snahy o podporu dalších aplikací. Z
proběhlých rozhovorů s ministrem Mlynářem (např. viz CW 39) plyne, že prvními
aplikacemi by především měly být ty, jež jsou používány nejčastěji při jejich
pravidelném opakování. Náměstek Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS)
Michal Frankl říká, že se jedná především o přiznání k DPH, hlášení zdravotním
pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení (u malých firem), výpisy z
obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti,
pozemkové výpisy z katastrálních úřadů, zadávání veřejných zakázek a podávání
nabídek na ně. Komunikace běžného občana bývá více fragmentovaná, méně
pravidelná, a kvůli jednorázovosti se zatím z pohledu samotného občana spíše
nevyplatí. První větší projekt přesto vznikl přímo pro občany. Stal se jím
letos v létě zahájený provoz "Formulářů pro dávky státní sociální podpory",
jímž lze vyplnit, podepsat a podat asi 14 formulářů (viz obrázek). Projekt
nechalo vypracovat MPSV v rámci programu informačního systému státní sociální
podpory. Projekt sklidil rozporuplné ohlasy, protože sociálně slabší občané
nemívají prostředky na provoz počítače a kvalifikovaného certifikátu. Přílohy k
žádostem je též zatím nutné poslat běžným způsobem.
Formuláře lze ale použít i v dalších dvou režimech jen vytisknout nebo vyplnit
a vytisknout. Problém listinných příloh je obecný a dokud nebudou
elektronizovány veškeré agendy ve veřejné správě, ale i jiných třetích stran
(např. u firem zaměstnavatelů), vždy k němu může dojít. Konečně, na některé
dávky, jako jsou např. přídavky na dítě, popřípadě porodné, mají nárok i ti
občané, u nichž vlastnictví a užívání počítačů připadá do úvahy.
Projekt však může sloužit i jako příklad, že aplikace s e-podpisem lze
vytvořit. Zatím bohužel nelze poskytnout praktické zkušenosti z provozu. Systém
vyžaduje přítomnost zvláštního identifikátoru MPSV v certifikátu, bez něhož
příjem formuláře odmítne. Tento identifikátor si nechalo vložit do certifikátu
asi 110 osob, zatím však nikdo z nich o žádnou dávku nepožádal.
Zavádění e-podpisu závisí jednak na každém úřadu a instituci zvlášť a pak na
kvalitě společné koordinace. Úřady se často zdráhají začít využívat e-podpis,
neboť si nejsou jisty jeho bezpečností, právní průkazností elektronických
dokumentů, popřípadě poukazují na nejasnou či chybějící legislativu v jejich
případě. Uvádějí i problémy dlouhodobé archivace, možnost falšování současných
podpisů po pokroku technologie apod. ÚVIS a úřady si tak mezi sebou přehazují
horký brambor odpovědnosti za to, čí náplní je řešit konkrétní vzniklé
problémy. Jediným dalším projektem, o němž je obecně známo, že probíhá, je
projekt formulářů na ministerstvu financí pro podání přiznání DPH, daně
silniční, daně z nemovitosti a hlášení o vyplacených nezdaněných částkách, jenž
navazuje na větší projekt správy daní. Pilotní provoz lze očekávat během první
poloviny roku 2003. Projekty dalších daňových podání budou hotovy až po
uspokojivém vyřešení některých zmíněných problémů, nejdříve v roce 2004.

Zákony a předpisy
Český zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb. byl přijat již před dvěma
lety. Musel si rok počkat na vytvoření odboru na čerstvě vzniklém Úřadu pro
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jenž k němu po své stabilizaci loni v říjnu
vydal prováděcí vyhlášku 366/01 Sb. Od ní se odvinul proces akreditace,
dovršený úspěšným schválením První certifikační autority (I.CA) letos v březnu,
od té doby může vydávat kvalifikované certifikáty použitelné ve státní a
veřejné správě.
Před rokem vyšlo nařízení vlády 304/01 Sb. pro zavádění elektronických
podatelen, jež je dále rozvíjeno předpisy ÚVIS. Tento úřad je totiž zákonem
365/2000 Sb. zmocněn ke stanovování technicko-organizačních standardů ICT pro
oblast veřejné správy. Po Novém roce 2003 se ÚVIS i výše zmíněný odbor ÚOOÚ
stanou s dosavadními pravomocemi součástmi nového ministerstva informatiky.
Letos v létě proběhla i malá novelizace zákona o elektronickém podpisu 226/2002
Sb. upřesňující především podmínky používání e-podpisu v kontextu jiných zákonů
a administrativních agend. Dobře vystavěným aplikacím a produktům by průběžná
adaptace na změny neměla zásadně vadit.

Situace na Slovensku
Na Slovensku byl letos na jaře přijat zákon 212/2002 z.z. "O elektronickom
podpise", doplněný na konci září sérií šesti vyhlášek 537 až 542/2002 z.z.
Stejně jako český zákon je inspirován doporučeními EU, celkově je však jeho
vyznění výrazně tužší a méně liberální. To teoreticky přispívá k vyšší
bezpečnosti uživatelů, prakticky však může být téměř nemožné předpisům vyhovět.
Slovenský zaručený elektronický podpis je v zákoně o tři a ve vyhláškách pak
ještě o další dva stupně zaručenější než český. Zejména vyhláškou stanovené
zahrnutí tzv. podpisových politik a podpisových údajů nemá dosud oporu v
používaných technických standardech. Velmi sporná je vyhláška 539/2002 z.z, jež
se má zabývat bezpečností prostředků a produktů pro vytváření elektronických
podpisů. Místo toho však provádí výčet (navíc často nesmyslných) funkčních
vlastností a připomíná prospekt některého produktu. Např. požadavek na
zálohování (soukromého) klíče je vysloveně nebezpečný.
Naopak kladem slovenských předpisů je třeba stanovení formátů elektronicky
podepisovaných dokumentů (vše otevřené standardy) a požadavek na to, aby
neobsahovaly aktivní součásti. Slovenský zákon je místy přesnější než jeho o
dva roky mladší česká obdoba. Všechny předpisy dohromady však rovněž obsahují
značné množství vágností. Protože vyhláškové tabulky podpisových schémat jsou
totožné jako v Česku, čistě technicky budou asi četné e-podpisy kompatibilní.
Mohou ale vzniknout právní problémy s jejich vzájemnou uznatelností.

Elektronické podatelny
Elektronické podatelny jsou vstupní přijímací body organizací veřejné správy
pro elektronicky podané a podepsané zprávy a dokumenty, jako potenciálně
plnohodnotné náhrady klasického písemného podání. Povinnost zřizovat podatelny
vláda nakázala výše zmíněným nařízením, jež orgány veřejné správy nutí vytvořit
si schránku (nebo více) elektronické pošty, oznámit veřejně její adresu jako
podatelny a starat se o ni. Letos v červnu ÚVIS vyhlášku rozvedl a vydal
standard ISVS 016/
/01.01 pro elektronické podatelny. Oba dokumenty jsou považovány za vágní a
prodělají další vývoj.
Elektronická podatelna podle specifikací ÚVISu odpovídá v minimální verzi
poštovnímu klientu internetu SMTP/POP3 s mírně rozšířenými funkcemi. Poštu lze
přijímat on-line i off-line (jen u malých obcí), každou došlou zprávu je třeba
zarchivovat, prověřit na výskyt virů, ověřit platnost podpisu i platnost
souvisejícího kvalifikovaného certifikátu včetně kontroly zneplatnění, odeslat
zpět potvrzení o příjmu zprávy a zprávu předat k dalšímu vyřízení v organizaci
podle jejích vnitřních předpisů.
Z technických parametrů podatelna musí přijímat dokumenty ve formátech .txt a
.html, podporovat MIME a S/MIME a podpisová schémata s algoritmy RSA či DSA ve
spojení s SHA1, dobrovolně i jiné. Podatelna musí podporovat i příjem na
disketách. Standard definuje i organizační zázemí podatelny a atestační
podmínky produktů podatelen.
Předpisy ale nestanoví povinnost centrálně hlásit zřízení podatelny, takže
nelze vytvořit "žluté stránky elektronické veřejné správy". Nelze ani říci,
kolik elektronických podatelen v současnosti skutečně existuje, ani prověřit,
jak reálně fungují.

Kvalifikované certifikáty
Za půl roku trvání akreditace bylo vydáno skoro 600 kvalifikovaných certifikátů
zjevně především průkopníkům a fandům technologie e-podpisu. V oblasti veřejné
správy získalo kvalifikovaný certifikát pro jednoho či více pracovníků asi 80
organizací. Z toho lze přeci jen soudit na počet existujících "aktivních"
podatelen. Existují ovšem i další podatelny, vzniklé ještě podle vládního
nařízení, jež si zatím kvalifikovaný certifikát nepořídily a jež by jej nyní
již správně mít měly.
Mnoho certifikátů si objednaly komerční firmy. Kvalifikovaný certifikát si jich
pořídilo stejné množství jako úřadů, ačkoli jim zákon ani předpisy povinnost
zřizovat podatelny a tyto certifikáty nenařizují. Další zhruba třetina
registrací je soukromými osobami, i když je zjevné, že minimálně polovina z
nich opět pochází z firem, jež se zatím nechtěly zatěžovat dokládáním firemních
náležitostí, ale pohrát si s technologií. Stav ilustrují oba grafy.
Alarmující je, že přes 20 % certifikovaných získává certifikát na dva a více
pokusů. To spadá na vrub jak chybějícím znalostem uživatelů, tak i nedostatečné
technické podpoře od I.CA. Registrační zmatky pak způsobují i to, že není vždy
dodržována certifikační politika I.CA. Např. pole "O" má obsahovat přesný název
organizace dle obchodního rejstříku. Existují však také kvalifikované
certifikáty s "O=PVT" bez uvedení formy společnosti. Též v případě organizací
veřejné správy toto pole není vyplněno vždy zcela ideálně.

Komerční sektor
Firmy a podniky technologické obdoby elektronického podpisu již dlouho
používají, ale spíše v proprietární podobě. Aplikace sahají od vnitrofiremních
poštovních systémů přes objednávkové systémy až po telebankingy. V nadcházející
éře by se tyto systémy měly adaptovat nebo doplnit na standardy "veřejného"
e-podpisu, poskytujícího vysokou bezpečnostní úroveň, širokou vzájemnou
interoperabilitu subjektů navzájem mezi sebou a zasazení do obecného právního
řádu.
Pro úspěch e-podpisu bude důležité i další zlepšení služeb bank. Vždyť jedna z
výhod e-transakcí je rychlost, jež dosud v Česku vázne na pomalosti plateb přes
clearing ČNB. Nejen e-obchod, ale i řada veřejných agend bude potřebovat
přijímat platby (místo kolků). Banky nemusí e-podpisu jen pomáhat, ale i samy
ho využít pro podpisy příkazů k platbě, jako úplný nebo doplňkový prostředek
ochrany telebankingu, používající veřejně prověřenou technologii e-podpisu.
Autor je konzultant elektronického podpisu (www.vkc.cz)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.